Xalatan, oogdruppels 50 microgram/ml | Nederland

Xalatan, oogdruppels 50 microgram/ml

Producent: Pfizer

Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Antiglaucoom preparaten en miotica

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pfizer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Xalatan behoort tot een groep geneesmiddelen die ook bekend zijn als prostaglandine-analogen. Het middel werkt door de natuurlijke afvoer van vocht van binnen-uit het oog naar de bloedbaan te vergroten.

Xalatan wordt gebruikt om aandoeningen zoals openkamerhoekglaucoom en oculaire hypertensie bij volwassenen te behandelen. Beide aandoeningen staan in verband met een stijging van de druk in uw oog en kunnen uiteindelijk uw gezichtsvermogen beïnvloeden.

Xalatan wordt ook gebruikt bij de behandeling van verhoogde oogdruk en glaucoom bij kinderen van alle leeftijden en baby’s.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Xalatan kan worden gebruikt door volwassen mannen en vrouwen (waaronder ouderen) en bij kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar. Er is geen onderzoek gedaan naar het gebruik van Xalatan bij te vroeg geboren zuigelingen (zwangerschapsduur van minder dan 36 weken).

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor latanoprost of een van de andere bestanddelen van Xalatan (zie rubriek 6 voor een overzicht van de bestanddelen van uw geneesmiddel);
XALT 058 NL PIL BFS 14Aug2013 1
 • U bent zwanger of probeert zwanger te worden;
 • U geeft borstvoeding.

Praat met uw arts of de arts die uw kind behandelt of apotheker voordat u Xalatan gebruikt of voordat u het toedient aan uw kind als u denkt dat een van de volgende zaken op u of uw kind van toepassing is:

 • Als u of uw kind een oogoperatie heeft ondergaan of moet ondergaan (waaronder een staaroperatie).
 • Als u of uw kind lijdt aan bepaalde oogklachten (zoals oogpijn, irritatie of ontsteking, wazig zien).
 • Als u of uw kind aan droge ogen lijdt.
 • Als u of uw kind een ernstige vorm van astma heeft of als de astma niet goed wordt beheerst.
 • Als u of uw kind contactlenzen draagt. U kunt Xalatan dan nog wel gebruiken, maar u moet wel de aanwijzingen opvolgen voor dragers van contactlenzen in rubriek 3.
 • Als u lijdt of heeft geleden aan een virale infectie aan het oog die veroorzaakt is door het Herpes Simplex Virus (HSV).

Xalatan kan de werking van andere geneesmiddelen belemmeren. Vertel uw arts, de arts die uw kind behandelt of uw apotheker als u of uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen (of oogdruppels) die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Xalatan gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap, omdat u korte tijd wazig kunt zien als u Xalatan gebruikt. Als dit bij u het geval is, rijd dan geen auto, gebruik geen gereedschappen en bedien geen machines totdat u weer scherp kunt zien.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Xalatan bevat het conserveringsmiddel benzalkoniumchloride. Deze stof kan oogirritatie of een verstoring van het oogoppervlak veroorzaken. Benzalkoniumchloride kan worden geabsorbeerd door contactlenzen en het is bekend dat deze stof zachte contactlenzen kan verkleuren. Vermijd daarom contact met zachte contactlenzen.

Als u of uw kind contactlenzen draagt, moeten deze worden uitgedaan voordat u Xalatan gebruikt. Na gebruik van Xalatan moet u 15 minuten wachten voordat de contactlenzen weer worden ingedaan. Zie de aanwijzingen voor dragers van contactlenzen in rubriek 3.

XALT 058 NL PIL BFS 14Aug2013 2

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of de arts die uw kind behandelt u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of de arts die uw kind behandelt of uw apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen (ook ouderen) en kinderen is eenmaal daags één druppel in het aangedane oog (de aangedane ogen). Het beste tijdstip hiervoor is 's avonds.

Gebruik Xalatan niet meer dan eenmaal daags omdat de werkzaamheid van de behandeling afneemt als u de druppels vaker gebruikt.

Gebruik Xalatan volgens instructies van uw arts of de arts die uw kind behandelt totdat deze zegt dat u kunt stoppen met de behandeling.

Dragers van contactlenzen

Als u of uw kind contactlenzen draagt, moeten deze worden uitgedaan voordat u Xalatan gebruikt. Na gebruik van Xalatan moet u 15 minuten wachten voordat de contactlenzen weer worden ingedaan.

Gebruiksaanwijzingen

 1. Was uw handen en zorg dat u gemakkelijk zit of staat.
 2. Draai de buitendop los (deze kan worden weggegooid).

3. Draai de binnenste beschermdop los. Bewaar deze beschermdop.

XALT 058 NL PIL BFS 14Aug2013 3
 1. Gebruik uw vinger om het onderste ooglid van het aangedane oog voorzichtig naar beneden te trekken.
 2. Houd de bovenkant van het flesje dichtbij, maar niet tegen het oog.
 3. Druk het flesje voorzichtig wat in zodat er slechts één druppel in uw oog valt. Laat dan het onderste ooglid los.
 4. Duw uw vinger bij uw neus tegen de hoek van het aangedane oog. Houd uw vinger 1 minuut lang tegen de hoek van het aangedane oog waarbij u uw oog dichthoudt.
 5. Herhaal dit voor het andere oog als uw arts u gezegd heeft dit te doen.
 6. Doe de binnenste beschermdop terug op de fles

Gebruik van dit middel met andere oogdruppels

Wacht ten minste 5 minuten tussen het gebruik van Xalatan en dat van andere oogdruppels.

Wanneer u te veel druppels in het oog doet, kan dit tot enige lichte irritatie in het oog leiden. Ook kunnen de ogen tranen en rood worden. Meestal gaat dit vanzelf over, maar als u zich zorgen maakt, kunt u uw arts of de arts die uw kind behandelt om advies vragen.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u of uw kind Xalatan per ongeluk heeft doorgeslikt.

Ga door met de gebruikelijke dosering op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem contact op met uw arts of apotheker als u zich ergens zorgen om maakt.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Praat met uw arts of de arts die uw kind behandelt als u wilt stoppen met het gebruik van Xalatan.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Xalatan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • Een geleidelijke verandering in de kleur van uw ogen doordat de hoeveelheid bruin pigment in het gekleurde deel van het oog, de iris, toeneemt. Als de kleur van uw ogen gemengd is (blauwbruin, grijsbruin, geelbruin of groenbruin), dan is de kans groter dat u deze verandering ziet dan wanneer uw ogen één kleur hebben (blauwe, grijze, groene of bruine ogen). Het kan
XALT 058 NL PIL BFS 14Aug2013 4
 • Roodheid van het oog.
 • Oogirritatie (een brandend, prikkend, jeukend of stekend gevoel in uw ogen of het gevoel alsof er iets in uw oog zit).
 • Een geleidelijke verandering in de wimpers van het behandelde oog en de fijne haartjes rond het behandelde oog, meestal gezien bij mensen van Japanse afkomst. Deze veranderingen bestaan uit toename van de kleur (donker worden), lengte, dikte en hoeveelheid van de wimpers.

Vaak voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • Irritatie of verstoring van het oogoppervlak, ontsteking van het ooglid (blefaritis) en oogpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij minder dan 1 op de 100 mensen):

 • Gezwollen oogleden, droge ogen, ontsteking van het oogoppervlak (keratitis), wazig zien, ontsteking van het oogbindvlies (conjunctivitis).
 • Huiduitslag.

Zelden voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij minder dan 1 op de 1000 mensen):

 • Ontsteking van de iris, het gekleurde deel van het oog (iritis, uveïtis); zwelling van de retina (macula-oedeem), verschijnselen van zwelling of krassen/schade aan het oogoppervlak, zwelling rond het oog (periorbitaal oedeem), ingegroeide wimpers of een extra rij wimpers, overgevoeligheid voor licht (fotofobie).
 • Huidreacties van de oogleden, donker worden van de huid van de oogleden.
 • Astma, verergering van astma en kortademigheid (dyspnoe).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • Verergering van angina pectoris bij patiënten die ook een hartziekte hebben, pijn op de borst, verzonken oog (verdieping van de ooglidplooi).

Patiënten hebben ook de volgende bijwerkingen gemeld: een met vocht gevulde plek in het gekleurde deel van het oog (iris cyste), hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, spierpijn, gewrichtspijn en de ontwikkeling van een virale infectie aan het oog die veroorzaakt is door het Herpes Simplex Virus (HSV).

Bijwerkingen die vaker bij kinderen dan bij volwassenen werden gezien zijn lopende, jeukende neus en koorts.

XALT 058 NL PIL BFS 14Aug2013 5

In zeer zeldzame gevallen kregen sommige patiënten, met ernstige schade aan de voorste doorzichtige laag van het oog (het hoornvlies), troebele vlekken op het hoornvlies door kalkafzetting tijdens de behandeling.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Xalatan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaar de ongeopende fles beneden 25°C, buiten bereik van licht.

Na opening van de fles bewaren beneden 25°C. Binnen 4 weken na opening gebruiken. Als u Xalatan niet gebruikt, bewaar de fles dan in de buitenste kartonnen verpakking om het middel tegen licht te beschermen.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is 50 microgram/ml latanoprost.

De andere stoffen in dit middel zijn: benzalkoniumchloride, natriumchloride, natriumdiwater- stoffosfaatmonohydraat (E339) en watervrij dinatriumfosfaat (E339), opgelost in water voor injecties.

Xalatan is een oogdruppeloplossing. De oplossing is een heldere, kleurloze vloeistof.

Xalatan is verkrijgbaar in verpakkingsgrootten van 1, 3 en 6 kartonnen doosjes. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Iedere verpakking bevat één flacon Xalatan. Elke flacon bevat 2,5 ml Xalatan, oogdruppels 50 microgram/ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Pfizer bv

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den IJssel

Fabrikant

XALT 058 NL PIL BFS 14Aug2013 6

Pfizer Manufacturing België NV

Rijksweg 12, 2870 Puurs

België.

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer: 0800-MEDINFO (63 34 636).

Xalatan is in het register ingeschreven onder RVG 21304.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013

XALT 058 NL PIL BFS 14Aug2013 7
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.