Bupropionhydrochloride XR Fisher 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

ATC-Code
N06AX12
Medikamio Hero Image

Dr. Fisher Farma

Stof Verdovend Psychotrope
Bupropion Nee Nee
Farmacologische groep Antidepressiva

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Dr. Fisher Farma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel is een geneesmiddel dat door uw arts aan u is voorgeschreven voor het behandelen van uw depressie. Men denkt dat het reageert met chemische stoffen in de hersenen, noradrenaline en dopamine genaamd, die in verband gebracht worden met depressie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6
 • u gebruikt andere geneesmiddelen die bupropion bevatten
 • bij u is epilepsie vastgesteld of u heeft een voorgeschiedenis van toevallen
 • u lijdt aan een eetstoornis, of hebt hieraan geleden (bijvoorbeeld boulimia of anorexia nervosa)
 • u hebt een hersentumor
 • u bent gewoonlijk een zware drinker die onlangs is gestopt of van plan is te stoppen met drinken
 • u hebt ernstige leverproblemen
 • u bent onlangs gestopt met het gebruik van kalmerende middelen of u bent van plan te stoppen met het gebruik hiervan terwijl u dit middel gebruikt
 • u gebruikt andere geneesmiddelen voor depressie die monoamino-oxidaseremmers (MAOI’s) worden genoemd of hebt deze de afgelopen
14 dagen gebruikt

Breng onmiddellijk uw arts op de hoogte als één van bovenstaande factoren op u van toepassing is, en gebruik dit middel niet.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar

Dit middel wordt afgeraden voor de behandeling van kinderen jonger dan 18 jaar. Er is een verhoogd risico op zelfmoordgedachten en suïcidaal (zelfmoord) gedrag wanneer kinderen jonger dan 18 jaar worden behandeld met antidepressiva (geneesmiddelen tegen depressie).

Wat uw arts moet weten voordat u dit middel gebruikt:
 • Of u regelmatig veel alcohol drinkt
 • Of u diabetes hebt waarvoor u insuline of tabletten gebruikt
 • Of u een ernstige hoofdwond of een geschiedenis van hoofdtrauma (hoofdverwonding) hebt

Er is aangetoond dat dit middel convulsies (toevallen) veroorzaakt bij ongeveer 1 op de 1.000 mensen. Deze bijwerking komt het meest voor bij mensen uit de

bovengenoemde groepen. Als u een convulsie krijgt tijdens de behandeling, moet u stoppen met het gebruik van dit middel. Neem geen tabletten meer en raadpleeg uw arts.

 • Of u een bipolaire stoornis hebt (extreme stemmingswisselingen), want dit middel kan een episode van deze ziekte opwekken
 • Of u lever- of nierproblemen hebt; u hebt dan meer kans op bijwerkingen

Neem voordat u dit middel gaat gebruiken nogmaals contact op met uw arts als één van bovenstaande factoren op u van toepassing is. Hij of zij wil misschien speciale aandacht besteden aan uw zorg of een andere behandeling aanbevelen.

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie

Als u depressief bent, kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te werken.

U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u een jongvolwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een

antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschading of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een familielid of vriend vertelt dat u zich depressief voelt, en hen vraagt deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Als u andere antidepressiva genaamd monoamino-oxidaseremmers (MAOIs) gebruikt of deze geneesmiddelen de afgelopen 14 dagen hebt gebruikt, vertel dit dan uw arts, en gebruik dit middel niet (Zie ook “Gebruik dit middel niet” in rubriek 2).

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen, kruiden of vitaminen gebruikt, onlangs heeft gebruikt of gaat gebruiken, waaronder producten die u zelf hebt gekocht. Hij of zij kan uw dosis van dit middel veranderen of een verandering in uw andere medicatie voorstellen.

Sommige geneesmiddelen kunnen beter niet samen met dit middel gebruikt worden. Sommige daarvan verhogen de kans op toevallen of convulsies. Andere geneesmiddelen kunnen het risico op andere bijwerkingen verhogen. Sommige voorbeelden worden hieronder aangegeven, maar het is geen volledige lijst.

Er kan een hogere kans op toevallen zijn dan gebruikelijk
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt tegen een depressie of een andere psychische aandoening
 • Als u theofylline gebruikt voor de behandeling van astma of longziekte
 • Als u tramadol gebruikt, een sterke pijnstiller
 • Als u kalmerende middelen hebt gebruikt of als u van plan bent te stoppen met het gebruik hiervan terwijl u dit middel gebruikt (zie ook “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken” in rubriek 2)
 • Als u geneesmiddelen tegen malaria gebruikt (zoals mefloquine of chloroquine)
 • Als u stimulerende middelen gebruikt om uw gewicht of uw eetlust onder controle te houden
 • Als u steroïden gebruikt (via de mond of als injectie)
 • Als u antibiotica (geneesmiddelen tegen infecties met bacteriën) gebruikt die quinolonen genoemd worden
 • Als u sommige typen antihistaminica (middelen tegen allergieën) gebruikt die slaperigheid veroorzaken
 • Als u geneesmiddelen tegen diabetes (suikerziekte) gebruikt

Breng onmiddellijk uw arts op de hoogte als één van bovenstaande factoren op u van toepassing is, voordat u dit middel gebruikt. Uw arts zal de voordelen en de risico’s van het gebruik van dit middel voor u tegen elkaar afwegen.

Er kan een grotere kans dan normaal zijn op andere bijwerkingen
 • Als u andere geneesmiddelen tegen een depressie (zoals amitriptyline, fluoxetine, paroxetine, dosulepine, desipramine of imipramine) of een andere psychische aandoening (zoals clozapine, risperidon, thioridazine of olanzapine) gebruikt
 • Als u geneesmiddelen gebruikt tegen de ziekte van Parkinson (levodopa, amantadine of orfenadrine)
 • Als u geneesmiddelen gebruikt die van invloed zijn op het vermogen van uw lichaam om dit middel af te breken (carbamazepine, fenytoïne, valproaat)
 • Als u geneesmiddelen gebruikt voor het behandelen van kanker (zoals cyclofosfamide, ifosfamide)
 • Als u ticlopidine of clopidogrel gebruikt; deze middelen worden vooral gebruikt om beroerte te voorkomen
 • Als u bepaalde bètablokkers gebruikt (zoals metoprolol)
 • Als u bepaalde geneesmiddelen voor een onregelmatig hartritme gebruikt (propafenon of flecainide)
 • Als u nicotinepleisters gebruikt om u te helpen om te stoppen met roken

Breng onmiddellijk uw arts op de hoogte als één van bovenstaande factoren op u van toepassing is, voordat u dit middel gebruikt.

Dit middel kan minder effectief zijn
 • Als u ritonavir of efavirenz gebruikt, geneesmiddelen voor de behandeling van een HIV-infectie

Als dit voor u geldt, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts zal controleren hoe goed dit middel bij u werkt. Het kan noodzakelijk zijn om uw dosering te verhogen of over te stappen naar een andere behandeling van uw depressie. Verhoog uw dosering van dit middel niet zonder dit te overleggen met uw arts, aangezien dit het risico kan verhogen op het optreden van bijwerkingen, zoals toevallen.

Dit middel kan andere geneesmiddelen minder effectief maken
 • Als u tamoxifen gebruikt voor de behandeling van borstkanker

Als dit voor u geldt, vertel dit dan aan uw arts. Het kan nodig zijn om uw depressie op een andere manier te behandelen.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol kan van invloed zijn op de manier waarop dit middel werkt en, als u dit middel samen met alcohol gebruikt, kan dit in zeldzame gevallen uw zenuwen of geestelijke toestand beïnvloeden. Sommige mensen ontdekken dat ze gevoeliger zijn voor alcohol als ze dit middel gebruiken. Uw arts kan voorstellen dat u geen alcohol (bier, wijn of sterke drank) moet gebruiken terwijl u dit middel gebruikt of probeert erg weinig alcohol te drinken. Maar als u nu veel alcoholische dranken drinkt, moet u niet plotseling stoppen:

u loopt dan het risico dat u een insult krijgt.

Spreek met uw arts over uw drankgebruik voordat u begint met het gebruik van dit middel.

Effect op urinetesten

Dit middel kan laboratoriumtesten van urine om andere middelen te vinden, verstoren. Als er bij u een laboratoriumtest van uw urine uitgevoerd moet worden, vertel uw arts of in het ziekenhuis dan dat u dit middel gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit middel niet als u zwanger bent, zwanger wilt worden of denkt te zijn, tenzij uw arts het aanbeveelt.

De bestanddelen van dit middel kunnen in de moedermelk terechtkomen.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u van dit middel duizelig of licht in het hoofd wordt, mag u niet rijden of gereedschap of machines bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals u arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het kan een tijdje duren voordat u zich beter begint te voelen. Het kost tijd voordat het geneesmiddel zijn volledige werking heeft, soms weken of maanden. Als u zich beter begint te voelen kan uw arts u adviseren dit middel te blijven gebruiken om te voorkomen dat de depressie terugkomt.

Hoeveel moet u gebruiken

De gebruikelijke aanbevolen dosering uitsluitend voor volwassenen is één 150 mg tablet per dag.

Uw arts kan uw dosering tot 300 mg per dag verhogen als uw depressie na een aantal weken niet verbetert.

Neem uw dosering van dit middel ’s ochtends in. Neem dit middel niet vaker dan eenmaal daags in.

De tablet heeft een omhulsel dat ervoor zorgt dat het geneesmiddel langzaam in uw lichaam vrijkomt. Het kan zijn dat er in uw ontlasting iets zit dat eruit ziet als een tablet. Dit is het lege omhulsel dat uw lichaam verlaat.

Slik de tabletten in hun geheel door. De tabletten niet kauwen, verpulveren of breken - als u dit doet is er een risico op een overdosering, aangezien het geneesmiddel te snel zal vrijkomen in uw lichaam. Dit kan betekenen dat u eerder bijwerkingen ondervindt, zoals toevallen (insulten).

Sommige mensen blijven gedurende hun gehele behandeling één 150 mg tablet per dag gebruiken. Uw arts kan dit hebben voorgeschreven als u lever- of nierproblemen hebt.

Hoe lang moet u het gebruiken

Alleen u en uw arts kunnen beslissen hoe lang u dit middel moet gebruiken. Het kan weken of maanden duren voordat u enige verbetering ziet. Bespreek uw symptomen regelmatig met uw arts om te beslissen hoe lang u het geneesmiddel moet blijven gebruiken. Als u zich beter begint te voelen kan uw arts u adviseren dit middel te blijven gebruiken, om te voorkomen dat de depressie terugkomt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel tabletten inneemt, kan het zijn dat u het risico op een toeval of een convulsie verhoogt. Handel direct. Vraag uw arts wat u moet doen of neem onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis mist, moet u wachten en uw volgende tablet op de gebruikelijke tijd innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van dit middel en verlaag uw dosering niet zonder eerst uw arts te raadplegen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit middel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Convulsies of toevallen

Ongeveer 1 op de 1.000 mensen die dit middel gebruiken loopt risico op een toeval. De kans dat dit gebeurt is hoger als u te veel neemt, als u bepaalde geneesmiddelen

gebruikt of als u een hoger risico op convulsies loopt dan gebruikelijk. Raadpleeg uw arts als u zich ongerust maakt.

Als u een convulsie heeft, laat het dan uw arts weten als u hersteld bent. Neem geen tabletten meer.

Allergische reacties

Sommige mensen kunnen allergische reacties krijgen op dit middel. Deze zijn

 • Rode huid of uitslag (die lijkt op netelroos), blaren of jeukende bulten (galbulten). Voor sommige huiduitslag is behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk, met name als u een pijnlijke mond of pijnlijke ogen hebt
 • Ongebruikelijke piepende ademhaling of ademhalingsproblemen
 • Gezwollen oogleden, lippen of tong
 • Pijn in spieren of gewrichten
 • Collaps (flauwte) of een blackout

Als u tekenen hebt van een allergische reactie, moet u direct een arts raadplegen.

Neem geen tabletten meer.

Allergische reacties kunnen lang duren. Als uw arts iets voorschrijft om te helpen bij allergische symptomen moet u de kuur afmaken.

Andere bijwerkingen

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen: deze kunnen meer dan één op de 10 mensen krijgen

 • Slaapproblemen. Zorg dat u dit middel ’s ochtends inneemt
 • Hoofdpijn
 • Droge mond
 • Misselijkheid, overgeven

Vaak voorkomende bijwerkingen: deze kunnen tot één op de 10 mensen krijgen

 • Koorts, duizeligheid, jeuk, transpireren en huiduitslag (soms als gevolg van een allergische reactie)
 • Onvast gevoel, trillen, zwakte, vermoeidheid, pijn op de borst
 • Zich angstig of geagiteerd voelen
 • Buikpijn of andere problemen (verstopping), veranderingen in de smaak van voedsel, verlies van eetlust (anorexia)
 • Verhoging van de bloeddruk, soms ernstig, opvliegers
 • Oorsuizingen, stoornissen in het zien

Soms voorkomende bijwerkingen kunnen tot één op de 100 mensen treffen

 • Zich depressief voelen (zie ook rubriek 2 Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn, onder Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie)
 • Zich verward voelen
 • Concentratieproblemen
 • Versnelde hartslag
 • Gewichtsverlies

Zelden voorkomende bijwerkingen kunnen tot één op de 1.000 mensen treffen

 • Toevallen

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen kunnen tot één op de 10.000 mensen treffen

 • Hartkloppingen, flauwvallen
 • Zenuwtrekken, spierstijfheid, ongecontroleerde bewegingen, problemen met lopen of coördinatie
 • Zich rusteloos, prikkelbaar, vijandig, agressief voelen , vreemde dromen, tintelend of doof gevoel, geheugenverlies
 • Geel worden van de huid of het oogwit (geelzucht), wat veroorzaakt kan worden door verhoogde leverenzymen, hepatitis
 • Ernstige allergische reacties; uitslag in combinatie met gewrichts- en spierpijnen
 • Veranderingen in bloedglucosespiegel
 • Meer plassen dan gebruikelijk
 • Ernstige huiduitslag in de mond en op andere delen van het lichaam die levensbedreigend kan zijn
 • Verslechtering van psoriasis (verdikte plekken rode huid)
 • Zich onwerkelijk of vreemd voelen (depersonalisatie); dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties); dingen voelen of geloven die niet waar zijn (wanen); ernstige achterdochtigheid (paranoia)
Andere bijwerkingen

Bij een klein aantal mensen zijn andere bijwerkingen opgetreden, waarvan niet bekend is hoe vaak dat precies gebeurd is:

 • gedachten over het toebrengen van letsel aan zichzelf of aan het plegen van zelfmoord tijdens het gebruik van dit middel of vlak na het stoppen met het gebruik van dit middel (zie rubriek 2, ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn’). Wanneer u deze gedachten hebt, neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar een Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis
 • verlies van het contact met de werkelijkheid en niet in staat om helder te denken of te oordelen (psychose); andere symptomen kunnen onder meer hallucinaties en/of wanen zijn

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het Dr. Fisher Farma etiket achter “EXP.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

In de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen vocht en licht. In de fles zit een klein verzegeld busje dat houtskool en silicagel bevat om de tabletten droog te houden. Laat dit busje in de fles zitten. Slik het niet door.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is bupropionhydrochloride. Elke tablet bevat 150 mg of 300 mg bupropionhydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: polyvinylalcohol, glyceryldibehenaat,

Tablet omhulling: ethylcellulose, povidon K-90, macrogol 1450, methacrylzuur ethylacrylaat copolymeerdispersie, siliciumdioxide, triethylcitraat.

Drukinkt: schellakglazuur, ijzeroxide zwart (E172) en ammoniumhydroxide.

Hoe ziet dit middel er uit hoeveel zit er in een verpakking?

Wellbutrin XR 150 mg tabletten en Bupropionhydrochloride XR Fisher 150 mg tabletten zijn roomwit tot lichtgele ronde tabletten bedrukt met “GS5FV” in zwarte inkt aan de ene zijde en niet bedrukt aan de andere zijde. Ze zijn verkrijgbaar in witte polyethyleen flessen van 30 tabletten.

Wellbutrin XR 300 mg tabletten zijn roomwit tot lichtgele ronde tabletten bedrukt met “GS5YZ” in zwarte inkt aan de ene zijde en niet bedrukt aan de andere zijde. Ze zijn verkrijgbaar in witte polyethyleen flessen van 30 tabletten.

De fabrikant van dit middel is

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, DUITSLAND

Registratiehouder / ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG-nummers

Bupropionhydrochloride XR Fisher 150 mg tabletten met gereguleerde afgifte RVG 113924 // 33668 L.v,h. Roemenië

Wellbutrin XR 150 mg tabletten met gereguleerde afgifte RVG 108611 // 33668 L.v.h.: Griekenland Wellbutrin XR 150 mg tabletten met gereguleerde afgifte RVG 109512 // 33668 L.v.h.: Polen Wellbutrin XR 300 mg tabletten met gereguleerde afgifte

RVG 105721 // 33669 L.v.h.: Italië Wellbutrin XR 300 mg tabletten met gereguleerde afgifte

RVG 109508 // 33669 L.v.h.: Polen

Dit geneesmiddel is in Roemenië in de handel gebracht onder de volgende naam: Elontril

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2013

BS23001 / 04 / 4 juni 2013 (Herziening juli 2012)

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.