Deferasirox Abdi 360 mg filmomhulde tabletten

Deferasirox Abdi 360 mg filmomhulde tabletten
Werkzame stof(fen)Deferasirox
ToelatingslandNL
VergunninghouderABDI FARMA
Toelatingsdatum17.08.2022
ATC-codeV03AC03
Farmacologische groepenAlle andere therapeutische producten

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Wat is Deferasirox Abdi

Deferasirox Abdi bevat een werkzame stof genaamd deferasirox. Het is een ijzerchelator, dat is een medicijn om de overmaat aan ijzer in het lichaam (ook ijzerstapeling genaamd) te verwijderen.Het vangt en verwijdert het overtollige ijzer, dat hierna voornamelijk via de ontlasting wordt uitgescheiden.

Waarvoor wordt Deferasirox Abdi gebruikt

Herhaalde bloedtransfusies kunnen nodig zijn bij patiënten met verschillende typen bloedarmoede (bijvoorbeeld thalassemie, sikkelcelziekte of myelodysplastische syndromen (MDS)). Herhaalde bloedtransfusies kunnen echter stapeling van overtollig ijzer veroorzaken. Dit komt doordat bloed ijzer bevat en uw lichaam het teveel aan ijzer, dat u via bloedtransfusies krijgt, niet op een natuurlijke manier kan verwijderen. Bij patiënten met thalassemiesyndromen die niet afhankelijk zijn van transfusies, kan na verloop van tijd ook ijzerstapeling ontstaan. Dit komt vooral door een verhoogde ijzeropname uit het voedsel als gevolg van een lage hoeveelheid bloedcellen. Na verloop van tijd kan het overtollige ijzer belangrijke organen, zoals de lever en het hart, beschadigen. Medicijnen die ijzerchelatoren worden genoemd, worden gebruikt om het overtollige ijzer te verwijderen en het risico op orgaanschade te verlagen.

Deferasirox Abdi wordt gebruikt om chronische ijzerstapeling te behandelen, die wordt veroorzaakt doorveelvuldige bloedtransfusies bij patiënten van 6 jaar en ouder met bètathalassemie major.

Deferasirox Abdi wordt ook gebruikt om chronische ijzerstapeling te behandelen wanneer behandeling met deferoxamine gecontra-indiceerd of ongeschikt is bij patiënten met bètathalassemie major met ijzerstapeling door occasionele bloedtransfusies, bij patiënten met andere typen bloedarmoede, en bij kinderen van 2 tot 5 jaar.

Deferasirox Abdi wordt ook gebruikt voor de behandeling van patiënten van 10 jaar en ouder met ijzerstapeling gerelateerd aan hun thalassemiesyndromen, maar die niet afhankelijk zijn vantransfusies,

wanneer behandeling met deferoxamine gecontra-indiceerd of ongeschikt is.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijslutier. Als dit op u van toepassing is, vertel het dan uw arts voordat u Deferasirox Abdi inneemt.Als u denkt dat u allergisch (overgevoelig) kunt zijn, vraag uw arts dan om advies.
 • U heeft een matige of ernstige nierziekte.
 • U gebruikt op dit moment een andere ijzerchelator.

Deferasirox Abdi wordt niet aanbevolen

als u lijdt aan een vergevorderd stadium van myelodysplastisch syndroom (MDS; afgenomen vorming van bloedcellen door het beenmerg) of aan kanker in een vergevorderd stadium.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt:

 • wanneer u een nier- of leverprobleem heeft.
 • wanneer u een hartprobleem heeft als gevolg van ijzerstapeling.
 • wanneer u een opvallende daling in uw urineproductie bemerkt (verschijnsel van nierprobleem).
 • wanneer u een ernstige huiduitslag krijgt, of een bemoeilijkte ademhaling en duizeligheid of
  zwelling die vooral in het gezicht en in de keel optreedt (verschijnselen van ernstige allergische reactie, zie ook rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).
 • wanneer u een combinatie van de volgende symptomen ervaart: huiduitslag, rode huid, blaarvorming van de lippen, ogen of mond, vervelling van de huid, hoge koorts, griepachtige
  symptomen, opgezette lymfeklieren (verschijnselen van een ernstige huidreactie, zie ook rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).
 • wanneer u een combinatie ervaart van slaperigheid, pijn rechtsboven in de buik, geelkleuring of toegenomen geelkleuring van uw huid of ogen en donkergekleurde urine (verschijnselen van leverproblemen).
 • wanneer u ervaart dat u moeite heeft met nadenken, het onthouden van informatie, of het oplossen van problemen, dat u minder alert bent of een verminderd bewustzijn heeft, of dat u zich erg slaperig voelt en u weinig energie heeft (tekenen van een hoog niveau van ammoniak in
  uw bloed, wat mogelijk geassocieerd is met lever- of nierproblemen, zie ook rubriek 4,
  “Mogelijke bijwerkingen”).
 • wanneer u bloed braakt en/of een zwarte ontlasting heeft.
 • wanneer u vaak buikpijn ervaart, voornamelijk na het eten of na het innemen van Deferasirox Abdi.
 • wanneer u vaak last heeft van brandend maagzuur.
 • wanneer u een laag niveau aan bloedplaatjes of witte bloedcellen heeft in uw bloedtest.
 • wanneer u wazig ziet.
 • wanneer u diarree heeft of braakt.

