Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie

ATC-Code
S01JA01
Medikamio Hero Image

Alcon

Stof Verdovend Psychotrope
Fluoresceïne Nee Nee
Farmacologische groep Diagnostische middelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Alcon

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie is een kleurende oplossing die de bloedvaten achter in uw oog zichtbaar maakt tijdens oogonderzoek (deze procedure staat bekend als fluorescentie- angiografie). Dit geneesmiddel is uitsluitend voor diagnostisch gebruik. Het wordt niet gebruikt om een aandoening te behandelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Vertel uw arts als u denkt overgevoelig of allergisch te zijn voor fluoresceïne of voor één van de andere bestanddelen van Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie.
 • als u eerder bestaande aandoeningen hebt zoals een ziekte van hart of bloedvaten of suikerziekte.
 • als u een verminderde nierfunctie hebt. Indien nodig zal uw arts een lagere dosis Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie toedienen.
 • als u geneesmiddelen gebruikt die bètablokkers worden genoemd. Bètablokkers worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en een aantal hartaandoeningen. Ze worden ook gebruikt als oogdruppels voor de behandeling van glaucoom. Een allergische reactie op Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie kan een plotselinge bloeddrukdaling veroorzaken. Deze kan groter zijn bij patiënten die bètablokkers gebruiken (zoals atenolol, sotalol, propanolol, metoprolol, bisopropol).
 • als u in het verleden een reactie op fluoresceïne hebt gehad. Het is mogelijk dat u een ander geneesmiddel krijgt om te voorkomen dat u zich ziek voelt.
 • als u een zoutarm dieet volgt. Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie bevat tot 3,15 mmol (72,45 mg) natrium per dosis.

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Fluorescite 100mg/ml nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, mag Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie alleen gebruikt worden als uw arts dit heeft voorgeschreven. Vanwege de beperkte ervaring moet het eventuele gebruik van Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie tijdens de zwangerschap zorgvuldig overwogen worden.

Borstvoeding

Fluoresceïne, het werkzame bestanddeel van Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie, gaat over in de moedermelk waaruit het langzaam wordt verwijderd. Daarom mag u, na het gebruik van Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie, 4 dagen lang geen borstvoeding geven. In die tijd moet u de melk afkolven en weggooien.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is mogelijk dat, als onderdeel van uw oogonderzoek, u oogdruppels krijgt toegediend om uw pupil te verwijden. Dit kan tijdelijk uw gezichtsscherpte, uw rijvaardigheid en het gebruik van machines beïnvloeden. U moet wachten totdat uw gezichtsvermogen weer normaal is voordat u gaat autorijden of machines gaat bedienen.

Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie bevat natrium.

Dit geneesmiddel bevat tot 3.15 mmol (72.45 mg) natrium per dosis. Patiënten die een zoutarm dieet volgen, dienen hier rekening mee te houden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie zal worden toegediend door uw arts. Afhankelijk van uw toestand kan uw arts de dosering aanpassen. Omdat het gebruik van dit geneesmiddel niet is onderzocht bij kinderen, zijn er geen gegevens beschikbaar over een aanpassing van de dosis bij kinderen. Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie moet niet gebruikt worden bij patienten die jonger zijn dan 18 jaar, omdat de werkzaamheid en veiligheid bij deze groep niet vastgesteld is.

Via injectie :

Gewoonlijk wordt één injectieflacon Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie door injectie in een ader van de arm toegediend. Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie mag niet intrathecaal (in de vliezen van de hersenen of het ruggenmerg) of intra-arterieel (in een slagader) geïnjecteerd worden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen werden gerapporteerd:

Eén of meer hiervan kunnen voorkomen bij meer dan 1 op elke 10 personen.

Misselijkheid

Eén of meer hiervan kunnen voorkomen bij maximaal 10 op elke 100 personen.

Braken, maagklachten, flauwvallen, jeuk, vrijkomen van bloed of vloeistof in het weefsel, abnormale smaak

Eén of meer hiervan kunnen voorkomen bij maximaal 1 op elke 100 personen.

Hoofdpijn, duizeligheid, gevoel van steken en prikken, hoest, gezwollen keel, buikpijn, netelroos, verminderd spraakvermogen, pijn, warmtegevoel, overgevoeligheid, ontsteking van de aders

Eén of meer hiervan kunnen voorkomen bij maximaal 1 op elke 1000 personen.

Ernstige allergische reacties, hartstilstand, verlaagde bloeddruk, shock, moeilijkheden met ademhalen of piepende ademhaling (bronchospasme)

Eén of meer hiervan kunnen voorkomen bij maximaal 1 op elke 10000 personen.

