Weleda Avena Valeriana

ATC-Code
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent Weleda
Verdovend Nee
Psychotrope Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Weleda

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Weleda Avena Valeriana is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke thera- peutische indicaties.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Weleda Avena Valeriana niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in Weleda Avena Valeriana zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Weleda Avena Valeriana?

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruik door kinderen jonger dan 6 jaar

Het gebruik van Weleda Avena Valeriana door zuigelingen en kinderen onder de 6 jaar wordt niet aanbevolen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Gebruikt u naast Weleda Avena Valeriana nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Weleda Avena Valeriana druppels invloed hebben op het autorijden of bij het werken met werktuigen of machines.

Weleda Avena Valeriana bevat alcohol

Dit geneesmiddel bevat 50% (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. max. 0,28 g per dosis van 20 druppels, hetgeen overeenkomt met 5,6 ml bier, 2,4 ml wijn per dosis van 20 druppels. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en bij groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen 1 maal daags 15-20 druppels. Kinderen vanaf 6 jaar 1 maal daags 6 druppels.

Wijze van gebruik:

De flacon schudden voor gebruik. De druppels in wat water innemen. Bij menging met water kan een troebeling optreden.

Duur van de behandeling:

Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten. Als u zich zorgen maakt, neemt u contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten Weleda Avena Valeriana in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de geplande volgende dosis op het correcte tijdstip in. Neem geen dubbele dosis van Weleda Avena Valeriana om de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) kunnen allergische reacties optreden. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Weleda Avena Valeriana niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de flacon en buitenverpakking na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na opening van de verpakking nog 6 maanden houdbaar. Voor dit geneesmiddel zijn er geen bijzondere bewaarcondities.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Weleda Avena Valeriana?

Weleda Avena Valeriana bevat homeopathische extracten van haver, hop, passiebloem, valeriaan en een homeopathische verdunning (D60) van koffie.

Per 10 gram bevat Weleda Avena Valeriana:  
Avena sativa (haver), herba ø 2,5 g
Humulus lupulus (hop), strobulus ø 0,12 g
Passiflora incarnata (passiebloem), herba ø 0,75 g
Valeriana officinalis (valeriaan), radix, decoctum ø 3,0 g
Coffea tosta (koffie), semen, decoctum D60 1,5 g

De andere stoffen in Weleda Avena Valeriana zijn alcohol en water.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder

Weleda Benelux SE

Platinastraat 161 2718 SR Zoetermeer Tel: 079-3631313 Fax: 079-3631303 Email: info@weleda.nl

Fabrikant

Weleda AG Möhlerstrasse 3

73525 Schwäbisch Gmünd Duitsland

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 84681

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2012

26288300 / 3

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.