Ancotil, tabletten 500 mg

ATC-Code
J02AX01
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent Meda
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antimykotika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Antimykotika zur systemischen anwendung
Chemische groep Andere antimykotika zur systemischen anwendung
Stof Flucytosin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Meda

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ancotil wordt gebruikt om infecties die door bepaalde schimmels en gisten worden veroorzaakt, te behandelen. Bij bepaalde ernstige schimmelinfecties, bijvoorbeeld van de hersenen, longen of het hart, wordt Ancotil gecombineerd met een ander anti- schimmelmiddel, namelijk amfotericine B.

Volg altijd de aanwijzingen van uw dokter stipt op.

In het algemeen bedraagt de dosis 37,5 tot 50 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Deze dosis wordt 4 keer per dag, om de 6 uur, toegediend.

Voor de behandeling van schimmelinfecties in de urinewegen is het veelal voldoende om slechts 100 milligram per kilogram lichaamsgewicht per dag toe te dienen.

Bij patiënten met een verminderde nierwerking wordt de toe te dienen hoeveelheid Ancotil aangepast aan de hand van de nierwerking.

Bijsluiter Ancotil tabletten 2

Indien Ancotil wordt toegediend samen met amfotericine B, dan dient de nierfunctie extra nauwlettend te worden gecontroleerd.

Duur van de behandeling:

De periode gedurende welke Ancotil wordt toegediend, is afhankelijk van type en ernst van de schimmelinfectie.

Bij een snel optredende schimmelinfectie in het bloed wordt Ancotil slechts gedurende enkele weken toegediend. Schimmelinfecties die zich gedurende langere tijd hebben ontwikkeld, moeten vaak langer (tot soms vele maanden) worden behandeld.

Uw dokter kan bepalen wanneer de behandeling kan worden gestopt. Stop nooit met de behandeling zonder overleg met uw dokter.

Wanneer u denkt dat de werking te zwak is of te sterk, raadpleeg dan uw arts. Wijzig de dosering niet zonder overleg met uw arts.

Wat te doen als u meer heeft ingenomen dan is voorgeschreven

Bij een overdosering met Ancotil kunnen verschijnselen als misselijkheid, braken, diarree en buikpijn optreden. Waarschuw uw arts indien u teveel tabletten heeft ingenomen; deze zal direct maatregelen kunnen nemen om de opname van werkzame stof in het lichaam zoveel mogelijk te voorkomen, zoals bijvoorbeeld maagspoelen. Eventueel kan op basis van controle van het bloed en van de nierfunctie worden vastgesteld of maatregelen ter verwijdering van de werkzame stof flucytosine uit uw bloed moeten worden genomen. Voor het overige kunnen de verschijnselen afzonderlijk worden behandeld.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ancotil in te nemen

Indien u een dosis bent ten in te nemen, dan moet u dat alsnog zo snel mogelijk doen. Is het echter bijna tijd voor de volgende dosis, dan moet de vergeten dosis niet ingehaald worden. Neem nooit een dubbele dosis in om de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van het product (deze staan beschreven in hoofdstuk 6. Aanvullende informatie).
  • antivirale nucleosiden gebruikt, geneesmiddelen die gebruikt worden bij bepaalde herpes virusinfecties.

Wees extra voorzichtig met Ancotil

Bij het begin van de behandeling dienen het bloed en de leverwerking dagelijks te worden gecontroleerd, later tweemaal per week.

Ook dient de nierwerking vóór en tijdens de behandeling te worden gecontroleerd.

Bijsluiter Ancotil tabletten 1

Vertel uw arts als u geneesmiddelen gebruikt:

  • voor de behandeling van herpes infecties of in de voorafgaande 4 weken heeft gebruikt. Deze geneesmiddelen kunnen de kans op het optreden van bijwerkingen vergroten.
  • voor de behandeling van epilepsie, met name fenytoïne. Uw arts kan extra bloedonderzoek laten uitvoeren.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Voordat met de behandeling wordt begonnen, dient u uw arts te laten weten of u nog andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs hebt gebruikt (ook als ze vrij verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld zonder recept bij de drogist, of door een andere arts zijn voorgeschreven). Dit is van groot belang, aangezien gelijktijdig gebruik van meerdere geneesmiddelen de werking ervan kan afzwakken of juist kan versterken.

