2,4-Dichloorbenzylalcohol 1,2 mg en Amylmetacresol 0,6 mg Top-Pharma, zuigtabletten

ATC-Code
R02AA03
2,4-Dichloorbenzylalcohol 1,2 mg en Amylmetacresol 0,6 mg Top-Pharma, zuigtabletten

Top-Pharma B.V. Orionpoort 2 5971 LZ GRUBBENVORST

Standaard geneesmiddelen Mens
Stof(fen)
Amylmetacresol, Dichloorbenzyl alcohol
Verdovend
Nee
Datum van goedkeuring 03.02.2016
Farmacologische groep Keel voorbereidingen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Top-Pharma B.V. Orionpoort 2 5971 LZ GRUBBENVORST

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2,4-Dichloorbenzylalcohol 1,2 mg en Amylmetacresol 0,6 mg Top-Pharma zijn zuigtabletten die desinfecterende stoffen bevatten. Deze stoffen doden bacteriën en voorkomen ontstekingen.

Dit middel wordt gebruikt bij beginnende keelpijn.

Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Keelpijn kan over het algemeen geen kwaad en gaat meestal binnen één week vanzelf over. Neem contact op met uw huisarts als u langer dan 3 dagen hoge koorts heeft, u steeds zieker wordt, u niet meer goed kunt slikken of als u naast keelpijn huiduitslag op uw gezicht of romp krijgt. Er kan namelijk sprake zijn van een bacteriële infectie die op een andere wijze behandeld dient te worden.

Dit middel dient niet langdurig te worden gebruikt. Indien geen verbetering optreedt of als uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Kinderen

Vanwege de grootte van de zuigtablet, kunnen jonge kinderen zich in dit middel verslikken. - Gebruik dit middel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Voor zover bekend kan dit middel in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

De veiligheid van dit middel tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld, het gebruik ervan wordt daarom niet aangeraden.

Borstvoeding

De veiligheid van dit middel tijdens de periode van borstvoeding is niet vastgesteld, het gebruik ervan wordt daarom niet aangeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Van het gebruik van dit middel zijn geen nadelige effecten op de rijvaardigheid en het bedienen van machines bekend.

2,4-Dichloorbenzylalcohol 1,2 mg en Amylmetacresol 0,6 mg Top-Pharma bevatten glucose en sucrose

Dit middel bevat ca. 1 gram glucose en ca. 1,5 gram sucrose per zuigtablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

2,4-Dichloorbenzylalcohol 1,2 mg en Amylmetacresol 0,6 mg Top-Pharma bevat cochenille rood A

Dit middel bevat cochenille rood A (E 124). Kan allergische reacties veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

2,4-Dichloorbenzylalcohol 1,2 mg en Amylmetacresol 0,6 mg Top-Pharma bij beginnende keelpijn:

De aanbevolen dosering is als volgt:

Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: Om de 2 à 3 uur een zuigtablet langzaam opzuigen. Maximaal 3 dagen gebruiken.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Gezien de aard van het product lijkt een overdosering onwaarschijnlijk en zou derhalve geen aanleiding tot problemen moeten geven anders dan maagdarmklachten die als zodanig behandeld moeten worden.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Van de volgende bijwerkingen is niet bekend hoe vaak ze voorkomen (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): allergische reacties, buikpijn, misselijkheid, onaangenaam gevoel in de mond (o.a. een brandend of tintelend gevoel en vochtophoping in de mond of keel) en huiduitslag.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “EXP” en op de rand van de strip. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die

maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht

Anvullende Informatie

De werkzame stoffen in dit middel zijn amylmetacresol 0,6 mg en 2,4-dichloorbenzylalcohol 1,2 mg. De andere stoffen in dit middel zijn steranijsolie, pepermuntolie, levomenthol, wijnsteenzuur, cochenille-rood A (E 124), saccharose, glucose, vloeibaar.

Hoe ziet dit middel er uit en hoeveel zit er in een verpakking

Dit middel zijn ronde zuigtabletten.

Dit middel is verkrijgbaar in verpakkingen van 24 en 36 tabletten.

In het register ingeschreven onder:

2,4-Dichloorbenzylalcohol 1,2 mg en Amylmetacresol 0,6 mg Top-Pharma, zuigtabletten RVG 118243//04174 L.v.H.: Polen.

Het product uit deze bijsluiter wordt in het land van herkomst op de markt gebracht onder de naam: Neo-Angin

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Top-Pharma B.V. Orionpoort 2

5971 LZ Grubbenvorst

Fabrikant:

Divapharma GmbH, Motzener Str 41, D-12277 Berlin, Duitsland.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2020.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.