Advertentie

Auteur: Dr. Fisher Farma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

CYCLOGYL behoort tot de groep van pupilverwijdende oogdruppels.

Het wordt voornamelijk gebruikt om de pupil te verwijden bij bepaalde oogonderzoeken.

Daarnaast kan het worden gebruikt om de pupil te verwijden ter voorkoming en/of behandeling van verklevingen die kunnen voorkomen bij ontstekingen in het voorste gedeelte van het oog.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U heeft nauwe kamerhoekglaucoom of denkt dit te hebben. Uw arts of oogspecialist kan dit controleren voordat het geneesmiddel wordt ingedruppeld om er zeker van te zijn dat dit probleem niet van toepassing is op uw ogen.
 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

U heeft bij eerder gebruik van het geneesmiddel atropine een ernstige reactie gekregen. Dit is met name van toepassing bij kinderen.

Gebruik van dit geneesmiddel kan er voor zorgen dat:

 • De druk in uw oog hoger wordt. Uw oogdruk zal gecontroleerd moeten worden voordat u begint met het gebruik van Cyclogyl, met name bij ouderen.
 • Er gedragsveranderingen optreden, met name bij kinderen en ouderen, alhoewel dergelijke reacties bij iedere leeftijdsgroep kunnen voorkomen. Deze reacties kunnen zich onder andere uiten in
  • coördinatieproblemen,
  • onsamenhangende spraak,
  • rusteloosheid,
  • opwinding,
  • waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties),
  • verhoogd activiteitsniveau (hyperactiviteit),
  • epileptische aanval,
  • verwardheid en
  • ernstige geestesziekte (psychose).
 • U wazig ziet of uw ogen gevoeliger zijn voor licht. Het dragen van een donkere bril beschermt uw ogen totdat de effecten minder worden.

Neem contact op met uw arts voor advies.

U heeft koorts of u bent enige tijd in een warme omgeving geweest of u heeft in een warm klimaat geleefd. Dit is voornamelijk van toepassing bij kinderen

U gebruikt andere geneesmiddelen. Lees dan ook de rubriek ‘gebruikt u nog andere geneesmiddelen’.

U heeft last heeft van ernstige oogpijn. Raadpleeg zo snel mogelijk een arts.

Omdat effecten op het hart en de bloedvaten voor kunnen komen wanneer Cyclogyl in de rest van het lichaam komt, moet het voorzichtig worden gebruikt bij patienten met hart-en vaataandoeningen.

Als u last krijgt van een versnelde hartslag of duizeligheid is er mogelijk teveel Cyclogyl in de rest van het lichaam terecht gekomen. Stop met het gebruik en raadpleeg uw arts.

Gebruik bij kinderen

Wanneer Cyclogyl wordt gebruikt bij vroeggeboren of kleine kinderen, jonge kinderen of kinderen met het syndroom van Down, spastische verlamming, hersenbeschadiging, epilepsie of kinderen met een lichte huid en blauwe ogen, moet dit onder controle van een arts gebeuren omdat ernstige reacties op kunnen treden bij gebruik van dit product..

Na toediening moeten kinderen minstens 30 minuten nauwlettend worden geobserveerd.

Er kan voedselintolerantie optreden na gebruik van Cyclogyl bij kinderen. Daarom moeten kinderen niet eten tot 4 uur na toediening van Cyclogyl. Zorg ervoor dat Cyclogyl niet in contact komt met de mond of wangen van uw kind. Was onmiddellijk na toediening uw handen en de handen en wangen van uw kind

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Cyclogyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Raadplaag uw arts wanneer u amantadine (een middel tegen de ziekte van Parkinson), geneesmiddelen tegen allergische reacties (anti- histaminica), geneesmiddelen tegen psychosen of geneesmiddelen tegen depressie gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Cyclogyl mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Cyclogyl oogdruppels heeft grote invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Cyclogyl kan slaperigheid, wazig zicht en overgevoeligheid voor licht veroorzaken. Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap tot uw zicht weer helder is.

Cyclogyl bevat benzalkoniumchloride

Wanneer u contactlenzen draagt

Benzalkoniumchloride, dat als conserveermiddel wordt gebruikt, kan oogirritatie veroorzaken. Contact met zachte contactlenzen moet worden vermeden, aangezien benzalkoniumchloride zachte contactlenzen kan doen verkleuren. Verwijder uw contactlenzen voordat u uw oogdruppels indruppelt en wacht tenminste 15 minuten voordat u uw lenzen weer inzet.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Cyclogyl alleen om in uw ogen te druppelen.

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Eén druppel in het/de aangedane oog/ogen, een of hooguit twee keer per dag. De dosis die gebruikt moet worden is verschillend voor iedere patiënt. Volg het voorschrift van uw arts of de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Als uw dosering afwijkt, wijzig dit dan niet, tenzij uw arts u die instructies geeft.

Oogonderzoek bij volwassenen:

Eén druppel in het oog. Indien nodig kan dit 5 minuten later gevolgd worden door een tweede druppel. De behandelend arts of de assistent zal de oogdruppels in uw oog/ogen druppelen.

Gebruik bij kinderen Oogonderzoek bij kinderen:

Kinderen van 0-3 maanden: Cyclogyl oogdruppels zijn niet geschikt voor gebruik bij vroeggeboren kinderen en kinderen jonger dan 3 maanden

Kinderen ouder dan 3 maanden: Eén druppel in het oog, indien nodig gevolgd door een tweede druppel na 5 minuten.

Hoe wordt CYCLOGYL gebruikt?
1 2 3
 • Pak het flesje CYCLOGYL en een spiegel.
 • Was uw handen.
 • Pak het flesje en draai de dop eraf.
 • Houd het flesje ondersteboven vast tussen uw duim en middelvinger.
 • Buig uw hoofd achterover. Trek uw onderste ooglid met een schone vinger naar beneden tot er een ‘zakje’ tussen het ooglid en uw oog ontstaat. De druppel moet hierin vallen (figuur 1).
 • Breng het uiteinde van het flesje vlak bij uw oog. Gebruik hierbij de spiegel als u dat handig vindt.
 • Raak uw oog of ooglid, het omringende gedeelte of andere oppervlakken niet aan met de druppelteller. Het zou de druppels die nog in het flesje zitten kunnen infecteren.
 • Druk zachtjes op de onderkant van het flesje, zodat er één druppel Cyclogyl per keer uitkomt.
 • Knijp niet in het flesje: het flesje is zo ontworpen dat slechts een lichte druk op de onderkant volstaat (figuur 2).
 • Druk na gebruik van CYCLOGYL met een vinger tegen uw ooghoek, naast de neus (figuur 3). Dit helpt te voorkomen dat CYCLOGYL in de rest van uw lichaam komt.
 • Als u in beide ogen druppels gebruikt, herhaal deze stappen dan voor het andere oog.
 • Schroef de dop onmiddellijk na gebruik weer stevig op het flesje.

Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen, probeer het dan opnieuw.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt ?

Als u teveel in uw ogen krijgt, spoel het oog dan met lauwwarm water. Daarna geen extra druppels in uw oog druppelen tot het tijd is voor uw volgende, normale dosis.

De reacties die kunnen optreden wanneer u teveel heeft gebruikt zijn onder andere: roodheid of droog worden van de huid (bij kinderen kan huiduitslag optreden), wazig zicht, snelle en onregelmatige hartslag, koorts, verhoogde bloeddruk, verhoogde oogdruk, moeilijkheden met plassen, verstopping, zwellen van de buik bij kinderen, stuiptrekkingen, hallucinaties, verminderd coördinatievermogen.

Bij een ernstige overdosering of wanneer de oogdruppels per ongeluk via de mond zijn ingenomen, kunnen zeer ernstige reacties optreden (met name bij kinderen), zoals onderdrukking van het centrale zenuwstelsel, coma, falen van de bloedsomloop en de ademhaling en overlijden. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken ?

Als u de oogdruppels vergeet te gebruiken, gebruik dan één druppel zodra u het zich herinnert, en volg daarna weer uw normale doseringsschema. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Er zijn geen effecten te verwachten wanneer wordt gestopt met het gebruik van CYCLOGYL.

Als u ook andere oogdruppels of -zalf gebruikt, wacht dan minstens 5 minuten tussen het indruppelen van CYCLOGYL en de andere middelen. Oogzalf moeten als laaste gebruikt worden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddelen kan CYCLOGYL bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij gebruik van Cyclogyl:

Effecten in het oog:

Zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

Oogirritatie met branden en prikken kan optreden bij het indruppelen maar is van voorbijgaande aard.

Vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100 patiënten): moeilijkheden met scherpstellen, wazig zicht, overgevoeligheid voor licht.

Zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten): oogpijn, aandoening van het hoornvlies.

Onbekend (onbekend hoe vaak het kan voorkomen): blijvend grote pupil.

Effecten in de rest van het lichaam

Soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten): verhoogde oogdruk. Zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten): overgevoeligheid, verminderde coordinatie van benen en armen, rusteloosheid, toevallen, verwardheid (ten aanzien van tijd en plaats), het niet meer herkennen van mensen, duizeligheid, flauwvallen, verminderd gevoel, abnormaal gevoel van de huid, versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk, verstopping, moeilijkheden met slikken, huiduitslag, minder speeksel, geestelijke aandoening, abnormaal gedrag, hallucinaties, branderig gevoel van de huid, rood worden van de huid.

Zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op 10.000 patiënten): minder zweten, niet meer kunnen plassen, minder slijm en snot.

Onbekend (onbekend hoe vaak het kan voorkomen): opgewondenheid, hoofdpijn, slaperigheid, braken, misselijkheid, droge mond, roodheid van de huid, moeilijkheden met lopen, koorts, vermoeidheid.

Bij kinderen kan ook kan zwelling van de buik voorkomen.

Ernstige reacties worden gekenmerkt door verlaagde bloeddruk met een snelle vermindering van de ademhaling.

Bij kinderen kan een plaatselijke allergische reactie in de vorm van huiduitslag na gebruik van dit product voorkomen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 30°C.
 • In een gesloten flesje bewaren.
 • 4 weken houdbaar na opening van het flesje

Om besmetting te voorkomen, moet u 4 weken na eerste opening het flesje weggooien en een nieuw flesje openmaken.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het Dr. Fisher Farma etiket na “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is cyclopentolaat hydrochloride. Iedere ml oplossing bevat 10 mg cyclopentolaat hydrochloride

De andere stoffen in dit middel zijn boorzuur, kaliumchloride, benzalkoniumchloride, natriumedetaat, geconcentreerd zoutzuur en/of natriumcarbonaat (voor het instellen van de zuurgraad (pH)) en gezuiverd water.

Hoe ziet Cylcogyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

CYCLOGYL oogdruppels is een vloeistof (witachtig van kleur), geleverd in een doorzichtig 15 ml plastic flesje met een rode schroefdop

Fabrikant

SA Alcon-Couvreur NV, Rijksweg 14 B-2870 Puurs, België

Registratiehouder / ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG-nummer

CYCLOGYL, 1% oogdruppels, oplossing

RVG 108488 // 06851 L.v.h.: Griekenland

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2013

BS03058 / 02 / 01 maart 2013 (Herziening: november 2011)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK