Advertentie

Auteur: Jubilant Pharmaceuticals


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zolmitriptan Jubilant bevat zolmitriptan en behoort tot een groep geneesmiddelen die triptanen worden genoemd.

Zolmitriptan Jubilant wordt gebruikt voor de behandeling van migrainehoofdpijn.

De symptomen van migraine kunnen worden veroorzaakt door de verwijding van bloedvaten in het hoofd. Zolmitriptan Jubilant vermindert vermoedelijk de verwijding van deze bloedvaten. Dit helpt bij het verdwijnen van de hoofdpijn en de andere symptomen van een migraineaanval, zoals misselijkheid of braken en gevoeligheid voor licht en geluid.

Zolmitriptan Jubilant werkt alleen als de migraineaanval is begonnen. Het kan een aanval niet verhinderen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Zolmitriptan Jubilant niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor zolmitriptan of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (zie rubriek 6: Aanvullende Informatie)
 • als u hoge bloeddruk hebt
 • als u ooit hartproblemen hebt gehad, zoals een hartaanval, angina pectoris (pijn op de borst na lichaamsbeweging of inspanning), Prinzmetal-angina (pijn op de borst die optreedt bij rust) of als u symptomen hebt gehad die met uw hart te maken hebben, zoals kortademigheid of druk op de borst
 • als u een beroerte hebt gehad of kortdurende symptomen die lijken op een beroerte (kortdurende ischemische aanval of TIA)
 • als u ernstige nierproblemen hebt
 • als u tegelijkertijd bepaalde andere geneesmiddelen voor migraine gebruikt (bijv. ergotamine of ergotamine-achtige geneesmiddelen zoals dihydro-ergotamine en methysergide) of andere triptanen

voor migraine. Zie onderstaande rubriek: ‘Gebruik met andere geneesmiddelen’ voor aanvullende informatie.

 • als u verteld is dat u het Wolff-Parkinson-White-syndroom hebt (een soort abnormale hartslag)

Als u niet zeker weet of een van deze voorwaarden op u van toepassing is, bespreek dit dan met uw arts of apotheker

Wees extra voorzichtig met Zolmitriptan Jubilant

Voordat u Zolmitriptan Jubilant gaat gebruiken, moet u uw arts inlichten:

 • als u risico loopt op ischemische hartziekte (slechte doorbloeding in de slagaderen van het hart). Uw risico is groter als u rookt, hoge bloeddruk, een hoge cholesterolspiegel, of diabetes hebt, of als iemand in uw familie ischemische hartziekte heeft
 • als u ooit leverproblemen hebt gehad
 • als u hoofdpijn hebt die niet lijkt op de gebruikelijke migraine
 • als u andere geneesmiddelen gebruikt, voor de behandeling van depressie (zie ‘Gebruik met andere geneesmiddelen’ verderop in deze rubriek).

Als Zolmitriptan Jubilant tegelijk wordt ingenomen met geneesmiddelen van het type SSRI of SNRI, die worden gebruikt voor de behandeling van depressie, bestaat de kans op het zogenaamde serotoninesyndroom. De symptomen kunnen ernstig zijn met o.a. beven, overreactieve reflexen, misselijkheid, koorts, zweten, delirium, geestelijke verwardheid en coma. Als u deze combinatie gebruikt, dient uw arts u nauwlettend te controleren, vooral aan het begin van de behandeling, als de dosering wordt verhoogd, of als er een ander serotonerg geneesmiddel wordt toegevoegd. Als u een van de genoemde symptomen ervaart, waarschuw dan zo spoedig mogelijk een arts.

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, vertel dan aan het medisch personeel dat u Zolmitriptan Jubilant gebruikt.

Zolmitriptan Jubilant wordt niet aanbevolen voor personen jonger dan 18 of ouder dan 65 jaar.

Zoals bij andere behandelingen van migraine kan gebruik van te veel Zolmitriptan Jubilant dagelijkse hoofdpijn veroorzaken of uw migraine verergeren. Raadpleeg uw arts als u denkt dat dit bij u het geval is. Misschien is het nodig om te stoppen met Zolmitriptan Jubilant om het probleem op te lossen.

