Minims Fluoresceinenatrium 20 mg/ml, oogdruppels, oplossing

ATC-Code
S01JA01
Medikamio Hero Image

Bausch AND Lomb

Stof Verdovend Psychotrope
Fluoresceïne Nee Nee
Farmacologische groep Diagnostische middelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Bausch AND Lomb

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel wordt gebruikt voor het stellen van een diagnose in het oog, en om te controleren of harde contactlenzen goed passen.

Wanneer u per ongeluk teveel van dit middel heeft gebruikt, moet u het oog overvloedig spoelen met water of een fysiologische zoutoplossing.

Een eventuele geelkleuring van het bindvlies is van tijdelijke aard.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Bij het inzetten van zachte contactlenzen (absorptie van fluoresceïne door de lens).

Dragers van zachte contactlenzen moeten minstens 90 minuten wachten na het indruppelen van het product alvorens hun lenzen weer in te brengen. Hierna is de hoeveelheid fluoresceïne verwaarloosbaar en het gevaar voor verkleuren van de lenzen minimaal.

De Minims zijn bestemd voor éénmalige toediening en dienen direct na gebruik te worden weggeworpen.

PL May 2011

Gebruikt u naast Minims Fluoresceinenatrium nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn weinig gegevens over het gebruik van fluoresceïne tijdens de zwangerschap maar het middel passeert wel de placenta. Daarom dienen Minims Fluoresceinenatrium alleen tijdens de zwangerschap gebruikt te worden indien noodzakelijk.

Fluoresceïne wordt in kleine hoeveelheden in de melk uitgescheiden. Bij gebruik van oogdruppels is de verwachte hoeveelheid in melk zo klein dat geen nadelige effecten verwacht worden. De borstvoeding kan gehandhaafd blijven na toediening van Minims Fluoresceinenatrium.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan bij het indruppelen tijdelijk een wazig zicht veroorzaken. Bestuur geen auto of ander voertuig en bedien geen machines of gereedschap tot het zicht opnieuw helder is.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Niet van toepassing.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

1 à 2 druppels in het oog om de eventueel beschadigde plaatsen te kleuren.

Het teveel aan oogdruppels kan met een natriumchloride oplossing van 9 mg/ml worden weggespoeld.

Wijze van gebruik:

Gebruiksaanwijzing

Door tijdens en direct na de toediening het traankanaal in de binnenooghoek tegen de neus even dicht te drukken, of door de ogen 3 minuten gesloten te houden, wordt voorkomen dat de oplossing snel afvloeit naar de neus- en keelholte. Dit vermindert de kans op opname van de actieve stof in het lichaam, wat resulteert in minder bijwerkingen in het lichaam en een grotere werkzaamheid op het oog.

PL May 2011

De Minims zijn bestemd voor éénmalige toediening en dienen direct na gebruik te worden weggeworpen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Minims Fluoresceinenatrium bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Na indruppeling werden tekenen van oogirritatie of overgevoeligheid gemeld.

Volgende nevenwerkingen werden gemeld met een frequentie die op basis van de bekende gegevens niet kon worden vastgesteld:

 • Overgevoeligheid
 • Anafylactische reactie (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen)
 • Oogirritatie en irritatie van de indruppelplaats
 • Oogpijn
 • Beschadiging van het bindvlies van het oog (cornea-eptiheel).
 • Allergische conjunctivitis
 • Zwelling rond de ogen door vochtophoping (periorbitaal oedeem)
 • Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
 • Rash

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

PL May 2011

Na gebruik onmiddellijk wegwerpen.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is fluoresceinenatrium. Elke ml oplossing bevat 20 mg fluoresceinenatrium.
 • De andere stof in dit middel is gezuiverd water.

Minims zijn oogdruppels in dubbel steriele verpakking (de inhoud van het flesje is steriel evenals het flesje zelf) voor éénmalig gebruik (Minims).

Doos met 20 Minims (dubbel steriel verpakte eenheidsdosissen) met 0,5 ml oplossing.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 09360.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Bausch&Lomb Pharma

Lambermontlaan 430 1030 Brussel

België

Fabrikant

Laboratoire Chauvin

ZI Ripotier Haut

FR-Aubenas

Afleveringswijze

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2011.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.