Advertentie

Auteur: Norgine


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

XIFAXAN bevat de werkzame stof rifaximine. Rifaximine is een antibioticum dat bacteriën doodt, die een ziekte kunnen veroorzaken die hepatische encefalopathie wordt genoemd (symptomen hiervan zijn onder meer onrust, verwardheid, spierproblemen, spraakmoeilijkheden en in sommige gevallen coma).

XIFAXAN wordt gebruikt bij volwassenen met een leverziekte om het heroptreden van periodes van manifeste hepatische encefalopathie te verminderen.

XIFAXAN kan óf alleen gebruikt worden óf meer gebruikelijk, samen met geneesmiddelen die lactulose (een laxeermiddel) bevatten.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor:
  • rifaximine
  • soortgelijke antibiotica (zoals rifampicine of rifabutine)
  • één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft een blokkade in uw darmen

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u XIFAXAN inneemt.

Wanneer u XIFAXAN inneemt, kan het zijn dat uw urine rood kleurt. Dit is heel normaal.

Elke behandeling met een antibioticum, waaronder ook rifaximine, kan ernstige diarree veroorzaken. Dit kan gebeuren enkele maanden nadat u met de inname van het geneesmiddel bent gestopt. Als u ernstige diarree heeft tijdens of na het gebruik van XIFAXAN, moet u met de inname van XIFAXAN stoppen en onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Als uw leverproblemen ernstig zijn, moet uw arts u zorgvuldig observeren.

Het kan zijn dat orale anticonceptiemiddelen minder goed werken terwijl u dit geneesmiddel inneemt en/of wanneer u diarree heeft. Als u orale anticonceptiemiddelen gebruikt, dient u aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen terwijl u XIFAXAN inneemt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

XIFAXAN is niet aanbevolen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit geneesmiddel is niet onderzocht bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast XIFAXAN nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel het uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • antibiotica (geneesmiddelen tegen infectieziekten)
 • warfarine (geneesmiddel dat de bloedstolling voorkomt)
 • anti-epileptica (geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie)
 • anti-aritmica (geneesmiddelen voor de behandeling van een abnormale hartslag)

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het is niet bekend of XIFAXAN uw ongeboren kind kan schaden. XIFAXAN mag daarom niet gebruikt worden als u zwanger bent.

Het is niet bekend of rifaximine via de moedermelk naar uw kind kan worden overgedragen. XIFAXAN mag daarom niet worden gebruikt als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

XIFAXAN heeft gewoonlijk geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken, maar bij sommige patiënten kan het duizeligheid veroorzaken. Als u zich duizelig voelt, mag u geen voertuigen besturen of machines bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 1 tablet tweemaal per dag ingenomen met een glas water.

Uw arts zal beoordelen of het noodzakelijk is voor u om de behandeling na 6 maanden voort te zetten.

Heeft u te veel van XIFAXAN ingenomen?

Als u meer dan het aanbevolen aantal tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts. Zelfs wanneer u geen problemen merkt.

Bent u vergeten XIFAXAN in te nemen?

Neem de volgende dosis op het normale tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van XIFAXAN

Stop niet met het innemen van XIFAXAN zonder eerst uw arts te raadplegen; uw symptomen zouden kunnen terugkeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het innemen van XIFAXAN en licht ONMIDDELLIJK uw arts in als u één van de volgende bijwerkingen krijgt:

  • Als u een allergische of overgevoeligheidsreactie krijgt of angio-oedeem. De frequentie hiervan is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Symptomen zijn onder meer:
  • zwelling van het gezicht, de tong of de keel
  • moeilijkheden bij het slikken
  • netelroos en ademhalingsmoeilijkheden.
 • Als u een bloeding heeft uit gezwollen bloedvaten in uw keel (oesofagusvarices). Dit komt soms voor (kan bij maximaal 1 op de 100 mensen optreden).
 • Als u ernstige diarree heeft tijdens of na het gebruik van dit geneesmiddel. Dit kan veroorzaakt worden door een infectie van de darmen. Dit komt soms voor (kan bij maximaal 1 op de 100 mensen optreden).
 • Als u een onverwachte of ongewone bloeding of blauwe plek heeft. Dit kan veroorzaakt worden door een vermindering van het aantal bloedplaatjes in uw bloed, waardoor het risico op een bloeding groter wordt. De frequentie hiervan is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald),