Het is niet aan te raden om Zolmitriptan Jubilant te nemen tijdens de aura fase (periode die aan de hoofdpijn vooraf gaat) om migraine te voorkomen. U dient uw geneesmiddel in te nemen tijdens de hoofdpijnfase van de migraine.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en voor kruidenmiddelen. Licht uw arts vooral in als u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt:

Geneesmiddelen voor migraine:

 • andere triptanen dan zolmitriptan
 • als u geneesmiddelen met ergotamine gebruikt of ergotamine-achtige geneesmiddelen (zoals dihydro- ergotamine of methysergide), wacht dan 24 uur met het innemen van Zolmitriptan Jubilant.
 • wacht 6 uur na het gebruiken van Zolmitriptan Jubilant voor u ergotamine of ergotamine-achtige geneesmiddelen inneemt.

Geneesmiddelen voor depressie: (zie ook de rubriek ‘Wees extra voorzichtig met Zolmitriptan Jubilant’)

 • moclobemide of fluvoxamine
 • geneesmiddelen die SSRI’s worden genoemd (selectieve serotonineheropnameremmers)
 • geneesmiddelen die SNRI’s worden genoemd (serotonine-noradrenalineheropnameremmers) zoals venlafaxine, duloxetine

Andere geneesmiddelen:

 • cimetidine (voor indigestie of maagzweren)
 • een quinolon antibioticum (zoals ciprofloxacine)

Als u kruidenmiddelen gebruikt die St. Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten, bestaat er een grotere kans op bijwerkingen van Zolmitriptan Jubilant.

Gebruik van Zolmitriptan Jubilant met voedsel en drank

U kunt Zolmitriptan Jubilant met of zonder voedsel innemen. Dit heeft geen invloed op de manier waarop Zolmitriptan Jubilant werkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Het is onbekend of het gebruik van zolmitriptan tijdens de zwangerschap schadelijk is. Voordat u Zolmitriptan Jubilant gaat gebruiken, moet u uw arts inlichten als u zwanger bent of zwanger probeert te worden.

Geef geen borstvoeding binnen 24 uur na inname van Zolmitriptan Jubilant.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens een migraineaanval kunnen uw reacties trager zijn dan gewoonlijk. Houd hier rekening mee bij het rijden, bij het gebruiken van gereedschap of het bedienen van machines.

Het is onwaarschijnlijk dat Zolmitriptan Jubilant de rijvaardigheid of het gebruik van gereedschap of machines beïnvloedt. Het is echter beter om met deze activiteiten te wachten totdat u weet welke invloed Zolmitriptan Jubilant op u heeft.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zolmitriptan Jubilant

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact met hem op voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Zolmitriptan Jubilant nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

U kunt Zolmitriptan Jubilant innemen zodra er een migraineaanval begint. U kunt het middel ook innemen als de aanval al is begonnen.

De gebruikelijke dosering is één tablet (2,5 mg of 5 mg).

U kunt een tweede tablet innemen als de migraine na twee uur nog aanhoudt of als de migraine binnen 24 uur terugkomt.

Vertel het uw arts als de tabletten onvoldoende hebben geholpen tegen de migraine. Uw arts kan de dosis verhogen tot 5 mg of een andere behandeling kiezen. U hebt meer kans op bijwerkingen met de hogere dosis (5 mg).

Gebruik niet meer dan de voorgeschreven dosis.

Gebruik niet meer dan twee doses op een dag. Als de tablet van 2,5 mg aan u is voorgeschreven, is de maximale dagdosis 5 mg. Als de tablet van 5 mg aan u is voorgeschreven, is de maximale dagdosis 10 mg.

Slik de tablet door met wat water.

Wat u moet doen als u meer Zolmitriptan Jubilant heeft ingenomen dan u zou mogen?

Als u meer Zolmitriptan Jubilant hebt ingenomen dan door uw arts is voorgeschreven, licht dan uw arts in of ga direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem het geneesmiddel Zolmitriptan Jubilant mee.

