Auteur: Actavis


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zolmitriptan Actavis Disper bevat zolmitriptan en behoort tot een groep geneesmiddelen die triptanen worden genoemd.

Zolmitriptan Actavis Disper wordt gebruikt voor de behandeling van migrainehoofdpijn.

De symptomen van migraine kunnen worden veroorzaakt door de verwijding van bloedvaten in het hoofd. Zolmitriptan Actavis Disper vermindert vermoedelijk de verwijding van deze bloedvaten. Dit helpt bij het verdwijnen van de hoofdpijn en de andere symptomen van een migraineaanval, zoals misselijkheid of braken en gevoeligheid voor licht en geluid.

Zolmitriptan Actavis Disper werkt alleen als de migraineaanval is begonnen. Het kan een aanval niet voorkomen.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Zolmitriptan Actavis Disper niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor zolmitriptan of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (zie rubriek 6: Aanvullende Informatie)
 • als u hoge bloeddruk hebt
 • als u ooit hartproblemen hebt gehad, zoals een hartaanval, angina pectoris (pijn op de borst na lichaamsbeweging of inspanning), Prinzmetal-angina (pijn op de borst die optreedt bij rust) of als u symptomen hebt gehad die met uw hart te maken hebben, zoals kortademigheid of druk op de borst
 • als u een beroerte hebt gehad of kortdurende symptomen die lijken op een beroerte (kortdurende ischemische aanval of TIA)
 • als u ernstige nierproblemen hebt
 • als u tegelijkertijd bepaalde andere geneesmiddelen voor migraine gebruikt (bijv. ergotamine of ergotamine-achtige geneesmiddelen zoals dihydro-ergotamine en methysergide) of andere triptanen voor migraine. Zie onderstaande rubriek: ‘Gebruik met andere geneesmiddelen’ voor aanvullende informatie.

Als u niet zeker weet of een van deze voorwaarden op u van toepassing is, bespreek dit dan met uw arts of apotheker.

Wees extra voorzichtig met Zolmitriptan Actavis Disper

Voordat u Zolmitriptan Actavis gaat gebruiken, moet u uw arts inlichten:

 • als u risico loopt op ischemische hartziekte (slechte doorbloeding in de slagaderen van het hart). Uw risico is groter als u rookt, hoge bloeddruk, een hoge cholesterolspiegel, of diabetes hebt, of als iemand in uw familie ischemische hartziekte heeft
 • als u verteld is dat u het Wolff-Parkinson-White-syndroom hebt (een soort abnormale hartslag)
 • als u ooit leverproblemen hebt gehad
 • als u hoofdpijn hebt die niet lijkt op de gebruikelijke migraine
 • als u andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van depressie (zie ‘Gebruik met andere geneesmiddelen’ verderop in deze rubriek).

Als Zolmitriptan Actavis Disper tegelijk wordt ingenomen met geneesmiddelen van het type SSRI of SNRI, die worden gebruikt voor de behandeling van depressie, bestaat de een kans op het zogenaamde serotoninesyndroom. De symptomen kunnen ernstig zijn met o.a. beven, overreactieve reflexen, misselijkheid, koorts, zweten, delirium, geestelijke verwardheid en coma. Als u deze combinatie gebruikt, dient uw arts u nauwlettend te controleren, vooral aan het begin van de behandeling, als de dosering wordt verhoogd, of als er een ander serotonerg geneesmiddel wordt toegevoegd. Als u een van de genoemde symptomen ervaart, waarschuw dan zo spoedig mogelijk een arts.

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, vertel dan aan het medisch personeel dat u Zolmitriptan Actavis Disper gebruikt.

Zolmitriptan Actavis Disper wordt niet aanbevolen voor personen jonger dan 18 of ouder dan 65 jaar.

Zoals bij andere behandelingen van migraine kan gebruik van te veel Zolmitriptan Actavis Disper dagelijkse hoofdpijn veroorzaken of uw migraine verergeren. Raadpleeg uw arts als u denkt dat dit bij u het geval is. Misschien is het nodig om te stoppen met Zolmitriptan Actavis Disper om het probleem op te lossen.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en voor kruidenmiddelen. Licht uw arts vooral in als u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt:

Geneesmiddelen voor migraine

 • andere triptanen dan zolmitriptan
 • als u geneesmiddelen met ergotamine gebruikt of ergotamine-achtige geneesmiddelen (zoals dihydro-ergotamine of methysergide), wacht dan 24 uur met het innemen van Zolmitriptan Actavis Disper.
 • wacht 6 uur na het gebruiken van Zolmitriptan Actavis Disper voor u ergotamine of ergotamine- achtige geneesmiddelen inneemt.

Geneesmiddelen voor depressie (zie ook de rubriek ‘Wees extra voorzichtig met Zolmitriptan Actavis Disper’ hierboven)

 • moclobemide of fluvoxamine
 • geneesmiddelen die SSRI’s worden genoemd (selectieve serotonineheropnameremmers)
 • geneesmiddelen die SNRI’s worden genoemd (serotonine-noradrenalineheropnameremmers) zoals venlafaxine, duloxetine

Andere geneesmiddelen

 • cimetidine (voor indigestie of maagzweren)
 • een quinolon antibioticum (zoals ciprofloxacine)

Als u kruidenmiddelen gebruikt die St. Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten, bestaat er een grotere kans op bijwerkingen van Zolmitriptan Actavis Disper.

Gebruik van Zolmitriptan Actavis Disper met voedsel en drank

U kunt Zolmitriptan Actavis Disper met of zonder voedsel innemen. Dit heeft geen invloed op de manier waarop Zolmitriptan Actavis Disper werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Het is onbekend of het gebruik van Zolmitriptan Actavis Disper tijdens de zwangerschap schadelijk is. Voordat u Zolmitriptan Actavis Disper gaat gebruiken, moet u uw arts inlichten als u zwanger bent of zwanger probeert te worden.

Geef geen borstvoeding binnen 24 uur na inname van Zolmitriptan Actavis Disper.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens een migraineaanval kunnen uw reacties trager zijn dan gewoonlijk. Houd hier rekening mee bij het rijden, bij het gebruiken van gereedschap of het bedienen van machines.

Het is onwaarschijnlijk dat Zolmitriptan Actavis Disper de rijvaardigheid of het gebruik van gereedschap of machines beïnvloedt. Het is echter beter om met deze activiteiten te wachten totdat u weet welke invloed Zolmitriptan Actavis Disper op u heeft.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zolmitriptan Actavis Disper

Zolmitriptan Actavis Disper dispergeerbare tabletten bevatten een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor personen met fenylketonurie.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Zolmitriptan Actavis Disper nauwgezet het advies van uw arts.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

U kunt Zolmitriptan Actavis Disper innemen zodra er een migraineaanval begint. U kunt het ook innemen als de aanval al is begonnen. De gebruikelijke dosering is één tablet (2,5 mg of 5 mg).

U kunt een tweede tablet innemen als de migraine na twee uur nog aanwezig is of als de migraine binnen 24 uur terugkomt.

Vertel het uw arts als de tabletten onvoldoende hebben geholpen tegen de migraine. Uw arts kan de dosis verhogen tot 5 mg of een andere behandeling kiezen.

Gebruik niet meer dan de voorgeschreven dosis.

Gebruik niet meer dan twee doses op een dag. Als de tablet van 2,5 mg aan u is voorgeschreven, is de maximale dagdosis 5 mg. Als de tablet van 5 mg aan u is voorgeschreven, is de maximale dagdosis 10 mg.

Instructies voor gebruik

 1. Maak de blisterverpakking open. Druk de tablet niet door de folie.
 2. Plaats de tablet op uw tong, waar hij oplost en met het speeksel wordt doorgeslikt. U hoeft geen water te drinken om de tablet door te slikken.

Wat u moet doen als u meer Zolmitriptan Actavis Disper heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer Zolmitriptan Actavis Disper hebt ingenomen dan door uw arts is voorgeschreven, licht dan uw arts in of ga direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem het geneesmiddel Zolmitriptan Actavis Disper mee.

Als er te veel orodispergeerbare tabletten zijn ingenomen, kunnen de symptomen o.a. een verminderd bewustzijn zijn.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Zolmitriptan Actavis Disper bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Enkele van de symptomen hieronder kunnen deel uitmaken van de migraineaanval zelf.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1-10 op de 100 gebruikers):

 • Abnormale gewaarwordingen zoals tintelen van de vingers en tenen of huid die bij aanraking gevoelig is.
 • Slaperig, duizelig of warm gevoel
 • Hoofdpijn
 • Onregelmatige hartslag
 • Misselijkheid, braken
 • Buikpijn
 • Droge mond
 • Spierzwakte of spierpijn
 • Gevoel van zwakte
 • Zwaarte, strak gevoel, pijn of druk in de keel, nek, armen en benen, of op de borst

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1-10 op de 1.000 gebruikers):

 • Zeer snelle hartslag
 • Iets verhoogde bloeddruk
 • Toegenomen hoeveelheid urine bij het plassen, of vaker moeten plassen

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1-10 op de 10.000 gebruikers):

 • Allergische/overgevoeligheidsreacties, o.a. huiduitslag met bultjes (galbulten) en zwelling van het gezicht, de lippen, mond tong en keel. Als u denkt dat Zolmitriptan Actavis Disper een allergische reactie veroorzaakt, stop dan met het gebruik en waarschuw direct uw arts.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Angina pectoris (pijn op de borst, die vaak ontstaat door inspanning), hartaanval of verkramping van de bloedvaten van het hart. Als u last krijgt van pijn op de borst of kortademigheid nadat u Zolmitriptan Actavis Disper hebt ingenomen, waarschuw dan uw arts en neem geen Zolmitriptan Actavis Disper meer in.
 • Verkramping van de bloedvaten van de darmen, wat de darmen kan beschadigen. U kunt buikpijn krijgen of bloederige diarree. Als dit gebeurt, waarschuw dan uw arts en neem geenZolmitriptan Actavis Disper meer in.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Zolmitriptan Actavis Disper niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blisterverpakking en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Zolmitriptan Actavis Disper

 • Het werkzame bestanddeel is zolmitriptan. Zolmitriptan Actavis Disper orodispergeerbare tabletten bevatten 2,5 mg of 5 mg zolmitriptan.
 • De andere bestanddelen zijn mannitol (E421), calciumsilicaat, microkristallijne cellulose, aspartaam (E951), natriumzetmeelglycolaat type A, crospovidon, watervrij colloïdaal silicium, magnesiumstearaat en sinaasappel-roomaroma (bevat bv. maltodextrine (maïs), acacia (E414), ascorbinezuur (E300), butylhydroxyanisol (E320)).

Hoe ziet Zolmitriptan Actavis Disper eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Zolmitriptan Actavis Disper 2,5 mg orodispergeerbare tabletten zijn witte, ronde, platte tabletten met een diameter van 7,5 mm.

Zolmitriptan Actavis Disper 5 mg dispergeerbare tabletten zijn witte, ronde, platte tabletten met een diameter van 9,5 mm.

Zolmitriptan Actavis Disper orodispergeerbare tabletten van 2,5 mg en 5 mg worden geleverd in aluminiumlaminaat blisterverpakkingen met verwijderbare folie, met een inhoud van 2, 3, 6 of 12 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

IJsland

Fabrikant

Actavis Ltd

BLB016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN3000

Malta

Voor inlichtingen en correspondentie:

Actavis B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN Baarn

Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen

Zolmitriptan Actavis 2,5 mg, orodispergeerbare tabletten is ingeschreven onder RVG 101894 Zolmitriptan Actavis 5 mg, orodispergeerbare tabletten is ingeschreven onder RVG 101895

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Zolmitriptan Actavis 2,5 mg / 5 mg Schmelztabletten
België Zolmitriptan-instant Actavis 2,5 mg orodispergeerbare tabletten
  Zolmitriptan-instant Actavis 5 mg orodispergeerbare tabletten
Denemarken Zolmitriptan Smelt Actavis
Finland Zolmitriptan Actavis 2,5 mg tabletti, suussa hajoava
  Zolmitriptan Actavis 5 mg tabletti, suussa hajoava
Duitsland Zolmitriptan-Actavis 2,5 mg Schmelztabletten
  Zolmitriptan-Actavis 5 mg Schmelztabletten
Griekenland Zolmitriptan ODT / Actavis 2,5 mg
  Zolmitriptan ODT / Actavis 5 mg
Italië ZOLMITRIPTAN ACTAVIS 2,5 mg compresse orodispersibili
  ZOLMITRIPTAN ACTAVIS 5 mg compresse orodispersibili
Ierland Zolmiles 2.5 mg
  Zolmiles 5 mg
Nederland Zolmitriptan Actavis Disper 2.5 mg
  Zolmitriptan Actavis Disper 5 mg
Noorwegen Actavis smeltetabletter
Portugal Zolmitriptano Actavis
Spanje Zolmitriptan Actavis 2.5 mg comprimidos bucodispersables
  Zolmitriptan Actavis 5 mg comprimidos bucodispersables
Zweden Zolmitriptan Actavis
Verenigd Koninkrijk Zolmitriptan 2.5mg Orodispersible Tablets
  Zolmitriptan 5mg Orodispersible Tablets

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2010

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK