Advertentie

Auteur: Pharmachemie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zolmitriptan behoort tot de groep van geneesmiddelen die “selectieve seronotine (5HT1) agonisten” wordt genoemd en werkt in uw hersenen om de symptomen van migraine te verlichten.

Zolmitriptan wordt gebruikt voor de behandeling van migraine. U moet zolmitriptan niet gebruiken om migraine te voorkomen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Zolmitriptan 2,5 mg PCH niet

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor zolmitriptan of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u last heeft van hoge bloeddruk die moeilijk te behandelen is of als uw bloeddruk niet goed onder controle is. Raadpleeg uw arts als u twijfelt.
 • Als u een hartaanval heeft gehad, een hartziekte heeft, last heeft van angina (pijn op de borst) of als u andere problemen met de bloedsomloop heeft

ZOLMITRIPTAN 2,5 MG PCH filmomhulde tabletten

 • Als u last heeft of ooit last heeft gehad van pijn op de borst
 • Als u bepaalde andere geneesmiddelen neemt voor het behandelen of voorkomen van migraine, zoals ergotamine, dihydroergotamine, methysergide, sumatriptan of naratriptan
 • Als uw nieren niet werken (ernstig nierfalen)
 • Als u eerder een beroerte of een trans-ischemische aanval (een kleine beroerte waarvan u binnen een dag of twee geheel hersteld) heeft gehad
 • Als u last heeft van een aandoening die Wolff-Parkinson-White syndroom heet, die gekenmerkt wordt door een afwijkend hartritme

Gebruik Zolmitriptan 2,5 mg PCH niet als het bovenstaande op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Zolmitriptan 2,5 mg PCH inneemt.

Wees extra voorzichtig met Zolmitriptan 2,5 mg PCH

Vertel het uw arts voordat u begint met het nemen van dit geneesmiddel als u:

 • Een onregelmatige hartslag heeft
 • Als u een aandoening heeft genaamd Wolff-Parkinson-White-syndroom wat gekenmerkt wordt door een abnormaal hartritme.
 • Rookt, last heeft van een hoog cholesterolgehalte, suikerziekte heeft, hoge bloeddruk heeft, iemand met een hartziekte in de familie hebt of als u een andere aandoening heeft waardoor u een hoger risico heeft op een hartziekte. Uw arts kan besluiten om nader onderzoek te doen om zeker te weten dat het voor u veilig is om zolmitriptan te nemen, met name als u een man bent van boven de 40 of als u een vrouw bent en de menopauze al hebt doorgemaakt
 • Een plantaardig middel neemt dat sint-janskruid heet
 • Als u een willekeurig geneesmiddel voor de behandeling van depressie gebruikt, zoals fluoxetine, sertraline of venlafaxine. Het nemen van zolmitriptan samen met één van deze geneesmiddelen kan een levensbedreigende aandoening veroorzaken die serotoninesyndroom heet. Dit wordt gekenmerkt door onrustigheid, hallucinaties, een snelle hartslag, gebrek aan coördinatie, overgeven, zich ziek voelen en diarree.

Als u pijn op de borst of een drukkend gevoel op de borst voelt, moet u stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel en direct contact opnemen met uw arts.

Zolmitriptan kan leiden tot een verhoogde bloeddruk. Als uw bloeddruk te hoog wordt, kunt u last krijgen van symptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid en oorsuizen. Als dit op u van toepassing is, moet u contact opnemen met uw arts.

Overmatig gebruik van sommige pijnstillers kan hoofdpijn erger maken. Als u regelmatig gewone pijnstillers (bijvoorbeeld paracetamol) neemt en vaak of zelfs dagelijks last heeft van hoofdpijn, moet u dit met uw arts bespreken.

Het wordt niet aangeraden om zolmitriptan te nemen tijdens de aura (de periode die voorafgaat aan de hoofdpijn) om het ontwikkelen van migrainehoofdpijn te voorkomen. U moet dit geneesmiddel nemen tijdens de hoofdpijnfase van de migraine.

ZOLMITRIPTAN 2,5 MG PCH filmomhulde tabletten

Gebruik met andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Zolmitriptan 2,5 mg PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Als u ook andere geneesmiddelen neemt, kunnen de effecten van zolmitriptan anders zijn of er kunnen bijwerkingen optreden. Praat met uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen neemt:

 • Ergotamine (ook gebruikt voor de behandeling van migraine) of ergo-achtige geneesmiddelen zoals dihydroergotamine of methysergide. U mag geen zolmitriptan gebruiken binnen 24 uur na het gebruik van ergotamine. U mag geen ergotamine nemen binnen 6 uur na het gebruik van zolmitriptan.
 • Andere triptanen zoals sumatriptan of naratriptan. U moet Zolmitriptan PCH niet binnen 12 uur na het gebruik van ergotamine innemen.
 • Moclobamide, fluvoxamine, selegiline of fluoxetine, paroxetine of sertraline (voor de behandeling van depressie)
 • SNRI’s (serotonine-norepinefrine-heropnameremmers ) zoals venlaflaxine of duloxetine (voor de behandeling van depressie)
 • Cimetidine (voor de behandeling van een spijsverteringsstoornis of maagzweren)
 • Bepaalde antibiotica die gebruikt worden voor de behandeling van een infectie (bijvoorbeeld ciprofloxacine, levofloxacine, norfloxacine of ofloxacine)
 • Sint-janskruid (plantaardig middel)

Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

U kan Zolmitriptan PCH met of zonder voedsel innemen. Dit heeft geen effect op de werking van Zolmitriptan PCH.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

U mag zolmitriptan niet gebruiken als u zwanger bent, tenzij uw arts het absoluut nodig vindt. Het effect van zolmitriptan op uw baby is onbekend.

Borstvoeding

Het werkzame bestanddeel van dit geneesmiddel kan overgaan in uw moedermelk. Om het risico dat uw baby aan uw geneesmiddel wordt blootgesteld zo klein mogelijk te maken, moet u tot 24 uur na het nemen van zolmitriptan geen borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

ZOLMITRIPTAN 2,5 MG PCH filmomhulde tabletten

Terwijl u migraine heeft, kunt u zich slaperig voelen. Als dit gebeurt, rij dan geen auto en bestuur geen zware machines. Onderneem ook geen enkele andere gevaarlijke activiteit waarbij u uw volledige aandacht nodig heeft.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zolmitriptan 2,5 mg PCH

Dit geneesmiddel bevat de suiker lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van zolmitriptan nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering van zolmitriptan is 2,5 mg. Dit moet zo snel mogelijk na het begin van de migraine ingenomen worden. Het werkt nog wel als het later wordt ingenomen.

Als een dosis van 2,5 mg niet sterk genoeg is om uw symptomen te behandelen, kan uw arts u adviseren om de volgende keer dat u migraine heeft 5 mg te nemen. Bij een hogere dosis (5 mg) heeft u meer kans op bijwerkingen.

Als uw symptomen weggaan, maar binnen 24 uur terugkomen, kunt u een tweede dosis nemen. U moet wel wachten tot minstens twee uur na uw eerste dosis.

Slik de tablet in zijn geheel door met water. U mag niet meer dan twee dosissen nemen binnen een periode van 24 uur. De maximale dagelijkse dosis van uw geneesmiddel is 10 mg.

Als u leverproblemen heeft of bepaalde andere geneesmiddelen neemt, kan uw arts beslissen dat u een lagere dosis nodig heeft.

Zolmitriptan wordt niet aanbevolen bij patiënten jonger dan 18 of ouder dan 65 jaar.

