Vivanza, 20 mg filmomhulde tabletten.

ATC-Code
G04BE09
Vivanza, 20 mg filmomhulde tabletten.

Bayer

Stof(fen)
Vardenafil
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Urologische

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Bayer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Vivanza bevat vardenafil, een middel uit de groep geneesmiddelen die fosfodiësterase type 5-remmers worden genoemd. Ze worden gebruikt voor de behandeling van een erectiestoornis bij volwassen mannen, een aandoening die inhoudt dat het moeilijk is om een erectie te krijgen of te behouden.

Ten minste één op de tien mannen heeft weleens problemen bij het krijgen of het behouden van een erectie. Er kunnen fysieke of psychische oorzaken zijn, of een combinatie van beide. Wat de oorzaak ook mag zijn, door spier- en bloedvatveranderingen blijft er niet genoeg bloed in de penis om deze stijf te maken en te houden.

Vivanza werkt alleen als u seksueel wordt geprikkeld. Het vermindert de werking van een natuurlijke chemische stof in het lichaam die de erectie laat verdwijnen. Door Vivanza kan een erectie lang genoeg duren voor een bevredigende geslachtsgemeenschap.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Verschijnselen van een allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk, gezwollen gezicht of lippen en kortademigheid.
 • U gebruikt geneesmiddelen die nitraten bevatten, zoals glyceroltrinitraat, voor de behandeling van angina pectoris, of geneesmiddelen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet. Bij gebruik van deze geneesmiddelen samen met Vivanza kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen.
 • U gebruikt ritonavir of indinavir, geneesmiddelen die gebruikt worden om een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) te behandelen.
 • U bent ouder dan 75 jaar en u gebruikt ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties.
 • U heeft ernstige hart- of leverproblemen.
 • U ondergaat nierdialyse.
 • U heeft recentelijk een beroerte of hartaanval gehad.
 • U heeft of had een lage bloeddruk.
 • In uw familie is eerder een degeneratieve oogziekte voorgekomen (zoals retinitis pigmentosa).
 • U heeft ooit een aandoening gehad waarbij verlies van het gezichtsvermogen optrad als gevolg van schade aan de oogzenuw door onvoldoende bloedtoevoer, bekend als niet-arterieel ischemisch oogzenuwlijden (NAION).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Wees extra voorzichtig met dit middel

 • Als u hartproblemen heeft. Het kan gevaarlijk voor u zijn om seks te hebben.
 • Als u lijdt aan een onregelmatige hartslag (hartritmestoornissen) of een erfelijke hartziekte heeft die invloed heeft op het elektrocardiogram (hartfilmpje).
 • Als u een lichamelijke aandoening heeft die invloed heeft op de vorm van de penis. Dit kunnen aandoeningen zijn zoals angulatie, ziekte van Peyronie of fibrose van het corpus cavernosum.
 • Als u een ziekte heeft die erecties kan veroorzaken die niet overgaan (priapisme). Dit zijn onder meer sikkelcelanemie, multipel myeloom en leukemie.
 • Als u een maagzweer heeft (ook wel maagdarmzweer genoemd).
 • Als u een bloedingsstoornis heeft (zoals hemofilie).
 • Als u andere middelen voor een erectiestoornis gebruikt, waaronder ook Vivanza filmomhulde tabletten (zie de rubriek: Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?).
 • Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan de inname van Vivanza en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Vivanza is niet bestemd voor gebruik door kinderen of jongeren onder de 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Vivanza nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Sommige geneesmiddelen kunnen problemen geven, in het bijzonder:

 • nitraten, geneesmiddelen tegen angina, of stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (‘poppers’). Bij gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met Vivanza kan uw bloeddruk aanzienlijk veranderen. Praat eerst met een arts voordat u Vivanza inneemt.
 • geneesmiddelen voor de behandeling van hartritmestoornissen zoals kinidine, procaïnamide, amiodaron en sotalol.
 • ritonavir of indinavir, geneesmiddelen tegen hiv. Praat eerst met een arts voordat u Vivanza inneemt.
 • ketoconazol of itraconazol, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties.
 • erytromycine of claritromycine, macrolide antibiotica.
 • alfablokkeerders, een type geneesmiddelen dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk of een vergroting van de prostaat (zoals benigne prostaathyperplasie) te behandelen.

Gebruik Vivanza orodispergeerbare tabletten niet samen met een andere behandeling voor een erectiestoornis, waaronder Vivanza filmomhulde tabletten.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

 • U kunt Vivanza orodispergeerbare tabletten met of zonder voedsel innemen, maar neem dit geneesmiddel niet met vloeistof in.
 • Drink geen grapefruitsap (pompelmoessap) als u Vivanza gebruikt. Dit kan invloed hebben op de werking van het geneesmiddel.
 • Alcoholische dranken kunnen een erectiestoornis verergeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Vivanza is niet bestemd voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vivanza kan bij sommige mensen duizeligheid veroorzaken of het gezichtsvermogen aantasten. Wanneer u zich duizelig voelt of wanneer u minder goed ziet na gebruik van Vivanza, rij dan niet en gebruik geen gereedschap of machines.

Vivanza 10 mg orodispergeerbare tabletten bevatten aspartaam en sorbitol

 • Aspartaam is een bron van fenylalanine en kan schadelijk zijn voor mensen met een aandoening die fenylketonurie heet.
 • Sorbitol: Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is 10 mg.

Neem een Vivanza-tablet ongeveer 25 tot 60 minuten vóór de seksuele activiteit in. Door seksuele prikkeling kunt u een erectie hebben na ongeveer 25 minuten tot 4-5 uur na het innemen van Vivanza.

 • Haal de orodispergeerbare tablet pas uit de blister op het moment dat u die wilt innemen. Zorg dat u droge handen heeft. Druk voorzichtig op de bovenkant om de tablet op uw hand te laten vallen. Maak de tablet niet fijn.
 • Plaats de hele orodispergeerbare tablet in uw mond op de tong. Daar zal de tablet binnen enkele seconden uit elkaar vallen. Slik deze dan samen met speeksel door. De orodispergeerbare tablet moet zonder vloeistof worden ingenomen.

Gebruik Vivanza orodispergeerbare tabletten niet samen met andere vormen van Vivanza.

Gebruik Vivanza niet vaker dan eenmaal per dag.

Informeer uw arts als u denkt dat Vivanza te sterk of niet sterk genoeg werkt. Hij of zij kan voorstellen om over te stappen op een andere formulering van Vivanza met een andere dosering, afhankelijk van hoe goed het bij u werkt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Mannen die te veel Vivanza innemen, kunnen last krijgen van meer bijwerkingen of kunnen ernstige rugpijn krijgen. Als u meer Vivanza inneemt dan u is voorgeschreven, licht dan uw arts in.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste effecten zijn licht tot matig in ernst.

Gedeeltelijke, plotselinge, tijdelijke of permanente vermindering of verlies van het zicht in één of beide ogen is ervaren door patiënten. Gebeurt dit, stop dan met het gebruiken van Vivanza en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Plotselinge vermindering of verlies van gehoor is gemeld.

De kans op het krijgen van een bijwerking wordt in de volgende categorieën beschreven:

Zeer vaak:

kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

 • hoofdpijn

Vaak:

kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers

 • duizeligheid
 • blozen
 • verstopte neus of loopneus
 • spijsverteringsstoornis

Soms:

kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers

 • opzwellen van huid en slijmvliezen, waaronder opgezwollen gezicht, lippen of keel
 • slaapstoornis
 • gevoelloosheid en verminderde tastzin
 • slaperigheid
 • effecten op het zicht; rode ogen, effecten op het zien van kleuren, pijn en ongemak aan de ogen, overgevoeligheid voor licht
 • oorsuizen, draaiduizeligheid
 • snelle hartslag of bonzend hart
 • ademnood
 • verstopte neus
 • brandend maagzuur, maagontsteking, buikpijn, diarree, overgeven, misselijkheid, droge mond
 • verhoogde hoeveelheid leverenzymen in het bloed
 • huiduitslag, roodheid van de huid
 • rug- of spierpijn, verhoogde hoeveelheid van een spierenzym in het bloed (creatinefosfokinase), stijve spieren
 • aanhoudende erecties
 • malaise

Zelden:

kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 gebruikers

 • oogontsteking (conjunctivitis)
 • allergische reacties
 • angst
 • flauwvallen
 • geheugenverlies
 • convulsies
 • verhoogde druk in het oog (glaucoom), toegenomen traanvorming
 • effecten op het hart (zoals een hartaanval, veranderde hartslag of angina)
 • hoge of lage bloeddruk
 • bloedneus
 • effect op de uitslag van bloedonderzoek voor het controleren van de leverfunctie
 • gevoeligheid van de huid voor zonlicht
 • pijnlijke erecties
 • pijn op de borst

Zeer zelden of niet bekend:

kan voorkomen bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers of de frequentie kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens

 • bloed in de urine (hematurie)
 • bloeding van de penis (penisbloeding)
 • aanwezigheid van bloed in het zaad (hematospermie)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is vardenafil. Elke orodispergeerbare tablet bevat 10 mg vardenafil (als hydrochloride).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Magnesiumstearaat, aspartaam (E951), pepermuntsmaak, mannitol (E421), sorbitol (E420), crospovidon en gehydrateerd colloïdaal siliciumdioxide.

Hoe ziet Vivanza 10 mg orodispergeerbare tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Vivanza 10 mg orodispergeerbare tabletten zijn rond en wit. Ze worden geleverd in doosjes van 4 tabletten met daarin Alu/Alu blisterverpakkingen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Bayer Pharma AG

13342 Berlin Duitsland

Fabrikant

Bayer Pharma AG

51368 Leverkusen

Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva Bayer SA-NV UAB Bayer Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 Tel: +370 5 23 36 868 България Luxembourg/Luxemburg Байер България ЕООД Bayer SA-NV Tел.: +359-(0)2 81 401 01 Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 Česká republika Magyarország Bayer s.r.o. Bayer Hungária Kft. Tel: +420 266 101 111 Tel.: +36-1-487-4100 Danmark Malta Bayer A/S Alfred Gera and Sons Ltd. Tlf: +45-45-235 000 Tel: +356-21 44 62 05 Deutschland Nederland Jenapharm GmbH & Co. KG Bayer B.V. Tel: +49-(0)3641-64 8888 Tel: +31-(0)297-28 06 66 Eesti Norge Bayer OÜ Bayer AS Tel: +372 655 85 65 Tlf: +47-24 11 18 00 Ελλάδα Österreich Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Bayer Austria Ges. m. b. H. Τηλ: +30 210 618 75 00 Tel: +43-(0)1-711 460 España Polska Bayer Hispania S.L. Bayer Sp. z o.o. Tel: +34-93-495 65 00 Tel.: +48-22-572 35 00 France Portugal Bayer Santé Bayer Portugal S.A. Tél: +33-(0)3-28 16 34 00 Tel: +351-21-416 42 00 Hrvatska România Bayer d.o.o. SC Bayer SRL. Tel: + 385-(0)1-6599 900 Tel: +40-21-528 59 00 Ireland Slovenija Bayer Limited Bayer d. o. o. Tel: +353-1-299 93 13 Tel: +386-1-58 14 400 Ísland Slovenská republika Icepharma hf. Bayer, spol. s r.o. Sími: +354-540 8000 Tel: +421 2-59 21 31 11 Italia Suomi/Finland Bayer S.p.A. Bayer Oy Tel: +39-02-397 81 Puh/Tel: +358-20-785 21 Κύπρος Sverige NOVAGEM Limited Bayer AB Τηλ: +357 22 48 38 58 Tel: +46-(0)8-580 223 00 Latvija United Kingdom SIA Bayer Bayer plc Tel: +371 67 845 563 Tel: +44-(0)1635-56 30 00

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {maand JJJJ}.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.