Xenetix 250 mg I/ml, oplossing voor injectie

Illustratie van Xenetix 250 mg I/ml, oplossing voor injectie
Stof(fen) Iobitridol
Toelating Nederland
Producent Guerbet
Verdovend Nee
ATC-Code V08AB11
Farmacologische groep X-ray contrast media, gejodeerd

Vergunninghouder

Guerbet

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Xenetix 350 mg I/ml, oplossing voor injectie Iobitridol Guerbet
Xenetix 300 mg I/ml, oplossing voor injectie Iobitridol Guerbet

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Xenetix is een diagnostisch middel. Het behoort tot de groep contrastmiddelen die gebruikt worden bij röntgenonderzoek en computertomografie (CT scans).

Xenetix wordt gebruikt om het contrast te versterken van de beelden die tijdens röntgenonderzoek en bij CT scans worden verkregen. Dankzij dit versterkte contrast worden bepaalde lichaamsdelen duidelijker begrensd en beter zichtbaar.

Xenetix 250 wordt vooral toegepast bij onderzoek van: - bloedvaten (flebografie en angiografie)

het hele lichaam (CT scan)

Xenetix 300 en 350 worden vooral toegepast bij onderzoek van:

 • bloedvaten (angiografie en arteriografie), ook die in het hart (angiocardiografie (ventriculografie, coronaire angiografie))
 • de hersenen (CT scan)
 • het hele lichaam (CT scan)
 • de urinewegen (urografie)

Xenetix PIL December 2011

Dit middel is uitsluitend bedoeld voor diagnostisch gebruik.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U overgevoelig (allergisch) bent voor iobitridol of voor één van de andere bestanddelen van Xenetix. Een lijst van deze bestanddelen kunt u vinden in rubriek 6: Aanvullende informatie.
 • U al eens eerder een allergische huidreactie heeft gehad na een injectie met een middel dat iobitridol bevat (zie ook rubriek 4: Mogelijke bijwerkingen).
 • De bloedspiegels van schildklierhormoon bij u extreem hoog zijn (thyrotoxicose).

Vertel het uw arts als het volgende op u van toepassing is:

 • U heeft al eens eerder tijdens een onderzoek allergisch gereageerd op een joodhoudend contrastmiddel;
 • U heeft nierproblemen, in het bijzonder als u al eens eerder nierproblemen heeft gehad na toediening van een joodhoudend contrastmiddel;
 • U lijdt aan een leverziekte;
 • U lijdt aan een ziekte van hart of bloedvaten;
 • U heeft suikerziekte (diabetes);
 • U heeft sikkelcelziekte;
 • U lijdt aan astma en u heeft in de 8 dagen voor het onderzoek een astma-aanval gehad;
 • U lijdt aan epilepsie;
 • U heeft een beroerte gehad of u heeft onlangs een bloeding in de hersenen of binnen de schedel gehad;
 • U heeft een verhoogde hoeveelheid vocht in uw hersenen (cerebraal oedeem);
 • U heeft een gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom);
 • U heeft een spierziekte (myasthenie)
 • U lijdt aan een schildklieraandoening of u heeft in het verleden een schildklieraandoening gehad;
 • U moet in de nabije toekomst een schildklieronderzoek of een behandeling met radioactief jood ondergaan;
 • U lijdt aan een aandoening van het beenmerg ( monoklonale gammapathie: multipel myeloom of de ziekte van Weldenström):
 • U drinkt regelmatig grote hoeveelheden alcohol of u gebruikt drugs;
 • U bent angstig of nerveus of u heeft pijn, aangezien de mogelijke bijwerkingen in die situaties ergen kunnen worden:
 • U heeft een andere aandoening.

Xenetix PIL December 2011

Zoals alle jodiumhoudende contrastmiddelen kan dit product lichte of ernstige overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Deze reacties kunnen zich onmiddellijk voordoen (binnen 60 minuten) of vertraagd (maximaal 7 dagen later). Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u veel last heeft van een allergische reactie omdat de reactie levensbedreigend kan zijn.

Gebruikt u naast Xenetix nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dit dan uw arts.

Vertel uw arts of uw apotheker in het bijzonder als u :

 • Geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt voor hart- en bloeddrukaandoeningen, zoals bètablokkers (tabletten om het hart rustiger te laten kloppen zoals propanolol, metoprolol, atenolol), bloeddrukverlagers (bijv. nifedipine,, diltiazem, verapamil, perindopril). Het risico op (ernstige) stoornissen in de bloeddruk is verhoogd.
 • Diuretica (plaspillen zoals furosemide) gebruikt of onlangs heeft gebruikt. In dat geval is het belangrijk dat u voor en na toediening van Xenetix veel drinkt.
 • Metformine gebruikt voor suikerziekte. U moet stoppen met de metformine medicatie voor tenminste 48 uur na toediening van Xenetix. In die periode dient uw nierfunctie gecontroleerd te worden. Na 48 uur mag u weer doorgaan met de metformine medicatie mits uw nierfunctie dan normaal is. Daarnaast is het belangrijk dat u voor en na toediening van Xenetix veel drinkt.
 • Onlangs interleukine-2 heeft gehad (een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van kanker of om uw immuunsysteem te versterken, d.w.z. uw eigen afweersysteem). Het risico op huiduitslag of, in zeldzame gevallen, lage bloeddruk of (ernstige) nierproblemen is verhoogd.
 • Geneesmiddelen gebruikt die schadelijk kunnen zijn voor de nieren. Het gebruik van deze middelen dient bij voorkeur (tijdelijk) gestopt te worden wanneer u Xenetix toegediend krijgt. Wanneer dat niet kan, dan dient de nierfunctie nauwlettend gecontroleerd worden. Het kan hierbij gaan om o.a. de volgende geneesmiddelen: aminosiden (bepaald type antibiotica), vancomycine (ander type antibioticum), pentamidine (middel tegen bepaald soort infecties), foscarnet (bepaalde antiviraal middel) en andere antivirale middelen (aciclovir, ganciclovir, valaciclovir, adefovir, cidofovir, tenofovir), amfotericine B (middel tegen ernstige schimmelinfecties), middelen die de afweer onderdrukken zoals ciclosporine, tacrolimus en methotrexaat, de laatste in hoge dosering, ifosfamide (middel tegen kanker) en middelen die platinum bevatten (worden gebruikt bij chemotherapie tegen kanker).

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel krijgt.

Xenetix PIL December 2011

Zwangerschap

Over het gebruik van Xenetix in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Het grootste risico is terug te voeren op de blootstelling aan de röntgenstraling zelf en niet op het contrastmiddel.

Borstvoeding

Stop met het geven van borstvoeding gedurende 24 uur na toediening van Xenetix. Het is mogelijk dat Xenetix overgaat in de moedermelk.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van dit middel op de vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en bediening van machines:

Xenetix heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Als u zich na het onderzoek onwel voelt, moet u niet autorijden of machines bedienen.

Xenetix bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per 100 ml, dat wil zeggen dat het in principe ‘natriumvrij’ is.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Xenetix wordt door middel van een injectie toegediend.

Tijdens het onderzoek staat u onder controle van een arts. Na toediening blijft een plastic naald in uw bloedvat zitten; hierdoor kan de arts u in noodgevallen meteen de juiste geneesmiddelen toedienen wanneer dat nodig is. Als u een allergische reactie krijgt, wordt de toediening van Xenetix gestopt.

Het onderzoek zal in een ziekenhuis of kliniek worden uitgevoerd. Behandelend personeel weet welke voorzorgsmaatregelen voor het onderzoek getroffen moeten worden. Ook zijn ze op de hoogte van de eventuele complicaties die kunnen optreden. Vraag uw arts of apotheker echter of u voor het onderzoek nuchter moet zijn en tevoren niet mag eten of drinken.

Dosering

Uw arts bepaalt de dosis die u toegediend krijgt en houdt toezicht op de injectie. De dosis hangt onder meer af van:

 • het type onderzoek dat gedaan wordt
 • de techniek die bij het uitvoeren van het onderzoek gebruikt wordt
 • uw gewicht
 • uw leeftijd, vooral bij kinderen wordt de dosis aangepast naar de leeftijd
 • uw nierfunctie

Xenetix PIL December 2011

Het is niet waarschijnlijk dat u een overdosis krijgt. Xenetix wordt u in een ziekenhuisomgeving toegediend door een daartoe opgeleid persoon. In geval van overdosis, zult u veel vocht toegediend krijgen en zal gedurende minstens 3 dagen uw nierfunctie intensief gecontroleerd worden. Indien nodig, kan Xenetix uit het lichaam verwijderd worden door middel van hemodialyse (reinigen van het bloed).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van Xenetix? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste bijwerkingen doen zich voor tijdens de injectie of binnen het eerste uur na de toediening. Sommige bijwerkingen kunnen zich tot enkele dagen na de injectie met Xenetix voordoen.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequentie voorkomen: Zeer vaak: bij meer dan 1 van de 10 gebruikers

Vaak: bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers Soms: bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers Zelden: bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers

Zeer zelden: bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers

Onbekend: op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld

De bijwerkingen die zich na toediening van Xenetix kunnen voordoen zijn:

Soms: - warm gevoel
  - misselijkheid
Zelden: - overgevoeligheidsreactie (allergische reactie)
  - waarneming van kriebelen, jeuk of tintelingen zonder dat daar
    aanleiding voor is (paresthesie)
  - onmiddelijk (binnen 1 uur) na toediening: rode huid (erytheem), jeuk
    (pruritus)
  - versnelde hartslag (tachycardie),
  - lage bloeddruk (hypotensie)
  - het gevoel hebben flauw te vallen
  - duizeligheid
  - trillen (tremor)
  - gevoel van benauwdheid, kortademigheid (dyspnoe), niezen, hoesten
  - braken

Xenetix PIL December 2011

 • onmiddelijk (binnen 1 uur) na toediening: huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten), plotselinge vochtophoping in het gezicht (gezichtsoedeem) en in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong) met ademhalingsmoeilijkheden, vaak als allergische reactie (angio-oedeem)
 • gevoel van onwel zijn (malaise)
 • rillingen
 • pijn op de plaats van injectie

Zeer zelden: - ernstige overgevoeligheidsreactie (anafylactische of anafylactoïde reactie)

 • verminderde werking van de schildklier, verhoogde werking van de schildklier
 • verwardheid, opwinding/onrust (agitatie), geheugenverlies (amnesie),), toevallen/stuipen (convulsies), coma, afgenomen gezichtsvermogen, overgevoeligheid voor licht (fotophobie), plotseling en kortdurend met één oog niet meer kunnen zien (amaurosis fugax), verminderd gehoor
 • hoofdpijn
 • slaperigheid
 • hartstilstand, hartinfarct (vaker na injectie in de kransslagaders), stoornis in het hartritme (aritmie), onregelmatige samentrekking van de hartkamerspier, druk op de borst (angina pectoris), het tot stilstand komen van de bloedsomloop (circulatoire collaps)
 • onvermogen van de longen om een goede uitwisseling van gassen tussen bloed en longen in stand te houden (respiratoir falen), vochtophoping in de longen (pulmonair oedeem), benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), vochtophoping in de keel (larynx oedeem), spastische kramp van de keelspieren (laryngospasme)
 • buikpijn
 • vertraagd, tot 7 dagen na toediening: plotselinge uitslag met pus- gevulde blaasjes over het hele lichaam, ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijn en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), ernstige, plotselinge allergische reactie met koorts, blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse), allergische ontstekingsreactie van de huid (eczeem), rode huiduitslag met kleine, samenvloeiende hobbels (maculo-papulaire huiduitslag)
 • plotseling optredend nierfalen (acuut nierfalen), stoppen van de urineproductie (anurie)
 • verhoging van de concentratie/hoeveelheid creatinine in het bloed

Xenetix PIL December 2011

 • ontsteking op de plaats van injectie, weefselsterfte op de plaats van injectie, zwelling op de plaats van injectie, het buiten de bloedbaan komen van het contrastmiddel op de plaats van injectie (extravasatie)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Flacons en flessen: bewaren beneden 30°C.

Zakken: voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de flacon en op de doos na de afkorting “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is iobitridol .
 • 1 ml oplossing voor injectie van Xenetix 250 bevat 548 mg iobitridol. Dit komt overeen met 250 mg jood per ml.
 • 1 ml oplossing voor injectie van Xenetix 300 bevat 658 mg iobitridol. Dit komt overeen met 300 mg jood per ml.
 • 1 ml oplossing voor injectie van Xenetix 350 bevat 768 mg iobitridol. Dit komt overeen met 350 mg jood per ml.

De andere stoffen zijn: calciumdinatrium edetaat, tromethamine, tromethamine hydrochloride, waterstofchloride, natriumhydroxide en water voor injectie.

Xenetix bestaat uit een heldere, kleurloze tot lichtgele oplossing voor injectie.

 • Xenetix 250 wordt geleverd in flacons of flessen van 50 ml, 100 ml, 200 ml en 500 ml.

Xenetix PIL December 2011

 • Xenetix 300 en Xenetix 350 worden geleverd in flacons of flessen van 20 tot 500 ml, en in infusiezakken van 100 tot 500 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Guerbet Nederland B.V. Avelingen-West 3A 4202 MS Gorinchem

Deze bijsluiter werd voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2012.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijgaande informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Dit betreft de volledige SPC die standaard bij de verpakking wordt ingesloten, omdat dit produkt alleen in een ziekenhuis-setting wordt gebruikt.

Xenetix PIL December 2011

Advertentie

Stof(fen) Iobitridol
Toelating Nederland
Producent Guerbet
Verdovend Nee
ATC-Code V08AB11
Farmacologische groep X-ray contrast media, gejodeerd

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.