EMADINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing, verpakking voor éénmalig gebruik

Illustratie van EMADINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing, verpakking voor éénmalig gebruik
Stof(fen) Emedastine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Immedica Pharma AB
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 27.01.1999
ATC-Code S01GX06
Afgiftestatus Verstrekking door een (openbare) apotheek
Recept status Geneesmiddelen voor herhaalde verstrekking op voorschrift van een arts
Farmacologische groep Decongestiva en anti-allergie

Vergunninghouder

Immedica Pharma AB

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
EMADINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing Emedastine Immedica Pharma AB

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

EMADINE is een geneesmiddel voor de behandeling van een allergische bindvliesontsteking van het oog die voorkomt in een bepaald seizoen (allergische aandoeningen van het oog). Het werkt door de intensiteit van de allergische reactie te verminderen.

Allergische bindvliesontsteking. Sommige stoffen (allergenen) zoals pollen, huisstof of de vacht van dieren kunnen allergische reacties veroorzaken die leiden tot jeuk, roodheid en zwelling van het oppervlak van uw oog.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Vraag uw arts om advies.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Gebruik EMADINE niet bij kinderen beneden de 3 jaar.
 • EMADINE wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten boven de 65 jaar, aangezien het niet werd onderzocht in klinische studies bij deze leeftijdsgroep.
 • EMADINE wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met nier-of leverproblemen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast EMADINE nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Als u tegelijkertijd met EMADINE andere oogdruppels gebruikt, volg dan het advies onderaan rubriek 3 “Hoe gebruikt u dit middel?”.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid of het gebruik van machines

U zou kunnen ervaren dat uw zicht een tijdje wazig is direct na gebruik van EMADINE. Rijd niet of bedien geen machines totdat uw zicht helder is.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is voor volwassenen en kinderen boven de 3 jaar: tweemaal daags

één druppel in het oog.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik de druppels uitsluitend in uw ogen.

Draai de pagina om voor meer advies

Draai nu om>

Hoe gebruikt u dit middel? (vervolg)

De aanbevolen dosering

<zie eerste pagina

Gebruik geen ampul die u al heeft geopend. Gebruik geen gesloten ampullen uit een foliezakje dat meer dan een week geleden werd geopend.

 • Scheur het foliezakje open en haal de strip met 5 ampullen eruit.
 • Niet gebruiken als de vloeistof troebel is of als er deeltjes in zitten.
 • Houd de strip vast bij het bovenste lange, platte gedeelte en maak één ampul los door deze naar u toe te trekken terwijl u de andere stevig vasthoudt. U moet de ampul losbreken op de plaatsen waar het aan de andere vastzit (figuur 1).
 • Houd de losgemaakte ampul apart. Doe de andere weer terug in het foliezakje.
 • Zorg ervoor dat u een spiegel bij de hand heeft en was uw handen.
 • Houd het lange, platte einde van de ampul tussen uw duim en wijsvinger en open de ampul door het andere einde eraf te draaien (figuur 2).
 • Houd uw hoofd achterover. Trek uw ooglid met een schone vinger naar beneden, zodat er een ‘zakje’ ontstaat tussen het ooglid en uw oog. De druppel moet hierin vallen
 • Houd de ampul tussen uw duim en vingers met de opening naar beneden gericht.
 • Breng het uiteinde van de ampul dicht bij uw oog. Gebruik hierbij de spiegel als u dat handig vindt.
 • Raak uw oog of ooglid, de omliggende gebieden of andere oppervlakken niet aan met het uiteinde van de ampul. Het zou de druppels kunnen besmetten.
 • Knijp voorzichtig in de ampul zodat één druppel in het zakje tussen het ooglid en het oog terechtkomt (figuur 3).
 • Indien uw arts heeft gezegd dat u in beide ogen druppels moet gebruiken, herhaal deze stappen dan voor uw andere oog, met dezelfde ampul.
 • Gooi de ampul en alle overgebleven vloeistof onmiddellijk weg.
 • Gooi ongebruikte ampullen één week na opening van het foliezakje weg, zelfs als de ampullen nog gesloten zijn.

Als u per ongeluk EMADINE inslikt of inspuit, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Het kan uw hartritme beïnvloeden.

Als er een druppel naast uw oog terecht komt, probeer het dan opnieuw.

Als u te veel in uw ogen krijgt, spoel het dan volledig uit met bij voorkeur een steriele zoutoplossing of, indien niet voorhanden, met warm water. Breng geen druppels meer in uw oog tot het tijd is voor uw volgende normale dosis.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Gebruik dan één druppel zodra u het zich herinnert, en volg daarna weer uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u andere oogdruppels gebruikt, wacht dan tenminste 10 minuten tussen het gebruik van EMADINE en de andere druppels. Oogzalven dienen als laatste aangebracht te worden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Over het algemeen kunt u de druppels blijven gebruiken, tenzij de bijwerkingen ernstig zijn. Als u zich zorgen maakt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen)

Effecten op het oog: oogpijn, jeukend oog, rood oog

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)

 • Effecten op het oog: aandoening van het hoornvlies, abnormaal gevoel in het oog, toegenomen tranenvloed, vermoeide ogen, oogirritatie, wazig zien, verkleuring van het hoornvlies, droog oog
 • Algemene bijwerkingen: hoofdpijn, moeilijkheden met slapen, pijn in de voorhoofdsholte, slechte smaak, huiduitslag

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Algemene bijwerkingen: versnelde hartslag

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de ampul, het foliezakje en het doosje na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

U moet de ampul onmiddellijk na gebruik weggooien. Als het foliezakje eenmaal geopend is, moeten ongebruikte ampullen 1 week nadat u het foliezakje voor de eerste keer heeft geopend, worden weggegooid.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6 Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is emedastine 0,5 mg/ml als difumaraat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn trometamol, natriumchloride, hypromellose, gezuiverd water. Kleine hoeveelheden zoutzuur of natriumhydroxide worden soms toegevoegd om de zuurgraad (pH-waarde) normaal te houden.

Hoe ziet EMADINE eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

EMADINE is een vloeistof (een oplossing) die wordt geleverd in een plastic ampul voor eenmalig gebruik en bevat 0,35 ml. Er zitten vijf ampullen voor eenmalig gebruik in een foliezakje. EMADINE wordt geleverd in een verpakking met 30 of 60 ampullen. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Immedica Pharma AB

SE-113 63 Stockholm

Zweden

Fabrikant

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

België

Fabrikant

Kaysersberg Pharmaceuticals

23 Avenue Georges

Ferrenbach

Kaysersberg 68240

Frankrijk

Fabrikant

Immedica Pharma AB

SE-113 63 Stockholm

Zweden

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere infomatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau http://www.ema.europa.eu.

Advertentie

Stof(fen) Emedastine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Immedica Pharma AB
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 27.01.1999
ATC-Code S01GX06
Afgiftestatus Verstrekking door een (openbare) apotheek
Recept status Geneesmiddelen voor herhaalde verstrekking op voorschrift van een arts
Farmacologische groep Decongestiva en anti-allergie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.