Wat u moet doen als u meer van Zolmitriptan 2,5 mg PCH heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u (of iemand anders) veel tabletten tegelijk heeft ingeslikt of als u denkt dat een kind één van de tabletten heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde eerstehulpafdeling van een ziekenhuis of met uw arts. Neem deze bijsluiter, resterende tabletten en de verpakking met u mee naar het ziekenhuis of de arts, zodat zij weten welke tabletten zijn ingenomen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

ZOLMITRIPTAN 2,5 MG PCH filmomhulde tabletten

Zoals alle geneesmiddelen kan zolmitriptan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld met ongeveer de hieronder genoemde frequentie:

Vaak (bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten):

 • Vreemde gewaarwordingen zoals een tintelend of prikkend gevoel op de huid, warm gevoel, verhoogde gevoeligheid voor aanraking of geluid
 • Duizeligheid of hoofdpijn
 • Slaperigheid
 • Het warm hebben
 • Hartkloppingen (zich bewust zijn van de hartslag)
 • Buikpijn, misselijkheid (zich ziek voelen), overgeven of een droge mond
 • Spierzwakte en spierpijn
 • Een zwak gevoel
 • Een zwaar gevoel, drukkend gevoel, pijn of druk op de keel, nek, armen en benen of borst.

Soms (bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten):

 • Snelle hartslag
 • Verhoogde bloeddruk
 • Aandrang om vaker te plassen of grote hoeveelheden urine moeten uitplassen.

Stop het gebruik van Zolmitriptan PCH en raadpleeg onmiddellijk uw arts als de volgende bijwerkingen bij u voorkomen:

Zelden (bij minder dan 1 op de 1.000, maar bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • Allergische reacties waaronder netelroos, opzwellen van het gezicht, lippen, mond, tong of de keel of moeite met ademhalen

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • Hartaanval of pijn op de borst
 • Intestinale- en milt-infarct; dit kan maagpijn of bloederige diarree veroorzaken
 • Nodig moeten plassen.

Onbekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Onregelmatige hartslag
 • Ventriculaire tachycardie (versnelde hartslag).

Sommige van de symptomen die hierboven worden beschreven, kunnen door de migraine zelf worden veroorzaakt en hoeven niet door uw geneesmiddel te komen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

ZOLMITRIPTAN 2,5 MG PCH filmomhulde tabletten

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Zolmitriptan 2,5 mg PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de buitenverpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Dit geneesmiddel vereist geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Zolmitriptan 2,5 mg PCH

 • Het werkzame bestanddeel is zolmitriptan
 • Elke tablet bevat 2,5 mg zolmitriptan
 • De andere bestanddelen in de tabletkern zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (Type A), magnesiumstearaat
 • De andere bestanddelen in de filmomhulling zijn polyvinylalcohol, titaniumdioxide (E171), macrogol 3350, talk, geel ijzeroxide (E172)

Hoe ziet Zolmitriptan 2,5 mg PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • Zolmitriptan 2,5 mg PCH filmomhulde tabletten zijn gele, ronde, biconvexe tabletten, aan één kant gemarkeerd met “Z2.5”.

De tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen van 2, 3, 6, 12 of 18 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Pharmaceutical Works

ZOLMITRIPTAN 2,5 MG PCH filmomhulde tabletten

Pallagi ùt 13 4042 Debrecen Hongarije

TEVA Santé SA

Rue Bellocier

89107 Sens

Frankrijk

TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Teva Operations Poland Sp. Z.o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Polen

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

Teva Pharma S.L.U. Poligono Malpica c/C n°4 50016 Zaragoza

Spanje

In het register ingeschreven onder

RVG 101503

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EU onder de volgende namen:

Zweden: Zolmitriptan Teva 2,5 mg filmdragerade tabletter
Oostenrijk: Zolmitriptan Teva 2,5 mg Filmtabletten
België: Zolmitriptan Teva 2,5 mg filmomhulde tabletten
Duitsland: Zolmitriptan-ratiopharm 2,5 mg Filmtabletten
Denemarken: Zolmitriptan Teva
Griekenland: Zolmitriptan Teva 2,5 mg Επικαλυμμέναμελεπτόυμένιοδισκία
Spanje: Zolmitriptan Teva 2,5mg comprimidos recubiertos con película EFG
Finland: Zolmitriptan Teva 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti
  rvg 101503 PIL 0612.6v.AV

ZOLMITRIPTAN 2,5 MG PCH filmomhulde tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2012.

0612.6v.AV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK