VSM Schüssler zout No. 3 Ferrum phosphoricum D6 tabletten

Illustratie van VSM Schüssler zout No. 3 Ferrum phosphoricum D6 tabletten
Toelating Nederland
Producent VSM Geneesmiddelen
Verdovend Nee

Vergunninghouder

VSM Geneesmiddelen

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Een VSM Schüssler zout is een homeo- pathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie dat wordt toege- past volgens de therapie van Dr. Schüssler.

Verpakking

De tabletten worden verpakt in een bruin glazen flesje met een inhoud van 200 tabletten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit homeopathisch genees- middel niet gebruiken?

Gebruik dit homeopathisch geneesmiddel niet wanneer u overgevoelig bent voor

1 van de bestanddelen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit homeopathisch geneesmiddel?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met dit home- opathisch geneesmiddel moet zijn.

Gebruik van dit homeopathisch geneesmid- del in combinatie met voedsel en drank

Gebruik dit homeopathisch geneesmiddel liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur voor/na de maal- tijd.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit homeopathisch geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat dit homeo- pathisch geneesmiddel bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaar- digheid en het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik van dit homeopathisch genees- middel in combinatie met andere genees- middelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van dit homeopathisch geneesmiddel

Melksuiker:

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Tarwezetmeel:

Geschikt voor mensen met coeliakie. Patiënten met een overgevoeligheid voor tarwe (anders dan coeliakie) dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Tenzij uw arts of therapeut anders voor- schrijft:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

Bij de eerste verschijnselen elk uur 1 tablet innemen. Als de klachten vermin- deren 3 maal daags 1 tablet innemen. Gebruik maximaal 12 tabletten per dag.

Layoutcode

Allgemeine_Schuessler_NL_GI_122819 17.05.11 16:52 Seite 2

Layoutcode

Kinderen van 6 tot 12 jaar:

Bij de eerste verschijnselen elk uur 1 tablet innemen. Als de klachten vermin- deren 2 maal daags 1 tablet innemen. Gebruik maximaal 6 tabletten per dag.

De tabletten bij voorkeur een half uur voor/na de maaltijd in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en dan doorslikken.

Raadpleeg een arts indien de verschijnse- len verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Wat u moet doen wanneer u te veel van dit homeopathisch geneesmiddel heeft inge- nomen?

Er zijn geen nadelige effecten te verwach- ten wanneer u te veel van dit homeo- pathisch geneesmiddel heeft ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent dit homeopathisch geneesmiddel in te nemen?

Wanneer u de tabletten vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra dosis, maar neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met dit homeopathisch geneesmiddel wordt gestopt

Er zijn geen nadelige effecten te verwach- ten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathisch genees- middel geen bijwerkingen bekend. Indien

000 000 00 0 C. 000

u het vermoeden heeft dat er bijwerkin- gen zijn opgetreden na inname van dit geneesmiddel informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Dit homeopathisch geneesmiddel buiten bereik en zicht van kinderen houden.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en het etiket na of onder de woorden “Niet te gebr. na:” (=niet te gebruiken na).

Bewaren in de originele verpakking, bene- den 25°C.

Advertentie

Anvullende Informatie

Dr. Schüssler zouten worden als enkel- voudige homeopathische geneesmidde- len toegepast volgens de geneesmethode zoals deze is ontwikkeld door Dr. Schüssler. Dr. Schüssler’s geneesmethode ondersteunt de zelfgenezende kracht van het lichaam met behulp van homeo- pathisch gepotentieerde zouten. Deze therapie gaat uit van een tekort aan zou- ten in de cel. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten op cel- of orgaanniveau. Door gebruik te maken van Dr. Schüssler zou- ten wordt de zoutbalans weer hersteld. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijk in de cel voorko- mende zouten.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwe- lijks milieubelastend is, adviseren wij u

toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateri- aal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in mei 2011.

De bovenstaand informatie betreft de vol- gende VSM Schüssler zouten:

No.1 Calcium fluoratum D6 of D12 No.2 Calcium phosphoricum D6 of D12 No.3 Ferrum phosphoricum D6 of D12 No.4 Kalium muriaticum D6 of D12 No.5 Kalium phosphoricum D6 of D12 No.6 Kalium sulfuricum D6 of D12

No.7 Magnesium phosphoricum D6 of D12 No.8 Natrium muriaticum D6 of D12 No.9 Natrium phosphoricum D6 of D12 No.10 Natrium sulfuricum D6 of D12

No.11 Silicea D6 of D12

No.12 Calcium sulfuricum D6 of D12 No.13 Kalium arsenicosum D6 No.14 Kalium bromatum D6

No.15 Kalium jodatum D6 No.16 Lithium muriaticum D6

No.17 Manganum sulfuricum D6 No.18 Calcium sulfuratum D6 No.19 Cuprum arsenicosum D6

No.20 Kalium-aluminium sulfuricum D6 No.21 Zincum muriaticum D6

No.22 Calcium carbonicum D6 No.23 Natrium bicarbonicum D6 No.24 Arsenum jodatum D6

V S M S C H Ü S S L E R ZO U T E N

200 tabletten

©VSM homeopathisch geneesmiddel

Layoutcode

Advertentie

Toelating Nederland
Producent VSM Geneesmiddelen
Verdovend Nee

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.