A.Vogel Dormeasan druppels

Illustratie van A.Vogel Dormeasan druppels
Toelating Nederland
Producent A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 19.06.2023

Vergunninghouder

A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel Dormeasan druppels is een traditioneel kruidengeneesmiddel ter bevordering van de slaap, bij symptomen van nerveuze spanning en stress. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? Als u allergisch (overgevoelig) bent voor planten van de familie van de Valeriana officinalis of voor planten van de familie van de Humulus lupulus.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Ter bevordering van slaap:

Dit geneesmiddel bevat 420 mg alcohol (ethanol) per dosis van 30 druppels, overeenkomend met minder dan 11 ml bier of 5 ml wijn.

Bij symptomen van nerveuze spanning en stress: Dit geneesmiddel bevat 280 mg alcohol (ethanol) per dosis van 20 druppels, overeenkomend met minder dan 8 ml bier of 3 ml wijn.

Doordat dit product alcohol bevat is het schadelijk bij alcoholisme en is voorzichtigheid geboden bij groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een lever- aandoening of epilepsie.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar Vanwege het alcoholgehalte is dit middel niet bedoeld voor personen tot en met 17 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Er zijn geen klinische interacties met andere genees middelen gerapporteerd.

Gebruik A. Vogel Dormeasan druppels niet samen andere (synthetische) kalmeringsmiddelen. Gebruik A. Vogel Dormeasan druppels nog andere geneesm heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogel u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaa gebruiken? Vertel dat dan uw apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Wegens onvoldoende gegevens wordt het gebruik v A.Vogel Dormeasan druppels uit voorzorg niet gea tijdens de zwangerschap en de periode van borstvo

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Dit product kan invloed hebben op de rijvaardigheid e vermogen om machines te bedienen. Indien dit het is, mag u niet autorijden en geen gevaarlijke machi gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals besch deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat h verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem d op met uw arts of apotheker.

Ter bevordering van slaap:

Volwassenen: 30 druppels een half uur voor het sla innemen met wat water

Bij symptomen van nerveuze spanning en stress: Volwassenen: driemaal dagelijks 20 druppels inne wat water.

Als de klachten verergeren of wanneer na 2 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van klachte bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

Gebruik bij kinderen en jongeren Dit middel is niet voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen? Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van dit geneesmiddel heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Wanneer u dit geneesmiddel vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra dosis, maar wacht tot het eerstvolgende tijdstip.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Maag-/darmproblemen (bijv. misselijkheid, buik- krampen) kunnen voorkomen na inname van valeriaanwortelbereidingen. De frequentie is onbekend.

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en

het etiket op het flesje. U vindt de datum na of onder de woorden ‘niet gebruiken na’. De uiterste gebruiksdatum is vermeld in de vorm van de maand in cijfers en het jaartal in cijfers (bijvoorbeeld 01-2019 = januari 2019). De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na verstrijken van deze datum dient u A.Vogel Dormeasan druppels niet meer te gebruiken.

Na opening van het flesje is A.Vogel Dormeasan druppels nog 5 maanden houdbaar.

Advertentie

Anvullende Informatie

A.Vogel Dormeasan druppels is verkrijgbaar in een verpakking van 50 en 100 ml.

Welke stoffen zitten er in dit middel? De actieve bestanddelen zijn ethanolextracten van de verse wortels van Valeriana officinalis (valeriaan) en van de verse strobuli van Humulus lupulus (hop) planten. Eén ml bevat 920 mg extract. Dit komt overeen met 160-270 mg verse valeriaanwortels en 145-220 mg verse hopbellen.

Alcoholgehalte: ca. 62% (v/v)

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: ethanol en gezuiverd water.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen: A.Vogel

B.V. J.F. Broekhovenstraat 16 8081 HC Elburg

Voor meer informatie kunt u bellen met 0900 - 246 46 46 of een e-mail sturen naar info@avogel.nl.

A.Vogel Dormeasan druppels is in het register voor farmaceutische producten ingeschreven onder RVG 112998.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (http://www.cbg-meb.nl).

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2023

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 17.07.2023

Bron: A.Vogel Dormeasan druppels - Bijsluiter

Toelating Nederland
Producent A.Vogel B.V. J.P. Broekhovenstraat 16 8081 HC ELBURG
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 19.06.2023

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.