A. Vogel Echinaforce tabletten 400 mg

A. Vogel Echinaforce tabletten 400 mg

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Standaard geneesmiddelen Mens
Verdovend
Nee
Datum van goedkeuring 03.10.2016

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor de act componenten, planten van de familie van de Echina purpurea (rode zonnehoed) (plantenfamilie: Asterac (Compositae)), of één van de andere stoffen die in geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden on punt 6.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Tenzij anders is voorgeschreven: Volwassenen: 2 – 3 maal daags 3 tabletten, met wat water innemen

Kinderen en jongeren ouder dan 12 jaar: 2 – 3 maal daags 3 tabletten, met wat water innemen Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1 – 2 maal daags 3 tabletten, met wat water innemen

Het gebruik van A.Vogel Echinaforce tabletten 400 mg bij kinderen jonger dan 6 jaar wordt niet aanbevolen.

Als de klachten, zoals hoge koorts, verergeren of wanneer er na 2 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van klachten wordt bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen? Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van dit geneesmiddel heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u dit geneesmiddel vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra dosis, maar wacht tot het eerstvolgende tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel Er zijn g effecten te verwachten na het stoppen met behandeling. Heeft u nog andere vragen over gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmi bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarme maken. Huidklachten (overgevoeligheidsreac komen zeer zelden voor.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor moge bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U k bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, web www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u helpen meer informatie te verkrijgen over de veilig van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uite houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosj het etiket op het potje. U vindt de datum na of onde woorden ‘Niet gebruiken na’. De uite gebruiksdatum is vermeld in de vorm van de maan cijfers en het jaartal in cijfers (bijvoorbeeld 05201

Voor meer informatie kunt u bellen met 0900 - 246 46 46 of een e-mail sturen naar info@avogel.nl.

A.Vogel Echinaforce tabletten 400 mg is in het register voor farmaceutische producten ingeschreven onder RVG 114539.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (http://www.cbg-meb.nl).

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2022

Laatst bijgewerkt: 25.06.2022

Bron: A. Vogel Echinaforce tabletten 400 mg - Bijsluiter

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.