Ancotil wordt soms samen met amfotericine B (een ander middel tegen schimmelinfecties) toegediend. Deze middelen versterken elkaars werking maar kunnen ook de kans op bijwerkingen vergroten.

De werking van Ancotil wordt tegengegaan door cytosine arabinoside, een middel dat bij bepaalde vormen van kanker wordt gebruikt. Het is daarom zeer belangrijk uw dokter te vertellen als u met cytostatica (middelen tegen kanker) wordt behandeld.

Ancotil dient niet gelijktijdig of onmiddellijk voor of na de volgende geneesmiddelen te worden toegediend gbruikt bij bepaalde virusinfecties: ganciclovir en valganciclovir vanwege het ontstaan van verhoogde toxiciteit van de laatste stoffen.

Zwangerschap en borstvoeding

In dierproeven is flucytosine schadelijk gebleken voor de ongeboren vrucht. Tijdens de zwangerschap mag flucytosine uitsluitend worden gebruikt na overleg met de arts.

Aangezien geen gegevens bekend zijn over de uitscheiding van flucytosine in de moedermelk, wordt het geven van borstvoeding afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet bekend of Ancotil de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ancotil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeldt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hieronder worden de bijwerkingen die Vaak (≥1/100 en <1/10) en Zelden (≥1/10.000 en <1/1000) voorkomen, weergegeven.

Vaak komen voor:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen Veranderingen in het bloed, met name leukopenie (te weinig witte bloedcellen) en trombopenie (te weinig bloedplaatjes).

Bijsluiter Ancotil tabletten 3

Maagdarmstelselaandoeningen Misselijkheid, braken, diarree,

Huid- en onderhuidaandoeningen Huiduitslag.

Zelden komen voor:

Hartaandoeningen:Hartafwijkingen zoals toxiciteit voor de hartspier, niet goed functioneren van de hartkamer.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen Beenmergtoxiciteit inclusief de bloedafwijking agranulocytosis. Deze toxiciteit kan onomkeerbaar zijn en zou dodelijk kunnen zijn bij patiënten met afweersysteem afwijkingen.

Zenuwstelselaandoeningen Stuipen, plaatselijke zenuwafwijkingen.

Maagdarmstelselaandoeningen Maagbloedingen

Huid- en onderhuidaandoeningen Huiduitslag (Exanthema).

Immuunsysteemaandoeningen Overgevoeligheidsreacties, syndroom van Lyell (een huidaandoening waarbij de opperhuid los komt, gepaard met grote blaren),

Lever- en galaandoeningen Acute leverbeschadiging; bij verzwakte patiënten kan acuut een leverbeschadiging optreden, in geïsoleerde gevallen met fataal verloop; verhoging van de concentraties van leverenzymen.

Hoe bewaart u dit middel?

Ancotil tabletten dienen op een droge plaats, buiten invloed van licht, te worden bewaard bij een temperatuur niet boven 25°C.

Ancotil buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet na de vervaldatum, die op de verpakking staat aangegeven na “Niet te gebruiken na” of na “Exp”.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijke afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen, die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Ancotil

De werkzame stof is flucytosine.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) ziin: maïszetmeel, magnesiumstearaat (E470B), microkristalline cellulose (E460), siliciumdioxide (E551) en povidon.

Hoe ziet Ancotil er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ancotil tablet is een witte tablet à 500 mg,voorzien van een breukgleuf. Ancotil is verkrijgbaar in een glazen pot met 100 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Meda Pharma BV

Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen

Bijsluiter Ancotil tabletten 4

Fabrikant

ICN Polfa Rzeszow S.A. ul.Przemyslowa 2 35-959 Rzeszow, Polen

Ancotil tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 07517.

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer opgesteld in februari 2010.

Bijsluiter Ancotil tabletten 5

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.