Zenapax 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Illustratie van Zenapax 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Roche
Verdovend Nee
ATC-Code L04AA
Farmacologische groep Immunosuppressiva

Vergunninghouder

Roche

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Daclizumab behoort tot een groep geneesmiddelen,langerimmunosuppressiva genaamd. Deze geneesmiddelen helpen de natuurlijke reactie van het lichaam om het getransplanteerde orgaan af te stoten, te onderdrukken.

Daclizumab is een gehumaniseerd monoclonaalniet antilichaam dat geproduceerd wordt in een muizen- NSO myeloom cellijn met behulp van een glutamine synthetase (GS) expressiesysteem (NS_GSO) door middel van recombinant DNA technologie. Monoclonale antilichamen zijn eiwitten die andere

  • als uGeneesmiddelallergisch (overgevoelig) bent voor daclizumab of voor één van de andere bestanddelen van Zenapax.
  • als u borstvoeding geeft.

Lees hieronder de rubriek over borstvoeding.

Wees extra voorzichtig met Zenapax

  • als u ooit een allergische reactie hebt gehad op andere immunosuppressieve geneesmiddelen die helpen om de natuurlijke afweermechanismen van het lichaam te onderdrukken;

De behandeling met geneesmiddelen die helpen om het natuurlijke afweermechanismen van het lichaam te onderdrukken, kan het risico op de ontwikkeling van kwaadaardige aandoeningen of het krijgen van infecties verhogen. Bij toepassing van Zenapax bij de goedgekeurde indicaties wordt dit risico niet verhoogd als Zenapax gebruikt wordt samen met andere immunosuppressieve geneesmiddelen, inclusief ciclosporine en corticosteroïden.

Ernstige allergische reacties kunnen optreden na toediening van eiwitten. Allergische reacties zijn in zeldzame gevallen gemeld na de infusie van Zenapax. In het geval dat bij u een allergische reactie ontstaat, zal de dokter een passende behandeling instellen.

geregistreerd Zenapax kan schade toebrengen aan uw ongeboren of zogende baby. Vertel het uw arts onmiddellijk

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Dat is buitengewoon belangrijk omdat door het gebruik van meer dan een geneesmiddel tegelijkertijd, de werking van geneesmiddelen die u gebruikt, versterkt of verzwakt kan worden. Daarom mag Zenapax niet samen met andere geneesmiddelen gebruikt worden zonder toestemming van uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken als u zwanger bent, tenzij uw arts besluit dat dit voor u nodig is.

als u zwanger bent, borstvoeding geeft, zwanger wordt of van plan bent om in de nabije toekomst een gezin te stichten.

Uw arts dient u te adviseren over het gebruik van anticonceptie vóórdat de behandeling met Zenapax
begint, tijdens de behandeling en bovendien in de 4 maanden na de laatste dosis Zenapax.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines langer
Er zijn geen aanwijzingen dat Zenapax invloed heeft op uw rijvaardigheid en het vermogen
om machines te gebruiken. niet  
3. HOE WORDT ZENAPAX GEBRUIKT?  

Zenapax isGeneesmiddelNIET geschikt om direct te injecteren. Het moet verdund worden met 50 ml steriel 0,9% natriumchloride oplossing voordat het aan patiënten wordt toegediend.

Een arts of daartoe bevoegde verpleegkundige zal u een passende dosis (gewoonlijk 1 mg/kg lichaamsgewicht) toedienen in de vorm van een infusie over een periode van 15 minuten. De eerste dosis wordt binnen 24 uur vóór aanvang van de transplantatie toegediend. Daarna worden 4 vervolgdoses toegediend; iedere dosis met een tussenruimte van 14 dagen. Voor een volledige behandeling worden in totaal 5 doses Zenapax toegediend. Een volledige behandeling duurt doorgaans 8 weken.

De vervolgdoses kunnen één dag voor of één dag na de geplande toediening gegeven worden. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Zenapax bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u één van de volgende bijwerkingen bemerkt: hoest en kortademigheid, ook in liggende positie, braken, verwarring of minder plassen dan normaal. Deze bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik van Zenapax. Deze bijwerkingen kunnen ernstig zijn en u kunt dringend medische hulp nodig hebben.

Zeer vaak optredende bijwerkingen (bij 1 of meer op de 10 patiënten) zijn: - moeite met slapen

- beven (tremor)

- hoge bloeddruk (hypertensie) - moeite met ademhalen

- hoofdpijn geregistreerd

- constipatie; diarree; braken; misselijkheid; of brandend maagzuur - pijn in gewrichten en spieren

- overmaat aan vocht in het lichaam (oedeem); gezwollenheid van de armen en benen (perifeer oedeem)

- problemen met het genezen van wonden

Vaak voorkomende bijwerkingen (voorkomend bij tussen de 1 en 10 patiënten op de 100) zijn ontsteking achter in de keel (faryngitis); loopneus (rhinitis); diabetes mellitus; hoge bloedsuiker (hyperglykemie); teveel aan vocht; dehydratie; angst; depressie; duizeligheid; tintelend gevoel; wazig zicht; snelle hartslag (tachycardie); bloedingen; bloedstolling (trombose); lage bloeddruk (hypotensie); ophoping van lymfevocht (lymfocele); ernstige kortademigheid, ook bij het plat liggen ’s nachts (pulmonaal oedeem); vocht in de longen (pleurale langereffusie); klaplong (atelectase); gebrek aan zuurstof in het lichaam (hypoxie); congestie; hoest; luidruchtige of abnormale ademhalingsgeluiden, inclusief reutelende ademhalingsgeluiden; een opgeblazen gevoel van de maag; maagpijn of ongemak; winderigheid; aambeien; uitslag; jeuk; acné; ‘s nachts zweten; meer zweten; overvloedige haargroei (hirsutisme); rugpijn, spierkrampen, met name in de benen; pijn in de gewrichten (artralgie); spierpijn (myalgie); pijn op de borst; pijn in het algemeen; vermoeidheid; huidirritatie bij de injectieplaats, koorts; rillingen; algemene zwakheid; gezwollen nieren (hydronefrose); bloed in de urine; pijn bij het plassen (dysurie); verminderd plassen (oligurie); pijn na operatieve ingrepen.

In zeldzame gevallen kunnen allergische reactiesniet (overgevoeligheid) op Zenapax optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Sommige bijwerkingen komen waarschijnlijk vaker voor bij kinderen dan bij volwassenen, waaronder diarree, pijnGeneesmiddelna operatieve ingrepen, koorts, braken, hoge bloeddruk, jeukende huid, neus- en keelinfecties en urineweginfecties.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Bewaar in de koelkast (2 ºC – 8 ºC).

Bewaar in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik Zenapax niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en het etiket achter de afkorting EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Advertentie

Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Roche
Verdovend Nee
ATC-Code L04AA
Farmacologische groep Immunosuppressiva

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.