Anafylactische shock (ernstige overgevoeligheidsreactie), toevallen/stuipen, angina pectoris (beklemmend gevoel in de borstkas), vertraagde hartslag, versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk, krampen in de bloedvaten, krampen in de kuiten, slechte bloedcirculatie, roodheid, bleekheid, warmteopwellingen, ademhalingsstilstand, vocht in de longen, astma, verminderde ademhaling, opzwellen van het strottenhoofd, kortademigheid, opzwellen van de neus, niezen

Bewustzijnsverlies, beven, abnormaal of verminderd gevoel in de huid, huiduitslag, koud zweet, huidontsteking, zweten, vochtophoping, algehele zwakte, hartinfarct.

Na toediening van Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie, kan uw smaak veranderd zijn. Uw huid kan gelig verkleurd zijn. Deze verkleuring verdwijnt meestal na 6 tot 12 uur. Uw urine kan eveneens heldergeel verkleurd zijn. Het kan 24 tot 36 uur duren voor uw urine weer normaal van kleur is.

Na de injectie kan er een ontsteking van de ader ontstaan. Ook kunnen er bloedstolsels in de ader ontstaan. Wanneer, tijdens de injectie, oplossing uit de ader in de omliggende weefsels komt, kan dit de huid beschadigen en leiden tot ontsteking van de aders, zenuwen en weefsels bij de injectieplaats. Dit kan leiden tot hevige pijn. Vertel uw arts indien u enige vorm van pijn of een ander probleem waarneemt op de injectieplaats. Het is mogelijk dat u pijnstillers of een andere behandeling nodig heeft om het probleem op te lossen.

Zoals hierboven vermeld kan fluoresceïne onverwacht ernstige bijwerkingen hebben. De kans is groter dat deze optreden indien u eerder een reactie hebt gehad op fluoresceïne, of indien u lijdt aan allergieën (voedsel- of geneesmiddelenallergie), eczeem, astma of hooikoorts.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.

Het is mogelijk dat fluoresceïne gedurende 3 tot 4 dagen nadat het is toegediend, invloed kan hebben op bepaalde bloed- en urinetesten. Indien u tijdens deze periode bloed- of urinetesten, of andere röntgenonderzoeken laat uitvoeren, vertel dan uw arts dat u fluoresceïne toegediend hebt gekregen.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en het doosje na “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum
 • De injectieflacon moet na opening onmiddellijk worden gebruikt.
 • Uw arts of verpleegkundige weet hoe Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie moet worden bewaard.
 • Bewaren beneden 25 °C. Niet in de vriezer bewaren. De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet als de injectieflacon gebarsten of beschadigd is.
 • Voor toediening moet de oplossing visueel worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van deeltjes en verkleuring. De oplossing mag alleen gebruikt worden als de oplossing helder is en er geen deeltjes aanwezig zijn. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is fluoresceïne.

1 ml oplossing bevat 100 mg fluoresceïne (als 113,2 mg natriumfluoresceïne).

1 injectieflacon van 5 ml bevat 500 mg fluoresceïne (als 566 mg natriumfluoresceïne).

De andere stoffen in dit middel zijn natriumhydroxide en/of zoutzuur (voor aanpassing van de pH van de oplossing) en water voor injectie.

Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie is een heldere, rood-oranje oplossing voor injectie. Fluorescite 100 mg/ml oplossing voor injectie is verkrijgbaar in verpakkingen van 12 injectieflacons met 5 ml oplossing voor injectie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen ALCON NEDERLAND BV

Claudius Prinsenlaan 142 4818 CP Breda

Fabrikant

SA Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

België

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Fluorescein 100mg/ml Injektionslösung
België Anatera 100mg/ml, oplossing voor injectie
Tsjechië Fluorescite 100mg/ml injekční roztok
Denemarken Anatera 100 mg/ml solution for injection
Estland Fluorescite 100 mg/ml solution for injection
Finland Fluorescite 100 mg/ml solution for injection
Frankrijk FLUORESCITE 100 mg/ml
Duitsland Fluorescein Alcon 10%
Hongarije Fluorescite 100 mg/ml solution for injection
Ijsland Anatera 100 mg/ml solution for injection
Ierland Anatera 100mg/ml solution for injection
Letland Fluorescite -100 mg/ml solution for injection
Litouwen – Fluorescite 100 mg/ml solution for injection
Luxemburg Anatera 100mg/ml, oplossing voor injectie
Malta Fluorescite 100 mg/ml
Nederland Fluorescite 100mg/ml oplossing voor injectie
Noorwegen Anatera 100 mg/ml solution for injection
Polen Fluorescite
Portugal Fluorescite 100 mg/ml solução injectável
Slovakije Fluorescite
Slovenië Anatera 100 mg/ml raztopina za injiciranje
Spanje Fluorescite 100 mg/ml solución inyectable
Zweden Fluorescite 100 mg/ml solution for injection
Verenigd Koninkrijk Anatera 100mg/ml solution for injection

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.