Calci-Chew 1000 mg, kauwtabletten

Illustratie van Calci-Chew 1000 mg, kauwtabletten
Stof(fen) Calciumcarbonaat Calcium
Toelating Nederland
Producent CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24 17489 GREIFSWALD (DUITSLAND)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 23.03.1999
ATC-Code A12AA04
Farmacologische groep Calcium

Vergunninghouder

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24 17489 GREIFSWALD (DUITSLAND)

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Calcium Sandoz bruis 1000 mg, bruistabletten Calciumcarbonaat Sandoz
Calci-Chew D3 500 mg/800 I.E., kauwtabletten Calciumcarbonaat Calcium Colecalciferol (vitamine D3) Euro Registratie Collectief B.V. Kempkens 2200 5465 PR VEGHEL
Calci-Chew D3 500 mg / 800 I.E. Calciumcarbonaat Calcium Colecalciferol (vitamine D3) CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24 17489 GREIFSWALD (DUITSLAND)
Calci-Chew D3 500 mg/400 I.E., kauwtabletten Calciumcarbonaat Calcium Colecalciferol (vitamine D3) Euro Registratie Collectief B.V. Kempkens 2200 5465 PR VEGHEL
Cacit 500, bruistabletten 500 mg Calciumcarbonaat Theramex Ireland Limited 3rd Floor

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Calci-Chew zijn kauwtabletten die calcium bevatten. Calcium is een belangrijke stof voor de botvorming. Calci-Chew wordt gebruikt om calciumtekort te voorkomen en te behandelen, en als supplement bij een bepaalde behandeling voor osteoporose (botontkalking). Calci-Chew wordt tevens, op voorschrift van uw arts, als een fosfaatbinder gebruikt door patiënten met een grote hoeveelheid fosfaat in het bloed.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • U heeft een te hoge hoeveelheid calcium in uw bloed of urine,
  • U heeft nierstenen,

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt

  • Als u diuretica (wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk of vochtophoping) of hartglycosiden (gebruikt om hartaandoeningen te behandelen) inneemt.
  • Als u te grote hoeveelheden calcium in uw bloed heeft of symptomen van een verminderde nierfunctie hebt of in het verleden nierstenen hebt gehad.
  • Als u hoge doses calcium inneemt en daarbij middelen gebruikt die vitamine D bevatten.
  • Als u hoge doses calcium inneemt en daarbij antacida (maagzuurremmers) gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Calci-Chew nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Calciumcarbonaat kan de opname van tetracyclinepreparaten beïnvloeden, wanneer ze gelijktijdig ingenomen worden. Om deze reden moeten tetracyclinepreparaten minstens 2 uur vóór of 4-6 uur na de inname van Calci-Chew ingenomen worden.

Geneesmiddelen die bisfosfonaten bevatten, moeten minstens 1 uur vóór de inname van Calci-Chew ingenomen worden.

Calcium kan het effect van levothyroxine verminderen. Om deze reden moet levothyroxine minstens 4 uur vóór of 4 uur na de inname van Calci-Chew ingenomen worden.

Het effect van chinolon-antibiotica kan worden verminderd wanneer ze gelijktijdig met calcium worden ingenomen. Neem chinolon-antibiotica 2 uur vóór of 6 uur na inname van Calci-Chew in.

Calciumzouten kunnen de absorptie van ijzer, zink en strontiumranelaat verminderen. Daarom moeten ijzer, zink en strontium ranelaatpreparaten ten minste twee uur vóór of na Calci-Chew toegediend worden.

Andere geneesmiddelen die Calci-Chew kunnen beïnvloeden of door Calci-Chew beïnvloed kunnen worden, zijn: thiazidediuretica en hartglycosiden.

Als u één van bovengenoemde geneesmiddelen gebruikt, zal uw arts u verdere instructies geven.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Calci-Chew kan met of zonder voedsel en vloeistof worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Tijdens zwangerschap mag de dagelijkse inname niet hoger zijn dan 2500 mg calcium (inclusief het calcium dat u met voedsel en supplementen binnenkrijgt). Indien u zwanger bent, mag u Calci-Chew gebruiken als u een calciumtekort hebt.

Calci-Chew mag worden gebruikt tijdens de borstvoeding. Calcium komt in de moedermelk terecht.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Calci-Chew heeft geen bekende invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken.

Calci-Chew bevat isomalt

Calci-Chew bevat isomalt (E953). Als uw arts u heeft verteld dat u sommige suikers niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zuurbranden (dyspepsie) is voorgekomen met een onbekende frequentie (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Bijwerkingen die soms voorkomen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

Bij inname van hoge doses kan de hoeveelheid calcium in uw bloed of urine te hoog worden.

Bijwerkingen die zelden voorkomen (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)

Obstipatie, winderigheid, misselijkheid, maagpijn en diarree.

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Jeuk en huiduitslag. Het melk-alkalisyndroom (dat meestal alleen wordt gezien als te grote hoeveelheden calcium zijn ingenomen) met als symptomen: vaak moeten plassen, hoofdpijn, verlies van eetlust, misselijkheid of braken, ongebruikelijke vermoeidheid of zwakte, tezamen met een verhoogde calciumspiegel van het bloed en een verslechterde nierfunctie.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket, Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Plastic flacon: Bewaren beneden 30 C. De flacon zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht. Doordrukstripverpakking: Bewaren beneden 25 C. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

Na openen 6 maanden houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? Calci-Chew 500 mg

De werkzame stof in een tablet is 1250 mg calciumcarbonaat (overeenkomend met 500 mg calcium).

Calci-Chew 1000 mg

De werkzame stof in een tablet is 2500 mg calciumcarbonaat (overeenkomend met 1000 mg calcium).

De andere stoffen zijn:

xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), smaakstof (sinaasappel), magnesiumstearaat, sucralose (E955), mono- en diglyceriden van vetzuren.

Hoe ziet Calci-Chew eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Calci-Chew zijn witte, ronde kauwtabletten.

Verpakkingsgroottes:

Plastic flacon: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 en 180 tabletten (500 mg) 30, 60, 90 en 100 tabletten (1000 mg)

Doordrukstripverpakking: 50 x 1 (eenheidsdosis) tabletten

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven op de markt te zijn.

Calci-Chew 500 mg is in het register ingeschreven onder RVG 14032.

Calci-Chew 1000 mg is in het register ingeschreven onder RVG 23468.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24 17489 Greifswald Duitsland

Fabrikanten:

Tabletten die in plastic flacons zijn verpakt:

Asker Contract Manufacturing AS

Drammensveien 852

NO-1383 Asker, Noorwegen

Tabletten in stripverpakking: Tjoapack Netherlands B.V. Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur, Nederland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

500 mg:

België: Calci-Chew

Finland: Calcichew appelsiini 500 mg purutabletti

Griekenland: Calcioral

Luxemburg: Calcichew

Nederland: Calci-Chew 500 mg

Spanje: Mastical

Zweden: Calcitugg 500 mg

1000 mg:

Nederland: Calci-Chew 1000 mg

Zweden: Calcitugg 1000 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2023.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 18.07.2023

Bron: Calci-Chew 1000 mg, kauwtabletten - Bijsluiter

Stof(fen) Calciumcarbonaat Calcium
Toelating Nederland
Producent CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Ziegelhof 24 17489 GREIFSWALD (DUITSLAND)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 23.03.1999
ATC-Code A12AA04
Farmacologische groep Calcium

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.