Advertentie

Auteur: Accord Healthcare


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Calcium Accord 500 mg, bruistabletten bevatten calciumcarbonaat als werkzame stof (die na oplossing in water 500 mg van het element calcium in de vorm van calciumcitraat bieden).

De tabletten bieden extra calcium ter aanvulling van het normale dieet. Ze worden gebruikt ter behandeling van aandoeningen waarbij de calciumspiegel in het lichaam moet worden verhoogd.

Calcium is essentieel voor de gezonde groei van botten en tanden.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft een overactieve bijschildklier (hyperparathyreoïdie) of te veel vitamine D in uw lichaam (hypervitaminose D).
 • U heeft een hoge concentratie calcium in uw urine (hypercalciurie) of in uw bloed (hypercalciëmie). Een hoge concentratie calcium in het bloed kan worden veroorzaakt door een verminderde nierfunctie,

een overactieve bijschildklier, te veel vitamine D in het bloed of bepaalde bottumoren.

U bent lange tijd immobiel geweest en had een hoge concentratie calcium in uw bloed of urine. U heeft nierstenen.

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u:

 • de neiging heeft om nierstenen te krijgen of een verminderde nierfunctie heeft – als uw nieren niet goed werken, moet uw behandeling nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen dat u niet te veel calcium in uw bloed krijgt;
 • sarcoïdose heeft (vorming van knobbeltjes, met name in de lymfeklieren, longen, botten en huid).

Gebruikt u naast Calcium Accord 500 mg, bruistabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Raadpleeg een arts voordat u Accord 500 mg, bruistabletten gebruikt als reeds u de volgende middelen gebruikt:

 • vitamine D
 • geneesmiddelen voor het hart, zoals digoxine en hartglycosiden
 • tetracyclines (antibiotica)
 • middelen tegen maagzuur (antacida)
 • ijzerzouten
 • thiazidediuretica (plastabletten)
 • bisfosfonaten en natriumfluoride (geneesmiddelen voor de behandeling van botaandoeningen)
 • chinolonen (antibiotica)

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, kunnen Calcium Accord 500 mg, bruistabletten gebruiken. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Calcium Accord 500 mg, bruistabletten hebben geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in Calcium Accord 500 mg, bruistabletten waarmee u rekening moet houden

Zonnegeel supra – dit kan allergische reacties veroorzaken, waaronder astma. Allergie komt vaker voor bij mensen die allergisch zijn voor aspirine.

Natrium – Dit geneesmiddel bevat maximaal ongeveer 48 mg natrium per tablet. Hiermee moet rekening worden gehouden bij patiënten met een zoutarm dieet.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De tabletten moeten geheel worden opgelost in een glas water (van 100 ml of meer), en de oplossing moet meteen worden opgedronken.

Uw arts zal u normaal gesproken een geschikte dosis voorschrijven:

Volwassenen en ouderen:

 • Voor de behandeling van aandoeningen die worden veroorzaakt door een tekort aan calcium, is de dosis gewoonlijk 1 à 3 tabletten per dag.
 • Om botbeschadiging als gevolg van osteoporose te voorkomen, is een dosis van 1 à 3 tabletten per dag vereist.
 • Als aanvulling van calcium in het dieet, is de dosis maximaal 3 tabletten per dag.

Kinderen:

 • Voor de behandeling van aandoeningen die worden veroorzaakt door een tekort aan calcium, is de dosis gewoonlijk 1 à 2 tabletten per dag.
 • Als aanvulling van calcium in het dieet, is de dosis maximaal 2 tabletten per dag.

Neem niet meer in dan de aanbevolen dosis. Als u te veel van dit geneesmiddel hebt ingenomen, waarschuw dan onmiddellijk uw arts of ga naar de dichtstbijzijnde eerstehulpafdeling (neem de verpakking met de tabletten mee als dat kan).

Symptomen van een overdosis kunnen onder andere zijn: misselijkheid, overmatige dorst, vaak moeten plassen en obstipatie.

Als u een dosis hebt gemist, neem de volgende dosis dan in zodra u eraan denkt en ga gewoon verder met het normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U kunt een allergische reactie krijgen. Als u uitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden of een gezwollen gezicht, lippen, keel of tong krijgt, stop dan meteen met het gebruik van de tabletten en roep onmiddellijk medische hulp in.

De volgende, zelden voorkomende bijwerkingen zijn gemeld:

 • misselijkheid
 • buikpijn
 • diarree
 • obstipatie
 • winderigheid
 • huiduitslag en jeuk
 • hoge concentratie calcium in het bloed (hypercalciëmie) of in de urine (hypercalciurie).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

  • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
  • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het buisje en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
  • Het polypropyleen buisje goed gesloten bewaren. In de originele verpakking bewaren, ter bescherming tegen vocht.
  • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is calciumcarbonaat.

Elke tablet bevat 1250 mg calciumcarbonaat (500 mg calcium als calciumcitraat na oplossing in water).

De andere stoffen in dit middel zijn:

watervrij citroenzuur (E330), natriumcyclamaat (E952), natriumsacc harine (E954), zonnegeel supra (E110), simeticon emulsie (30%), watervrij ethanol (E1510), powdarome sinaasappel, macrogol 6000, mononatriumglycinecarbonaat (E640), natriumbenzoaat (E211).

Powdarome sinaasappel bevat:

aromatiserend preparaat, smaakstoffen identiek aan natuurlijke stoffen, maïsmaltrodextrine, acaciagom (E414), alfatocoferol (E307), gebutyleerd hydroxyanisol (BHA) (E320), TBHQ (E319).

Lichtoranje, ronde, platte tabletten met schuin aflopende randen, aan beide kanten onbedrukt.

Calcium Accord 500 mg, bruistabletten zijn verkrijgbaar in een witte, opake, onbedrukte polypropyleen buis en witte, opake, beveiligde polyethyleen dop waarin droogmiddel is opgenomen. Bevat 17 tabletten per buisje. Verpakkingsgrootte: 68 (4 x 17) tabletten per doosje.

Let op: De dop bevat een droogmiddel. Eet dit niet op.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Verenigd

Koninkrijk

In het register ingeschreven onder

Calcium Accord 500 mg, bruistabletten: RVG 107911

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Land Voorgestelde naam
België Calcium Accord 500 mg, bruistabletten / Comprimés effervescents /
  Brausetabletten
Duitsland Calcium Accord 500 mg Brausetabletten
Nederland Calcium Accord 500 mg, bruistabletten
Verenigd Koninkrijk Calcium 500 mg Effervescent Tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK