EXJADE 125 mg dispergeerbare tabletten

Illustratie van EXJADE 125 mg dispergeerbare tabletten
Stof(fen) Deferasirox
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Novartis
Verdovend Nee
ATC-Code V03AC03
Farmacologische groep Alle andere therapeutische producten

Vergunninghouder

Novartis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is EXJADE

EXJADE bevat een werkzaam bestanddeel deferasirox genaamd. Het is een ijzerchelator, dat is een geneesmiddel om de overmaat aan ijzer in het lichaam (ook ijzerstapeling genaamd) te verwijderen.

Waarvoor wordt EXJADE gebruikt

Herhaalde bloedtransfusies kunnen nodig zijn bij patiënten met verschillende typen bloedarmoede (bijvoorbeeld thalassemie, sikkelcelziekte of myelodysplastische syndromen). Herhaalde bloedtransfusies kunnen echter stapeling van overtollig ijzer veroorzaken. Dit komt doordat bloed ijzer bevat en uw lichaam het teveel aan ijzer, dat u via bloedtransfusies krijgt, niet op een natuurlijke manier kan verwijderen. Bij patiënten met thalassemiesyndromen die niet afhankelijk zijn van transfusies kan na verloop van tijd ook ijzerstapeling ontstaan. Dit komt vooral door een verhoogde ijzeropname uit het voedsel als gevolg van een lage hoeveelheid bloedcellen. Na verloop van tijd kan het overtollige ijzer belangrijke organen, zoals de lever en het hart, beschadigen. Geneesmiddelen die ijzerchelatoren worden genoemd, worden gebruikt om het overtollige ijzer te verwijderen en het risico op orgaanschade te verlagen.

EXJADE wordt gebruikt om chronische ijzerstapeling te behandelen, die wordt veroorzaakt door veelvuldige bloedtransfusies bij patiënten van 6 jaar en ouder met bètathalassemie major.

EXJADE wordt ook gebruikt om chronische ijzerstapeling te behandelen wanneer behandeling met deferoxamine gecontra-indiceerd of ongeschikt is bij patiënten met bètathalassemie major met ijzerstapeling door occasionele bloedtransfusies, bij patiënten met andere typen bloedarmoede, en bij kinderen van 2 tot 5 jaar.

EXJADE wordt ook gebruikt voor de behandeling van patiënten van 10 jaar en ouder met ijzerstapeling gerelateerd aan hun thalassemiesyndromen, maar die niet afhankelijk zijn van transfusies, wanneer behandeling met deferoxamine gecontra-indiceerd of ongeschikt is.

Hoe werkt EXJADE

EXJADE vangt en verwijdert het overtollige ijzer, dat hierna met name via de ontlasting wordt uitgescheiden.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Volg alle instructies van uw arts zorgvuldig op. Deze kunnen verschillen van de algemene informatie in deze bijsluiter.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Als dit op u van toepassing is, vertel het dan uw arts voordat u EXJADE inneemt. Als u denkt dat u allergisch (overgevoelig) kunt zijn, vraag uw arts dan om advies.
 • U hebt een matige of ernstige nierziekte.
 • U gebruikt op dit moment een andere ijzerchelator.

EXJADE wordt niet aanbevolen

 • als u lijdt aan myelodysplastisch syndroom (MDS; afgenomen vorming van bloedcellen door het beenmerg) of kanker in een gevorderd stadium.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • wanneer u een nier- of leverprobleem hebt.
 • wanneer u een hartprobleem hebt als gevolg van ijzerstapeling.
 • wanneer u een opvallende daling in uw urineproductie bemerkt (teken van nierprobleem).
 • wanneer u een ernstige huiduitslag krijgt, of een bemoeilijkte ademhaling en duizeligheid of zwelling die vooral in het aangezicht en in de keel optreedt (tekenen van ernstige allergische reactie, zie ook rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).
 • wanneer u huiduitslag, roodkleuring van de huid, blaarvorming van de lippen, ogen of mond, of een zere keel krijgt, of wanneer u vervelt (tekenen van een ernstige huidreactie, zie ook rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).
 • wanneer u een combinatie ervaart van slaperigheid, pijn rechtsboven in de buik, geelkleuring of toegenomen geelkleuring van uw huid of ogen en donkergekleurde urine (tekenen van leverproblemen).
 • wanneer u bloed braakt en/of een zwarte ontlasting hebt.
 • wanneer u vaak buikpijn ervaart, voornamelijk na het eten of na het innemen van EXJADE.
 • wanneer u vaak zuurbranden ervaart.
 • wanneer u een laag niveau aan bloedplaatjes of witte bloedcellen hebt in uw bloedtest.
 • wanneer u wazig ziet of braakt.
 • wanneer u diarree hebt of braakt.

Als één van bovenstaande op u van toepassing is, vertel het dan onmiddellijk aan uw arts.

Controle van uw EXJADE-behandeling

Er zullen regelmatig bloed- en urinetesten bij u worden afgenomen tijdens de behandeling. Met deze testen wordt de hoeveelheid ijzer in uw lichaam (ferritinebloedspiegel) gecontroleerd om te zien hoe goed EXJADE werkt. Met deze testen zullen ook uw nierfunctie (de hoeveelheid creatinine in uw bloed, aanwezigheid van eiwit in de urine) en leverfunctie (de hoeveelheid transaminasen in uw bloed) worden gecontroleerd. U kunt ook MRI-testen (beeldvorming met magnetische resonantie) ondergaan om de hoeveelheid ijzer in uw lever te bepalen. Uw arts zal deze testen gebruiken bij het bepalen van de voor u meest geschikte dosis EXJADE. Deze testen zullen ook worden gebruikt om te bepalen wanneer u moet stoppen met het gebruik van EXJADE

U krijgt een boekje van uw arts dat u zal helpen om uw reactie op EXJADE bij te houden. Uw arts zal uw bloedtesten bij elk bezoek in dit boekje noteren. Bewaar het boekje op een veilige plek en breng het elke keer dat u uw arts bezoekt mee.

Als voorzorgsmaatregel zullen uw gezichtsvermogen en gehoor elk jaar worden getest tijdens de behandeling.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

EXJADE mag niet worden gebruikt met andere ijzerchelatoren.

Antacida (geneesmiddelen gebruikt om zuurbranden te behandelen) die aluminium bevatten, mogen niet worden ingenomen op hetzelfde tijdstip van de dag als EXJADE.

Gebruikt u naast EXJADE nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt met name voor:

 • ciclosporine (gebruikt om te voorkomen dat het lichaam een getransplanteerd orgaan afstoot, of voor andere aandoeningen, zoals reumatoïde artritis of atopische dermatitis),
 • simvastatine (gebruikt ter verlaging van cholesterol),
 • bepaalde pijnstillers of ontstekingsremmende geneesmiddelen (bijv. aspirine, ibuprofen, corticosteroïden),
 • orale bisfosfonaten (gebruikt ter behandeling van osteoporose),
 • antistollingsmiddelen (gebruikt om bloedklontering te voorkomen of te behandelen),
 • hormonale anticonceptiva (“de pil”),
 • bepridil, ergotamine,
 • repaglinide (gebruikt ter behandeling van suikerziekte),
 • rifampicine (gebruikt ter behandeling van tuberculose),
 • fenytoïne, fenobarbital, carbamazepine (gebruikt ter behandeling van epilepsie),
 • ritonavir (gebruikt ter behandeling van HIV-infectie),
 • paclitaxel (gebruikt ter behandeling van kanker),
 • theofylline (gebruikt ter behandeling van longziekten zoals astma),
 • clozapine (gebruikt ter behandeling van psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie),
 • tizanidine (gebruikt als een spierverslapper),
 • colestyramine (gebruikt ter verlaging van cholesterolspiegels in het bloed).

Extra testen kunnen nodig zijn om de hoeveelheid van deze geneesmiddelen in het bloed te controleren.

Ouderen (65 jaar en ouder)

EXJADE kan worden gebruikt door mensen van 65 jaar en ouder in dezelfde dosis als voor andere volwassenen. Oudere patiënten kunnen meer bijwerkingen ervaren (vooral diarree) dan jongere patiënten. Zij dienen door hun arts zorgvuldig gecontroleerd te worden op bijwerkingen die mogelijk een aanpassing van de dosering vereisen.

Kinderen en jongeren (2 jaar tot 17 jaar)

EXJADE kan worden gebruikt bij jongeren en kinderen van 2 jaar en ouder die regelmatig bloedtransfusies krijgen en bij jongeren en kinderen van 10 jaar en ouder die niet regelmatig bloedtransfusies krijgen. Naarmate de patiënt groeit, zal de arts de dosis aanpassen.

Zwangerschap en borstvoeding

EXJADE wordt niet aanbevolen tijdens zwangerschap tenzij het duidelijk noodzakelijk is. Als u zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, vertelt u dit aan uw arts; hij zal met u bespreken of u EXJADE kunt gebruiken tijdens uw zwangerschap.

Borstvoeding wordt niet aanbevolen tijdens behandeling met EXJADE. Vertel uw arts als u borstvoeding geeft.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u zich duizelig voelt na inname van EXJADE, rijd dan niet en gebruik geen gereedschap of machines totdat u zich weer normaal voelt.

EXJADE bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Behandeling met EXJADE zal plaatsvinden onder toezicht van een arts die ervaring heeft met de behandeling van ijzerstapeling veroorzaakt door bloedtransfusies.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel EXJADE innemen

Voor alle patiënten geldt dat de EXJADE dosis is gerelateerd aan het lichaamsgewicht. Uw arts zal de dosis berekenen die u nodig hebt en zal u vertellen hoeveel tabletten u elke dag moet innemen.

 • De gebruikelijke dagdosering aan het begin van de behandeling is 20 mg per kilogram lichaamsgewicht voor patiënten die regelmatig bloedtransfusies krijgen. Uw arts kan u een hogere of lagere startdosis aanbevelen op basis van uw individuele behandelingsbehoeften.
 • Voor patiënten die niet regelmatig bloedtransfusies krijgen, is de gebruikelijke dagdosering bij het begin van de behandeling 10 mg per kilogram lichaamsgewicht.
 • Afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling, kan uw arts de behandeling later aanpassen naar een hogere of lagere dosis.
 • De maximale aanbevolen dagelijkse dosis is 40 mg per kilogram lichaamsgewicht voor patiënten die regelmatig bloedtransfusies krijgen, 20 mg per kilogram lichaamsgewicht voor volwassen patiënten die niet regelmatig bloedtransfusies krijgen en 10 mg per kilogram lichaamsgewicht voor kinderen die niet regelmatig bloedtransfusies krijgen.

Wanneer EXJADE innemen

 • Neem elke dag EXJADE éénmaal per dag in, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip.
 • Neem de tabletten in op een nuchtere maag.
 • Wacht dan ten minste 30 minuten voordat u voedsel inneemt.

EXJADE elke dag op hetzelfde tijdstip innemen helpt u er ook aan herinneren wanneer u uw tabletten moet innemen.

Hoe EXJADE innemen:

 • Doe de tablet(ten) in een glas water of appelsap of sinaasappelsap (100 tot 200 ml).
 • Roer totdat de tablet(ten) volledig zijn opgelost. De vloeistof in het glas zal er troebel uitzien.
 • Drink de gehele inhoud van het glas op. Doe dan bij de rest van de oplossing die nog in het glas achterblijft een beetje water of sap in het glas, draai de vloeistof rond en drink dat ook op.

Los de tabletten niet op in bruisende dranken of melk.

Kauw niet op de tabletten, breek ze niet en maak ze niet fijn.

Slik de tabletten niet in hun geheel door.

Hoe lang EXJADE innemen

Ga door met het dagelijks innemen van EXJADE zolang uw arts u dat vraagt. Dit is een langetermijnbehandeling die mogelijk maanden of jaren zal duren. Uw arts zal regelmatig uw toestand controleren om te zien of de behandeling het gewenste effect heeft (zie ook rubriek 1: “Controle van uw EXJADE-behandeling”).

Indien u vragen hebt over hoelang u EXJADE moet innemen, raadpleeg dan uw arts.

Hebt u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel EXJADE hebt ingenomen of als iemand anders uw tabletten per ongeluk heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het ziekenhuis voor advies. Laat hen de verpakking van de tabletten zien. Medische behandeling kan nodig zijn.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis vergeet, neem deze dan zo gauw u het zich herinnert op dezelfde dag. Neem uw volgende dosis zoals gepland. Neem geen dubbele dosis op de volgende dag om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van EXJADE tenzij uw arts u dat heeft gevraagd. Als u stopt met het gebruik, zal de overmaat ijzer niet langer worden verwijderd uit uw lichaam (zie ook bovenstaande rubriek “Hoelang EXJADE innemen”).

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig van aard en zullen in het algemeen na enkele dagen tot enkele weken behandeling verdwijnen.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en hebben onmiddellijk medische zorg nodig.

Deze bijwerkingen treden soms of zelden op.

 • Als u een ernstige huiduitslag krijgt, of een bemoeilijkte ademhaling en duizeligheid of zwelling die vooral in het aangezicht en in de keel optreedt (tekenen van een ernstige allergische reactie),
 • Als u ernstige huiduitslag, roodkleuring van de huid, blaarvorming op de lippen, ogen of mond, schilferende huid, een zere keel krijgt (verschijnselen van een ernstige huidreactie),
 • Als u een opvallende daling in de urineproductie opmerkt (teken van een nierprobleem),
 • Als u een combinatie ervaart van slaperigheid, pijn rechtsboven in de buik, geelkleuring of toegenomen geelkleuring van uw huid of ogen en donkergekleurde urine (tekenen van leverproblemen),
 • Als u bloed braakt en/of een zwarte ontlasting hebt,
 • Als u vaak buikpijn ervaart, voornamelijk na het eten of na het innemen van EXJADE,
 • Als u vaak zuurbranden ervaart,
 • Als u gedeeltelijk verlies van gezichtsvermogen ervaart,

stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en vertel dit onmiddellijk aan uw arts.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig worden.

Deze bijwerkingen treden soms op, dat wil zeggen bij maximaal 1 op de 100 mensen.

 • Als u wazig of troebel ziet,
 • Als u minder gaat horen, raadpleeg dan uw arts zo snel mogelijk.

Sommige bijwerkingen treden zeer vaak op.

Deze bijwerkingen kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 mensen.

 • Stoornis in nierfunctietesten.

Sommige bijwerkingen treden vaak op.

Deze bijwerkingen kunnen optreden bij maximaal 1 op de 10 mensen.

 • Aandoeningen van het maagdarmstelsel, zoals misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, opgeblazen gevoel, verstopping, indigestie
 • Huiduitslag
 • Hoofdpijn
 • Afwijkende leverfunctietesten
 • Jeuk
 • Afwijkende urinetest (eiwit in de urine)

Als één of meerdere van deze bijwerkingen bij u optreedt, raadpleeg dan uw arts.

Andere bijwerkingen treden soms op.

Deze bijwerkingen kunnen optreden bij maximaal 1 op de 100 mensen.

 • Duizeligheid
 • Koorts
 • Keelpijn
 • Zwelling van armen of benen
 • Kleurverandering van de huid
 • Angst
 • Slaapstoornissen
 • Moeheid

Als één of meerdere van deze bijwerkingen bij u optreden, raadpleeg dan uw arts.

Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

 • Een verlaging in het aantal cellen dat betrokken is bij de bloedstolling (trombocytopenie), in het aantal rode bloedcellen (verergering anemie) of in het aantal van alle soorten bloedcellen (pancytopenie)
 • Haaruitval

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
 • Gebruik geen verpakking die beschadigd is of tekenen van vervalsing vertoont.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is deferasirox.

Elke tablet EXJADE 125 mg bevat 125 mg deferasirox. Elke tablet EXJADE 250 mg bevat 250 mg deferasirox. Elke tablet EXJADE 500 mg bevat 500 mg deferasirox.

De andere stoffen in dit middel zijn lactose monohydraat, crospovidon type A, povidon, natriumlaurylsulfaat, microkristallijne cellulose, siliciumdioxide (colloïdaal, watervrij) en magnesiumstearaat.

Hoe ziet EXJADE eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

EXJADE is beschikbaar als dispergeerbare tabletten. De tabletten zijn gebroken wit, rond en plat. Elke tablet bevat 125 mg, 250 mg of 500 mg deferasirox:

 • EXJADE 125 mg tabletten zijn gestempeld met “J 125” op de ene zijde en “NVR” op de andere zijde.
 • EXJADE 250 mg tabletten zijn gestempeld met “J 250” op de ene zijde en “NVR” op de andere zijde.
 • EXJADE 500 mg tabletten zijn gestempeld met “J 500” op de ene zijde en “NVR” op de andere zijde.

Elke blisterverpakking bevat 28, 84 of 252 dispergeerbare tabletten.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten of sterktes in uw land verkrijgbaar zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva
Novartis Pharma N.V. Novartis Pharma Services Inc.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 Tel: +370 5 269 16 50
България Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharma N.V
Тел.: +359 2 489 98 28 Tél/Tel: +32 2 246 16 11
Česká republika Magyarország
Novartis s.r.o. Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel: +420 225 775 111 Tel.: +36 1 457 65 00
Danmark Malta
Novartis Healthcare A/S Novartis Pharma Services Inc.
Tlf: +45 39 16 84 00 Tel: +356 2122 2872
Deutschland Nederland
Novartis Pharma GmbH Novartis Pharma B.V.
Tel: +49 911 273 0 Tel: +31 26 37 82 111
Eesti Norge
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Norge AS
Tel: +372 66 30 810 Tlf: +47 23 05 20 00
Ελλάδα Österreich
Novartis (Hellas) A.E.B.E. Novartis Pharma GmbH
Τηλ: +30 210 281 17 12 Tel: +43 1 86 6570
España Polska
Novartis Farmacéutica, S.A. Novartis Poland Sp. z o.o.
Tel: +34 93 306 42 00 Tel.: +48 22 375 4888
France Portugal
Novartis Pharma S.A.S. Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tél: +33 1 55 47 66 00 Tel: +351 21 000 8600
Hrvatska România
Novartis Hrvatska d.o.o. Novartis Pharma Services Romania SRL
Tel. +385 1 6274 220 Tel: +40 21 31299 01
Ireland Slovenija
Novartis Ireland Limited Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +353 1 260 12 55 Tel: +386 1 300 75 50
Ísland Slovenská republika
Vistor hf. Novartis Slovakia s.r.o.
Sími: +354 535 7000 Tel: +421 2 5542 5439
Italia Suomi/Finland
Novartis Farma S.p.A. Novartis Finland Oy
Tel: +39 02 96 54 1 Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200
Κύπρος Sverige
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Sverige AB
Τηλ: +357 22 690 690 Tel: +46 8 732 32 00
Latvija United Kingdom
Novartis Pharma Services Inc. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Tel: +371 67 887 070 Tel: +44 1276 698370

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Advertentie

Stof(fen) Deferasirox
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Novartis
Verdovend Nee
ATC-Code V03AC03
Farmacologische groep Alle andere therapeutische producten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.