Andere bijwerkingen die kunnen optreden

Vaak (kunnen bij maximaal 1 op de 10 mensen optreden)

 • Maagpijn of opgeblazen gevoel/zwelling
 • Duizeligheid
 • Neerslachtigheid
 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid of braken
 • Diarree
 • Ophoping van vocht in de buikholte
 • Kortademigheid
 • Spierkrampen
 • Gewrichtspijn
 • Zwelling van de enkels, voeten of vingers
 • Huiduitslag of jeuk

Soms (kunnen bij maximaal 1 op de 100 mensen optreden)

 • Wankel gevoel
 • Geheugenverlies of slecht geheugen
 • Concentratieverlies
 • Verwardheid
 • Angst
 • Gevoel van slaperigheid
 • Slaapproblemen
 • Droge mond
 • Opvliegers
 • Schimmelinfecties (zoals spruw)
 • Urineweg-infectie (zoals blaasontsteking (cystitis))
 • Bloedarmoede (verminderd aantal rode bloedcellen waardoor de huid kan verbleken en zwakte of ademtekort kan ontstaan)
 • Verlies van eetlust
 • Verhoogd kaliumgehalte van het bloed, met soms als verschijnselen spierkrampen, diarree, misselijkeheid, duizeligheid en/ of hoofdpijn (hyperkaliëmie)
 • Behoefte om vaker te plassen dan normaal
 • Problemen of pijn bij het plassen
 • Toevallen/ stuipen(convulsies)
 • Koorts
 • Verminderde tastzin
 • Vallen
 • Vocht rond de longen
 • Oedeem (zwelling veroorzaakt door een teveel aan vocht in het lichaam)
 • Spierpijn

Zelden (kunnen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen optreden)

 • Blauwe plekken
 • Eiwit in de urine
 • Longinfecties, met inbegrip van longontsteking
 • Cellulitis (ontsteking van weefsel onder de huid)
 • Infecties van de bovenste luchtwegen (neus, mond, keel)
 • ontsteking van het neusslijmvlies, gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en snot (rhinitis)
 • Dehydratie (verlies van lichaamsvocht)
 • Veranderingen in de bloeddruk
 • Aanhoudende ademhalingsproblemen (zoals een chronische ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm (chronische bronchitis))
 • Gevoel van zwakte
 • Pijn na een operatie
 • Verstopping (obstipatie)
 • Rugpijn

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald )

 • Flauwvallen of flauwte
 • Huidirritatie, eczeem (jeukende, rode, droge huid)
 • Veranderingen in de werking van de lever (waargenomen in bloedonderzoek)

• veranderingen in bloedstolling (International Normalised Ratio, waargenomen in bloedonderzoek )

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na ”EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is rifaximine. Elke tablet bevat 550 mg rifaximine.

De andere stoffen in dit middel zijn:  
- Tabletkern: natrium zetmeel glycolaat (Type A),
  glyceroldistearaat, colloïdaal watervrij silica, talk,
  microkrystallijne cellulose.
- Filmomhulling (opadry oy-s-34907): hypromellose,
  titaniumdioxide (E171), dinatriumedetaat, propyleenglycol,
  rood ijzeroxide (E172)

Hoe ziet XIFAXAN eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Roze, ovale, gebogen filmomhulde tabletten met het opschrift “RX” aan één kant.

XIFAXAN is beschikbaar in dozen van 14, 28, 42, 56 en 98 tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Norgine BV, Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO

Fabrikant:

Alfa Wassermann S.p.A., Via Enrico Fermi 1, 65020 Alanno (PE), Italië

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:

RVG 110659

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België, Finland, Ierland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk: TARGAXAN®
Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden: XIFAXAN®

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK