Ostac 520, filmomhulde tabletten 520 mg

Ostac 520, filmomhulde tabletten 520 mg
Werkzame stof(fen)Clodroninezuur
Toelatingslandnl
VergunninghouderRiemser Arzneimittel
ATC-codeM05BA02
Farmacologische groepenGeneesmiddelen die botstructuur en mineralisatie beïnvloeden

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Ostac 520 behoort tot de groep bisfosfonaten die een specifieke werking hebben op het botweefsel. Bisfosfonaten remmen de toegenomen botafbraak (osteolyse) die ontstaat door uitzaaiingen van een kwaadaardige aandoening in het bot en verlagen daardoor gelijktijdig het calcium-gehalte in het bloed als dat te hoog is.

Bisfosfonaten kunnen de botpijn verminderen, die kan ontstaan door de uitzaaiingen in het bot.

Ostac 520 wordt voorgeschreven

 • na behandeling van een verhoogd calcium gehalte in het bloed om een normaal calcium gehalte in het bloed te behouden
 • bij verhoogde botafbraak bij de ziekte van Kahler

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Ostac 520 moet niet gelijktijdig met andere bisfosfonaten worden ingenomen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

 • als u aandoeningen van de nieren hebt
 • als u onder tandheelkundige behandeling staat of als u een tandheelkundige operatie zult ondergaan; vertel dan uw tandarts dat u behandeld wordt met Ostac 520
 • als u een aandoening heeft aan het bovenste gedeelte van uw maagdarmstelsel (bijv. het ontstaan van darmslijmvlies in uw slokdarm, problemen met slikken, andere aandoeningen aan uw slokdarm, een ontsteking van het maagslijmvlies, een ontsteking van de dunne darm of zweren).

nl-pl-ostac520_clean_20121129

- Blad 1 / 5 -

Tijdens de behandeling met Ostac 520 moet u voldoende drinken. Dit is vooral belangrijk indien u een te hoog calciumgehalte in uw bloed heeft (hypercalciëmie) of indien uw nieren niet of niet voldoende functioneren (nierinsufficiëntie).

Osteonecrose (het afsterven van botweefsel) van de kaak wordt gewoonlijk in verband gebracht met het trekken van tanden of kiezen en/of een plaatselijke ontsteking (waaronder ontsteking van het bot of beenmerg (osteomyelitis). Osteonecrose van de kaak kan voorkomen als u bisfosfonaten intraveneus of oraal gebruikt voor de behandeling van kanker. Als dit bij u optreedt, neem dan contact op met uw arts en tandarts.

Als u een hoger risico loopt (bv. door kanker, chemotherapie, radiotherapie, corticosteroïden of een slechte mondhygiëne) moet uw arts voorafgaand aan de behandeling met Ostac 520 een preventieve tandheelkundige behandeling overwegen. Ingrijpende tandheelkundige behandelingen zoals het trekken van kiezen en kaakoperaties moeten worden vermeden als u met Ostac 520 wordt behandeld.

Neem contact op met uw arts als u pijn heeft in uw maag, slokdarm of twaalfvingerige darm tijdens de behandeling met Ostac 520, bijvoorbeeld bij het doorslikken van voedsel of drank.

Als u last krijgt van pijn, zwakte of ongemak in uw dij, heup of lies, overleg dan met uw arts, want dit kan een eerste aanwijzing zijn voor een mogelijke botbreuk aan het dijbeen.

Kinderen

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Ostac 520 nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Ostac 520 moet niet gelijktijdig met andere bisfosfonaten worden ingenomen.

Er is gemeld dat clodronaat bij gelijktijdig innemen van geneesmiddelen tegen pijn en ontsteking (zogenaamde NSAID’s, het vaakst met diclofenac), in verband gebracht kan worden met het optreden van nierfunctiestoornissen.

Er is gemeld dat bij het gelijktijdig innemen van estramustinefosfaat en Ostac 520, de serumconcentratie van estramustinefosfaat toeneemt met maximaal 80%.

Geneesmiddelen die veel calcium, ijzer of magnesium bevatten en sommige maagzuurremmende middelen kunnen de werking van Ostac 520 reduceren wanneer deze worden ingenomen binnen twee uur voor of een uur na inname van de tabletten. Bij innemen gedurende deze periode kunnen ook voedingsmiddelen met een hoog calciumgehalte, zoals melkproducten, de werking van Ostac 520 verminderen.

Aminoglycosiden (bepaalde groep antibiotica) kunnen de calcium-verlagende werking van clodronaat versterken, zelfs als het innemen hiervan reeds enige weken gestaakt is. De hoeveelheid calcium en magnesium in uw bloed kan hierdoor te laag worden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Tot twee uur voor en een uur na inname van de tabletten mag u niets eten.

