Dulcopearls, capsules 2,5 mg

Illustratie van Dulcopearls, capsules 2,5 mg
Stof(fen) Natrium picosulfaat
Toelating Nederland
Producent Boehringer Ingelheim
Verdovend Nee
ATC-Code A06AB08
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Vergunninghouder

Boehringer Ingelheim

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

DULCOPEARLS is een laxeermiddel dat gebruikt wordt bij moeilijke stoelgang, ook wel verstopping of obstipatie genoemd en behoort tot de groep van contactlaxantia. De werkzame stof in DULCOPEARLS, natriumpicosulfaat, prikkelt het darmslijmvlies. Hierdoor zullen de darmbewegingen versnellen en zal de inhoud van de darmen worden voortgestuwd. Het bevordert ook de opslag van water en zouten in de darm. Dit resulteert in een stimulering van de stoelgang, het terugdringen van de passagetijd en verzachting van de ontlasting.

DULCOPEARLS kunt u kortdurend gebruiken bij langdurige of steeds terugkerende verstopping.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit middel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent allergisch voor aan natriumpicosulfaat verwante stoffen (stoffen uit de zogenaamde triarylmethaan-groep).
 • U heeft last van:
  • een darmafsluiting
  • een verstopping in het maagdarmkanaal
  • een acute blindedarmontsteking
  • acute ontstekingen van ingewanden
  • ernstige buikpijn gepaard gaande met misselijkheid en overgeven, wat een aanwijzing kan zijn voor ernstigere aandoeningen
  • ernstige uitdrogingsverschijnselen.
 • U heeft kort voor inname last van een plotselinge heftige buikpijn.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • DULCOPEARLS mag niet dag in dag uit of gedurende een langere periode worden gebruikt. Als u dit middel iedere dag gebruikt of als de klachten aanhouden of regelmatig terugkeren, moet de oorzaak van de verstopping worden uitgezocht. Neem in dat geval contact op met uw arts.
 • Als er geen ontlasting volgt na gebruik van DULCOPEARLS.
 • Bij langdurig gebruik of gebruik in te hoge dosis van DULCOPEARLS; dit kan leiden tot een verstoring van de vloeistof- en zouthuishouding en een te lage kaliumspiegel, uitdroging en diarree.
 • Bij gebruik bij kinderen beneden 4 jaar.
 • Duizeligheid en flauwvallen kunnen optreden, meestal door persen bij de ontlasting of in samenhang met buikpijn als gevolg van verstopping (obstipatie).

Overleg eerst met uw arts, voordat u DULCOPEARLS aan kinderen toedient.

Vertel het uw arts als één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast DULCOLAX nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

U mag DULCOPEARLS niet gelijktijdig gebruiken met plaspillen (diuretica) of met bijnierschorshormonen (corticosteroïden). Dit kan een verstoring van de vochtbalans in het lichaam veroorzaken.

Verstoring van de vochtbalans in het lichaam kan leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor bepaalde geneesmiddelen voor het hart (hartglycosiden).

Gelijktijdig gebruik met een antibioticum kan de laxerende werking van DULCOPEARLS verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn geen gegevens over het gebruik van DULCOPEARLS tijdens de zwangerschap. Vanwege gebrek aan gegevens wordt geadviseerd dit middel alleen te gebruiken na overleg met uw arts. De werkzamestof in DULCOPEARLS gaat niet over in de moedermelk. DULCOPEARLS kunnen dus veilig worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid en flauwvallen kunnen optreden, meestal in samenhang met ontlasting of met buikpijn als gevolg van verstopping (obstipatie). Als u hier last van heeft, wees dan voorzichtig bij deelname aan het verkeer of het bedienen van machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Evenals andere darmprikkelende middelen, mag u DULCODRUPPELS in principe niet langer dan drie achtereenvolgende dagen gebruiken.

De gebruikelijke dosis is: Volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar: Kinderen van 4 tot 10 jaar:

2 tot 4 capsules per keer.

1 tot 2 capsules per keer.

De aangegeven dosering mag niet worden overschreden.

Overleg eerst met uw arts over het gebruik van DULCOPEARLS bij kinderen. Bij kinderen jonger dan 4 jaar is DULCOPEARLS minder effectief.

Wijze van gebruik

U mag DULCOPEARLS maximaal éénmaal per dag gebruiken.

U moet DULCOPEARLS innemen met een voldoende hoeveelheid vloeistof.

Neem DULCOPEARLS voor het slapen in, zodat u (zonder uw nachtrust te verstoren) na ongeveer 6 tot 12 uur zachte ontlasting heeft. U hoeft hierbij niet hard te persen.

Waarschuw uw arts wanneer de klachten na enkele dagen nog niet zijn verdwenen.

Als u merkt dat DULCOPEARLS te sterk of juist te weinig werkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Bij eventuele overdosering van DULCOPEARLS zijn buikkramp en diarree mogelijke verschijnselen. Verder kunnen er storingen optreden in de concentraties van de zouten in het lichaam (hoofdzakelijk een te laag kalium-gehalte) wanneer er veel vochtverlies optreedt. Bij ernstige overdoseringen zijn er gevallen gemeld van een verminderde doorbloeding van het darmslijmvlies.

Langdurig overmatig gebruik van middelen die de stoelgang bevorderen (laxantia) kan leiden tot chronische diarree, buikpijn, te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie), slechte nierfunctie als gevolg van een verhoogde productie van het hormoon aldosteron door de bijnierschors (secundair hyperaldosteronisme) en de vorming van nierstenen. De volgende aandoeningen zijn ook beschreven in verband met chronisch misbruik van laxantia: beschadiging van de nieren, verhoging van de zuurgraad van het bloed (metabole alkalose) en spierzwakte door een te laag kaliumgehalte.

Als bovenstaande verschijnselen optreden dan moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van dit middel. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u een dosis vergeten hebt, kan gewoon met de volgende dosis worden doorgegaan. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u stopt met het innemen van DULCOPEARLS kan de verstopping weer terugkeren. Andere effecten zijn niet waarschijnlijk.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Dook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Deze bijwerking kan soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) voorkomen. Als u onderstaande bijwerking ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar de eerste hulpafdeling van een nabijgelegen ziekenhuis:

 • overgevoeligheidsreacties waaronder plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem)

Andere bijwerkingen

Een zeer vaak voorkomende bijwerking (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) kan zijn: - diarree

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) kunnen zijn:

 • buikkramp
 • buikpijn
 • een onaangenaam gevoel in de buik

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) kunnen zijn:

 • duizeligheid*
 • flauwvallen*
 • overgeven
 • misselijkheid
 • huidreactie

* Duizeligheid en flauwvallen kunnen optreden, meestal in samenhang met ontlasting of met buikpijn als gevolg van verstopping (obstipatie).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Na gebruik de verpakking goed sluiten.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘niet te gebruiken na’ of ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is natriumpicosulfaat. Elke capsule bevat 2,5 mg natriumpicosulfaat.

De andere stoffen in dit middel zijn: macrogol 400, propyleenglycol, gelatine, glycerol, gedestilleerd water.

Hoe ziet DULCOPEARLS eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

DULCOPEARLS zijn doorzichtige lichtgele bolvormige capsules. De capsules worden geleverd in een glazen flacon met 50 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Boehringer Ingelheim bv Consumer Health Care Comeniusstraat 6

1817 MS ALKMAAR Tel: 0800-2255889

Email: dulcolax.nl@.boehringer-ingelheim.com

In het register voor geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 22394.

Fabrikant

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG.

Bingerstrasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Duitsland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2012

Algemene informatie voor de gebruiker

U heeft een probleem met uw stoelgang en u heeft last van verstopping. Men spreekt in dit verband meestal van verstopping, of moeilijke stoelgang, maar ook wel van obstipatie.

Verstopping ontstaat als er niet regelmatig ontlasting plaatsvindt. Veel mensen krijgen elke 24 uur ontlasting, maar drie of vier keer per week is ook niet ongewoon. Er is een aantal oorzaken waardoor verstopping kan optreden. Bijvoorbeeld door te weinig lichaamsbeweging, te weinig vezels in de voeding, of door onderdrukking van de aandrang. Vaak ontstaan problemen wanneer het dagelijkse ritme wordt verstoord. Zoals op reis en vakantie, of tijdens drukke werkzaamheden.

Ook ziekte en zwangerschap kunnen verstopping veroorzaken. Veel vrouwen krijgen last van verstopping vlak vóór of tijdens de menstruatie.

U kunt zelf veel bijdragen om verstopping te voorkomen. Goede, gevarieerde voeding met veel voedingsvezels is heel belangrijk. In volkoren producten, groente en fruit zitten veel voedingsvezels. Vezels bevorderen de darmwerking. Veel water drinken en regelmatige lichaamsbeweging zijn eveneens belangrijk. Als u echter ondanks gezonder eten en meer beweging van tijd tot tijd toch verstopt raakt dan kan DULCOPEARLS capsules helpen het natuurlijke ontlastingsproces weer op gang te brengen.

Advertentie

Stof(fen) Natrium picosulfaat
Toelating Nederland
Producent Boehringer Ingelheim
Verdovend Nee
ATC-Code A06AB08
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor constipatie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.