Bonefos 400 mg, capsules

Bonefos 400 mg, capsules
Werkzame stof(fen)Clodroninezuur
Toelatingslandnl
VergunninghouderBayer
ATC-codeM05BA02
Farmacologische groepenGeneesmiddelen die botstructuur en mineralisatie beïnvloeden

Pati├źntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Bonefos behoort tot de groep van bisfosfonaten, stoffen die de botafbraak remmen. Het exacte werkingsmechanisme is nog onbekend; er zijn aanwijzingen dat bisfosfonaten een rechtstreekse invloed hebben op de cellen die de botafbraak bevorderen (osteoclasten).

Bonefos tabletten of capsules worden gebruikt:

 1. voor het handhaven van een normaal calciumgehalte in het bloed (normocalci├źmie) als vervolg op een eerdere behandeling met Bonefos infusievloeistof voor de behandeling van een te hoog calciumgehalte in het bloed (hypercalci├źmie) en
 2. voor de behandeling van botafbraak (osteolyse) ten gevolge van een kwaadaardige woekering van een bepaald type witte bloedcellen (multipel myeloom oftewel de ziekte van Kahler) of als gevolg van uitzaaiingen naar de botten (botmetastasen) van borstkanker.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor ├ę├ęn van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Bonefos moet niet gelijktijdig met andere bisfosfonaten worden gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt

 • als uw nieren niet of niet voldoende werken
 • als uw arts u heeft verteld dat u een hoge concentratie calcium in het bloed heeft
Bonofos.Oraal.PL.04.2013 Versie #4979
Bijsluiter Bonefos® oraal 2 van 5
 • als u een slecht gebit heeft, problemen heeft met uw tandvlees, als er bij u een kies of tand getrokken gaat worden of als u niet regelmatig uw gebit laat controleren
 • als u kanker heeft
 • als u chemotherapie of bestraling krijgt
 • als u corticostero├»den gebruikt (zoals prednison of dexamethason).

Tijdens de behandeling met Bonefos moet u voldoende drinken. Dit is vooral belangrijk indien u een te hoog calciumgehalte in uw bloed heeft (hypercalci├źmie) of indien uw nieren niet of niet voldoende functioneren (nierinsuffici├źntie).

Indien uw nieren niet of niet voldoende functioneren, zal uw arts uit voorzorg uw dosis verlagen.

Osteonecrose (het afsterven van botweefsel) van de kaak wordt gewoonlijk in verband gebracht met het trekken van tanden of kiezen en/of een plaatselijke ontsteking (waaronder ontsteking van het bot of beenmerg (osteomyelitis). Osteonecrose van de kaak kan voorkomen als u bisfosfonaten intraveneus of oraal gebruikt voor de behandeling van kanker. Veel pati├źnten die een osteonecrose van de kaak ontwikkelden tijdens de bisfosfonaattherapie ontvingen ook chemotherapie (behandeling van kanker met specifieke chemische stoffen of medicijnen) en corticostero├»den (synthetische medicijnen die op cortisol lijken, het natuurlijke bijnierhormoon).

Als u een hoger risico loopt (bv. door kanker, chemotherapie, radiotherapie, corticostero├»den of een slechte mondhygi├źne) moet uw arts voorafgaand aan de behandeling met Bonefos een preventieve tandheelkundige behandeling overwegen. Ingrijpende tandheelkundige behandelingen zoals het trekken van kiezen en kaakoperaties moeten worden vermeden als u met Bonefos wordt behandeld.

Kinderen

De veiligheid en werkzaamheid van Bonefos bij kinderen is niet vastgesteld.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Bonefos nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Bonefos mag niet gelijktijdig met andere bisfosfonaten worden gebruikt.

In enkele gevallen is bij gelijktijdig gebruik van een bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (de zogenaamde NSAID's, het vaakst met diclofenac) een nierfunctiestoornis gemeld.

Als gevolg van een verhoogd risico op een te laag calciumgehalte in het bloed (hypocalci├źmie) moet u voorzichtig zijn bij gelijktijdig gebruik van een bepaalde groep van middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties (de zogenaamde aminoglycoside antibiotica).

Er is gemeld dat bij het gelijktijdig gebruik van estramustinefosfaat (een middel dat wordt toegepast bij prostaatkanker), het gehalte estramustinefosfaat in het bloed toeneemt met maximaal 80%.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Bonefos moet niet gelijktijdig worden ingenomen met voedsel (met name melk en andere kalkbevattende voedingsmiddelen), maagzuurbindende middelen (antacida) of ijzerpreparaten. In verband met een wisselwerking met voedingsmiddelen verwijzen wij voor een juiste inname naar rubriek 3 onder ÔÇśWijze van gebruik / hoe vaak in te nemenÔÇÖ.

Bonofos.Oraal.PL.04.2013 Versie #4979
Bijsluiter Bonefos® oraal 3 van 5

Zwangerschap en borstvoeding

Bonefos mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Het is niet bekend of dinatriumclodronaat via de moedermelk wordt uitgescheiden. Bonefos dient daarom niet gebruikt te worden tijdens het geven van borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het effect van Bonefos op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen is niet bekend.

Bonefos 400 mg capsules bevatten lactose

Bonefos 400 mg capsules bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruikelijke dosering

De dagelijkse dosering is persoonlijk en hangt af van de toepassing (de indicatie) waarvoor Bonefos wordt voorgeschreven.

Volwassen pati├źnten met een normale nierfunctie:

Behandeling van een te hoog calciumgehalte in het bloed (hypercalci├źmie)

Voor de behandeling van een te hoog calciumgehalte in uw bloed als gevolg van een kwaadaardige aandoening verdient de toediening via een infuus de voorkeur. Indien echter toediening via de mond gewenst is, moet een hoge begindosis van 2400 tot 3200 mg per dag worden toegepast. Afhankelijk van hoe u hierop reageert, kan de dosis worden verminderd tot 1600 mg per dag om een normaal calciumgehalte in uw bloed te handhaven.

Behandeling van botafbraak (osteolyse) ten gevolge van een kwaadaardige woekering van een bepaald type witte bloedcellen (multipel myeloom oftewel de ziekte van Kahler) of als gevolg van uitzaaiingen naar de botten (botmetastasen) van borstkanker

Voor de behandeling van botafbraak zonder dat er sprake is van een te hoog calciumgehalte in uw bloed is de aanbevolen dagdosis 1600 mg. Indien noodzakelijk kan de dosis worden verhoogd tot maximaal 3200 mg per dag.

Volwassen pati├źnten van wie de nieren niet of niet voldoende functioneren (nierinsuffici├źntie)

Uw arts zal de dosering verminderen afhankelijk van de mate van uw nierfunctie.

Gebruik bij kinderen

De veiligheid en werking bij kinderen is niet aangetoond.

Gebruik bij ouderen

Er zijn geen speciale aanbevelingen voor de dosering bij ouderen. Er zijn geen specifieke bijwerkingen bij pati├źnten boven de 65 jaar gevonden.

Bonofos.Oraal.PL.04.2013 Versie #4979
Bijsluiter Bonefos® oraal 4 van 5

Wijze van gebruik / hoe vaak in te nemen

De Bonefos capsules dienen zonder kauwen heel te worden ingeslikt. De Bonefos filmomhulde tabletten mogen in twee├źn worden gebroken, maar de beide helften dienen wel op hetzelfde tijdstip te worden ingenomen. De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken. Bonefos filmomhulde tabletten mogen niet gekauwd, verpulverd of opgelost worden voor inname.

Het is aan te raden om de dagdosis van 1600 mg in ├ę├ęn keer in te nemen. Indien een hogere dosering noodzakelijk is, wordt er aangeraden om het deel van de dosis dat de 1600 mg te boven gaat, zoals hierna aangegeven, apart als een tweede dosering in te nemen.

De dagdosis of de eerste van de twee doses dient bij voorkeur in de ochtend op een lege maag met een glas water te worden ingenomen. Daarna mag u 1 uur lang niets eten en drinken (met uitzondering van water) of andere geneesmiddelen innemen.

Indien er een tweede dosis noodzakelijk is, dient de inname van deze dosis tussen de maaltijden te geschieden: meer dan 2 uur na en 1 uur voor het eten, het drinken (met uitzondering van water) of de inname van andere geneesmiddelen.

Bonefos mag in geen geval gelijktijdig worden ingenomen met melk, voedsel of geneesmiddelen die calcium of andere stoffen die aan Bonefos kunnen binden bevatten (tweewaardige kationen zoals bijvoorbeeld maagzuurbindende middelen (antacida) of ijzerpreparaten). Zie ook ÔÇśGebruikt u nog andere geneesmiddelen?ÔÇÖ.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling wordt door uw behandelend arts vastgesteld.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel Bonefos heeft ingenomen kunt u misselijk worden en is het mogelijk dat u moet overgeven. Het is belangrijk dat u onmiddellijk contact opneemt met uw behandelend arts. Ook is het belangrijk dat u voldoende drinkt. Uw nierfunctie en het calciumgehalte in uw bloed moeten worden gecontroleerd.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

U kunt de vergeten tabletten of capsules alsnog innemen, maar u moet er hierbij wel rekening mee houden dat u na een maaltijd meer dan 2 uur moet wachten voordat u Bonefos mag innemen (zie ÔÇśWijze van gebruik / hoe vaak in te nemenÔÇÖ).

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Na verloop van enige tijd kan het calciumgehalte in uw bloed weer gaan toenemen. Ook kan uw behoefte aan pijnstillers toenemen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerking is diarree. Deze reactie is meestal mild en komt vaker voor bij hogere doses.

Hierna volgt een lijst met bijwerkingen die in verband zijn gebracht met het gebruik van Bonefos.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van de 100 pati├źnten)

Bonofos.Oraal.PL.04.2013 Versie #4979
Bijsluiter Bonefos® oraal 5 van 5
 • een te laag calciumgehalte in het bloed zonder symptomen (asymptomatische hypocalci├źmie)
 • diarree, misselijkheid (nausea) en braken (deze reacties zijn meestal mild).
 • verhoogde gehaltes van een bepaald type enzymen die veel in de lever voorkomen (aminotransferases), deze zijn gewoonlijk binnen het normale bereik

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van de 10.000 pati├źnten)

 • een te laag calciumgehalte in het bloed met symptomen (symptomatische hypocalci├źmie)
 • verhoogde gehaltes van een bepaald hormoon uit de bijschildklieren (het parathyro├»dhormoon)
 • veranderingen in het gehalte van een bepaald enzym (alkalische fosfatase)
 • verhogingen van aminotransferases die meer dan twee keer boven het normale bereik uitkomen zonder dat daarbij een beschadiging van de leverfunctie optreedt
 • huidreacties die overeenkomen met het beeld van een overgevoeligheidsreactie van de huid
 • benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij mensen met en zonder astma.

Spontane meldingen van post-marketing ervaringen:

 • verslechtering van de ademhaling bij pati├źnten met voor aspirinegevoelige astma.
 • overgevoeligheidsreacties die zich kunnen uiten als een ademhalingsstoornis
 • verslechtering van de nierfunctie (die kan leiden tot een verhoging van het gehalte aan creatinine in het bloed en de aanwezigheid van eiwitten in de urine).
 • bij gelijktijdig gebruik van een bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (de zogenaamde NSAID's, het vaakst met diclofenac) zijn gevallen van nierfalen, in zeldzame gevallen met fatale afloop, gemeld
 • osteonecrose (het afsterven van botweefsel) van de kaak is gemeld, voornamelijk bij pati├źnten die eerder werden behandeld met amino-bisfosfonaten (zoals zoledronaat en pamidronaat)
 • ernstige botpijn, pijn in de gewrichten en spierpijn is gemeld, de verschijnselen begonnen enkele dagen tot enige maanden na het begin van de behandeling met Bonefos

Zwelling en irritatie van het oog (uve├»tis) is waargenomen bij pati├źnten die Bonefos gebruiken. Bij therapie met andere bisfosfonaten zijn ook andere oogaandoeningen gemeld (conjunctivitis, episcleritis en scleritis).

In zeldzame gevallen kan een ongebruikelijke fractuur van het dijbeen optreden, met name bij pati├źnten die langdurig voor osteoporose behandeld worden. Als u last krijgt van pijn, zwakte of ongemak in uw dij, heup of lies, overleg dan met uw arts, want dit kan een eerste aanwijzing zijn voor een mogelijke botbreuk van het dijbeen. Uw arts zal de nodige onderzoeken doen en u aan de hand daarvan adviseren.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25┬║C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bonofos.Oraal.PL.04.2013 Versie #4979
Bijsluiter Bonefos® oraal 6 van 5

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in Bonefos filmomhulde tabletten 800 mg?

 • De werkzame stof in dit middel is dinatriumclodronaat
 • De andere stoffen in dit middel zijn 'silicified' microkristallijne cellulose (=SMCC, bestaande uit 98% microkristallijne cellulose en 2% watervrij collo├»daal siliciumdioxide (E 551)), croscarmellose natrium (E 466), stearinezuur, magnesiumstearaat (E 572), Opadry┬« II wit (bestaande uit: macrogol (PEG) 3350, polyvinylalcohol (gedeeltelijk gehydrolyseerd), talk en titaandioxide (E171)).

Welke stoffen zitten er in Bonefos capsules 400 mg?

 • De werkzame stof in dit middel is dinatriumclodronaat
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactose, talk, calciumstearaat en watervrij collo├»daal siliciumdioxide (E 551). Daarnaast bevat de capsulewand nog de volgende hulpstoffen: gelatine, titaandioxide (E 171), ijzeroxide rood (E 172), ijzeroxide geel (E 172). De zwarte drukinkt op de capsules bevat de volgende stoffen: schellak, ijzeroxide zwart (E 172), propyleenglycol, ammoniumhydroxide en kaliumhydroxide.

Hoe ziet Bonefos er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Bonefos filmomhulde tabletten 800 mg:

Per verpakking 60 of 100 filmomhulde tabletten in doordrukstrips.

Bonefos harde capsules 400 mg:

Per verpakking 60 harde capsules in doordrukstrips of 30, 50, 60, 100 of 120 capsules in een flacon.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Bayer B.V.

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:

Bayer B.V., Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht, tel.: 0297 280 666

Fabrikant

Bayer Oy

Pansiontie 47

20210 Turku

Finland

Bonefos 400 mg, capsules is ingeschreven onder RVG 13881
Bonefos 800 mg, filmomhulde tabletten is ingeschreven onder RVG 20245

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013.

Bonofos.Oraal.PL.04.2013 Versie #4979

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Clodroninezuur. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Bonefos 400 mg, capsules

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingredi├źnten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

┬ę medikamio