U dient de tabletten in te nemen met minimaal twee glazen water (hetgeen overeenkomt met minimaal 250 ml vloeistof). Neem de tabletten nooit in met melk of dranken waar calcium aan toegevoegd is.

nl-pl-ostac520_clean_20121129

- Blad 2 / 5 -

Zwangerschap en borstvoeding

Ostac 520 mag niet worden ingenomen tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding. U moet gebruik maken van effectieve anticonceptie tijdens de behandeling met Ostac 520.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ostac 520 heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Ostac 520 bevat lactose en natrium

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Een filmomhulde tablet bevat 3,6 mmol (= 83,4 mg) natrium. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Hoe wordt het gebruikt?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is twee tabletten per dag. Indien noodzakelijk kan uw arts de dosering verhogen tot vier tabletten per dag. Indien u een verminderde werking van uw nieren heeft, kan het nodig zijn de dosering te verlagen.

De dagelijkse dosis kan in zijn geheel worden ingenomen.

Dit dient meer dan twee uur na het avondeten te zijn. Indien u de tabletten liever 's ochtends op een lege maag inneemt, mag u tot een uur daarna niet eten.

Indien u de tabletten slecht verdraagt, mag u de tabletten verdeeld over de dag innemen ('s ochtends en 's avonds). Tot twee uur voor en een uur na inname van de tabletten mag u niets eten.

U dient de tabletten in te nemen met minimaal twee glazen water (hetgeen overeenkomt met minimaal 250 ml vloeistof). Neem de tabletten nooit in met melk of dranken waar calcium aan toegevoegd is.

Tijdens de behandeling met Ostac 520 zal uw arts regelmatig bloed laten prikken om de lever- en nierfunctie, het calciumgehalte in het bloed en de aantallen bloedcellen na te kijken.

Gebruik bij kinderen

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Indien u meer tabletten dan voorgeschreven heeft ingenomen, neemt u dan meteen contact op met uw arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u een slikstoornis ontwikkeld, pijn van de borst krijgt, last krijgt van zuurbranden of dat bestaande zuurbranden verergeren, stop dan met Ostac 520 en neem contact op met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

nl-pl-ostac520_clean_20121129

- Blad 3 / 5 -

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerking is diarree. Deze reactie is gewoonlijk mild en komt vaker voor bij hogere doses.

Hierna volgt een lijst met bijwerkingen die in verband zijn gebracht met het innemen van Ostac 520.

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

- Misselijkheid, braken en diarree (gewoonlijk licht van aard)

Zelden (bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

 • Allergische reactie, waaronder allergische huidreacties
 • Te lage concentratie calcium in uw bloed (symptomatische hypocalciëmie). Symptomen hiervan zijn onder meer een veranderde geestelijke toestand, spierkrampen, epileptische aanvallen en QTc-verlenging.
 • Verhoogde niveaus van een hormoon gemaakt door de bijschildklieren (parathyroïdhormoon)
 • Afwijkende leverfunctie gemeten door een verhoogde transaminasewaarde of alkalisch fosfatase waarde
 • Een ongebruikelijke breuk van het dijbeen kan optreden, met name bij patiënten die langdurig behandeld worden
 • Verslechtering van de nierfunctie

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

- Vernauwing van de bovenste luchtwegen

Niet bekend (frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

 • Irritatie van het maagslijmvlies, ontsteking, zweren of pijn in de maag, slokdarm of twaalfvingerige darm
 • Pijn in de mond en/of kaak, zwelling of zweertjes in de mond, gevoelloosheid of zwaar gevoel in de kaak, of loszittende tand of kies. Dit kan wijzen op beschadiging van het kaakbot (osteonecrose), wat over het algemeen gepaard gaat met infectie en tragere genezing, vaak na het trekken van een tand of kies.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Neem dit geneesmiddel niet in meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

nl-pl-ostac520_clean_20121129

- Blad 4 / 5 -

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is dinatriumclodronaat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn talk, maïszetmeel, magnesiumstearaat, microkristallijn cellulose en natriumzetmeelglycolaat. Het omhulsel van de tabletten bevat methylhydroxypropyl-cellulose, poly(ethylacrylaat, methylmethacrylaat), macragol 10000, lactosemonohydraat, talk, titaandioxide (E171), polysorbaat en natriumcitraat.2H2O.

Hoe ziet Ostac 520 eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Een verpakking Ostac 520, filmomhulde tabletten bevat 30 tabletten in blisterverpakking.

De tabletten zijn wit, langwerpig en voorzien van een dubbelzijdige breukgleuf. Aan één kant van de tabletten staat 'E9'.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen RIEMSER Arzneimittel AG

An der Wiek 7

17493 Greifswald-Insel Riems Duitsland

tel: +49 (0) 38351 76-0 fax: +49 (0) 38351 308 e-mail: info@riemser.de

Fabrikant

CENEXI

52 Rue Marcel et Jacques Gaucher

94120 Fontenay sous Bois Frankrijk

RIEMSER Arzneimittel AG

Betriebsstätte Leipziger Arzneimittelwerk

Elisabeth-Schumacher-Straße 54 – 56

04328 Leipzig

Duitsland

Ostac 520 is ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder RVG 18051.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012.

nl-pl-ostac520_clean_20121129

- Blad 5 / 5 -

Laatst bijgewerkt op 18.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Clodroninezuur. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Ostac 520, filmomhulde tabletten 520 mg

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio