Advertentie

Auteur: Euro Registratie Collectief


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dogmatil 50 behoort tot de groep van geneesmiddelen tegen psychosen.

Bij psychosen gaat het om een samenvattende term voor geestesziekten, waarbij de controle over zichzelf en het eigen gedrag en handelen verstoord zijn. Het contact met de omringende werkelijkheid is eveneens veranderd.

Verschijnselen zoals hallucinatie (dingen horen/zien die er niet echt zijn) kunnen optreden, waardoor chaotische gedachten kunnen ontstaan.

Patiënten kunnen ook door deze veranderingen in staat van opwinding raken of erg angstig worden. Hevige onrust en opwinding kunnen ook voorkomen bij patiënten met een manie.

Dogmatil 50 wordt gebruikt bij de behandeling van psychosen, manie en ernstige vormen van opwinding en onrust.

Dogmatil 50 kan ook kortdurend gebruikt worden bij de behandeling van duizeligheid.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Dogmatil 50 niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel of voor één van de andere bestanddelen van Dogmatil 50.
 • Als u een gezwel van het bijniermerg hebt, bepaalde (zogenaamde prolactine-afhankelijke) gezwellen van de hypofyse of borstkanker.
 • U mag Dogmatil 50 niet gelijk met een aantal middelen tegen de ziekte van Parkinson (de zogenaamde dopaminerge middelen) gebruiken.

Wees extra voorzichtig met Dogmatil 50

 • Voorzichtigheid is geboden bij gebruik van Dogmatil 50 door patiënten met vallende ziekte (epilepsie), de ziekte van Parkinson of hart- en vaatziekten.
 • Voorzichtig doseren is gewenst bij patiënten met stoornissen in de werking van de lever of de nier(en).
 • Voorzichtigheid is ook geboden bij gebruik van Dogmatil 50 door patiënten met plasproblemen en een vergrote prostaat.
 • Ook bij kinderen en ouderen moet Dogmatil 50 met de nodige voorzichtigheid worden gedoseerd. Bij langdurige behandeling kan, vooral met hoge doseringen, een bepaalde bewegingsstoornis ontstaan (tardieve dyskinesie). Deze verschijnselen kunnen tijdelijk verergeren of zelfs pas na het staken van de behandeling ontstaan.
 • Indien zich klachten zouden voordoen zoals temperatuurverhoging, extreme spierspanning (scheve hals, plotselinge oogbeweging, kaakklem), versnelde ademhaling, bewustzijnsveranderingen en zweten (maligne neurolepticasyndroom, een mogelijk fatale complicatie), dient u onmiddellijk uw arts te waarschuwen.
 • Soms kan Dogmatil 50 hartritmestoornissen veroorzaken, met name als u al voor de behandeling last heeft van een ongewoon langzame hartslag (bradycardie), van een andere afwijking van het ECG of een verlaagde kaliumspiegel in het bloed (hypokaliëmie) (ook als dit wordt veroorzaakt door het gebruik van bepaalde geneesmiddelen: zie ook de rubriek "Gebruik van Dogmatil 50 in combinatie met andere geneesmiddelen"). Het kan zijn dat u voor het begin van een behandeling met Dogmatil 50 hierop wordt onderzocht door middel van bloedonderzoek en een hartfilmpje.
 • Bij verhoogde lichaamstemperatuur (hyperthermie) van onbekende oorsprong dient het gebruik van sulpiride gestaakt te worden.
 • Als u plotseling last krijgt van onverklaarbare infecties of hoge koorts, moet u uw arts waarschuwen. Uw arts zal uw bloed laten onderzoeken om te zien of bij u bepaalde bloedafwijkingen zijn opgetreden zoals een tekort aan witte bloedcellen.
 • Bij ouderen kan sulpiride een beroerte/herseninfarct, ook wel "attack" of hersenbloeding genoemd (cerebrovasculair accident (CVA)) veroorzaken.
 • Indien u sulpiride gebruikt en als suikerziekte bij u is vastgesteld of als u bepaalde risicofactoren heeft om suikerziekte te ontwikkelen, dient uw bloedsuikerspiegel regelmatig gecontroleerd te worden.
 • Als u of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

 • De werking van geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson, zoals levodopa, amantadine, bromocriptine, cabergoline, lisuride, pergolide, piribedil en ropinirol kan geblokkeerd worden door sulpiride. Deze middelen mogen niet tegelijkertijd gebruikt worden.
 • Dogmatil 50 versterkt de werking van alcohol, opiaten (sterke pijnstillers), geneesmiddelen die de werking van histamine tegengaan, middelen die angst en onrust verminderen en kalmeringsmiddelen. In verband hiermee dient ook het gebruik van alcohol te worden vermeden.
 • Bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die de prikkeloverdracht in het zenuwstelsel tegengaan, kunnen de klachten van een bepaalde bewegingsstoornis (tardieve dyskinesie) verergeren. Bovendien worden de bijwerkingen van deze geneesmiddelen versterkt.
 • De bloeddrukverlagende effecten van een aantal stoffen wordt versterkt (o.a. fenoxybenzamine, labetalol, methyldopa, reserpine).
 • Geneesmiddelen tegen maagzuur verminderen de werking van geneesmiddelen tegen psychosen (antipsychotica). Bepaalde maagzuurremmende geneesmiddelen (antacida en sucralfaat) kunnen de opname van Dogmatil 50 verminderen. Het is daarom noodzakelijk dat Dogmatil 50 wordt toegediend tenminste 2 uur vóór het gebruik van de maagzuurremmer.
 • Geneesmiddelen die de werking van de lever stimuleren zoals barbituraten, fenytoïne, carbamazepine (middelen tegen epilepsie), kunnen de afbraak van Dogmatil 50 versnellen.
 • Een combinatie van enkele antipsychotica met plasmiddelen zoals furosemide en chloorthiazide, kan de uitscheiding van water, natrium en soms ook chloride, sterk vergroten.
 • Een aantal geneesmiddelen kan de kans op hartritmestoornissen verhogen. Dit zijn onder meer: bètablokkers, diltiazem en verapamil, clonidine, guanfacine, digitalis, plaspillen, laxeermiddelen, corticosteroïden, tetracosactide, kinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol, pimozide, sultopride, haloperidol, imipramine, antidepressiva, lithium, bepridil, cisapride, thioridazine, halofantrine, methadon, pentamidine en sparfloxacine.
 • Middelen die het Centraal Zenuwstelsel onderdrukken inclusief narcotica, analgetica, sedatieve H1- antihistaminica, barbituraten, clonidine en derivaten, benzodiazepinen en andere anxiolytica moeten met aandacht met Dogmatil 50 gecombineerd worden.

Inname van Dogmatil 50 met voedsel en drank

Dogmatil 50 versterkt de werking van alcohol. In verband hiermee dient ook het gebruik van alcohol te worden vermeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Bij zwangerschap Dogmatil 50 slechts gebruiken na overleg met uw arts. De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Dogmatil 50 in het laatste trimester (laatste drie maanden van de zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Raadpleeg vooraf een arts indien u Dogmatil 50 gebruikt en zwanger wenst te worden. Dogmatil 50 dient niet te worden gebruikt door moeders die borstvoeding geven.

Dit product kan de menstruatiecyclus verstoren en de eisprong remmen. Bij mannen kan mogelijk een verminderde potentie optreden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dogmatil 50 kan sufheid en slaperigheid veroorzaken. Dit kan invloed hebben op activiteiten waarbij het reactievermogen een rol speelt (zoals autorijden en het bedienen van machines).

Activiteiten waarbij het reactievermogen een rol speelt, moeten zo mogelijk worden vermeden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Dogmatil 50

Dit product bevat lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Dogmatil 50 nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Onderhoudsdosering: 2-4 capsules met 50 mg per dag (100-200 mg). Bij duizeligheid: 3-6 capsules met 50 mg per dag (150-300 mg).

U kunt de capsules met vloeistof (water) innemen.

In geval u bemerkt dat Dogmatil 50 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Dogmatil 50 heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Dogmatil 50 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Verschijnselen van overdosering kunnen zich voordoen in de vorm van een scheve hals en kaakklem. Ook kan een bepaalde bewegingsstoornis, een ernstige vorm van de ziekte van Parkinson of coma verwacht worden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Dogmatil 50 in te nemen

Het kan voorkomen dat u vergeet Dogmatil 50 in te nemen. In dat geval is het niet nodig de vergeten dosering alsnog in te nemen. U kunt doorgaan met het innemen van de voorgeschreven dosering.

Neem nooit een dubbele dosis van Dogmatil 50 om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Dogmatil 50 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen: zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000) en zeer zelden (<1/10.000). In het geval dat er geen frequentie vermeld is, is deze niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bloed

Bloedafwijking (leukopenie) of een tekort aan witte bloedlichaampjes (neutropenie). Deze bijwerkingen uiten zich in een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Zeer ernstige bloedafwijking met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose).

Hormoonsysteem / hormonen

Er kan een verhoogde afgifte aan prolactine in het bloed waar te nemen zijn met als gevolg bepaalde effecten op de voortplantingsorganen; zie rubriek “Zwangerschap en borstvoeding".

Psychisch

Depressies, sombere stemming (dysforie) en het ontstaan van opwinding en het optreden van een psychische stoornis, waarbij verminderde aandacht, onsamenhangende spraak, bewustzijnsdaling, angst, chaotisch denken (wanen), desoriëntatie en geheugenstoornis (delirium) kunnen optreden, vooral bij kinderen en bejaarden.

Zenuwstelsel

Klachten zoals trillen, stijfheid, veranderde beweeglijkheid, verhoogde speekselproductie, rusteloosheid, kunnen zich met name voordoen in het begin van de behandeling en/of bij het verhogen van de dosering. Na langdurig gebruik (d.w.z. van maanden tot jaren) kunnen zowel tijdens als na de behandeling bepaalde bewegingsstoornissen (tardieve dyskinesie) en een plotselinge stoornis in de spanning van de spieren (scheve hals, plotselinge oogbeweging, kaakklem) ontstaan; zie de rubriek “Wees extra voorzichtig met Dogmatil 50”. Ook zijn gemeld: stuipen (convulsies).

Ogen

In beperkte mate kunnen de volgende klachten zich voordoen: stoornissen van het gezichtsvermogen en verhoogde oogboldruk.

Hart en bloedvaten

Bij hoge dosering kan versnelde hartslag optreden. In uitzonderlijke gevallen kunnen hartritmestoornissen optreden. In een zeer sporadisch geval is een plotselinge hartstilstand gemeld (sudden death (plotselinge hartdood)).

Bloeddrukdaling door snel opstaan uit zittende of liggende houding, waarbij duizeligheid kan optreden (orthostatische hypotensie). Bij hoge dosering kan verlaagde bloeddruk optreden.

Vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u één of meer van deze verschijnselen opmerkt.

Maag en darmen

Maagdarmklachten zoals misselijkheid, braken en verstopping kunnen optreden. Ook kunt u een droge mond ervaren.

Lever en gal

Verhoging van de leverenzymconcentratie in het bloed is gemeld.

Huid

Er kan huiduitslag in de vorm van vlekken optreden.

Botten en spieren

In een uitzonderlijk geval kan een afbraak van spieren gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine optreden (rhabdomyolyse).

Urinewegen en nieren

Er zouden moeilijkheden bij het plassen kunnen optreden.

Borsten en geslachtsorganen

Bij vrouwen kan zich een overvloedige melkafscheiding (galactorroe) voordoen, borstvergroting en - pijnlijkheid evenals menstruatiestoornissen (wegblijven van de menstruatie (amenorroe)).

Bij mannen kunnen zich erectieproblemen en problemen bij de zaadlozing voordoen. Bij langdurig gebruik kan een overmatige ontwikkeling van de mannelijke borstklieren ontstaan (borstgroei bij mannen (gynaecomastie)).

Algemeen

Maligne neuroleptica syndroom (zie rubriek “Wees extra voorzichtig met Dogmatil 50”) is, zoals bij alle neuroleptica, een mogelijk fatale complicatie.

Gewichtstoename.

Bij ouderen met dementie is een lichte toename van het aantal overlijdensgevallen gemeld bij patiënten die antipsychotica gebruiken vergeleken met patiënten die geen antipsychotica krijgen.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

De capsules uit Griekenland dienen beneden 30°C bewaard te worden in de originele verpakking ter bescherming tegen licht. Voor de capsules uit Spanje gelden geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Dogmatil 50 niet meer na de vervaldatum die op het etiket op de verpakking staat vermeld achter “houdbaar t/m:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Dogmatil 50

 • Het werkzaam bestanddeel is: sulpiride. Elke capsule bevat 50 mg sulpiride.
 • De andere bestanddelen zijn: lactosemonohydraat, methylcellulose (E461), talk (E553B), magnesiumstearaat (E470B), gelatine en de kleurstof titaandioxide (E171).

Hoe ziet Dogmatil 50 er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Dogmatil 50 is een geneesmiddel dat moet worden ingenomen via de mond. Dogmatil 50 wordt geleverd in de vorm van capsules (wit). Dogmatil 50 uit Griekenland is verkrijgbaar in doosjes met 24 capsules. Dogmatil 50 uit Spanje is verkrijgbaar in doosjes met 30 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder / ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

Sanofi Winthrop Industrie 6 Boulevard de l’Europe 21800 Quetigny Frankrijk

of

Sanofi-Aventis, S.A. Avda. de Leganés, 62 28925 – Alcorcón, Madrid

Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht onder de volgende namen:

Griekenland Dogmatyl
Nederland Dogmatil
Spanje Dogmatil
In het register ingeschreven onder  
RVG 103957//06279 Dogmatil 50, capsules 50 mg (Griekenland)
RVG 14701//06279 Dogmatil 50, capsules 50 mg (Spanje)

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2013.

Euro Registratie Collectief b.v., 030712-0712

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK