Diazepam Actavis 5 mg, tabletten

Illustratie van Diazepam Actavis 5 mg, tabletten
Stof(fen) Diazepam
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code N05BA01
Farmacologische groep Anxiolytica

Vergunninghouder

Actavis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Diazepam Actavis bevat diazepam als werkzame stof en behoort tot een groep geneesmiddelen die benzodiazepinen worden genoemd. Diazepam heeft een angstremmende, kalmerende en spierverslappende werking.

Diazepam Actavis wordt gebruikt voor:

 • de behandeling van angst.
 • de behandeling van spierspasmen, inclusief spasmen die worden veroorzaakt door cerebrale spasticiteit (vanuit de hersenen).
 • alcoholontwenningsverschijnselen.
 • slaap voorafgaand aan operaties (premedicatie).

Uw arts kan Diazepam Actavis ook voorschrijven voor andere toepassingen. Volg de voorschriften van uw arts zorgvuldig op.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u lijdt aan myasthenia gravis waardoor uw spieren sneller verzwakken of vermoeid raken.
 • als u slaapapneu hebt (een slaapstoornis waarbij de ademhaling afwijkende pauzes kent tijdens het slapen).
 • als u een ernstige leveraandoening hebt.
 • als u acute respiratoire depressie hebt (trage en/of oppervlakkige ademhaling).

Neem contact op met uw arts, of apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

 • als u verslaafd bent geweest aan alcohol of drugs
 • als u ouder bent dan 65 jaar. Diazepam Actavis kan verwardheid veroorzaken en heeft invloed op de spieren waardoor u kunt vallen en verwondingen kunt oplopen.
 • als u ademhalingsproblemen hebt
 • als u lijdt aan depressies
 • als u zelfmoordgedachten hebt
 • als u lijdt aan epilepsie of eerder aanvallen hebt gehad

Andere overwegingen

 • Mentale bijwerkingen – raadpleeg uw arts als u bijwerkingen krijgt als agitatie, hyperactiviteit, rusteloosheid, agressie, nachtmerries of hallucinaties. De kans dat deze bijwerkingen optreden is het grootst bij kinderen of ouderen.
 • Geheugenverlies – bij het gebruik van dit geneesmiddel kunt u geheugenverlies ervaren. De kans hierop is groter wanneer u hogere doses diazepam gebruikt.
 • Afhankelijkheid – bij het gebruik van dit geneesmiddel bestaat er een risico op afhankelijkheid. Dit risico neemt toe bij hogere doses, naarmate u het middel langer gebruikt, en bij patiënten die eerder verslaafd zijn geweest aan alcohol of drugs. Daarom is het belangrijk dat u Diazepam Actavis zo kort mogelijk gebruikt.
 • Tolerantie – als u na een paar weken merkt dat de tabletten niet meer zo goed werken als in het begin van de behandeling, neem dan contact op met uw arts.
 • Ontwenning – de behandeling moet geleidelijk worden afgebouwd. Ontwenningsverschijnselen van Diazepam Actavis komen al voor bij normale doses gedurende korte periodes. Zie rubriek 3 bij 'Als u stopt met het gebruik van dit middel’.

Gebruik van andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Diazepam Actavis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geld vooral bij:

 • antidepressiva (bijvoorbeeld fluvoxamine en fluoxetine)
 • antipsychotica zoals clozapine (voor de behandeling van psychische aandoeningen)
 • antihistaminica (voor de behandeling van allergieën)
 • algehele narcose
 • sedativa (wordt gebruikt voor kalmerende effecten)
 • hypnotica (slaapmiddelen)
 • spierverslappers (bijvoorbeeld suxamethonium en tubocurarine)
 • bepaalde krachtige pijnstillers zoals morfine (opiaten)
 • barbituraten zoals fenobarbital (ter behandeling van epilepsie en psychische aandoeningen). Het gebruik van deze geneesmiddelen in combinatie met diazepam kan uw geestelijke gesteldheid beïnvloeden, u erg slaperig maken en uw ademhaling en bloeddruk onderdrukken.
 • disulfiram (ter behandeling van alcoholverslaving). Gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met diazepam kan u erg slaperig maken en er ook voor zorgen dat diazepam langzamer dan normaal uit uw lichaam verdwijnt.
 • geneesmiddelen voor epilepsie, bijvoorbeeld fenytoïne en carbamazepine, omdat deze middelen de werking van diazepam kunnen verminderen. Diazepam kan ook de manier waarop fenytoïne werkt veranderen.
 • theofylline (ter behandeling van astma en andere ademhalingsproblemen), omdat dit middel de werking van diazepam kan verminderen.
 • cimetidine, omeprazol of esomeprazol (maagzuurremmers), omdat deze middelen ervoor kunnen zorgen dat diazepam langzamer dan normaal uit uw lichaam verdwijnt.
 • rifampicine (een antibioticum) omdat dit geneesmiddel ervoor kan zorgen dat diazepam sneller dan normaal uit uw lichaam verdwijnt. De werking van diazepam kan hierdoor worden verminderd.
 • atazanavir, ritonavir, delavirdine, efavirenz, indinavir, nelfinavir of saquinavir (antivirale middelen), fluconazol, itraconazol, ketoconazol of voriconazol (antischimmelmiddelen), omdat deze middelen ervoor kunnen zorgen dat diazepam langzamer dan normaal uit uw lichaam verdwijnt en zo het risico op bijwerkingen vergroten.
 • isoniazide (ter behandeling van tuberculose), omdat dit geneesmiddel ervoor kan zorgen dat diazepam langzamer dan normaal uit uw lichaam verdwijnt.
 • orale anticonceptiva, omdat de pil ervoor kan zorgen dat diazepam langzamer dan normaal uit uw lichaam verdwijnt en zo de werking ervan kan vergroten. Bij gelijktijdig gebruik van diazepam en orale anticonceptiva kunnen doorbraakbloedingen voorkomen, maar de bescherming tegen zwangerschap wordt niet verminderd.
 • cisapride (ter behandeling van maagaandoeningen), omdat dit geneesmiddel ervoor kan zorgen dat diazepam langzamer dan normaal uit uw lichaam verdwijnt.
 • corticosteroïden (ter behandeling van ontstekingen in het lichaam), omdat deze middelen de werking van diazepam kunnen verminderen.
 • levodopa (ter behandeling van de ziekte van Parkinson). Diazepam kan de werking van levodopa verminderen.
 • valproïnezuur (ter behandeling van epilepsie en psychische aandoeningen), omdat dit middel ervoor kan zorgen dat diazepam langzamer dan normaal uit uw lichaam verdwijnt en zo de werking van diazepam kan vergoten.
 • ketamine (een anestheticum), omdat diazepam het effect van ketamine versterkt.

Drink geen alcohol in de periode dat u diazepam gebruikt. Alcohol kan de sedatieve werking van Diazepam Actavis versterken en u kunt er heel slaperig van worden.

U mag geen grapefruitsap drinken zo lang u diazepam gebruikt, omdat dit ervoor kan zorgen dat diazepam langzamer dan normaal uit uw lichaam verdwijnt en zo het risico op bijwerkingen vergroot.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voor u geneesmiddelen gaat gebruiken.

Als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft mag u Diazepam Actavis niet gebruiken. Als u Diazepam Actavis gebruikt in de laatste fase van de zwangerschap of tijdens de bevalling, kan uw baby een lagere lichaamstemperatuur hebben, slap zijn of problemen hebben met de ademhaling. Bij regelmatig gebruik van dit middel in de laatste fase van de zwangerschap kan uw baby last krijgen van ontwenningsverschijnselen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Diazepam Actavis kan u een slaperig gevoel geven en uw concentratievermogen aantasten. Het kan ook van invloed zijn op de manier waarop uw spieren werken. Deze effecten kunnen aanhouden tot een paar dagen na het staken van de behandeling met diazepam. Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap als u hier last van hebt.

Diazepam Actavis bevat lactose

Diazepam Actavis bevat lactose (een soort suiker). Indien u is verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Slik de tabletten heel door met een glas water. [Voor 5 mg en 10 mg tabletten:]

De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses

Uw arts bepaalt wat voor u de juiste dosis is en hoe lang u de tabletten moet innemen. De duur van de behandeling bedraagt doorgaans niet langer dan 4 weken. Zo nodig kan uw arts de duur van de behandeling verlengen.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen

Voor angst: Twee tot drie maal per dag 2 mg tot 5 mg diazepam. Zo nodig mag de dosering worden verhoogd tot maximaal 30 mg diazepam per dag, verdeeld over 2 tot 4 doses.

Voor de behandeling van spierspasmen: Tot 15 mg diazepam per dag, verdeeld over 2 tot 4 doses.

Voor de behandeling van spierspasmen bij cerebrale spasticiteit: Tot maximaal 60 mg diazepam per dag, verdeeld over 3 tot 4 doses.

Voor de behandeling van alcoholontwenningsverschijnselen: 5 mg tot 20 mg diazepam, zo nodig eenmaal herhaald binnen 2 tot 4 uur, of drie tot vier maal 10 mg diazepam op de eerste dag. Na de eerste dag wordt de dosering doorgaans teruggebracht tot 5 mg diazepam, drie tot vier maal daags indien nodig. In ernstige gevallen kan uw arts een ander doseringsschema voorschrijven en kan het nodig zijn dat de behandeling plaatsvindt in een ziekenhuisomgeving.

Premedicatie voor een operatie: Eenmaal 5 mg tot 20 mg diazepam.

Gebruik bij kinderen ouder dan 6 jaar en jongeren

De kinderarts beslist hoe veel en hoe vaak Diazepam Actavis moet worden gegeven. De gebruikelijke dosis is 0,1 tot 0,3 mg/kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee tot vier doses.

Oudere patiënten

Als u ouder of verzwakt bent, bent u waarschijnlijk gevoeliger voor de werking van Diazepam Actavis en kan het nodig zijn dat uw dosis wordt verlaagd. Uw arts beslist hoe veel en hoe vaak u Diazepam Actavis moet krijgen. De gebruikelijke startdosis is een tot twee maal per dag 2 tot 2,5 mg.

Verminderde nierfunctie

Er is doorgaans geen dosisaanpassing nodig.

Verminderde leverfunctie

Als u lijdt aan cirrose of een andere leveraandoening, moet uw dosis worden verlaagd.

Patiënten met overgewicht

Als bij u sprake is van overgewicht, kan het langer duren voordat u de werking van het geneesmiddel ervaart. De werking van Diazepam Actavis, met de mogelijke bijwerkingen, kan ook langer aanhouden.

Wanneer u te veel tabletten heeft ingenomen (meer dan voorgeschreven) of wanneer u denkt dat een kind een tablet kan hebben ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde EHBO-post of uw arts.

Symptomen van een overdosis zijn onder andere verlies van coördinatie van spierbewegingen, slaperige en suffe toestand, verwardheid, onduidelijk spreken en spierzwakte. Een extreme overdosis kan leiden tot coma (diepe bewusteloosheid), lage lichaamstemperatuur (hypothermie), lage bloeddruk, trage hartslag en ernstige ademhalingsproblemen.

Wanneer u een dosis vergeet in te nemen, neem deze dan in zodra u er aan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

 • Stop niet met dit geneesmiddel zonder eerst met uw arts te overleggen. U moet het aantal tabletten dat u gebruikt geleidelijk verminderen voordat u helemaal stopt met dit middel.
 • Als u ineens stopt met het innemen van Diazepam Actavis kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen, waaronder: angst, paniekaanvallen, palpitaties (hevige en bonzende hartslag), zweten, trillen, maagproblemen, prikkelbaarheid, agressie, verstoorde zintuiglijke waarneming, spierspasmen, algeheel onwel voelen, verlies van eetlust, slapeloosheid, mentale bijwerking zoals ernstige verwardheid en aanvallen. De kans op en de ernst van de ontwenningsverschijnselen hangen af van de behandelduur, de dosering en de mate van afhankelijkheid.
 • Als u lijdt aan epilepsie of eerder aanvallen hebt gehad en ineens stopt met het innemen van Diazepam Actavis, dan loopt u risico op stuipen of langdurende epileptische aanvallen. Ook als u een alcohol- of drugsprobleem hebt, loopt u risico op aanvallen als u ineens stopt met het innemen van Diazepam Actavis.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, of apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en behoeven onmiddellijk medische zorg:

Soms: komt voor bij 1 tot 10 per 1000 gebruikers

 • Respiratoire depressie (heel trage en/of oppervlakkige ademhaling)

Zelden (bij 1 tot 10 per 10.000 gebruikers)

 • Ademstilstand (stoppen met ademhalen)
 • Bewusteloosheid
 • Geelzucht (leidt tot geel worden van de huid of het oogwit)

Zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 per 10.000 gebruikers

 • Anafylaxie (ernstige allergische reactie) met symptomen als plotselinge kortademigheid, zwellen van de lippen, tong en keel of lichaam, uitslag, flauwvallen of problemen met slikken

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

Zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 per 10 gebruikers

 • Sufheid

Vaak: komt voor bij 1 tot 10 per 100 gebruikers

 • Vermoeidheid
 • Ontwenningsverschijnselen (voor mogelijke symptomen zie rubriek 3 Als u stopt met het gebruik van dit middel)
 • Verwardheid
 • Verlies van coördinatie van de spierbewegingen (ataxie) en andere bewegingsaandoeningen, trillen

Soms: komt voor bij 1 tot 10 per 1000 gebruikers

 • Spierzwakte
 • Geheugenverlies
 • Concentratieproblemen
 • Evenwichtsstoornissen
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Onduidelijk spreken
 • Maag- en darmaandoeningen, zoals misselijkheid, overgeven, verstopping, diarree
 • Toename speekselproductie
 • Allergische huidreacties in de vorm van jeuk, rode huid, zwellingen en huiduitslag.

Zelden (bij 1 tot 10 per 10.000 gebruikers)

 • Mentale bijwerkingen zoals opwinding, agitatie, rusteloosheid, prikkelbaarheid, agressie, geheugenverlies, waandenkbeelden, woedeaanvallen, psychoses, nachtmerries of hallucinaties. Deze kunnen ernstig zijn of worden. De kans dat deze effecten optreden is het grootst bij kinderen of ouderen. Praat erover met uw arts
 • Verminderde waakzaamheid
 • Depressie
 • Afvlakking van de emoties
 • Insomnie (slaapproblemen)
 • Hartproblemen zoals lage hartslag (bradycardie), hartfalen en stoppen van de hartslag (hartstilstand).
 • Lage bloeddruk, flauwvallen (syncope)
 • Meer slijm in de longen
 • Droge mond
 • Grotere eetlust
 • Veranderingen in bepaalde leverenzymen in bloedtests
 • Niet kunnen plassen, verlies van controle over de blaas (lekken van urine)
 • Vergroting van borstklieren bij mannen
 • Impotentie, veranderingen in de zin om te vrijen (libido).

Zelden zelden: komt voor bij minder dan 1 per 10.000 gebruikers

 • Laag aantal witte bloedcellen (leukopenie)
 • Hoger gehalte van een bepaald enzym in het bloed (transaminase).

Onbekend: de frequentie kan niet worden bepaald op basis van beschikbare gegevens

 • Wazig of dubbel zien en onvrijwillige oogbewegingen (deze bijwerkingen verdwijnen nadat u gestopt bent met het gebruik van diazepam).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, of apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities vereist.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof (het bestanddeel dat maakt dat de tabletten werken) in dit middel is diazepam. Iedere tablet bevat 2 mg, 5 mg of 10 mg diazepam.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, cellulose (gepoederd), maïszetmeel en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Diazepam Actavis eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Diazepam Actavis 2 mg: witte, ronde, platte en afgeschuinde tabletten van 5 mm doorsnede met de inscriptie 'D' aan de ene kant en '2' aan de andere kant.

Diazepam Actavis 5 mg: witte, ronde, platte en afgeschuinde tabletten van 8 mm doorsnede met aan de ene kant een breukstreep en aan de andere kant de inscriptie 'D5'. De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Diazepam Actavis 10 mg: witte, ronde, platte en afgeschuinde tabletten van 11 mm doorsnede met aan de ene kant een breukstreep en aan de andere kant de inscriptie 'D10'. De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

PVC-aluminium blisterverpakkingen

Verpakkingsgrootten: 10, 30, 40, 50, 90 en 100 tabletten

PVC-aluminium geperforeerde blisterverpakkingen met eenheidsdosis

Verpakkingsgrootten: 50 x 1 tablet

HDPE tablettencontainer met kinderveilige PP-dop

Verpakkingsgrootten: 25, 100, 250 en 500 tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

RVG 108992 – Diazepam Actavis 2 mg, tabletten

RVG 108995 – Diazepam Actavis 5 mg, tabletten

RVG 108996 – Diazepam Actavis 10 mg, tabletten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

IJsland

Fabrikant:

Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegur 76-78 220 Hafnarfjörður IJsland

PharmaPack International BV

Bleiswijkseweg 51

2712 PB Zoetermeer

Nederland

Actavis B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Nederland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeing van geneesmiddelen, www.cbg-meb.nl

Advertentie

Stof(fen) Diazepam
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code N05BA01
Farmacologische groep Anxiolytica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.