Yttriga radiofarmaceutische precursor, oplossing.

Illustratie van Yttriga radiofarmaceutische precursor, oplossing.
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Eckert & Ziegler
Verdovend Nee
ATC-Code V09

Vergunninghouder

Eckert & Ziegler

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Yttriga is een radioactief geneesmiddel dat wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen die zich op specifieke lichaamscellen richten.

Als het doel is bereikt, geeft Yttriga uiterst kleine stralingsdoses af aan deze doelplaatsen.

Lees voor meer informatie over de behandeling en mogelijke bijwerkingen veroorzaakt door het radioactief gemerkte geneesmiddel de bijsluiter van het geneesmiddel dat als combinatiepartner wordt gebruikt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Yttriga niet:

  • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor Yttrium (90Y) chloride of voor één van de andere bestanddelen van Yttriga.
  • wanneer u zwanger bent of de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent (zie beneden).

Wees extra voorzichtig met Yttriga

Uw arts, die YTTRIGA gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel, is extra voorzichtig.

Yttriga is een radioactief geneesmiddel en wordt uitsluitend gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel.

Aangezien het gebruik, de behandeling en de afvalverwerking van radioactiviteit aan strikte wetten onderworpen zijn, wordt Yttriga uitsluitend in ziekenhuizen of soortgelijke omgeving gebruikt. Het mag uitsluitend worden gehanteerd en toegediend door mensen die opgeleid en gekwalificeerd zijn in het veilig gebruik van radioactief materiaal.

Bijzondere voorzichtigheid dient in acht te worden genomen bij het toedienen van radioactieve geneesmiddelen aan kinderen en adolescenten. (van 2 tot 16 jaar)

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Yttriga nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Er bestaat geen informatie over interacties van Yttrium (90Y)-chloride met andere geneesmiddelen. Er zijn geen klinische onderzoeken die deze kwestie hebben onderzocht.

Zwangerschap

Yttriga is gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap.

Praat met uw arts als de kans bestaat dat u zwanger bent. Als u een menstruatie heeft overgeslagen moet u aannemen dat u zwanger bent, totdat een zwangerschapstest een negatief resultaat geeft.

Uw arts zal alternatieve technieken zonder ioniserende straling overwegen.

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten een effectieve methode van anticonceptie gebruiken tijdens en na de behandeling.

Borstvoeding

Uw arts zal u vragen de borstvoeding te staken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts zal Yttriga niet rechtstreeks toedienen.

Dosering

Uw arts besluit welke hoeveelheid Yttriga u voor de behandeling krijgt.

Wijze van toediening

YTTRIGA is een radioactief geneesmiddel dat wordt gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel dat zich richt op specifieke lichaamscellen en door uw arts wordt toegediend.

Indien Yttriga per vergissing wordt toegediend

Yttriga wordt onder strikt gecontroleerde voorwaarden door uw arts toegediend. De kans op een overdosis is klein. Mocht dit echter toch gebeuren, dan zal uw arts u een geschikte behandeling geven.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Yttriga bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze krijgt.

Lees voor meer informatie de bijsluiter van het desbetreffende geneesmiddel dat radioactief wordt gemerkt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Gebruik Yttriga niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP. Bewaar het geneesmiddel in de originele verpakking.

Bewaring dient te geschieden conform de nationale voorschriften voor radioactief materiaal.

Al het ongebruikte product of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Advertentie

Anvullende Informatie

De bestanddelen van Yttriga

  • Het werkzame bestanddeel is Yttrium (90Y) chloride.
  • 1 ml steriele oplossing bevat 0,1-300 GBq Yttrium (90Y) op de referentiedatum en tijd (dit komt overeen met 0,005-15 microgram Yttrium [90Y]) (als Yttrium [90Y]-chloride).
  • Het andere bestanddeel is waterstofchloride (0.04 M).

Uiterlijk van Yttriga en inhoud van de verpakking

Kleurloos type I glas flesje van 3 ml met een V-vormige bodem of 10 ml flesje van type 1, kleurloos glas met een siliconen stopper, die is afgesloten met een aluminium verzegeling.

Radiofarmaceutische precursor, oplossing

Kleurloze, heldere steriele oplossing.

Registratiehouder

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Str. 10

D-13125 Berlin

Germany

Tel +49- 30-941084-280 Fax +49- 03-941084-470

e-mail: radiopharma@ezag.de

Fabrikant

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Branch Braunschweig

Gieselweg 1

D-38110 Braunschweig

Germany

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
Robert-Rössle-Straße 10 Robert-Rössle-Straße 10
D-13125 Berlin D-13125 Berlin
+49-30-941084-280 +49-30-941084-280
radiopharma@ezag.de radiopharma@ezag.de
България Magyarország
Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
Robert-Rössle-Straße 10 Robert-Rössle-Straße 10
D-13125 Berlin D-13125 Berlin
+49-30-941084-280 +49-30-941084-280
radiopharma@ezag.de radiopharma@ezag.de
Česká republika Malta
Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
Robert-Rössle-Straße 10 Robert-Rössle-Straße 10
D-13125 Berlin D-13125 Berlin
+49-30-941084-280 +49-30-941084-280
radiopharma@ezag.de radiopharma@ezag.de
Danmark Nederland
Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
Robert-Rössle-Straße 10 Robert-Rössle-Straße 10
D-13125 Berlin D-13125 Berlin
+49-30-941084-280 +49-30-941084-280
radiopharma@ezag.de radiopharma@ezag.de
Deutschland Norge
Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
Robert-Rössle-Straße 10 Robert-Rössle-Straße 10
D-13125 Berlin D-13125 Berlin
+49-30-941084-280 +49-30-941084-280
radiopharma@ezag.de radiopharma@ezag.de
Eesti Österreich
Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
Robert-Rössle-Straße 10 Robert-Rössle-Straße 10
D-13125 Berlin D-13125 Berlin
+49-30-941084-280 +49-30-941084-280
radiopharma@ezag.de radiopharma@ezag.de
Ελλάδα Polska
Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
Robert-Rössle-Straße 10 Robert-Rössle-Straße 10
D-13125 Berlin D-13125 Berlin
+49-30-941084-280 +49-30-941084-280
radiopharma@ezag.de radiopharma@ezag.de
España Portugal
NUCLIBER, S.A. Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
C/ Hierro, 33 Robert-Rössle-Straße 10
E-28045 Madrid D-13125 Berlin
Tel: + 34 915 062 940 +49-30-941084-280
info@nucliber.com radiopharma@ezag.de
France România
Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
Robert-Rössle-Straße 10 Robert-Rössle-Straße 10
D-13125 Berlin D-13125 Berlin
+49-30-941084-280 +49-30-941084-280
radiopharma@ezag.de radiopharma@ezag.de
Ireland Slovenija
Imaging Equipment Limited Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
The Barn, Manor Farm, Church Lane Robert-Rössle-Straße 10
Chilcompton, Somerset BA3 4 HP D-13125 Berlin
+44-1761-417402 +49-30-941084-280
SalesAdmin@imagingequipment.co.uk radiopharma@ezag.de
Ísland Slovenská republika
Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
Robert-Rössle-Straße 10 Robert-Rössle-Straße 10
D-13125 Berlin D-13125 Berlin
+49-30-941084-280 +49-30-941084-280
radiopharma@ezag.de radiopharma@ezag.de
Italia Suomi/Finland
Campoverde srl Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
Via Quintiliano, 30 Robert-Rössle-Straße 10
I-20138 Milano D-13125 Berlin
Tel: +39-02-58039045 +49-30-941084-280
vendite@campoverde-group.com radiopharma@ezag.de
Κύπρος Sverige
Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
Robert-Rössle-Straße 10 Robert-Rössle-Straße 10
D-13125 Berlin D-13125 Berlin
+49-30-941084-280 +49-30-941084-280
radiopharma@ezag.de radiopharma@ezag.de
Latvija United Kingdom
Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Imaging Equipment Limited
Robert-Rössle-Straße 10 The Barn, Manor Farm, Church Lane
D-13125 Berlin Chilcompton, Somerset BA3 4 HP
+49-30-941084-280 Tel:+44-1761-417402
radiopharma@ezag.de SalesAdmin@imagingequipment.co.uk
Lietuva  
Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH  
Robert-Rössle-Straße 10  
D-13125 Berlin  
+49-30-941084-280  
radiopharma@ezag.de  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau.

Advertentie

Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Eckert & Ziegler
Verdovend Nee
ATC-Code V09

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.