ViraferonPeg 150 microgram, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie in voorgevulde pen

Illustratie van ViraferonPeg 150 microgram, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie in voorgevulde pen
Stof(fen) Peginterferon-alfa-2b
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.
Verdovend Nee
ATC-Code L03AB10
Farmacologische groep Immunostimulantia

Vergunninghouder

Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stof in dit geneesmiddel is een eiwit met de naam peginterferon-alfa-2b, dat behoort tot de geneesmiddelengroep van de interferonen. Interferonen worden door het immuunsysteem van uw lichaam aangemaakt om te helpen infecties en ernstige ziekten te bestrijden. Dit geneesmiddel wordt in uw lichaam geïnjecteerd om met uw immuunsysteem samen te werken. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van chronische hepatitis C, een virale infectie van de lever.

Volwassenen

De combinatie van dit geneesmiddel met ribavirine en boceprevir wordt aanbevolen bij bepaalde vormen van chronische infectie met hepatitis C-virus (ook wel HCV-infectie genoemd) bij volwassenen van

18 jaar en ouder. Het kan worden gebruikt bij volwassenen die niet eerder voor HCV-infectie zijn behandeld of die eerder geneesmiddelen hebben gebruikt die interferonen en gepegyleerde interferonen worden genoemd.

De combinatie van dit geneesmiddel met ribavirine wordt aangeraden voor volwassenen van 18 jaar en ouder die niet eerder zijn behandeld met deze geneesmiddelen. Hiertoe behoren ook volwassenen die gelijktijdig zijn besmet met klinisch stabiele HIV (humaan-immunodeficiëntievirus). De combinatie kan ook worden gebruikt om volwassenen te behandelen bij wie behandeling met een interferon-alfa of peginterferon-alfa in combinatie met ribavirine of alleen interferon-alfa heeft gefaald.

Als u een medische aandoening heeft die het gebruik van ribavirine gevaarlijk maakt of als u hiermee eerder een probleem heeft gehad, zal uw arts waarschijnlijk alleen dit geneesmiddel voorschrijven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit geneesmiddel wordt gebruikt in combinatie met ribavirine bij kinderen van 3 jaar en ouder en jongeren tot 18 jaar die niet eerder zijn behandeld voor chronische hepatitis C.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Vertel uw arts voordat u met de behandeling begint als u of het kind waar u voor zorgt:

 • allergisch bent/is voor peginterferon-alfa-2b of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • allergisch bent/is voor interferonen.
 • ernstige hartproblemen heeft gehad.
 • een hartziekte heeft die niet goed onder controle werd gehouden tijdens de afgelopen 6 maanden.
 • in een ernstige medische toestand verkeert waardoor u/het erg zwak bent/is.
 • auto-immune hepatitis of andere problemen met het immuunsysteem heeft.
 • andere geneesmiddelen inneemt die het immuunsysteem onderdrukken (verzwakken).
 • een gevorderde, ongecontroleerde leveraandoening heeft (afgezien van hepatitis C).
 • een schildklieraandoening heeft die niet goed onder controle kan worden gehouden met geneesmiddelen.
 • epilepsie heeft, een aandoening die convulsies veroorzaakt (aanvallen of ‘stuipen’).
 • met telbivudine behandeld wordt (zie rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

U mag ViraferonPeg niet gebruiken als een van de bovenstaande situaties op u of op het kind waar u voor zorgt van toepassing is.

Daarnaast mogen kinderen en jongeren tot 18 jaar dit geneesmiddel niet gebruiken als ze ernstige zenuw- of mentale problemen hebben gehad, zoals ernstige depressie of zelfmoordgedachten.

N.B.: Lees de rubriek ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’ van de bijsluiters van ribavirine en boceprevir voordat u deze geneesmiddelen in combinatie met dit geneesmiddel gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Zoek onmiddellijk medische hulp bij een ernstige allergische reactie (zoals ademhalingsmoeilijkheden, een piepende ademhaling of netelroos).

Vertel uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt als u of het kind waar u voor zorgt:

 • een ernstige zenuw- of mentale stoornis heeft gehad of als u verslaafd bent geweest (bijv. aan alcohol of drugs). Het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen en jongeren tot 18 jaar met bestaande of een voorgeschiedenis van ernstige psychiatrische stoornissen is niet toegestaan (zie bovenstaande rubriek ‘Wanneer mag u ViraferonPeg niet gebruiken?’).
 • ooit depressie heeft gehad of verschijnselen krijgt die verband houden met depressie (bijv. gevoelens van droefheid, neerslachtigheid, enz.) tijdens uw behandeling met dit geneesmiddel (zie rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’).
 • ooit voor depressie of een andere zenuw- of mentale stoornis behandeld werd.
 • ooit een hartaanval of een hartaandoening heeft gehad.
 • een nierziekte heeft. Uw arts kan dan een lagere dosis dan de gebruikelijke voorschrijven en de bloedwaarden in de nier regelmatig controleren tijdens de behandeling. Als dit geneesmiddel wordt gebruikt in combinatie met ribavirine, moet uw arts u of het kind waarvoor u zorgt zorgvuldiger controleren voor een mogelijke daling van het aantal rode bloedcellen.
 • leverproblemen heeft gehad (afgezien van hepatitis C).
 • verschijnselen ontwikkelt die wijzen op een verkoudheid of een andere luchtweginfectie, zoals koorts, hoest of ademhalingsmoeilijkheden.
 • suikerziekte of een hoge bloeddruk heeft. Uw arts kan u of het kind waar u voor zorgt vragen een oogonderzoek te ondergaan.
 • een ernstige ziekte heeft gehad waardoor de ademhaling of het bloed afwijkingen vertoonde.
 • de huidaandoeningen psoriasis of sarcoïdose heeft, die kunnen verergeren terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.
 • van plan bent/is zwanger te worden, bespreek dit dan met uw arts vóór het starten van de behandeling met dit geneesmiddel.
 • een orgaantransplantatie van de lever of de nier heeft ondergaan. Interferonbehandeling kan

het risico op afstoting verhogen. Bespreek dit zeker met uw arts.

 • ook behandeld wordt voor HIV (zie rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

N.B.: Lees de rubriek ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’ van de bijsluiter van ribavirine voordat u ribavirine in combinatie met dit geneesmiddel gebruikt.

Tand- en mondproblemen zijn gemeld bij patiënten die dit geneesmiddel in combinatie met ribavirine kregen. U kunt een tandvleesaandoening krijgen, die kan leiden tot verlies van tanden. U kunt een droge mond krijgen of overgeven, wat beide uw tanden kan beschadigen. Het is belangrijk dat u tweemaal per dag grondig uw tanden poetst, uw mond spoelt als u moet overgeven en regelmatig uw tanden laat nakijken.

Tijdens de behandeling kunnen sommige patiënten last hebben van oogproblemen of in zeldzame gevallen van verlies van het gezichtsvermogen. Uw arts dient een oogonderzoek uit te voeren voordat uw behandeling begint. Bij veranderingen in het gezichtsvermogen moet u uw arts inlichten en direct een compleet oogonderzoek ondergaan. Als u een medische aandoening heeft die kan leiden tot toekomstige oogproblemen (bijv. diabetes of hoge bloeddruk) dient u tijdens de therapie regelmatig een oogonderzoek te ondergaan. Als uw oogaandoening ernstiger wordt of als u nieuwe oogaandoeningen krijgt, zal uw behandeling worden stopgezet.

Terwijl u wordt behandeld met ViraferonPeg kan uw arts u adviseren meer te drinken om een lage bloeddruk te helpen voorkomen.

Uw arts zal voordat u met de therapie begint en gedurende de behandeling uw bloed testen om te controleren of de therapie die u krijgt veilig en doeltreffend is.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten jonger dan 3 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw arts of apotheker als u of het kind waar u voor zorgt:

 • andere geneesmiddelen of vitaminen/voedingssupplementen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
 • besmet bent/is met zowel humaan-immunodeficiëntievirus (HIV-positief) als Hepatitis C Virus (HCV) en wordt behandeld met (een) anti-HIV-geneesmiddel(en) – [nucleoside reverse- transcriptaseremmer (NRTI) en/of hoog-actieve antiretrovirale therapie (HAART)]. Uw arts zal u controleren op tekenen en verschijnselen van deze aandoeningen. o Het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met ribavirine en (een) anti-HIV- geneesmiddel(en) kan het risico verhogen op lactaatacidose, leverfalen en bloedafwijkingen: afname van het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedstollingscellen, die plaatjes worden genoemd. Patiënten met een leverziekte in een gevorderd stadium, die hoogactieve antiretrovirale therapie (HAART) ondergaan, lopen mogelijk een verhoogde kans op een verslechtering van de leverfunctie. Behandeling met alleen dit geneesmiddel of in combinatie met ribavirine kan deze kans verhogen. o Bij zidovudine en stavudine is het niet zeker of ribavirine de werking van deze

geneesmiddelen zal veranderen. Daarom zal uw bloed regelmatig onderzocht worden om zeker te zijn dat de HIV-infectie niet erger wordt. Als de infectie erger wordt, zal uw arts beslissen of uw behandeling met ribavirine wel of niet moet worden aangepast.

Bovendien zouden patiënten die zidovudine samen met de combinatietherapie van dit geneesmiddel en ribavirine krijgen, een verhoogd risico kunnen lopen om bloedarmoede (laag aantal rode bloedcellen) te ontwikkelen. Daarom wordt het gebruik van zidovudine samen met combinatietherapie van dit geneesmiddel en ribavirine niet aangeraden. N.B.: Lees de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’ van de bijsluiter van ribavirine voordat u ribavirine in combinatie met dit geneesmiddel gebruikt.

 • telbivudine gebruikt. Als u telbivudine met dit geneesmiddel of een injecteerbaar interferonproduct gebruikt, heeft u een hoger risico op perifere neuropathie (gevoelloosheid,

tintelend en/of brandend gevoel in de armen en/of benen). Ook kunnen deze voorvallen ernstiger zijn. Daarom mag u dit geneesmiddel niet gelijktijdig met telbivudine gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

In onderzoek bij drachtige dieren hebben interferonen soms miskramen veroorzaakt. Het effect van dit geneesmiddel op de zwangerschap bij de mens is niet bekend. Meisjes of vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten gebruikmaken van doeltreffende anticonceptie tijdens de behandeling met dit geneesmiddel.

Ribavirine kan grote schade aan de ongeboren baby toebrengen. Daarom moeten u en uw partner speciale maatregelen nemen in verband met seksuele activiteit als er een kans op zwangerschap is:

 • als u een meisje of een vrouw in de vruchtbare leeftijd bent die ribavirine inneemt: moet u een negatieve zwangerschapstest hebben vóór de behandeling, evenals een negatieve zwangerschapstest iedere maand gedurende de behandeling en gedurende 4 maanden nadat de behandeling is gestopt. U moet een doeltreffend voorbehoedmiddel gebruiken tijdens uw behandeling met ribavirine en gedurende de 4 maanden nadat de behandeling is gestopt. Dit dient te worden besproken met uw arts.
 • als u een man bent die ribavirine inneemt:

mag u geen seks hebben met een zwangere vrouw tenzij u een condoom gebruikt. Als uw vrouwelijke partner niet zwanger is maar in de vruchtbare leeftijd is, moet ze tijdens de behandeling iedere maand een zwangerschapstest ondergaan en gedurende 7 maanden nadat de behandeling is gestopt. U of uw partner moet een doeltreffend voorbehoedmiddel gebruiken tijdens uw behandeling met ribavirine en gedurende 7 maanden na het einde van de behandeling. Dit dient te worden besproken met uw arts.

Borstvoeding

Het is niet bekend of dit geneesmiddel wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom mag u geen borstvoeding geven terwijl u behandeld wordt met dit geneesmiddel. Raadpleeg hierover uw arts.

N.B.: Lees de rubriek ‘Zwangerschap en borstvoeding’ van de bijsluiter van ribavirine voordat u ribavirine in combinatie met dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines als u zich vermoeid, slaperig of verward voelt tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

ViraferonPeg bevat sucrose

Dit geneesmiddel bevat sucrose. Als u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per 0,7 ml, d.w.z. in wezen 'natriumvrij'.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Algemene informatie over het gebruik van dit geneesmiddel

Uw arts heeft de juiste dosis van dit geneesmiddel bepaald op basis van uw gewicht of het gewicht van het kind waar u voor zorgt. Als het noodzakelijk is, kan de dosis veranderd worden gedurende de behandeling.

Dit geneesmiddel is bedoeld voor subcutaan gebruik. Dit betekent dat het via een korte naald in het vetweefsel net onder de huid wordt geïnjecteerd. Als u dit geneesmiddel zelf injecteert, zal u worden uitgelegd hoe de injectie moet worden bereid en gegeven. Gedetailleerde instructies voor subcutane toediening worden aan het einde van deze bijsluiter gegeven (zie BIJLAGE BIJ DEZE BIJSLUITER ‘Hoe wordt de ViraferonPeg voorgevulde pen gebruikt’).

Bereid de dosis vlak voor u van plan bent ze te injecteren en gebruik ze onmiddellijk. Kijk goed naar de bereide oplossing voordat u deze gebruikt. De oplossing moet helder en kleurloos zijn. Gebruik de oplossing niet als deze is verkleurd (van kleur is veranderd) of als er deeltjes in de oplossing zitten.

Gooi de ViraferonPeg voorgevulde pen (CLEARCLICK) en de eventuele oplossing die achterblijft weg nadat u uzelf de injectie heeft toegediend. Raadpleeg voor instructies over het afvoeren rubriek 5 ‘Hoe bewaart u ViraferonPeg?’

Injecteer dit geneesmiddel eenmaal per week op dezelfde dag. Het wordt aangeraden om de dosis elke week op hetzelfde moment van de dag te injecteren om u te helpen het niet te vergeten.

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosering en gebruik het middel zolang het is voorgeschreven. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als uw arts dit geneesmiddel met ribavirine of met ribavirine en boceprevir voorschrijft, lees dan de bijsluiters van ribavirine en boceprevir voordat u met de combinatietherapie begint.

Gebruik bij volwassenen – ViraferonPeg bij combinatietherapie

De dosis van dit geneesmiddel, in combinatie met ribavirine-capsules, bedraagt in het algemeen 1,5 microgram per kilogram lichaamsgewicht eenmaal per week. Als u een nierziekte heeft, kan uw dosis (afhankelijk van uw nierfunctie) lager zijn.

Gebruik bij volwassenen - ViraferonPeg alleen

De gebruikelijke dosis van dit geneesmiddel, als het niet in combinatie met ribavirine gegeven wordt, bedraagt 0,5 of 1,0 microgram per kilogram lichaamsgewicht eenmaal per week, gedurende

6 maanden tot 1 jaar. Als u een nierziekte heeft, kan uw dosis lager zijn, afhankelijk van uw nierfunctie. Uw arts bepaalt wat voor u de juiste dosis is.

Gebruik bij kinderen van 3 jaar en ouder en jongeren tot 18 jaar

ViraferonPeg wordt gegeven in combinatie met ribavirine. De dosis ViraferonPeg wordt bepaald via een berekening waarbij wordt gekeken naar zowel lengte als gewicht. Uw arts bepaalt wat voor u of voor het kind waar u voor zorgt de juiste dosis is. De behandeling kan maximaal 1 jaar duren, afhankelijk van het oordeel van de arts over u of het kind waar u voor zorgt.

Alle patiënten

Als u zich dit geneesmiddel zelf toedient, zorg er dan voor dat de dosis die voorgeschreven werd duidelijk vermeld staat op de verpakking van het geneesmiddel dat u ontvangt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Raadpleeg zo snel mogelijk uw arts of ander verplegend personeel of de arts of verplegend personeel van het kind waar u voor zorgt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik of dien de overgeslagen dosis van dit geneesmiddel toe zodra u het zich herinnert, maar alleen binnen 1 – 2 dagen na de vergeten dosis. Als het bijna tijd is voor uw volgende injectie mag u de vergeten dosis niet inhalen en moet u de behandeling zoals gewoonlijk voortzetten.

Als u hier niet zeker over bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker of de arts of apotheker van het kind waar u voor zorgt.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Alhoewel niet alle bijwerkingen zullen voorkomen, kan medische hulp nodig zijn. Wanneer dit geneesmiddel alleen wordt gebruikt, zijn een aantal van deze bijwerkingen minder waarschijnlijk, en een aantal is helemaal niet voorgekomen.

Psychiatrische effecten en het centrale zenuwstelsel:

Een aantal patiënten wordt depressief wanneer ze met dit geneesmiddel alleen of in combinatie met ribavirine worden behandeld, en in sommige gevallen hebben ze gedachten gehad over het bedreigen van het leven van anderen, zelfmoordgedachten of vertoonden ze agressief gedrag (soms gericht op anderen). Een aantal patiënten heeft daadwerkelijk zelfmoord gepleegd. Zoek met spoed hulp als u merkt dat u depressief wordt, zelfmoordgedachten heeft of veranderingen in uw gedrag vertoont. Spreek een familielid of een goede vriend(in) aan die u kan helpen alert te blijven op tekenen van depressie of veranderingen in uw gedrag.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn in het bijzonder vatbaar om depressies te ontwikkelen wanneer ze een behandeling met dit geneesmiddel en ribavirine krijgen. Raadpleeg onmiddellijk uw arts of zoek dringende behandeling als ze ongebruikelijke gedragsverschijnselen vertonen, zich depressief voelen of het gevoel hebben dat ze zichzelf of anderen willen verwonden.

Groei en ontwikkeling (kinderen en jongeren tot 18 jaar):

Tijdens de 1 jaar durende behandeling met dit geneesmiddel in combinatie met ribavirine, waren er kinderen en jongeren tot 18 jaar die minder groeiden of minder in gewicht toenamen dan verwacht. Een aantal kinderen bereikte niet hun geraamde lengte binnen 1-5 jaar na het beëindigen van de behandeling.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u tijdens de behandeling één van de volgende ernstige bijwerkingen opmerkt:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kan optreden bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • ademhalingsproblemen (waaronder kortademigheid),
 • zich depressief voelen,
 • slaap-, denk- of concentratiestoornissen, duizeligheid,
 • ernstige maagpijn of maagkrampen,
 • koorts of rillingen na een paar weken behandeling,
 • pijnlijke of ontstoken spieren (soms ernstig).

Vaak voorkomende bijwerkingen (kan optreden bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers):

 • pijn op de borst; veranderingen in uw hartslag,
 • verwardheid,
 • moeilijkheden om alert te blijven, gevoelloosheid of tintelend gevoel,
 • pijn in de onderrug of in de zij, moeilijk of niet kunnen plassen,
 • oogproblemen of stoornissen bij het zien of horen,
 • ernstig of pijnlijk rood worden van uw huid of het slijmvlies,
 • ernstige bloedingen vanuit uw neus, tandvlees of een ander deel van uw lichaam.

Soms voorkomende bijwerkingen (kan optreden bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers):

 • zichzelf willen verwonden,
 • hallucinaties.

Zelden voorkomende bijwerkingen (kan optreden bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers):

 • convulsie (‘stuip’),
 • bloed of klonters in de ontlasting (of zwarte, teerachtige ontlasting).

Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • anderen willen verwonden.

Andere bijwerkingen die bij volwassenen zijn gemeld omvatten:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kan optreden bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • zich depressief voelen, prikkelbaarheid, moeite hebben om in slaap te vallen of door te slapen, zich angstig of nerveus voelen, concentratieproblemen, stemmingswisselingen,
 • hoofdpijn, duizeligheid, gevoel van vermoeidheid, koude rillingen, koorts, griepachtige verschijnselen, virusinfectie, zwakte,
 • ademhalingsmoeilijkheden, keelontsteking (pijnlijke keel), hoesten,
 • maagpijn, overgeven, misselijkheid, diarree, verminderde eetlust, gewichtsverlies, droge mond,
 • haaruitval, jeuk, droge huid, huiduitslag, irritatie of roodheid (en in zeldzame gevallen huidbeschadiging) op de injectieplaats,
 • afname van het aantal rode bloedcellen (wat kan leiden tot vermoeidheid, kortademigheid, duizeligheid), afname van bepaalde witte bloedcellen (wat u vatbaarder maakt voor verschillende infecties),
 • pijn in gewrichten en spieren, spier- en botpijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kan optreden bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers):

 • daling van bloedstollende cellen, die plaatjes worden genoemd, waardoor u eerder last kunt krijgen van blauwe plekken en spontane bloedingen, overmaat aan urinezuur in het bloed (zoals bij jicht), lage calciumconcentratie in het bloed,
 • afname van de schildklieractiviteit (waardoor u zich vermoeid en depressief kunt voelen en uw gevoeligheid voor kou en andere verschijnselen kan toenemen), toename van de schildklieractiviteit (wat kan leiden tot nervositeit, warmte-intolerantie en overmatig zweten, gewichtsverlies, hartkloppingen, trillingen), opgezwollen klieren (opgezwollen lymfeklieren), dorst,
 • veranderd gedrag of agressief gedrag (soms tegen anderen gericht), opgewondenheid, nervositeit, slaperigheid, slaapproblemen, ongebruikelijke dromen, minder zin in activiteiten, minder zin in seks, erectieproblemen, toegenomen eetlust, verwardheid, trillende handen, slechte coördinatie, vertigo (een draaierig gevoel), gevoelloosheid, pijn of tintelend gevoel, verhoogde of verlaagde gevoeligheid voor aanraking, gespannen spieren, pijn in armen of benen, artritis, migraine, toegenomen zweten,
 • oogpijn of -infectie, wazig zien, droge of tranende ogen, verandering in het gehoor/gehoorverlies, oorsuizen,
 • bijholteontsteking, luchtweginfecties, verstopte neus of loopneus, spraakproblemen, bloedneus, koortsblaasjes (herpes simplex), schimmel- of bacteriële infecties, oorinfectie/oorpijn,
 • indigestie (last van de maag), brandend maagzuur, roodheid of zweertjes in de mond, brandend gevoel op de tong, rood of bloedend tandvlees, verstopping, winderigheid, opgeblazen gevoel, aambeien, pijnlijke tong, smaakverandering, tandproblemen, overmatig verlies van lichaamsvocht, vergrote lever,
 • psoriasis, overgevoeligheid voor zonlicht, huiduitslag met uitstekende gevlekte wondjes, roodheid van de huid of huidaandoeningen, opgezwollen gezicht, opgezwollen handen of voeten, eczeem (ontstoken, rode, jeukende en droge huid met mogelijk vochtafscheidende wondjes), acne, netelroos, abnormale haarstructuur, nagelafwijking, pijn op de injectieplaats,
 • moeizame, onregelmatige of geen menstruatie, abnormaal hevige en langdurige menstruatie, problemen met de eierstokken of vagina, pijn in de borst, seksueel probleem, irritatie van de prostaat, toegenomen behoefte om te urineren,
 • pijn op de borst, pijn aan de rechterzijde in de ribstreek, zich onwel voelen, lage of hoge bloeddruk, zich zwak voelen, plotselinge roodheid van gezicht en hals, hartkloppingen (bonzende hartslag), snelle hartslag.

Soms voorkomende bijwerkingen (kan optreden bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers):

 • zelfmoord, poging tot zelfmoord, gedachten over het in gevaar brengen van uw leven, paniekaanval, waanvoorstellingen, hallucinaties,
 • overgevoeligheidsreactie op de medicatie, hartaanval, ontsteking van de alvleesklier, botpijn en diabetes mellitus,
 • witte afzettingen op het netvlies.

Zelden voorkomende bijwerkingen (kan optreden bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers):

 • diabetische ketoacidose (medisch noodgeval veroorzaakt door ophoping van ketonlichamen in het bloed ten gevolge van diabetes die niet onder controle is),
 • aanvallen (stuipen) en bipolaire stoornissen (stemmingsstoornissen die worden gekenmerkt door afwisselende periodes van droefheid en opgewondenheid),
 • oogproblemen, waaronder veranderingen in het gezichtsvermogen, beschadiging van het netvlies, obstructie van de netvliesslagader, ontsteking van de oogzenuw, zwelling van het oog,
 • congestief hartfalen, abnormaal hartritme, pericarditis (ontsteking van het hartzakje), ontsteking en aantasting van spierweefsel en perifere zenuwen, nierproblemen,
 • sarcoïdose (een ziekte die gekenmerkt wordt door aanhoudende koorts, gewichtsverlies, pijnlijke en gezwollen gewrichten, huidwonden en opgezette klieren).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kan optreden bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • aplastische anemie, beroerte (cerebrovasculaire voorvallen), toxische epiderrmale necrolyse/Stevens-Johnson syndroom/erythema multiforme (verschillende types huiduitslag met een wisselende graad van ernst (tot aan overlijden), die gepaard kunnen gaan met blaasjes in de mond, neus, ogen en andere slijmvliezen en het vervellen van het aangetaste huidoppervlak).
 • bewustzijnsverlies kwam zeer zelden voor met alfa-interferonen, voornamelijk bij oudere patiënten die met hoge doses werden behandeld.

Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • pure red cell aplasia (een aandoening waarbij het lichaam de aanmaak van rode bloedcellen heeft stopgezet of verminderd). Dit veroorzaakt ernstige bloedarmoede, waarvan de verschijnselen ongewone vermoeidheid en een gebrek aan energie zijn.
 • aangezichtsverlamming (het verslappen en doorzakken van één zijde van het gezicht), ernstige allergische reacties zoals angio-oedeem (een allergische huidziekte die wordt gekenmerkt door plaatselijke zwellingen van de huid en onderhuid, de slijmvliezen en soms de inwendige organen), manie (overdreven of buitensporige opgewektheid), pericardeffusie (vochtophoping tussen het pericard (het hartzakje) en het hart zelf), Vogt-Koyanagi-Harada-syndroom (een auto- immuunontsteking die de ogen, huid en de membranen van oren, hersenen en ruggenmerg aantast).
 • gedachten over het in gevaar brengen van het leven van anderen.

Als u een volwassen patiënt bent die gelijktijdig met HCV/HIV besmet is en HAART krijgt, kan de toevoeging van dit geneesmiddel en ribavirine uw risico op lactaatacidose, leverfalen en bloedafwijkingen (afname van het aantal rode bloedcellen die zuurstof vervoeren, bepaalde witte bloedcellen die infectie bestrijden en bloedplaatjes die het bloed laten stollen) verhogen.

De volgende andere bijwerkingen (niet hierboven genoemd) zijn voorgekomen bij de combinatie van dit geneesmiddel en ribavirine-capsules (volwassenen) bij patiënten die gelijktijdig met HCV/HIV besmet waren en HAART kregen:

 • orale candidiase (spruw),
 • verstoorde vetstofwisseling,
 • verlaagde CD4-lymfocyten,
 • verminderde eetlust,
 • rugpijn,
 • leverontstekingsziekte (hepatitis),
 • pijn in armen of benen,
 • en verschillende afwijkingen van de laboratoriumwaarden in het bloed.

Bijwerkingen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

De volgende bijwerkingen zijn voorgekomen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kan optreden bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • verminderde eetlust, duizeligheid, hoofdpijn, overgeven, misselijkheid, maagpijn,
 • haaruitval, droge huid, pijn in gewrichten en spieren, roodheid op de injectieplaats,
 • prikkelbaarheid, zich moe voelen, zich onwel voelen, pijn, koude rillingen, koorts, griepachtige verschijnselen, zwakte, groeivertraging (lengte en gewicht naar leeftijd),
 • afname van het aantal rode bloedcellen, wat kan leiden tot vermoeidheid, kortademigheid, duizeligheid.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kan optreden bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers):

 • schimmelinfectie, verkoudheid, koortsuitslag, keelontsteking (pijnlijke keel), bijholteontsteking, oorinfectie, hoesten, keelpijn, het koud hebben, oogpijn,
 • daling van bloedstollende cellen (plaatjes), waardoor u eerder last kunt krijgen van blauwe plekken en spontane bloedingen, opgezwollen klieren (opgezwollen lymfeklieren), afwijkende schildkliertesten, verlaagde schildklieractiviteit, waardoor u zich moe of depressief kunt voelen, en wat uw gevoeligheid voor kou en andere verschijnselen kan verhogen,
 • gedachten of pogingen om jezelf te beschadigen, agressief gedrag, opgewondenheid, woede, stemmingswisselingen, nervositeit of rusteloosheid, depressie, zich angstig voelen, moeite hebben om in slaap te vallen of door te slapen, emotionele instabiliteit, slaap van slechte kwaliteit, slaperigheid, aandachtsstoornis,
 • smaakveranderingen, diarree, last van de maag, mondpijn,
 • flauwvallen, hartkloppingen (bonzende hartslag), snelle hartslag, plotselinge roodheid van gezicht en hals, bloedneus,
 • zweertjes in de mond, scheurtjes in de lippen en kloofjes in de mondhoeken, huiduitslag, roodheid van de huid, jeuk, eczeem (ontstoken, rode, jeukende en droge huid met mogelijk vochtafscheidende wondjes), acne,
 • rugpijn, spier- en botpijn, pijn in armen of benen, droogheid, pijn, huiduitslag, irritatie of jeuk op de injectieplaats.

Soms voorkomende bijwerkingen (kan optreden bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers):

 • pijn of moeilijkheden bij het plassen, plasfrequentie, overmaat aan eiwit in de urine, pijnlijke menstruatie,
 • jeuk rond de anus (draad- of spoelwormen), ontsteking van het maag- of darmslijmvlies, ontstoken tandvlees, vergrote lever,
 • abnormaal gedrag, emotionele stoornis, angst, nachtmerries, trillingen, verminderde gevoeligheid voor aanraking, gevoelloosheid of tintelend gevoel, uitstralende pijn in het verloop van één of meer zenuwbanen, sufheid,
 • bloeding van het slijmvlies waarmee de binnenkant van de oogleden is bekleed, jeukende ogen, oogpijn, wazig zien, lichtintolerantie,
 • lage bloeddruk, bleekheid, onaangenaam gevoel in de neus, loopneus, piepende ademhaling, ademhalingsmoeilijkheden, pijn of onaangenaam gevoel op de borst,
 • roodheid, zwelling, pijn van de huid, gordelroos, overgevoeligheid van de huid voor zonlicht, huiduitslag met uitstekende gevlekte wondjes, huidverkleuring, schilfering van de huid, verkorting van spierweefsel, spiertrekkingen, aangezichtspijn, blauwe plekken.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Herinnering voor volwassen patiënten die een combinatietherapie van dit geneesmiddel, boceprevir en ribavirine voorgeschreven krijgen: lees de rubriek ‘Mogelijke bijwerkingen’ van deze bijsluiters.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik de bereide oplossing (de oplossing die u heeft bereid door het poeder en de vloeistof in de voorgevulde pen te mengen) onmiddellijk of binnen 24 uur wanneer bewaard in de koelkast bij 2 °C – 8 °C.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u verkleuring constateert van het poeder, dat wit moet zijn.

De bereide oplossing moet helder en kleurloos zijn. Gebruik de oplossing niet als die verkleurd is of deeltjes bevat. Gooi de ViraferonPeg voorgevulde pen (CLEARCLICK) en de ongebruikte oplossing in de pen weg na toediening van de dosis.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is peginterferon-alfa-2b. Elke voorgevulde pen bevat 150 microgram peginterferon-alfa-2b, gemeten op eiwitbasis. Elke voorgevulde pen levert 150 microgram/0,5 ml oplossing, indien opgelost zoals aanbevolen.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Poeder: watervrij dinatriumfosfaat; natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat; sucrose en polysorbaat 80. Oplosmiddel: water voor injecties.

Hoe ziet ViraferonPeg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit geneesmiddel is een poeder en oplosmiddel (vloeistof) voor oplossing voor injectie in voorgevulde pen (CLEARCLICK).

Het witte poeder en het heldere en kleurloze oplosmiddel zijn allebei verpakt in een glazen patroon met twee kamers die samen een voorgevulde pen voor eenmalig gebruik vormen.

ViraferonPeg is verkrijgbaar in verschillende verpakkingsgrootten:

 • 1 voorgevulde pen met poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 1 opzetnaald, 2 reinigingsdoekjes;
 • 4 voorgevulde pennen met poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 4 opzetnaalden, 8 reinigingsdoekjes;
 • 12 voorgevulde pennen met poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, 12 opzetnaalden, 24 reinigingsdoekjes.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

SP Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

België

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva
MSD Belgium BVBA/SPRL UAB Merck Sharp & Dohme
Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) Tel. +370 5 278 02 47
dpoc_belux@merck.com msd_lietuva@merck.com
България Luxembourg/Luxemburg
Мерк Шарп и Доум България ЕООД MSD Belgium BVBA/SPRL
Тел.: +359 2 819 3737 Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
info-msdbg@merck.com dpoc_belux@merck.com
Česká republika Magyarország
Merck Sharp & Dohme s.r.o. MSD Pharma Hungary Kft.
Tel: +420 233 010 111 Tel.: +36 1 888 5300
dpoc_czechslovak@merck.com hungary_msd@merck.com
Danmark Malta
MSD Danmark ApS Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Tlf: + 45 4482 4000 Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
dkmail@merck.com malta_info@merck.com
Deutschland Nederland
MSD SHARP & DOHME GMBH Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)
e-mail@msd.de medicalinfo.nl@merck.com
Eesti Norge
Merck Sharp & Dohme OÜ MSD (Norge) AS
Tel.: +372 6144 200 Tlf: +47 32 20 73 00
msdeesti@merck.com msdnorge@msd.no
Ελλάδα Österreich
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Τηλ: +30 210 98 97 300 Tel: +43 (0) 1 26 044
dpoc_greece@merck.com msd-medizin@merck.com
España Polska
Merck Sharp & Dohme de España, S.A. MSD Polska Sp. z o.o.
Tel: +34 91 321 06 00 Tel: +48 22 549 51 00
msd_info@merck.com msdpolska@merck.com
France Portugal
MSD France Merck Sharp & Dohme, Lda
Tél: + 33-(0)1 80 46 40 40 Tel: +351 21 4465808
  clic@merck.com
Hrvatska România
Merck Sharp & Dohme d.o.o. Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: + 385 1 6611 333 Tel: +40 21 529 2900
croatia_info@merck.com msdromania@merck.com
Ireland Slovenija
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
Limited Tel: +386 1 5204 201
Tel: +353 (0)1 2998700 msd.slovenia@merck.com
medinfo_ireland@merck.com  
Ísland Slovenská republika
Vistor hf. Merck Sharp & Dohme, s. r. o.
Sími: + 354 535 7000 Tel: +421 2 58282010
  dpoc_czechslovak@merck.com
Italia Suomi/Finland
MSD Italia S.r.l. MSD Finland Oy
Tel: +39 06 361911 Puh/Tel: +358 (0)9 804 650
medicalinformation.it@merck.com info@msd.fi
Κύπρος Sverige
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700) Tel: +46 77 5700488
cyprus_info@merck.com medicinskinfo@merck.com
Latvija United Kingdom
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +371 67364224 Tel: +44 (0) 1992 467272
msd_lv@merck.com medicalinformationuk@merck.com

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in MM/JJJ

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

BIJLAGE BIJ DE BIJSLUITER

Hoe wordt de ViraferonPeg voorgevulde pen gebruikt

In de volgende instructies wordt uitgelegd hoe u zichzelf een injectie kunt geven met de voorgevulde pen. Lees de instructies aandachtig door en volg ze stap voor stap. Uw zorgverlener zal u uitleggen hoe de injecties toegediend moeten worden. Begin pas met het toedienen van een injectie als u er zeker van bent dat u weet hoe u de voorgevulde pen moet gebruiken. Elke voorgevulde pen is alleen voor eenmalig gebruik.

Voorbereiding

 • Neem een goed verlicht, schoon, vlak werkoppervlak zoals een tafel.
 • Neem de voorgevulde pen uit de koelkast. Bekijk de datum die op het doosje na EXP gedrukt staat en controleer of de vervaldatum niet overschreden is. Gebruik de pen niet als de vervaldatum overschreden is.
 • Haal de voorgevulde pen uit het doosje.
 • Leg de voorgevulde pen op een vlak schoon oppervlak. Wacht om hem op kamertemperatuur te laten komen (maar niet meer dan 25 ºC). Dit kan tot 20 minuten duren.
 • Was uw handen goed met zeep en warm water. Houd uw werkplek, uw handen en de injectieplaats schoon om het risico op infectie te verlagen.

U vindt de volgende benodigdheden in de verpakking:

 • een voorgevulde pen (CLEARCLICK);
 • een opzetnaald;
 • 2 alcoholdoekjes.

Venstertje

Naald- beschermer

Huls van de pen

Opzetnaald

Instelknop

Advertentie

Stof(fen) Peginterferon-alfa-2b
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.
Verdovend Nee
ATC-Code L03AB10
Farmacologische groep Immunostimulantia

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.