Twinrix Adult, suspensie voor injectie

ATC-Code
J07BC20
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent GlaxoSmithKline
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Impfstoffe
Farmacologische groep Virale impfstoffe
Chemische groep Hepatitis-impfstoffe
Stof Kombinationen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

GlaxoSmithKline

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Twinrix Adult is een vaccin dat bij volwassenen en adolescenten van 16 jaar en ouder wordt gebruikt om twee ziektes te voorkomen: hepatitis A en hepatitis B. De werking van het vaccin zorgt ervoor dat het lichaam haar eigen bescherming (antistoffen) produceert tegen deze ziektes.

 • Hepatitis A: Hepatitis A is een besmettelijke ziekte van de lever. De ziekte wordt veroorzaakt door het hepatitis-A-virus. Het hepatitis-A-virus kan van persoon tot persoon worden doorgegeven via het voedsel en drinken of het zwemmen in water dat verontreinigd is met afvalwater van het rioolsysteem. Symptomen van hepatitis A treden op 3 tot 6 weken na het in aanraking komen met het virus. Deze bestaan uit nausea (misselijkheid), koorts en pijn. Na enkele dagen kan het oogwit en de huid geelachtig (geelzucht) worden. De ernst van en de soort symptomen kunnen verschillen. Het kan zijn dat jonge kinderen geen geelzucht krijgen. De meeste mensen herstellen geheel maar de ziekte is ernstig genoeg om mensen ongeveer 1 maand ziek te houden.
 • Hepatitis B: Hepatitis B wordt veroorzaakt door het hepatitis-B-virus. Het zorgt er voor dat de lever opgezwollen raakt (ontstoken). Het virus is aangetroffen in lichaamsvloeistoffen zoals bloed, sperma, vaginale afscheidingen, speeksel (spuug) van geïnfecteerde mensen.

Vaccinatie is de beste manier om zich tegen deze aandoeningen te beschermen. Geen van de componenten in het vaccin is besmettelijk.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Tekenen van een allergische reactie kunnen jeukende huiduitslag, kortademigheid en opzwellen van het gelaat of tong omvatten.
 • U heeft eerder een allergische reactie gehad op een vaccin tegen de ziektes hepatitis A en hepatitis B.
 • U lijdt aan een ernstige infectie met hoge temperatuur (hoger dan 38°C). Een lichte infectie zoals een verkoudheid zou geen probleem moeten zijn maar raadpleeg eerst uw arts hierover.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u problemen met de gezondheid kreeg na eerdere toediening van een vaccin.
 • indien u een zwak afweersysteem heeft door ziekte of medicatie.
 • als u een bloedingsprobleem heeft of gemakkelijk blauwe plekken krijgt.

Flauwvallen kan voorkomen (meestal bij adolescenten) na of zelfs voor toediening van een injectie met een naald. Wanneer u bij een eerdere injectie bent flauwgevallen, vertel dit dan aan uw arts of verpleegkundige.

Een zwakke reactie op het vaccin, waarbij het mogelijk is dat u niet de bescherming verkrijgt tegen hepatitis A, komt voor bij zwaarlijvige mensen. Een zwakke reactie op het vaccin, waarbij het mogelijk is dat u niet de bescherming verkrijgt tegen hepatitis B, is eveneens waargenomen bij ouderen, vaker bij mannen dan vrouwen, rokers, zwaarlijvige mensen en mensen met een slepende ziekte of mensen met een bepaald type behandeling met geneesmiddelen. Uw arts kan u adviseren om een bloedtest te ondergaan na het afronden van de vaccinatiekuur om te bepalen of u voldoende heeft gereageerd. Indien u onvoldoende reageerde, kan uw arts u adviseren dat een extra vaccin nodig is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Twinrix Adult nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Het is onbekend of Twinrix Adult overgaat in de moedermelk, hoewel het niet wordt verwacht dat het problemen oplevert voor baby’s die borstvoeding krijgen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Vertel uw arts wanneer u eerder een allergische reactie hebt gehad op neomycine (een antibioticum).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De gebruikelijke dosering is 3 injecties.

U zult in totaal 3 injecties ontvangen over een periode van 6 maanden. Elke injectie zal worden gegeven tijdens een aparte visite. De eerste dosis wordt gegeven op een hiervoor gekozen datum. De overige 2 doses zullen een maand en zes maanden na de eerste dosis worden gegeven.

 • Eerste dosis: op een hiervoor gekozen datum
 • Tweede dosis:1 maand later
 • Derde dosis: 6 maanden na de eerste dosis

Twinrix Adult kan ook als een geheel van 3 doses binnen een maand worden gegeven. Dit schema kan worden gebruikt bij volwassenen die alleen snelle bescherming nodig hebben (bijv. reizigers naar overzeese gebieden). De eerste dosis zal worden gegeven op een hiervoor gekozen datum. De overige 2 doses zullen 7 dagen en 21 dagen na de eerste dosis worden gegeven. Na 12 maanden wordt een vierde dosis aanbevolen.

 • Eerste dosis: op een hiervoor gekozen datum
 • Tweede dosis: 7 dagen later
 • Derde dosis: 21 dagen na de eerste dosis
 • Vierde dosis: 12 maanden na de eerste dosis

Uw arts zal u informeren over de mogelijke noodzaak van het geven van extra doses en toekomstige hervaccinatie doses.

Zoals beschreven in rubriek 2, komt een zwakke reactie op het vaccin, waarbij het mogelijk is dat u niet de bescherming verkrijgt tegen hepatitis B, vaker voor bij ouderen, eerder mannen dan vrouwen, rokers, zwaarlijvige mensen en mensen met een slepende ziekte of mensen met een bepaald type behandeling met geneesmiddelen. Uw arts kan u adviseren om een bloedtest te ondergaan na het afronden van de vaccinatiekuur om te bepalen of u voldoende heeft gereageerd. Indien u onvoldoende reageerde, kan uw arts u adviseren dat een extra vaccin nodig is.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een afgesproken injectie mist, bespreek dit dan met uw arts en maak een nieuwe afspraak voor een visite.

Zorg ervoor dat u de gehele vaccinatiekuur van drie injecties voltooit. Zo niet, dan kan het zijn dat u niet volledig bent beschermd tegen de ziektes.

De arts zal Twinrix Adult per injectie toedienen in een spier van de bovenarm.

Het vaccin mag niet (diep) in de huid of in de spier van de bil worden toegediend, omdat de bescherming dan minder is.

Het vaccin dient nooit in een ader te worden gegeven.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Twinrix Adult bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn de volgende:

Zeer vaak (deze kunnen bij 1 op de 10 doseringen van het vaccin of vaker optreden):

 • Hoofdpijn
 • Pijn en roodheid op de injectieplaats
 • Vermoeidheid

Vaak (deze kunnen bij maximaal 1 op de 10 doseringen van het vaccin optreden):

 • Diarree, misselijkheid
 • Zwelling, blauwe plekken of jeuk op de injectieplaats
 • Algemeen gevoel van onbehagen

Soms (deze kunnen bij maximaal 1 op de 100 doseringen van het vaccin optreden):

 • Duizeligheid
 • Braken, buikpijn
 • Spierpijn
 • Bovenste luchtweginfectie
 • Koorts van 37,5°C of hoger

Zelden (deze kunnen bij maximaal 1 op de 1.000 doseringen van het vaccin optreden):

 • Gezwollen klieren in de nek, oksel of lies (lymfadenopathie)
 • Verlies van gevoel in de huid tot aan pijn bij aanraking (hypo-esthesie)
 • Gevoel van spelden en naaldenprikken (paresthesie)
 • Huiduitslag, jeuk
 • Gewrichtspijn
 • Verlies van eetlust
 • Lage bloeddruk
 • Griepachtige verschijnselen zoals hoge temperatuur, zere keel, loopneus, hoest en koude rillingen.

Zeer zelden (deze kunnen bij maximaal 1 op de 10.000 doseringen van het vaccin optreden): Bijwerkingen die zeer zelden tijdens klinisch onderzoek of normaal gebruik van het vaccin optraden of die met de aparte hepatitis A en hepatitis B vaccins optraden omvatten:

 • Verminderd aantal bloedplaatjes, waardoor het risico op bloeding of blauwe plekken is verhoogd (trombocytopenie)
 • Paarse of roodbruine vlekken die zichtbaar zijn door de huid (trombocytopenische purpura)
 • Zwelling of infectie van de hersenen (encefalitis)
 • Ziekte waarbij de hersenen langzaam achteruit gaan (encefalopathie)
 • Ontsteking van de zenuwen (neuritis)
 • Doof gevoel of zwakte in de armen en benen (neuropathie), verlamming
 • Toevallen
 • Zwelling van het gezicht, mond of keel (angioneurotisch oedeem)
 • Paarse of paarsrode bulten op de huid (lichen planus), ernstige huiduitslag (erythema multiforme), netelroos
 • Gezwollen gewrichten, spierzwakte
 • Infectie rondom de hersenen die een ernstige hoofdpijn met een stijve nek en gevoeligheid voor licht kan veroorzaken (meningitis)
 • Ontsteking van sommige bloedvaten (vasculitis)
 • Ernstige allergische reacties (anafylaxie, anafylactoïde reacties en op serumziekte lijkende ziekte). Tekenen van ernstige allergische reacties kunnen zijn huiduitslag die kan jeuken of met blaren, zwelling van de ogen en het gezicht, problemen met ademen of slikken, een plotselinge daling van de bloeddruk en verlies van bewustzijn. Zulke reacties zullen gewoonlijk optreden vóórdat u de spreekkamer van de arts verlaat. Indien u echter één van deze symptomen krijgt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
 • Abnormale leverfunctietesten
 • Multipele sclerose, zwelling van het ruggenmerg (myelitis)
 • Hangend ooglid en verzakking van de spieren aan één zijde van het gezicht (facialis verlamming)
 • Tijdelijke ontsteking van de zenuwen, die pijn, zwakheid en verlamming van de ledematen veroorzaakt en die zich vaak uitbereid naar de borst en het gezicht (Guillain-Barré-syndroom)
 • Ziekte van de zenuwen van het oog (opticus neuritis)
 • Onmiddellijke pijn, een stekend en branderig gevoel op de plaats van injectie

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C -8°C).

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Niet in de vriezer bewaren. Het vaccin wordt door bevriezing vernietigd.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.