ATC-Code: J05AF04

Zerit 30 mg harde capsule

Zerit 30 mg harde capsule
Stof(fen) Stavudine
Toelating Nederland
Producent Bristol-Myers Squibb
Verdovend Nee
Farmacologische groep Direct werkende antivirale middelen

Vergunninghouder

Bristol-Myers Squibb

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zerit behoort tot een bepaalde groep van antivirale geneesmiddelen, ook bekend onder de naam antiretrovirale middelen, die we nucleoside reverse transcriptaseremmers (NRTI's) noemen. Deze middelen worden gebruikt om een infectie met het Human Immunodeficiency Virus (hiv) te behandelen.

Dit geneesmiddel, in combinatie met andere antiretrovirale middelen, vermindert de hiv virale load en houdt dit op een laag niveau. Het verhoogt tevens het aantal CD4-cellen. Deze CD4-cellen spelen een belangrijke rol bij de handhaving van een gezond immuun systeem om infecties tegen te gaan.

Patiënten reageren verschillend op de behandeling met Zerit. Uw arts zal daarom de effectiviteit van uw behandeling nauwlettend volgen.

Zerit kan uw aandoening verbeteren, maar geneest uw hiv-infectie niet. Van de behandeling met Zerit is niet aangetoond dat het risico op overdracht van de hiv-infectie op anderen door seksueel contact of door bloedtransfusie vermindert. Derhalve moet u geschikte maatregelen blijven treffen om ervoor te zorgen dat u het virus niet aan anderen overdraagt.

Gedurende de behandeling kunnen er andere infecties ontstaan die te wijten zijn aan een verminderde afweer (opportunistische infecties). Deze hebben specifieke en soms preventieve behandeling nodig.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Neem voor advies contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u de behandeling met Zerit begint moet u uw arts vertellen:

 als u een nierziekte of leverziekte (zoals hepatitis) heeft,

 als u last heeft gehad van perifere neuropathie (aanhoudende gevoelloosheid, tinteling of pijn in voeten en/of handen), of

 als u pancreatitis (alvleesklierontsteking) heeft gehad.

De groep van geneesmiddelen waartoe Zerit behoort (NRTI's) kan soms een fatale toestand veroorzaken die melkzuuracidose wordt genoemd en gepaard gaat met een vergrote lever. Deze toestand treedt gewoonlijk pas een paar maanden na de start van de behandeling op. Deze zeldzame, maar zeer ernstige bijwerking treedt vaker op bij vrouwen, vooral die met een ernstig overgewicht. Tevens zijn er zeldzame gevallen van leverfalen en nierfalen of een fatale leverontsteking gemeld.

Patiënten met chronische hepatitis B of C die behandeld worden met antiretrovirale middelen hebben een hoger risico op ernstige en mogelijk fatale leverbijwerkingen en het kan nodig zijn hun leverfunctie te controleren door middel van een bloedtest.

U moet contact met uw arts opnemen wanneer het volgende optreedt:

 aanhoudende gevoelloosheid, tintelingen of pijn in voeten en/of handen (dit zou het begin kunnen aanduiden van een perifere neuropathie, een bijwerking op de zenuwen), spierzwakte of

 buikpijn, misselijkheid of braken, of

 snelle diepe ademhaling en duizeligheid (hetgeen een ontsteking van de alvleesklier, een leveraandoening of -ontsteking, of melkzuuracidose kan aanduiden).

Bij sommige patiënten met voortgeschreden hiv-infectie (AIDS) die al eens opportunistische infecties hebben gehad, kunnen zich kort na het starten van een anti-hiv-therapie, tekenen en symptomen voordoen van een ontsteking door voorgaande infecties. Vermoedelijk zijn deze symptomen het gevolg van verbetering van de immuunrespons (natuurlijke afweer), waardoor het lichaam in staat is zich teweer te stellen tegen infecties die er eventueel, zonder duidelijke symptomen, al waren. Licht onmiddellijk uw arts in als u infectieverschijnselen opmerkt. Naast opportunistische infecties, kunnen ook auto-immuunziekten (een aandoening die ontstaat wanneer het immuunsysteem gezond lichaamsweefsel aanvalt) optreden nadat u bent gestart met het innemen van geneesmiddelen voor de behandeling van uw hiv-infectie. Auto-immuunziekten kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden. Als u merkt dat u symptomen van een infectie krijgt of andere symptomen zoals spierzwakte, zwakte die begint in de handen en voeten en zich naar boven verplaatst in de richting van de romp van het lichaam, hartkloppingen, beven of hyperactiviteit, neem dan voor de vereiste behandeling onmiddellijk contact op met uw arts.

Herverdeling, ophoping of verlies van lichaamsvet kan optreden bij patiënten die Zerit krijgen. Sommige NRTI's, waaronder Zerit, zijn geassocieerd met een verlies van lichaamsvet (lipatrofie). Neem contact op met uw arts als u veranderingen in de verdeling van vet over uw lichaam bemerkt.

Botproblemen: sommige patiënten die Zerit krijgen, kunnen een botaandoening ontwikkelen die osteonecrose wordt genoemd (afsterven van botweefsel veroorzaakt door verminderde bloedtoevoer naar het bot). Er zijn vele risicofactoren die de kans op ontwikkeling van deze aandoening vergroten, onder andere de duur van de antiretrovirale combinatietherapie, gebruik van corticosteroïden, alcoholgebruik, ernstige immunosuppressie (onderdrukking van de natuurlijke afweer) en een hoge Body Mass Index (overgewicht). Tekenen van osteonecrose zijn stijfheid en pijn in de gewrichten (in het bijzonder in de heupen, knieën en schouders) en moeilijk kunnen bewegen. Wanneer u een van deze verschijnselen opmerkt, licht dan uw arts in.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Zerit nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Met uitzondering van zidovudine en didanoside, kan Zerit gecombineerd worden met veel van de andere middelen die gewoonlijk gebruikt worden bij patiënten met een hiv-infectie. Hieronder vallen de proteaseremmers (zoals nelfinavir) en de NRTI's. Informeer uw arts als u hydroxyurea, doxorubicine of ribavirine gebruikt omdat er bijwerkingen kunnen optreden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voor een maximaal effect dient Zerit ingenomen te worden op een lege maag, en bij voorkeur tenminste één uur voor de maaltijd. Als dit niet mogelijk is kan Zerit ook met een lichte maaltijd worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Wilt u zwanger worden of bent u zwanger? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt, zodat deze de mogelijke bijwerkingen en voordelen en risico's van uw antiretrovirale behandeling voor u en uw kind met u kan bespreken. Bij zwangere vrouwen die Zerit in combinatie met andere antiretrovirale middelen kregen is melkzuuracidose (soms dodelijk) gemeld. Als u Zerit tijdens de zwangerschap heeft gebruikt, kan uw arts u vragen om regelmatig op controle te komen om de ontwikkeling van uw kind te volgen. Bij deze controles kan de arts het bloed laten onderzoeken en andere diagnostische tests doen.

Borstvoeding

Geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het wordt aanbevolen dat vrouwen met een hiv-infectie onder geen enkele omstandigheid borstvoeding geven om overdracht van hiv naar de baby te vermijden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zerit kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Als u dit ervaart moet u niet rijden en geen gereedschap of machines bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Na bereiding met water bevat de drank 50 mg saccharose per ml oplossing. Dit is van belang voor patiënten met diabetes mellitus. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Het kan schadelijk zijn voor de tanden.

Dit product bevat methylhydroxybenzoaat (E218) en propylhydroxybenzoaat (E216). Dit kan allergische reactie veroorzaken (wellicht vertraagd).

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw arts heeft bepaald wat uw dagelijkse dosis moet zijn aan de hand van uw gewicht en uw individuele omstandigheden. Volg deze aanwijzingen alstublieft nauwkeurig op omdat u dan de ontwikkeling van resistentie tegen het geneesmiddel vertraagt. Verander de dosis niet op uw eigen initiatief. Blijf dit middel gebruiken totdat uw arts anders beslist.

Voor volwassenen waarvan het lichaamsgewicht 30 kg of meer bedraagt is de normale startdosering 30 of 40 mg tweemaal daags (met ongeveer 12 uur tussen elke dosis).

Om optimale absorptie te krijgen dient Zerit tenminste 1 uur voor de maaltijd en op een lege maag te worden ingenomen. Als dit niet mogelijk is kan Zerit ook met een lichte maaltijd worden ingenomen. Bereid de gebruiksklare drank door het poeder te mengen met 202 ml water of door langzaam water toe te voegen tot het merkteken op de fles. Schroef daarna de dop stevig op de fles en schud goed totdat het poeder volledig is opgelost en neem de drank in met de meegeleverde maatbeker. Voor kinderen die een dosis van minder dan 10 ml nodig hebben, kunt u bij de apotheek vragen om een spuitje zodat de orale dosis nauwkeurig kan worden afgemeten. Maak u geen zorgen als de drank na het mengen met water licht wazig blijft; dit is normaal. Indien nodig kunt u uw apotheker vragen om hiermee te helpen.

Gebruik bij kinderen

Voor kinderen waarvan het lichaamsgewicht 30 kg of meer bedraagt is de normale startdosering 30 of 40 mg tweemaal daags (met ongeveer 12 uur tussen elke dosis).

Kinderen van de geboorte tot de leeftijd van 13 dagen dienen 0,5 mg/kg tweemaal daags te krijgen. Kinderen van tenminste 14 dagen oud en waarvan het lichaamsgewicht 30 kg of minder bedraagt, dienen 1 mg/kg tweemaal daags te krijgen.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Als u teveel drank inneemt, of als iemand anders per ongeluk wat doorslikt is er geen onmiddellijk gevaar. Echter u dient contact op te nemen met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor advies.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u per ongeluk een dosis overslaat neem dan gewoon een normale dosis als het tijd is voor de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

De beslissing om met Zerit te stoppen moet met uw arts worden overlegd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Zerit bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij de behandeling van een hiv-infectie is het niet altijd mogelijk om een onderscheid te maken tussen ongewenste effecten veroorzaakt door Zerit, of door een ander geneesmiddel dat u gelijktijdig inneemt, of door complicaties van de hiv-infectie. Daarom is het belangrijk dat u uw arts informeert over elke verandering in uw gezondheid.

Geneesmiddelen voor hiv waaronder stavudine veroorzaken vaak veranderingen in uw figuur door veranderingen in vetverdeling. Dit kan onder meer zijn het verlies van vet van de benen, armen en het gezicht (lipoatrofie) en het onstaan van vetknobbels op de achterkant van de nek ("buffalo hump"). Het is gebleken dat het verlies van lichaamsvet niet volledig omkeerbaar is na het stoppen met stavudine. Het doet zich vaker voor met Zerit in vergelijking met andere hiv geneesmiddelen. Uw arts moet u regelmatig controleren op klinische tekenen en symptomen van veranderingen in uw figuur. Vertel het uw arts als u veranderingen in uw figuur of verlies van vet van uw benen, armen en gezicht opmerkt. Wanneer deze kenmerken zich voordoen, moet worden overwogen om behandeling met Zerit te stoppen.

De frequentie van onderstaande mogelijke bijwerkingen is als volgt gedefinieerd:

zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

vaak: komt voor bij 1 tot minder dan 10 op de 100 gebruikers

soms: komt voor bij 1 tot minder dan 10 op de 1.000 gebruikers

zelden: komt voor bij 1 tot minder dan 10 op de 10.000 gebruikers

zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 de 10.000 gebruikers

Patiënten behandeld met Zerit hebben de volgende bijwerkingen gemeld:

Vaak:

 • asymptomatische hyperlactacidemie (verzuring in uw bloed)
 • lipoatrofie of lipodystrofie syndroom (lichaamsverandering door herverdeling van vet, toename of afname van lichaamsvet)
 • depressie
 • perifere neurologische symptomen inclusief perifere neuropathie, paresthesie en perifere neuritis (gevoelloosheid, zwakheid, tinteling of pijn in de armen en benen)
 • duizeligheid, abnormale dromen, hoofdpijn
 • insomnie (slapeloosheid), somnolentie (slaperigheid), abnormale gedachten
 • diarree, buikpijn (maagpijn of onaangenaam gevoel in de buik)
 • misselijkheid, dyspepsie (stoornis in de spijsvertering)
 • huiduitslag, pruritus (jeuk)
 • vermoeidheid

Soms:

 • melkzuuracidose (verzuring in uw bloed) in sommige gevallen gepaard gaande met spierzwakte (zwakheid in uw armen, benen of handen)
 • gynaecomastie (borstvergroting bij mannen)
 • anorexia (verlies van eetlust), angst, emotionele labiliteit
 • pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier), braken
 • hepatitis (ontsteking van de lever), geelzucht (geel worden van de huid of ogen)
 • urticaria (jeukende huiduitslag), arthralgie (gewrichtspijn)
 • myalgie (pijnlijke spieren), asthenie (ongewone vermoeidheid of zwakte)

Zelden

 • anemie
 • hyperglykemie (hoge concentratie suiker in het bloed)
 • hepatische steatosis (vet in de lever)

Zeer zelden

 • trombocytopenie, neutropenie (bloedafwijkingen)
 • diabetes mellitis
 • spierzwakte (meestal gemeld in de context van symptomatische hyperlactacidemie of melkzuuracidose syndroom)
 • leverfalen

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, het etiket van de fles en/of de blister na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Het droge poeder bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Houdbaar gedurende 30 dagen na bereiding mits bewaard in de koelkast (2°C - 8°C). De fles zorgvuldig gesloten houden

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.