Vesicare 10 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
G04BD
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
Psychotrope Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Euro Registratie Collectief

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De actieve stof solifenacine behoort tot de groep van anticholinergica. Deze geneesmiddelen worden gebruikt om de activiteit van een overactieve blaas te verminderen. Dit zorgt ervoor dat u langer kunt wachten met naar de wc gaan en het vergroot de hoeveelheid urine die uw blaas kan bevatten.

Vesicare wordt gebruikt bij behandeling van symptomen van een overactieve blaas. De symptomen zijn onder andere: een plotselinge sterke aandrang tot plassen zonder waarschuwing vooraf, erg vaak moeten plassen of het verlies van urine omdat u niet op tijd op de wc kunt komen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U heeft last van achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie).
 • U lijdt aan een ernstige maag-darmaandoening, met inbegrip van een bepaalde darmziekte die gepaard gaat met een acute uitzetting van de dikke darm (toxisch megacolon).
 • U lijdt aan een bepaalde vorm van spierzwakte (myasthenia gravis).
 • U lijdt aan verhoogde oogboldruk (groene staar)(glaucoom).
 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U ondergaat hemodialyse.
 • U heeft een ernstig verminderde werking van de lever.
 • U heeft een ernstig verminderde werking van de nieren of matig verminderde werking van de lever EN u wordt behandeld met geneesmiddelen die de afbraak van solifenacine in het lichaam kunnen vertragen (b.v. ketoconazol). Uw arts of apotheker heeft u dit verteld als hier sprake van is.

Raadpleeg uw arts als u één van bovenstaande aandoeningen heeft of ooit heeft gehad, voordat u begint met het gebruik van Vesicare.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

 • als u een gestoorde blaaslediging heeft (= blaasverstopping) of problemen heeft met plassen (bijvoorbeeld plast met een dun straaltje). U loopt het risico dat urine zich ophoopt in de blaas (urineretentie).
 • als u een verstopping van het maag-darmkanaal heeft (constipatie).
 • als u een verhoogd risico heeft op een vertraagde maag-darmlediging. Uw arts heeft u dit verteld als daar sprake van is.
 • als u een ernstig verminderde werking van de nieren heeft.
 • als u een matig verminderde werking van de lever heeft.
 • als u een maagbreuk (hiatus hernia) of brandend maagzuur heeft.
 • als u een autonome neuropathie (een aandoening van het autonome zenuwstelsel) heeft.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Vesicare dient niet gebruikt te worden door kinderen onder de 18 jaar.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest

Voordat u kunt beginnen met de behandeling met Vesicare zal uw arts eerst onderzoeken of er andere oorzaken zijn van vaak moeten plassen (b.v. hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) of nierziekte). Als u een infectie aan de urinewegen heeft, zal uw arts u een antibioticum (een middel tegen bepaalde bacteriële infecties) voorschrijven.

Gebruikt u naast Vesicare nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat aan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Het is vooral van belang om uw arts te raadplegen indien u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere anticholinerge geneesmiddelen die de werking en bijwerkingen van beide geneesmiddelen kunnen versterken.
 • cholinerge geneesmiddelen die het effect van Vesicare kunnen verminderen.
 • geneesmiddelen, zoals metoclopramide en cisapride, die het maag-darmkanaal harder kunnen laten werken. Vesicare kan de werking na deze geneesmiddelen verminderen.
 • geneesmiddelen, zoals ketoconazol, ritonavir, nelfinavir, itraconazol, verapamil en diltiazem, die de afbraak van solifenacine in het lichaam kunnen vertragen.
 • geneesmiddelen, zoals rifampicine, fenytoïne en carbamazepine, die mogelijk de afbraak van solifenacine in het lichaam versnellen.
 • geneesmiddelen zoals bisfosfonaten, die ontsteking van de slokdarm kunnen veroorzaken of verergeren (oesofagitis).

Vesicare kan met of zonder voedsel worden ingenomen, al naar gelang uw voorkeur.

Zwangerschap en borstvoeding

Het wordt aangeraden Vesicare niet te gebruiken tijdens de zwangerschap, tenzij strikt noodzakelijk.

Gebruik Vesicare niet als u borstvoeding geeft, omdat solifenacine mogelijk in de moedermelk kan overgaan.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vesicare kan wazig zien en soms slaperigheid of vermoeidheid veroorzaken. Als u van deze bijwerkingen last heeft, bedien dan geen machines die oplettendheid vereisen en bestuur geen voertuigen.

Vesicare bevat lactose. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Instructies voor goed gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U moet de tablet met wat vloeistof in zijn geheel inslikken. De tablet kan met of zonder voedsel worden ingenomen, al naar gelang uw voorkeur. Maak de tabletten niet fijn.

De gebruikelijke dosering is 5 mg per dag, tenzij uw arts u heeft verteld om 10 mg per dag in te nemen.

Wanneer u te veel Vesicare heeft ingenomen, of als een kind per ongeluk Vesicare heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Verschijnselen van overdosering kunnen zijn: hoofdpijn, droge mond, duizeligheid, slaperigheid en wazig zien. Verschijnselen van ernstige overdosering kunnen zijn: waarneming van dingen die er niet zijn (hallucinaties), ernstige opwinding, toevallen/stuipen (convulsies), ademhalingsproblemen, versnelde hartslag (tachycardie), ophopen van urine in de blaas (urineretentie) en pupilverwijding (mydriasis).

Wanneer u een dosis bent vergeten in te nemen op het gebruikelijke tijdstip, neem deze dan alsnog in, tenzij het tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u het gebruik van Vesicare staakt kunnen uw symptomen van overactieve blaas terugkeren, of verergeren. Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruikt van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u een allergische aanval, of een ernstige huidreactie (bijv. blaarvorming en vervellen van de huid) krijgt, moet u onmiddellijk uw arts of verpleegkundige raadplegen.

Angio-oedeem (huidallergie resulterend in zwelling van het weefsel net onder het huidoppervlakte) met luchtwegobstructie (ademhalingsmoeilijkheden) is gemeld bij sommige patiënten op solifenacinesuccinaat (Vesicare). Indien angio-oedeem optreedt, dient solifenacinesuccinaat (Vesicare)

onmiddellijk te worden gestaakt en zal een geschikte behandeling moeten worden ingesteld en / of passende maatregelen te worden genomen.

Bij gebruik van Vesicare zouden de volgende bijwerkingen kunnen optreden: Zeer vaak (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)

droge mond

Vaak (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen )

 • wazig zien
 • verstopping (constipatie), misselijkheid, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen een vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de (onder)buik, boeren, zuurbranden (dyspepsie), maagproblemen

Soms (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op 100 mensen):

 • urineweginfectie, blaasontsteking
 • slaperigheid
 • minder smaakgevoel (dysgeusie)
 • droge (geïrriteerde) ogen
 • droog neusslijmvlies
 • oprisping van (brandend) maagzuur (gastro-oesofageale reflux)
 • droge keel
 • droge huid
 • problemen met het plassen
 • vermoeidheid
 • vochtophoping in de onderbenen (perifeer oedeem)

Zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

 • vastzitten van grote hoeveelheid harde ontlasting in de dikke darm (fecale impactie)
 • achterblijven van urine in de blaas tengevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie)
 • duizeligheid, hoofdpijn
 • braken
 • jeuk, huiduitslag

Zeer zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):

 • waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), verwardheid
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • verminderde eetlust, verhoogde kaliumconcentraties in het bloed die abnormaal hartritme kunnen veroorzaken
 • verhoogde druk in de ogen
 • veranderingen in de elektrische activiteit van het hart (ECG), onregelmatige hartslag (torsade de pointes)
 • stemklachten
 • leveraandoeningen
 • spierzwakte
 • nieraandoeningen

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na ‘houdbaar t/m:’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is solifenacinesuccinaat 5 mg of 10 mg
 • De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, lactose (monohydraat), hypromellose (E464), magnesiumstearaat, macrogol, talk, titaniumdioxide (E171), ijzeroxide (E172). De tabletten uit Griekenland bevatten ook gezuiverd water.

Vesicare 5 mg tabletten zijn ronde, lichtgele tabletten gemerkt met het logo en de code “150” op dezelfde zijde.

Vesicare 10 mg zijn ronde, lichtroze tabletten gemerkt met het logo en de code “151” op dezelfde zijde. Vesicare tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 30 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

Astellas Pharma Europe B.V.

Elisabethhof 19

2353 EW Leiderdorp

Nederland

In het register ingeschreven onder  
RVG 109325//29151 Vesicare 5 mg, filmomhulde tabletten (Frankrijk)
RVG 107896//29151 Vesicare 5 mg, filmomhulde tabletten (Griekenland)
RVG 104641//29151 Vesicare 5 mg, filmomhulde tabletten (Groot-Brittannië)
RVG 112382//29151 Vesicare 5 mg, filmomhulde tabletten (Polen)
RVG 109328//29152 Vesicare 10 mg, filmomhulde tabletten (Frankrijk)
RVG 107894//29152 Vesicare 10 mg, filmomhulde tabletten (Griekenland)
RVG 105278//29152 Vesicare 10 mg, filmomhulde tabletten (Groot-Brittannië)
RVG 112383//29152 Vesicare 10 mg, filmomhulde tabletten (Polen)

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Nederland en Polen: Vesicare

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013

Euro Registratie Collectief b.v., 170113-0113

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.