Ceclor 125 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie

Illustratie van Ceclor 125 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie
Stof(fen) Cefaclor
Toelating Nederland
Producent EuroCept
Verdovend Nee
ATC-Code J01DC04
Farmacologische groep Andere bèta-lactam-antibacteriële middelen

Vergunninghouder

EuroCept

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Cefaclor Sandoz 500 mg, tabletten Cefaclor Sandoz
Ceclor 250 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie Cefaclor EuroCept
Ceclor 500 mg, capsules Cefaclor EuroCept
Ceclor 250 mg, capsules Cefaclor EuroCept

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ceclor is bedoeld voor de behandeling van de volgende infecties, indien veroorzaakt door voor cefaclor gevoelige bacteriën:

 • plotselinge middenoorontsteking (acute otitis media)
 • plotselinge voorhoofdsholteontsteking veroorzaakt door micro-organismen (acute bacteriële sinusitis)
 • buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking (pneumonie)
 • plotselinge verergering van een chronische ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm (acute exacerbatie van chronische bronchitis)
 • keelontsteking/amandelontsteking (pharyngitis/tonsillitis)

Vaak is cefaclor niet het geneesmiddel van eerste keus voor de behandeling van luchtweginfecties. Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Ceclor niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u overgevoelig bent voor cefaclor of voor één van de andere cefalosporines en/of penicillines.
CECL nl 003 PIL 07May2012 1 van 7

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ceclor?

 • Voordat er met een behandeling met Ceclor wordt gestart, moet men nauwkeurig nagaan of bij u in het verleden overgevoeligheidsreacties op cefalosporines en penicillinen zijn opgetreden. Cefalosporines mogen niet worden gebruikt indien bekend is dat bij u onmiddellijke overgevoeligheidsreacties op cefalosporines of penicillinen zijn opgetreden. In geval van twijfel dient er een arts aanwezig te zijn bij de eerste toediening om mogelijke overgevoeligheidsreacties te kunnen behandelen. Een overgevoeligheidsreactie kan zijn geweest: jeuk, huiduitslag, benauwdheid, zwelling na/tijdens geneesmiddelgebruik. Bij sommige personen kunnen zich gedurende de behandeling huidverschijnselen voordoen met name een rode huiduitslag. Indien zich dit bij u voordoet, wordt u geadviseerd onmiddellijk te stoppen met Ceclor en contact op te nemen met uw behandelend arts omdat dit een aanwijzing kan zijn dat u overgevoelig bent voor Ceclor.
 • Wanneer u langdurig behandeld wordt met Ceclor, kan dit een overmatige ontwikkeling van niet- gevoelige micro-organismen veroorzaken.
 • Als u last krijgt van diarree tijdens de behandeling, aangezien een ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm (pseudomembraneuze colitis) en een toename van het aantal niet-gevoelige micro- organismen kunnen optreden bij het gebruik van cefaclor. Als u last krijgt van diarree, moet u uw arts waarschuwen.
 • Als u gelijktijdig andere geneesmiddelen gebruikt. Zie hiervoor de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”.
 • Als het wordt toegediend aan kinderen jonger dan 1 maand, omdat het niet bekend is of cefaclor werkzaam en veilig is bij deze kinderen.

Raadpleeg uw arts of apotheker indien één (of meer) van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is (zijn), of dat in het verleden is (zijn) geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ceclor nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

 • Als u ook probenecide gebruikt (een geneesmiddel dat wordt gebruikt in combinatie met bepaalde antibiotica en bij jicht), aangezien probenecide de uitscheiding van cefaclor door de nier kan remmen.
 • Als u gelijktijdig andere geneesmiddelen gebruikt, die eventueel invloed hebben op de nierfunctie (zoals furosemide, etacrynezuur en aminoglycosides). U moet dit aan uw arts melden.
 • Als u maagzuurbindende middelen (antacida) gebruikt. De absorptie en daardoor de werking van cefaclor kan worden verminderd.
  • Als u gelijktijdig middelen gebruikt die ingenomen worden om zwangerschap te voorkomen (orale anticonceptiva); het is mogelijk dat de dosering van Ceclor aangepast moet worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Met betrekking tot cefaclor zijn onvoldoende gegevens bij de mens over het gebruik tijdens de zwangerschap beschikbaar. Daarom is voorzichtigheid geboden bij het gebruik van Ceclor tijdens de zwangerschap.

Er zijn kleine hoeveelheden cefaclor aangetoond in moedermelk na innemen van enkelvoudige doses van 500 mg. Omdat het effect op zuigelingen niet bekend is, wordt geadviseerd tijdens het gebruik van cefaclor geen borstvoeding te geven.

Bent u zwanger, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van cefaclor op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Stoffen in Ceclor poeder voor orale suspensie waarmee u rekening moet houden

Na bereiding bevat Ceclor orale suspensie ongeveer 3 gram sucrose per 5 ml. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering van 750 mg, leveren Ceclor 125 mg/5 ml en 250 mg/5 ml respectievelijk 18 gram (in 30 ml) en 9 gram (in 15 ml) sucrose.

CECL nl 003 PIL 02Jul2012 2 van 7

Niet geschikt bij een erfelijke fructose-intoleratie (aangeboren afwijking in de stofwisseling van vruchtensuiker), glucose-galactose malabsorptie syndroom (stoornis in de opname van glucose en galactose door de darmen), of sucrose-isomaltase deficiëntie (defect van enzymen die betrokken zijn bij de stofwisseling van suikers). Kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Ceclor altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosering wordt bepaald door uw arts, die rekening houdt met de ernst van de infectie.

Ook de duur van de behandeling wordt bepaald door uw arts. Bij de behandeling van infecties met beta-hemolytische streptokokken (een bepaald soort bacterie) moet ten minste gedurende 10 dagen cefaclor worden gebruikt. Het is van belang dat u een kuur helemaal afmaakt, ook als u zich al eerder beter voelt. Als u zich niet beter voelt nadat u de kuur hebt afgemaakt, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer u bemerkt dat Ceclor te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Ceclor 250 mg en 500 mg, capsules

De capsules dienen met een kleine hoeveelheid vloeistof te worden ingenomen.

Ceclor 125 mg/5 ml en 250 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie

In de apotheek zal de inhoud van de flacon worden gesuspendeerd. De flacon met poeder moet vóór de toevoeging van water goed geschud worden. Er dient 60 ml water in twee delen (2 x 30 ml) te worden toegevoegd. Na elke toevoeging van water moet de flacon goed geschud worden. Na toevoeging van 60 ml water bevat de flacon Ceclor 125 mg/5 ml, 100 ml suspensie met een concentratie van 25 mg/ml. Na toevoeging van 60 ml water bevat de flacon Ceclor 250 mg/5 ml, 100 ml suspensie met een concentratie van 50 mg/ml. De flacon zorgvuldig gesloten houden. Goed schudden voor gebruik. De suspensie dient met behulp van het bijgeleverde maatspuitje te worden afgemeten en vervolgens ingenomen. Het maatspuitje heeft een maatverdeling in de vorm van streepjes. Ieder streepje geeft 0,5 ml suspensie aan.

Gebruik bij volwassenen

 • De gebruikelijke dosering is iedere 8 uur 250 mg.
 • Bij infecties op moeilijk bereikbare plaatsen kan een dosering van iedere 8 uur 500 mg nodig zijn.
 • De maximale dosis en behandelingsduur voor volwassenen is 4 g/dag voor maximaal 28 dagen. De totale dagelijkse dosering mag de 4 gram echter niet overschrijden.

Gebruik bij kinderen

 • De aanbevolen dosering bij kinderen is 20 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag, verdeeld in 3 giften (om de 8 uur). Maximum per dag is 1 gram.
 • Bij middenoorontsteking wordt 40 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag aanbevolen, waarbij de totale dosering nier meer dan 1 gram per dag mag bedragen.
 • Het is niet bekend of cefaclor werkzaam en veilig is bij kinderen jonger dan 1 maand.

Gebruik bij verstoorde nierfunctie

Bij patiënten met nierfunctiestoornissen dient in sommige gevallen de dosering te worden aangepast.

Heeft u te veel Ceclor ingenomen?

Wanneer u te veel Ceclor hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. De verschijnselen die kunnen optreden wanneer u te veel Ceclor hebt gebruikt zijn: misselijkheid, overgeven, pijn in de maagstreek en diarree.

CECL nl 003 PIL 02Jul2012 3 van 7

Bent u vergeten Ceclor in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u Ceclor niet op tijd hebt ingenomen, moet u de vergeten dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt op het moment dat u al aan de volgende dosis toe bent, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen en het schema vervolgen alsof er niets gebeurd is.

Als u stopt met het innemen van dit middel

U moet de kuur met Ceclor, die de arts heeft voorgesteld, afmaken. Als niet alle bacteriën gedood zijn, kunnen de verschijnselen weer terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook Ceclor bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik van Ceclor. De bijwerkingen zijn gerangschikt op basis van de Systeem/orgaanklasse volgens gegevensbank MedDRA. De frequentie van iedere bijwerking is weergegeven, waarbij de volgende categorie-indeling is gebruikt:

reactie); een bepaald type allergische reacties (serumziekte) of reacties die lijken op serumziekte: huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme) in combinatie met gewrichtspijn (arthralgie) gewrichtsontsteking (arthritis) en koorts.

Zenuwstelselaandoeningen

Zelden Krachteloosheid (astenie); plotseling optredende bewusteloosheid (syncope); hyperactiviteit, deze bijwerking zal doorgaans verdwijnen na stopzetten van de behandeling; nervositeit; slapeloosheid (insomnia); verwardheid; verhoogde (spier)spanning (hypertonie); duizeligheid; waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties); slaperigheid.

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Zelden Kortademigheid (dyspnoe); neusverkoudheid (rhinitis).
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak Diarree (de meest voorkomende bijwerking, zelden ernstig genoeg om de
Soms behandeling te staken); misselijkheid.
Braken

Lever- en galaandoeningen

Zelden Geelzucht door galstuwing (cholestatische geelzucht)

Onbekend Lichte verhoging van AST, ALT of alkalische fosfatase waarden.

Huid- of onderhuidaandoeningen

Vaak Huiduitslag gelijkend op mazelen (morbilliforme huiduitslag) (deze reactie
Soms verdwijnt doorgaans na het stopzetten van de behandeling)
Jeuk; huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) (deze reactie
Zelden verdwijnt doorgaans na het stopzetten van de behandeling)
Huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme); ernstige
  overgevoeligheidsreactie met hoge koorts, rode vlekken op de huid,
  gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom); ernstige,
  plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de
  huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse); plotselinge
  vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld keel of tong),
  ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie
  (angio-oedeem); jeuk aan de geslachtsorganen (genitale pruritis) ontsteking van de
  schede (vaginitis); schimmelinfectie van de schede (vaginale moniliasis)

Nier- en urinewegaandoeningen

Zelden Omkeerbare ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (reversibele interstitiële nefritis); aanwezigheid van eiwit (proteïne) in de urine.

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Zelden Gewrichtspijn (arthralgie); gewrichtsontsteking (arthritis)
Algemene aandoeningen en stoornissen op de plaats van toediening
Soms Koorts
Onderzoeken  
Vaak Afwijkende waarden bij testen die gedaan worden om de leverfunctie te
Soms controleren (SGOT, SGPT)
Afwijkende waarden bij testen die gedaan worden om de nierfunctie te controleren

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

CECL nl 003 PIL 02Jul2012 5 van 7

Ceclor 250 en 500 mg, capsules

Bewaren beneden 30 C. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.

Ceclor 125 mg/5 ml en 250 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie

Bewaren beneden 30°C. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking. Als het poeder is gesuspendeerd in water moet de suspensie bewaard worden in de koelkast (2°C – 8°C. De suspensie is dan nog 14 dagen houdbaar.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket van de flacon na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in Ceclor is cefaclormonohydraat.

Ceclor 250 mg (500 mg), capsules bevatten cefaclormonohydraat overeenkomend met 250 mg (500 mg) cefaclor;

Ceclor 125 mg/5 ml (250 mg/5 ml), poeder voor orale suspensie bevat na bereiding cefaclormonohydraat overeenkomend met 125 mg/5 ml (250 mg/5 ml) cefaclor;

De andere stoffen in Ceclor zijn:

Ceclor 250 mg, capsules

Capsulewand: gelatine, erythrosine (E127), patentblauw V (E131), titaniumdioxide (E171); capsulevulling: magnesiumstearaat (E470B), dimeticon (E900), gepregelatineerd zetmeel.

Ceclor 500 mg, capsules

Capsulewand: gelatine, erythrosine (E127), patentblauw V (E131), titaniumdioxide (E171), zwart ijzeroxide (E172); capsulevulling: magnesiumstearaat (E470B), dimeticon (E900), gepregelatineerd zetmeel.

Ceclor 125 mg/5 ml en 250 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie

Sucrose, erythrosine (E127), methylcellulose (E461), natriumlaurylsulfaat, kunstmatige aardbeienaroma, xanthaangom (E415), gemodificeerd zetmeel, dimeticon (E900). Het kunstmatige aardbeienaroma bevat dextrinen, ethylcitraat en propyleenglycol.

Hoe ziet Ceclor eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ceclor wordt geleverd in twee verschillende farmaceutische vormen, als capsules en als een poeder voor orale suspensie.

De capsules van 250 mg worden geleverd in een verpakking met 2 doordrukstrips van 10 capsules. De capsules van 250 mg zijn wit met paars. De capsules van 500 mg worden geleverd in een verpakking met 2 of 10 doordrukstrips van 10 capsules. De capsules van 500 mg zijn grijs met paars.

Het poeder voor orale suspensie wordt geleverd in een verpakking met een plastic flacon van 100 ml. De flacon bevat zoveel poeder dat na toevoeging van de aangegeven hoeveelheid water in de apotheek er 100 ml suspensie is ontstaan. De orale suspensie wordt geleverd met een maatspuitje van 5 ml.

Ceclor is in het register ingeschreven onder de volgende nummers:

RVG 08150 Ceclor 250 mg, capsules

RVG 08151 Ceclor 500 mg, capsules

CECL nl 003 PIL 02Jul2012 6 van 7

RVG 08152 Ceclor 125 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie RVG 08153 Ceclor 250 mg/5 ml, poeder voor orale suspensie

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eurocept BV, Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Nederland

Fabrikant

Facta Farmaceutici S.p.A., Via Laurentina Km 24.730, 00040 Pomezia, Roma, Italië

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2012.

CECL nl 003 PIL 02Jul2012 7 van 7

Advertentie

Stof(fen) Cefaclor
Toelating Nederland
Producent EuroCept
Verdovend Nee
ATC-Code J01DC04
Farmacologische groep Andere bèta-lactam-antibacteriële middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.