Vicks Vaporub, zalf voor inhalatiedamp

ATC-Code
R05X
Vicks Vaporub, zalf voor inhalatiedamp

Wick Pharma

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere koude bereidingen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Wick Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Vicks VapoRub is een zalf van meerdere vluchtige oliën en aromatische stoffen en werkt na inhaleren via de neus. Het inhaleren van dampen die vrijkomen door lichaamswarmte of door toevoeging van de zalf aan heet water (dampbad) wordt als verlichtend ervaren.

Dit middel wordt gebruikt bij verkoudheid en/of griep.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als inwrijfmiddel als uw kind jonger is dan 2 jaar, dit houdt onder andere verband met het feit dat bij jonge kinderen stembandkrampen en flauwvallen op kunnen treden als gevolg van de menthol.
 • Als inhalatiemiddel als uw kind jonger is dan 2 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • Als u in het verleden problemen heeft gehad met uw luchtwegen of last heeft van overgevoeligheid aan uw luchtwegen of astma, neem dan contact op met uw arts.
 • Als uw klachten aanhouden, neem dan contact op met uw arts.

Als inwrijfmiddel:

 • niet aanbrengen op een beschadigde huid, wonden of slijmvliezen,
 • niet inslikken of op neus, ogen, mond of gezicht wrijven,
 • uitsluitend gebruiken voor extern gebruik,
 • niet strak verbinden. Niet gebruiken met warmtepleister.
 • Draag losse kleding om het inhaleren te vergemakkelijken.

Als inhalatiemiddel:

 • geen kokend water gebruiken voor de bereiding van het dampbad,
 • niet verwarmen of het mengsel heropwarmen in de magnetron.
 • Kinderen moeten altijd gesuperviseerd worden
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding:

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Tijdens de zwangerschap mag dit middel gebruikt worden overeenkomstig het voorschrift.

Tijdens de borstvoeding mag dit middel gebruikt worden overeenkomstig het voorschrift, maar niet gebruiken als inwrijfmiddel op de borst.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Er zijn geen effecten waargenomen op de rijvaardigheid of op het gebruik van machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden:

Niet van toepassing.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Inwrijven - volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar:

Wrijf één theelepel op de borst en rug en herhaal dit indien nodig 2-4 keer per dag.

Inhaleren - volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar:

Doe één tot twee theelepels in een kom heet (niet kokend) water en adem de vrijgekomen verzachtende dampen gedurende 10-15 minuten in.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel Vicks VapoRub heeft gebruikt, moet u meteen uw arts raadplegen of naar een ziekenhuis gaan en de verpakking met u meenemen. Probeer niet te laten braken.

Na het gebruik van te veel zalf kan huidirritatie ontstaan. Bij oogcontact kan de zalf kortdurende irritatie, roodheid van de huid en pijn geven. Bij het per ongeluk innemen van de zalf kunnen speekselvloed, pijn in de mond en/of keel, misselijkheid, braken, buikpijn, hoofdpijn, duizeligheid, warm gevoel, blozen, en soms oogpupil-verwijding, gezichtstoornissen, oorsuizen, opwinding, stuipen, ademnood en coma voorkomen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel?

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Vicks VapoRub bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zelden (treedt op bij minder dan 1 op 1.000 personen): Roodheid, irritatie van de huid en ogen (bij inademing), allergische huidreactie, overgevoeligheidsreacties.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en pot na ‘Niet te gebruiken na:’ Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn 50mg/g kamfer, 50mg/g terpentijnolie, 27,5mg/g levomenthol, 15mg/g eucalyptusolie en 2,5mg/g thymol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn cederhoutolie en witte vaseline.
Hoe ziet dit middel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Vicks VapoRub wordt verkocht in een kartonnen doos met blauw plastic potje van 50 of 100g met een groen schroefdraad deksel. De zalf in het potje is wit en olieachtig.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Procter & Gamble Nederland B.V. Watermanweg 100

3067 GG Rotterdam Nederland

Info: 0800-84257222 (ma-vr: 9-17)

Fabrikant:

Procter & Gamble Manufacturing GmbH

Procter & Gamble Straße 1

D-64521 Gross Gerau

Duitsland.

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder het volgende nummer:

RVG 03088

Afleveringswijze:

UAD

Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2010

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.