Als een van bovenstaande op u van toepassing is, vertel het dan onmiddellijk aan uw arts.

Controle van uw Deferasirox Abdi-behandeling

Er zullen regelmatig bloed- en urinetesten bij u worden afgenomen tijdens de behandeling. Met deze testen wordt de hoeveelheid ijzer in uw lichaam (ferritinebloedspiegel) gecontroleerd om te zien hoe goed Deferasirox Abdi werkt. Met deze testen zullen ook uw nierfunctie (de hoeveelheid creatinine in uw bloed, aanwezigheid van eiwit in de urine) en leverfunctie (de hoeveelheid transaminasen in uw bloed)worden gecontroleerd. Uw arts kan het nodig vinden dat u een nierbiopsie ondergaat als hij/zij vermoedt dat er aanzienlijke nierschade is. U kunt ook MRI-testen (beeldvorming met magnetische resonantie) ondergaan om de hoeveelheid ijzer in uw lever te bepalen. Uw arts zal deze testen gebruiken bij het bepalen van de voor u meest geschikte dosis Deferasirox Abdi. Deze testen zullen ook worden gebruikt om te bepalen wanneer u moet stoppen met het gebruik van Deferasirox Abdi.

Als voorzorgsmaatregel zullen uw gezichtsvermogen en gehoor elk jaar worden getest tijdens de behandeling.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Deferasirox Abdi nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit geldt met name voor:

 • andere ijzerchelatoren, die niet mogen worden gebruikt met Deferasirox Abdi,
 • antacida (medicijnen gebruikt om brandend maagzuur te behandelen) die aluminium bevatten en die niet mogen worden ingenomen op hetzelfde tijdstip van de dag als Deferasirox Abdi,
 • ciclosporine (gebruikt om te voorkomen dat het lichaam een getransplanteerd orgaan afstoot, of voor andere aandoeningen, zoals reumatoïde artritis of atopische dermatitis),
 • simvastatine (gebruikt ter verlaging van cholesterol),
 • bepaalde pijnstillers of ontstekingsremmende medicijnen (bijv. aspirine, ibuprofen, corticosteroïden),
 • orale bisfosfonaten (gebruikt ter behandeling van osteoporose),
 • antistollingsmiddelen (gebruikt om bloedklontering te voorkomen of te behandelen),
 • hormonale anticonceptiva (“de pil”),
 • bepridil, ergotamine (gebruikt bij hartproblemen en migraine),
 • repaglinide (gebruikt ter behandeling van suikerziekte),
 • rifampicine (gebruikt ter behandeling van tuberculose),
 • fenytoïne, fenobarbital, carbamazepine (gebruikt ter behandeling van epilepsie),
 • ritonavir (gebruikt ter behandeling van HIV-infectie),
 • paclitaxel (gebruikt ter behandeling van kanker),
 • theofylline (gebruikt ter behandeling van longziekten zoals astma),
 • clozapine (gebruikt ter behandeling van psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie),
 • tizanidine (gebruikt als een spierverslapper),
 • colestyramine (gebruikt ter verlaging van cholesterolspiegels in het bloed),
 • busulfan (gebruikt als behandeling voorafgaand aan transplantatie om het oorspronkelijke beenmerg vóór de transplantatie te vernietigen),
 • midazolam (gebruikt om angst of slaapproblemen te verlichten).

Extra testen kunnen nodig zijn om de hoeveelheid van deze medicijnen in het bloed tecontroleren.

Ouderen (65 jaar en ouder)

Deferasirox Abdi kan worden gebruikt door mensen van 65 jaar en ouder in dezelfde dosis als voor andere volwassenen. Oudere patiënten kunnen meer bijwerkingen ervaren (vooral diarree) dan jongere patiënten. Zij dienen door hun arts zorgvuldig gecontroleerd te worden op bijwerkingen die mogelijk een aanpassing van de dosering vereisen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Deferasirox Abdi kan worden gebruikt bij kinderen en jongeren van 2 jaar en ouder die regelmatig bloedtransfusies krijgen en bij kinderen en jongeren van 10 jaar en ouder die niet regelmatig bloedtransfusies krijgen. Naarmate de patiënt groeit, zal de arts de dosis aanpassen.

Deferasirox Abdi wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 2 jaar.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt.

Deferasirox Abdi wordt niet aanbevolen tijdens zwangerschap tenzij het duidelijk noodzakelijk is.

Als u momenteel een hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt om zwangerschap te voorkomen, moetu een aanvullende of een andere vorm van anticonceptie (bijvoorbeeld condooms) gebruiken omdat Deferasirox Abdi de effectiviteit van hormonale anticonceptiva kan verminderen.Borstvoeding wordt niet aanbevolen tijdens behandeling met Deferasirox Abdi.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u zich duizelig voelt na inname van Deferasirox Abdi, rijd dan niet en gebruik geen gereedschap of machines totdat u zich weer normaal voelt.

Deferasirox Abdi bevat natrium

Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per filmomhulde tablet, dat wil zeggen dat het inwezen ‘natriumvrij’ is.

Hoe wordt het gebruikt?

Behandeling met Deferasirox Abdi zal plaatsvinden onder toezicht van een arts die ervaring heeft met debehandeling van ijzerstapeling veroorzaakt door bloedtransfusies.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juistegebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel Deferasirox Abdi innemen

Voor alle patiënten geldt dat de Deferasirox Abdi dosis is gerelateerd aan het lichaamsgewicht. Uw arts zal dedosis berekenen die u nodig hebt en zal u vertellen hoeveel tabletten u elke dag moet innemen.

 • Aan het begin van de behandeling is de gebruikelijke dagdosering van Deferasirox Abdi filmomhulde tabletten voor patiënten die regelmatig bloedtransfusies krijgen, 14 mg per kilogram lichaamsgewicht. Uw arts kan u een hogere of lagere startdosis aanbevelen op basis van uw individuele behandelingsbehoeften.
 • Aan het begin van de behandeling is de gebruikelijke dagdosering van Deferasirox Abdi filmomhulde tabletten voor patiënten die niet regelmatig bloedtransfusies krijgen, 7 mg per kilogram lichaamsgewicht.
 • Afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling, kan uw arts de behandeling later aanpassen naar een hogere of lagere dosis.
 • De maximale aanbevolen dagelijkse dosis van Deferasirox Abdi filmomhulde tabletten is:
  • 28 mg per kilogram lichaamsgewicht voor patiënten die regelmatig bloedtransfusies krijgen.
  • 14 mg per kilogram lichaamsgewicht voor volwassen patiënten die niet regelmatig bloedtransfusies krijgen.
  • 7 mg per kilogram lichaamsgewicht voor kinderen en jongeren die niet regelmatig bloedtransfusies krijgen.

Deferasirox is ook beschikbaar als “dispergeerbare” tabletten. Als u overschakelt van de dispergeerbare tabletten naar deze filmomhulde tabletten, dan moet uw dosis worden aangepast.

Wanneer Deferasirox Abdi innemen

 • Neem elke dag Deferasirox Abdi eenmaal per dag in met een beetje water, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip.
 • Neem Deferasirox Abdi filmomhulde tabletten in op een nuchtere maag of met een lichte

maaltijd.

Deferasirox Abdi elke dag op hetzelfde tijdstip innemen helpt u er ook aan herinneren wanneer u uw tabletten moet innemen.

Voor patiënten die niet in staat zijn om tabletten in hun geheel door te slikken, kunnen Deferasirox Abdi filmomhulde tabletten worden verpulverd en worden ingenomen door de volledige dosis op zacht voedsel zoals yoghurt of appelmoes (gepureerde appel) te strooien. Het voedsel moet onmiddellijk envolledig worden ingenomen. Bewaar het niet voor later gebruik.

Hoelang Deferasirox Abdi innemen

Ga door met het dagelijks innemen van Deferasirox Abdi zolang uw arts u dat vraagt. Dit is een

langetermijnbehandeling die mogelijk maanden of jaren zal duren. Uw arts zal regelmatig uw toestand controleren om te zien of de behandeling het gewenste effect heeft (zie ook rubriek 2: “Controle van uw Deferasirox Abdi-behandeling”).

Indien u vragen heeft over hoelang u Deferasirox Abdi moet innemen, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?

Als u te veel Deferasirox Abdi heeft ingenomen, of als iemand anders uw tabletten per ongeluk heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het ziekenhuis voor advies. Laat de arts de verpakking van de tabletten zien. Dringende medische behandeling kan nodig zijn. U kunt last krijgen van buikpijn, diarree, misselijkheid en braken en nier- of leverproblemen die ernstig kunnen zijn.

Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?

Als u een dosis vergeet, neem deze dan zo gauw u het zich herinnert op dezelfde dag. Neem uw volgende dosis zoals gepland. Neem geen dubbele dosis op de volgende dag om een vergeten tablet(ten) in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit medicijn

Stop niet met het innemen van Deferasirox Abdi, tenzij uw arts u dat heeft gevraagd. Als u stopt met

het gebruik, zal de overmaat ijzer niet langer worden verwijderd uit uw lichaam (zie ook bovenstaande rubriek “Hoelang Deferasirox Abdi innemen”).

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben, niet iedereen krijgt daarmee maken. De meeste bijwerkingen zijn mild tot matig van aard en zullen in het algemeen na enkele dagen tot enkele weken behandeling verdwijnen.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn en hebben onmiddellijk medische zorg nodig. Deze bijwerkingen treden soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers) of zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers) op.

 • Als u een ernstige huiduitslag krijgt, of een bemoeilijkte ademhaling en duizeligheid of zwelling die vooral in het gezicht en in de keel optreedt (verschijnselen van een ernstige allergische reactie),
 • Als u een combinatie van de volgende symptomen ervaart: huiduitslag, rode huid, blaarvorming op de lippen, ogen of mond, vervelling van de huid, hoge koorts, griepachtige symptomen, opgezette lymfeklieren (verschijnselen van ernstige huidreacties),
 • Als u een opvallende daling in de urineproductie opmerkt (verschijnsel van een nierprobleem),
 • Als u een combinatie ervaart van slaperigheid, pijn rechtsboven in de buik, geelkleuring of toegenomen geelkleuring van uw huid of ogen en donkergekleurde urine (verschijnselen van leverproblemen),
 • Wanneer u ervaart dat u moeite heeft met nadenken, het onthouden van informatie, of het oplossen van problemen, dat u minder alert bent of een verminderd bewustzijn heeft, of dat u zich erg slaperig voelt en u weinig energie heeft (tekenen van een hoog niveau van ammoniak in uw bloed, wat mogelijk geassocieerd is met lever- of nierproblemen en kan leiden tot een verandering in uw hersenfunctie),
 • Als u bloed braakt en/of een zwarte ontlasting heeft,
 • Als u vaak buikpijn ervaart, voornamelijk na het eten of na het innemen van Deferasirox Abdi,
 • Als u vaak last heeft van brandend maagzuur,
 • Als u gedeeltelijk verlies van gezichtsvermogen ervaart,
 • Als u last heeft van ernstige pijn in de bovenbuik (pancreatitis),

stop dan met het gebruik van dit medicijn en vertel dit onmiddellijk aan uw arts.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig worden.

Deze bijwerkingen treden soms op.

 • Als u wazig of troebel ziet,
 • Als u minder gaat horen, raadpleeg dan uw arts zo snel mogelijk.

Overige bijwerkingen

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

Stoornis in nierfunctietesten.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Aandoeningen van het maagdarmstelsel, zoals misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, opgeblazen gevoel, verstopping, indigestie
 • Huiduitslag
 • Hoofdpijn
 • Afwijkende leverfunctietesten
 • Jeuk
 • Afwijkende urinetest (eiwit in de urine)

Als één of meerdere van deze bijwerkingen bij u optreedt, raadpleeg dan uw arts.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Duizeligheid
 • Koorts
 • Keelpijn
 • Zwelling van armen of benen
 • Kleurverandering van de huid
 • Angst
 • Slaapstoornissen
 • Moeheid

Als één of meerdere van deze bijwerkingen bij u optreden, raadpleeg dan uw arts.

Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • Een verlaging in het aantal cellen dat betrokken is bij de bloedstolling (trombocytopenie), in het aantal rode bloedcellen (verergering anemie), in het aantal witte bloedcellen (neutropenie) of in het aantal van alle soorten bloedcellen (pancytopenie)
 • Haaruitval
 • Nierstenen
 • Kleine hoeveelheid urine
 • Scheurtje in de maag- of darmwand dat pijnlijk kan zijn en misselijkheid kan veroorzaken
 • Ernstige pijn in de bovenbuik (pancreatitis)
 • Abnormaal zuurgehalte in het bloed

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Hoe moet het worden bewaard?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de blisterverpakking en de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcondities.
 • Gebruik geen verpakking die is beschadigd of tekenen van vervalsing vertoont.
 • Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op een

juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is deferasirox.

 • Elke filmomhulde tablet Deferasirox Abdi 90 mg bevat 90 mg deferasirox.
 • Elke filmomhulde tablet Deferasirox Abdi 180 mg bevat 180 mg deferasirox.
 • Elke filmomhulde tablet Deferasirox Abdi 360 mg bevat 360 mg deferasirox. De andere stoffen in dit medicijn zijn:
  microkristallijne cellulose (Type 101), crospovidon (Type A), Poloxameer 188 (gemicroniseerd), povidon (K30), microkristallijne cellulose (Type 102), siliciumdioxide (colloïdaal watervrij), magnesiumstearaat. Het materiaal van de tabletomhulling bevat: HPMC 2910/hypromellose, titaandioxide (E171), macrogol/peg, talk, indigokarmijn aluminiumlak (E132).

Hoe ziet Deferasirox Abdi eruit en wat zit er in een verpakking?

Deferasirox Abdi is beschikbaar als filmomhulde tabletten. De filmomhulde tabletten zijn ovaalachtig en dubbelbol.

 • Deferasirox Abdi 90 mg filmomhulde tabletten zijn lichtgrijs, met de inscriptie “D1” aan de ene zijde en vlak aan de andere zijde.
 • Deferasirox Abdi 180 mg filmomhulde tabletten zijn blauw, met de inscriptie “D2” aan de ene zijde en vlak aan de andere zijde.
 • Deferasirox Abdi 360 mg filmomhulde tabletten zijn donkerblauw, met de inscriptie “D3” aan de ene zijde en vlak aan de andere zijde.

Verpakkingsgrootten;

Voor alle sterkten: eenheidsverpakkingen met daarin 30 of 90 filmomhulde tabletten.

Bovendien voor Deferasirox Abdi 360: multiverpakkingen met daarin 300 (10 verpakkingen van 30) filmomhulde tabletten.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in uw land in de handel zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten

Vergunninghouder:

Abdi Farma, Unip. Lda.

Quinta da Fonte, Rua dos Malhões, Edifício D. Pedro I

2770-071 Paço de Arcos, Portugal

Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen:

Addimed Pharma B.V. vragen@addimed.nl 088-2334633

Fabrikant:

Flavine Pharma France

3 Voie d’Allermagne, Vitrolles,

13127 Frankrijk

Interpharma Services Ltd. (BS 1)

43A, Cherni Vrach Blvd. 1407 SOFIA

Bulgarije

Interpharma Services Ltd.

11, Rusalijski prohod Str., fl. 3, ap. 8 1407 SOFIA Bulgarije

In het register ingeschreven onder:

Deferasirox Abdi 90 mg filmomhulde tabletten - RVG 126602

Deferasirox Abdi 180 mg filmomhulde tabletten - RVG 126603

Deferasirox Abdi 360 mg filmomhulde tabletten - RVG 126604

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte en in het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) onder de volgende namen:

Duitsland Deferasirox Abdi 90 mg filmtabletten
  Deferasirox Abdi 180 mg filmtabletten
  Deferasirox Abdi 360 mg filmtabletten
Frankrijk Deferasirox Abdi 90 mg comprimé pelliculé
  Deferasirox Abdi 180 mg comprimé pelliculé
  Deferasirox Abdi 360 mg comprimé pelliculé
Italië Deferasirox Abdi
Spanje Deferasirox Abdi 90 mg comprimidos recubiertos con pelicula
  Deferasirox Abdi 180 mg comprimidos recubiertos con pelicula
  Deferasirox Abdi 360 mg comprimidos recubiertos con pelicula
Verenigd Koninkrijk Deferasirox Abdi 90 mg film-coated tablet
(Noord-Ierland) Deferasirox Abdi 180 mg film-coated tablet
  Deferasirox Abdi 360 mg film-coated tablet
Nederland Deferasirox Abdi 90 mg filmomhulde tabletten
  Deferasirox Abdi 180 mg filmomhulde tabletten
  Deferasirox Abdi 360 mg filmomhulde tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2022.

Laatst bijgewerkt op 12.10.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Deferasirox. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Deferasirox Abdi 360 mg filmomhulde tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Rafarm S.A. 12 Korinthou street 154 51 NEO PSYCHIKO
Rafarm S.A. 12 Korinthou street 154 51 NEO PSYCHIKO
Rafarm S.A. 12 Korinthou street 154 51 NEO PSYCHIKO

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio