Water voor injecties Fresenius Kabi, oplosmiddel voor parenteraal gebruik

ATC-Code
V07AB
Medikamio Hero Image

Fresenius

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Alle andere niet-therapeutische producten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Fresenius

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Water voor injecties Fresenius Kabi is een verdunningsmiddel. Dit betekent dat het wordt gebruikt wanneer steriel water nodig is om geneesmiddelen te verdunnen die zullen worden geïnjecteerd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wees voorzichtig wanneer u Water voor injecties Fresenius Kabi wordt toegediend

De toediening van grote hoeveelheden Water voor injecties Fresenius Kabi zal worden opgevolgd door nauwlettende controles van de ionenconcentraties in uw plasma.

Uw arts weet hoe hij Water voor Injecties Fresenius Kabi moet gebruiken.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Water voor injecties op zich heeft geen enkel effect tijdens de zwangerschap of de borstvoeding. Vertel uw arts als u zwanger bent, als u denkt dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft aangezien uw arts dit in overweging moet nemen voor hij andere geneesmiddelen verdunt in Water voor injecties Fresenius Kabi.

Hoe gebruikt u dit middel?

Water voor injectie zal u worden toegediend in het ziekenhuis. De hoeveelheid en de snelheid van toediening van de infusie hangt af van uw lichamelijke toestand en van het geneesmiddel dat wordt toegevoegd aan het water: uw arts zal beslissen welke dosis u moet krijgen.

Als u meer WATER VOOR INJECTIES FRESENIUS KABI werd toegediend dan zou mogen

De toediening van grote hoeveelheden Water voor injecties Fresenius Kabi kan hemolyse veroorzaken (vernietiging van rode bloedcellen). Het is zeer onwaarschijnlijk dat u meer zal worden

toegediend dan zou mogen aangezien uw arts of verpleegster u zal controleren tijdens de behandeling.

Als u toch per ongeluk een overdosis krijgt, zal uw infusie gestopt worden en zal uw arts uw symptomen (verbonden aan het (de) geneesmiddel(en) verdund in Water voor injecties Fresenius Kabi) controleren.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Water voor injecties Fresenius Kabi bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De intraveneuze toediening van Water voor injecties als zodanig kan leiden tot hemolyse (afbraak van rode bloedcellen).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Water voor injecties Fresenius Kabi niet na de vervaldatum die staat vermeld op de zak na EXP.

Bewaren beneden 25 oC.

Anvullende Informatie

Wat bevat Water voor injecties Fresenius Kabi

Het werkzame bestanddeel is:

Water voor injecties……………………………………………….100 g

Per 100 ml

Hoe ziet Water voor injecties Fresenius Kabi eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Water voor injecties Fresenius Kabi is een heldere en kleurloze oplossing voor infusie. 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml flessen

1, 40, 60, 65, 70 x 50 ml zakken 1, 40, 50, 55, 60 x 100 ml zakken 1, 20, 30, 35, 40 x 250 ml zakken 1, 15, 20 x 500 ml zakken

1, 8, 10 x 1000 ml zakken

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Fresenius Kabi Nederland BV

Postbus 2397

5202 CJ ‘s-Hertogenbosch

Fabrikant:  
Fresenius Kabi Deutschland GmbH Fresenius Kabi France
61346 Bad Homburg v.d.H. 27400 Louviers
Duitsland Frankrijk

FRESENIUS KABI POLSKA Sp. z o.o. 25 ul. Sienkiewicza

P-99-300 Kutno Polen

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen :

RVG 28741

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2008

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Water voor injecties Fresenius Kabi wordt gebruikt als oplosmiddel bij de verdunning van geneesmiddelen voor parenteraal gebruik. Dosering en snelheid van de uitvoering van de infusie zijn afhankelijk van het (de) geneesmiddel(en) dat (die) verdund wordt (worden) in Water voor injecties. De toedieningsweg hangt ook af van het (de) geneesmiddel(en) dat (die) toegevoegd wordt (worden) aan steriel water.

Na verdunning van de geschikte geneesmiddelen, zal de dosering afhangen van het lichaamsgewicht, de klinische toestand van de patiënt en het medisch onderzoek.

Contra-indicaties

Water voor injecties Fresenius Kabi mag nooit alleen worden geïnjecteerd.

Men moet rekening houden met de contra-indicaties die verband houden met het geneesmiddel dat wordt toegevoegd aan Water voor Injecties Fresenius Kabi.

Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

HYPOTONISCHE OPLOSSING – MAG NIET ALLEEN GEÏNJECTEERD WORDEN

Niet parenteraal gebruiken voordat de toniciteit met een geschikte oplossing is aangepast.

Als water voor injecties gebruikt wordt als verdunningsmiddel voor hypertonische oplossingen, dan zal een geschikte verdunning uitgevoerd worden om isotoniciteit te bekomen.

Toediening van grote hoeveelheden hypotonische oplossingen verdund in Water voor injecties Fresenius Kabi kan hemolyse veroorzaken.

Wanneer grote hoeveelheden worden geïnjecteerd, moet de ionenbalans van dichtbij gecontroleerd worden.

De grote verpakkingen zijn bedoeld als bulk oplosmiddel voor de bereiding van farrmaceutische preparaten. Ze zijn niet bestemd voor directe intraveneuze toediening.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.