Ultacit, tabletten 500 mg

Illustratie van Ultacit, tabletten 500 mg
Stof(fen) Waterstofcalciet
Toelating Nederland
Producent Sanofi
Verdovend Nee
ATC-Code A02AD04
Farmacologische groep Antacida

Vergunninghouder

Sanofi

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ultacit wordt gebruikt om zuurbranden en door maagzuur veroorzaakte klachten te behandelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Uw nieren werken zeer slecht.
 • U heeft een te laag fosfaatgehalte in uw bloed (hypofosfatemie).
 • U heeft de ziekte myasthenia gravis.
 • Gebruik dit middel niet langdurig in grote hoeveelheden zonder advies van uw arts. Bij langdurig gebruik in een hoge dosering kan een te laag fosfaatgehalte in uw bloed ontstaan, waardoor er een risico is dat uw botten zwakker en zachter worden dan normaal (osteomalacie).
 • Als u ondervoed bent of weinig fosfaat (eiwitten) binnen krijgt met uw voeding, mag u dit middel alleen gebruiken op advies van uw arts.
 • In de volgende gevallen mag u dit middel niet langdurig of in een hoge dosering gebruiken:
 1. uw nieren werken minder goed. In zeldzame gevallen kan langdurig gebruik onder andere leiden tot een aandoening van de hersenen die gekenmerkt wordt door stuipen en bewustzijnsverlies (encefalopathie), tot een teveel aan magnesium in het bloed wat soms gepaard kan gaan met sufheid, lage bloeddruk, lage lichaamstemperatuur en stoornissen in de werking van het hart, tot

dementie of tot een bepaalde vorm van bloedarmoede. o u heeft Alzheimer of een andere vorm van dementie.

o u heeft porfyrie. Dit middel kan een porfyrie-aanval opwekken of verergeren.

Ultacit BSL sept13

Wanneer uw klachten na 14 dagen niet verbeteren, moet u contact opnemen met uw arts voor verder onderzoek. Wanneer u dit geneesmiddel langdurig gebruikt, zal uw arts de hoeveelheid aluminium in uw bloed regelmatig controleren.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een teerachtige, zwarte ontlasting heeft of bloed opbraakt.

Gebruikt u naast Ultacit nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Neem Ultacit niet tegelijkertijd met andere geneesmiddelen in. Neem eerst Ultacit in en de andere geneesmiddelen minstens 1 tot 2 uur later. Of neem eerst uw andere geneesmiddelen in en wacht 1 tot 2 uur, voordat u Ultacit gebruikt.
 • Neem contact op met uw arts of apotheker als u polystyreensulfonaat (gebruikt bij nierpatiënten) gebruikt. Dit middel kan een wisselwerking hebben met Ultacit, waardoor u last kunt krijgen van bijwerkingen.

Neem dit middel niet tegelijkertijd in met zuurbevattende dranken, zoals vruchtensap of wijn, omdat deze de opname van aluminium in het maagdarmkanaal verhogen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Vraag dan eerst advies aan uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Ultacit bevat lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar

1-2 kauwtabletten meerdere malen per dag. Maximaal 8 kauwtabletten per dag. Neem de kauwtabletten in tussen de maaltijden en voor het slapen gaan, of als u klachten heeft. Kauw de tabletten voordat u ze doorslikt. Gebruik dit middel niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Kinderen tot en met 12 jaar

Gebruik dit middel niet bij kinderen tot en met 12 jaar. Het is niet bekend of dit middel werkzaam en veilig is in deze leeftijdsgroep.

Als u te veel van dit middel heeft ingenomen, kunt u last krijgen van diarree, buikpijn of braken. In sommige gevallen kan verstopping van de darmen optreden. Neem altijd contact op met uw arts als u te veel van dit middel heeft ingenomen.

Neem uw dosis in, zodra u merkt dat u vergeten bent dit middel in te nemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Ultacit BSL sept13

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem direct contact op met uw arts als u last krijgt van plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem) of plotselinge ernstige allergische reacties zoals benauwdheid of shock (anafylactische reacties).

Andere bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn

 • diarree, verstopte darmen (constipatie);
 • zachte stoelgang, vaker stoelgang hebben, braken;
 • allergische reacties zoals jeuk of galbulten;
 • zwakke en zachte botten (osteomalacie) door hogere resorptie van bot;
 • verhoogd aluminiumgehalte in het bloed (hyperaluminemie);
 • verhoogd magnesiumgehalte in het bloed met soms verschijnselen als sufheid, lage bloeddruk, lage lichaamstemperatuur en stoornissen in de werking van het hart (hypermagnesiëmie);
 • een te laag fosfaatgehalte in het bloed met als verschijnselen vermoeidheid, spierzwakte, verminderde eetlust, misselijkheid en braken (hypofosfatemie);
 • langdurig gebruik bij nierpatiënten kan leiden tot aluminiumvergiftiging met zwakker worden van de botten (osteomalacie), stuipen en bewustzijnsverlies (encefalopathie).

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb via de website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is hydrotalciet.

De andere stoffen in dit middel zijn mannitol, lactose, magnesiumstearaat, talk, natriumsaccharine en pepermuntaroma.

Ultacit kauwtabletten zijn verpakt in doosjes van 120 kauwtabletten (in blisterverpakkingen à 10 kauwtabletten).

Ultacit BSL sept13

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Fabrikant
sanofi-aventis Netherlands B.V. Sanofi Winthrop Industrie
Kampenringweg 45 D-E 56, Route de Choisy au Bac
2803 PE Gouda 60200 Compiègne, Frankrijk
Tel: 0182 55 77 55  

In het register ingeschreven onder RVG 06678.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013.

Ultacit BSL sept13

Advertentie

Stof(fen) Waterstofcalciet
Toelating Nederland
Producent Sanofi
Verdovend Nee
ATC-Code A02AD04
Farmacologische groep Antacida

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.