Witte Kruis, poeder in sachet

ATC-Code
N02BE51
Medikamio Hero Image

Vemedia

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Andere pijnstillers en koortswerende middelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Vemedia

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Witte Kruis poeder in sachet werkt koortsverlagend en pijnstillend. Het kan worden gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na vaccinatie, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn.

Witte Kruis poeder in sachet is bedoeld voor volwassenen.

Witte Kruis poeder in sachet Bijsluiter 24 september 2012
RVG 13948    

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch voor paracetamol/coffeïne, of voor één van de overige bestanddelen in dit middel (zie rubriek 6).

Gebruik Witte Kruis poeder in sachet niet zonder een arts te raadplegen:

 • als u leverproblemen heeft, waaronder leverproblemen die het gevolg zijn van overmatig alcoholgebruik
 • als u overmatig alcohol gebruikt
 • als u het syndroom van Gilbert (een lichte vorm van geelzucht) heeft
 • als u nierproblemen heeft
 • als u aan uitdroging en chronische ondervoeding lijdt
 • als u astmapatiënt bent en ook overgevoelig bent voor aspirine
 • als u andere pijnstillers gebruikt die paracetamol bevatten
 • als u koorts heeft die niet binnen 3 dagen verdwijnt terwijl u paracetamol gebruikt
 • als u een tekort heeft aan het enzym glucose-6-fosfaatdehydrogenase
 • als bij u sprake is van een abnormale afbraak van rode bloedcellen (hemolytische anemie).
 • als u een medische voorgeschiedenis heeft met maagzweren.
 • als u leidt aan vallende ziekte (epilepsie).
 • Als u bepaalde suikers niet verdraagt. Witte Kruis poeder in sachet bevat lactose.

Stop met het innemen van dit middel en raadpleeg een arts:

 • als de pijn langer dan 5 dagen aanhoudt
 • als de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt
 • als de pijn en/of de koorts erger worden
 • als andere symptomen ontstaan.

Neem nooit meer paracetamol in dan wordt aanbevolen. Een hogere dosis dan wordt aanbevolen heeft geen extra pijnstillend of koortsverlagend effect maar kan uw lever zeer ernstig beschadigen. De symptomen van leverbeschadiging verschijnen meestal pas na een paar dagen. Na een overdosis is het daarom zeer belangrijk om zo snel mogelijk medische hulp in te roepen, ook al voelt u zich goed.

Witte Kruis poeder in sachet Bijsluiter 24 september 2012
RVG 13948    

Raadpleeg uw arts voordat u Witte Kruis poeder in sachet gaat gebruiken als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken)
 • colestyramine (wordt gebruikt voor het verlagen van het cholesterolgehalte)
 • antistollingsmiddelen (‘bloedverdunners’, bijvoorbeeld warfarine), als u gedurende langere tijd dagelijks een pijnstiller nodig heeft
 • salicylamide (een pijnstiller)
 • probenecide (een geneesmiddel voor de behandeling van jicht)
 • isoniazide (een geneesmiddel voor de behandeling van tuberculose)
 • lamotrigine, fenytoïne, fenobarbital en carbamazepine (geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie)
 • rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van tuberculose).
 • zidovudine (een geneesmiddel tegen infecties)

Gebruikt u naast Witte Kruis poeder in sachet nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Als er laboratoriumonderzoek bij u moet worden gedaan (zoals bloedonderzoek, urineonderzoek, een allergietest, enzovoort), vertel uw arts dan dat u dit geneesmiddel gebruikt, want het kan invloed hebben op de uitslagen van dergelijke onderzoeken.

Tijdens het gebruik van dit geneesmiddel mag u geen alcohol gebruiken.

Zwangerschap

Paracetamol heeft, indien gebruikt bij de gebruikelijke doses, geen nadelige invloed op de zwangerschap en het ongeboren kind. Coffeïne heeft, voor zover bekend, geen nadelige invloed op de zwangerschap en het ongeboren kind. Bij de gebruikelijke doses kan Witte Kruis poeder in sachet tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Borstvoeding

Paracetamol en coffeïne worden uitgescheiden in moedermelk, maar bij de gebruikelijke doses is tot nu toe geen schadelijke invloed op het kind gevonden. Witte Kruis poeder in sachet kan kortdurend bij de gebruikelijke doses worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven.

Witte Kruis poeder in sachet Bijsluiter 24 september 2012
RVG 13948    

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft geen invloed op uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Witte Kruis poeder in sachet bevat lactose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 1 sachet per keer, maximaal 6 sachets per etmaal. Het doseringsinterval moet minimaal 4 uur bedragen.

Strooi het poeder in een glas water, goed roeren en opdrinken.

Bij chronisch alcoholmisbruik dienen niet meer dan 4 sachets per dag te worden ingenomen.

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien uw klachten langer dan 3-5 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Witte Kruis poeder in sachet is bedoeld voor volwassenen.

Wanneer u teveel van Witte Kruis poeder in sachet heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Bij inname van een hogere dosis dan is aangegeven kan er misselijkheid, braken en een gebrek aan eetlust optreden. Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen. Bewusteloosheid treedt meestal niet op. Toch dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Bij te laat handelen kan de schade aan de lever onherstelbaar zijn.

Neem geen een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Witte Kruis poeder in sachet Bijsluiter 24 september 2012
RVG 13948    

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende termen worden gebruikt om aan te geven hoe vaak bijwerkingen optreden: vaak: komt voor bij 1 tot 10 per 100 gebruikers;

soms: komt voor bij 1 tot 10 per 1000 gebruikers; zelden: komt voor bij 1 tot 10 per 10.000 gebruikers;

zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 per 10.000 gebruikers;

niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Zelden:

oedeem (abnormale vochtophoping onder de huid), afwijkingen bij het zien, eenvoudige huiduitslag of urticaria (donkerrode huiduitslag), bloeding in het maag-darmkanaal, buikpijn, diarree, misselijkheid, braken, duizeligheid, koorts, sufheid, een onbehaaglijk gevoel, stoornis van de bloedplaatjes (stollingsstoornis), problemen met de bloedvormende cellen in het beenmerg, problemen met de lever, vergiftiging (na een overdosis), beven, hoofdpijn, depressie, verwardheid, hallucinaties (waarnemingen van dingen die er niet zijn), zweten, jeuk, angio-oedeem. U moet stoppen met het gebruik van paracetamol als u symptomen van angioneurotisch oedeem krijgt, zoals een gezwollen gezicht, tong of keel, moeite met slikken, netelroos en moeite met ademhalen.

Zeer zelden:

leverbeschadiging door chemische stoffen (hepatotoxiciteit), een overgevoeligheidsreactie die afbreken van de behandeling noodzakelijk maakt (acute ernstige allergische reactie), trombocytopenie (te weinig bloedplaatjes), leukopenie (te weinig witte bloedcellen), neutropenie (tekort aan neutrofiele bloedcellen), agranulocytose (zeer ernstig tekort aan granulocyten, een bepaald soort witte bloedcellen; gaat gepaard met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond), hemolytische anemie (abnormale afbraak van rode bloedcellen), hypoglykemie (te laag suikergehalte in het bloed), troebele urine, nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen van paracetamol waarvan niet bekend is hoe vaak ze optreden, zijn de volgende:

epidermale necrolyse (een levensbedreigende huidziekte), erythema multiforme (een allergische reactie of infectie van de huid), het syndroom van Stevens-Johnson (een

Witte Kruis poeder in sachet Bijsluiter 24 september 2012
RVG 13948    

ernstige, levensbedreigende huidziekte), ophoping van vocht in het strottenhoofd, anafylactische shock (een ernstige allergische reactie), bloedarmoede, problemen met de nieren, bloed in de urine, problemen met urineren, maag-darmproblemen (maagzweer en bloeding), draaiduizeligheid, leverontsteking (hepatitis), koorts.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de originele verpakking. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking achter “niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn: paracetamol en coffeïne.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: polyvidon, lactose, natriumstearylfumaraat, siliciumdioxide.

Witte Kruis poeder in sachet is een wit poeder, verpakt in sachets. Witte Kruis poeder in sachet is verkrijgbaar in dozen met 20 sachets.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vemedia Manufacturing B.V. Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

Witte Kruis poeder in sachet is in het register ingeschreven onder RVG 13948.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: oktober 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.