Als er te veel tabletten zijn ingenomen, kunnen de symptomen o.a. een verminderd bewustzijn zijn.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Zolmitriptan Jubilant bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Enkele van de symptomen hieronder kunnen deel uitmaken van de migraineaanval zelf.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):

 • Abnormale gewaarwordingen zoals tintelen van de vingers en tenen of huid die bij aanraking gevoelig is.
 • Slaperig, duizelig of warm gevoel
 • Hoofdpijn
 • Onregelmatige hartslag
 • Misselijkheid, braken
 • Buikpijn
 • Droge mond
 • Spierzwakte of spierpijn
 • Gevoel van zwakte
 • Zwaarte, strak gevoel, pijn of druk in de keel, nek, armen en benen, of op de borst

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers):

 • Zeer snelle hartslag
 • Iets verhoogde bloeddruk
 • Toegenomen hoeveelheid urine bij het plassen, of vaker moeten plassen

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

 • Allergische/overgevoeligheidsreacties, o.a. huiduitslag met bultjes (galbulten) en zwelling van het gezicht, de lippen, mond tong en keel. Als u denkt dat Zolmitriptan Jubilant een allergische reactie veroorzaakt, stop dan met het gebruik en waarschuw direct uw arts.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Angina pectoris (pijn op de borst, die vaak ontstaat door inspanning), hartaanval of verkramping van de bloedvaten van het hart. Als u last krijgt van pijn op de borst of kortademigheid nadat u Zolmitriptan Jubilant hebt ingenomen, waarschuw dan uw arts en neem geen Zolmitriptan Jubilant meer in.
 • Verkramping van de bloedvaten van de darmen, wat de darmen kan beschadigen. U kunt buikpijn krijgen of bloederige diarree. Als dit gebeurt, waarschuw dan uw arts en neem geen Zolmitriptan Jubilant meer in.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Zolmitriptan Jubilant niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die staat vermeld op de doos na EXP. De uiterste houdbaarheidsdatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Zolmitriptan Jubilant?

 • Het werkzame bestanddeel is zolmitriptan. Zolmitriptan Jubilant filmomhulde tabletten bevatten 2,5 mg of 5 mg zolmitriptan.
 • De andere bestanddelen zijn: lactose (watervrij), microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (Type A), magnesiumstearaat; hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), macrogol en ijzeroxide rood (E172)

Hoe ziet Zolmitriptan Jubilant eruit en wat is de inhoud van de verpakking?

Zolmitriptan Jubilant 2.5 mg filmomhulde tabletten zijn lichtroze, ronde, filmomhulde tabletten met een diameter van 7,1 mm, aan één kant gegraveerd met ‘2.5’ en effen aan de andere kant.

Zolmitriptan Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten zijn lichtroze, ronde, filmomhulde tabletten met een diameter van 8,6 mm, aan één kant gegraveerd met ‘5’ en effen aan de andere kant.

Zolmitriptan Jubilant 2.5 mg wordt geleverd in doordrukstrips met 2, 3, 6 of 9 filmomhulde tabletten. Zolmitriptan Jubilant 5 mg wordt geleverd in doordrukstrips met 2, 3, 6, 9,12 of 18 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Jubilant Pharmaceuticals nv Axxes Business Park Guldensporenpark 22 – Block C 9820 Merelbeke

België

Fabrikant

PSI supply nv Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 – Block C 9820 Merelbeke

België

of

Rafarm SA

8 Kapodistriou & 12 Korinthou str GR-154 51 Neo Psihico

Athene Griekenland

Zolmitriptan Jubilant 2.5 mg filmomhulde tabletten is ingeschreven in het register onder RVG 107118. Zolmitriptan Jubilant 5 mg filmomhulde tabletten is ingeschreven in het register onder RVG 107120.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Zweden: Zolmitriptan Jubilant

Verenigd Koninkrijk: Zolmitriptan

Duitsland: Zolmitriptan Jubilant

Nederland: Zolmitriptan Jubilant

Portugal: Zolmitriptano Jubilant

Italië: ZOLMITRIPTAN DOC Generici

Griekenland: BIMESTOR

Frankrijk: Zolmitriptan Jubilant

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2011

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK