Fycompa 2 mg filmomhulde tabletten

Illustratie van Fycompa 2 mg filmomhulde tabletten
Stof(fen) Perampanel
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Eisai
Verdovend Nee
ATC-Code N03AX22
Farmacologische groep Anti-epileptica

Vergunninghouder

Eisai

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fycompa bevat een geneesmiddel, perampanel genaamd. Het behoort tot een groep van geneesmiddelen die anti-epileptica worden genoemd. Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor het behandelen van epilepsie - wanneer iemand herhaalde toevallen (aanvallen) heeft. Uw arts heeft het u gegeven om het aantal toevallen dat u heeft te verminderen.

Fycompa wordt gebruikt voor het behandelen van een bepaalde vorm van epilepsie bij mensen van 12 jaar en ouder.

 • Het wordt gebruikt voor het behandelen van toevallen die één deel van uw hersenen treffen (een “partiële aanval” genoemd).
 • Deze partiële aanvallen kunnen dan al dan niet worden gevolgd door een toeval die uw totale hersenen treffen (een “secundaire generalisatie” genoemd).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u leverproblemen of matige of ernstige nierproblemen heeft.

U dient dit middel niet in te nemen als u ernstige leverproblemen of matige of ernstige nierproblemen heeft.

Voordat u dit geneesmiddel inneemt, dient u uw arts te informeren als u een voorgeschiedenis heeft van alcoholisme of drugsverslaving.

 • Fycompa kan u duizelig of slaperig maken, met name in het begin van de behandeling.
 • Door Fycompa kunt u mogelijk vaker vallen, met name wanneer u ouder bent; dit kan een gevolg zijn van uw ziekte.
 • U kunt agressief worden door Fycompa.

Als een van deze gevallen zich voordoet, dient u te praten met uw arts of apotheker.

Een klein aantal mensen dat wordt behandeld met anti-epileptica heeft erover gedacht zich te bezeren of te doden. Als u op enig moment deze gedachten heeft, neem dan meteen contact op met uw arts.

Wanneer u één van de bovengenoemde punten ondervindt na het innemen van Fycompa (of u het niet zeker weet), praat dan met uw arts of apotheker.

Kinderen

Fycompa wordt afgeraden voor kinderen jonger dan 12 jaar. De veiligheid en werkzaamheid zijn nog niet bekend in deze leeftijdsgroep

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Fycompa nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Het gebruik van Fycompa met bepaalde andere geneesmiddelen kan bijwerkingen veroorzaken of de werking ervan beïnvloeden. Start of stop geen andere geneesmiddelen zonder met uw arts of apotheker te praten.

 • Andere geneesmiddelen tegen epilepsie, zoals carbamazepine, oxcarbazepine en fenytoïne, die worden gebruikt voor de behandeling van aanvallen, kunnen van invloed zijn op Fycompa. Praat met uw arts wanneer u deze geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.
 • Felbamaat (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van epilepsie) kan ook van invloed zijn op Fycompa. Praat met uw arts wanneer u dit geneesmiddel gebruikt of onlangs heeft gebruikt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.
 • Sommige andere geneesmiddelen zoals rifampicine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van bacteriële infecties), hypericum (sint-janskruid) (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van lichte angst) en ketoconazol (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van schimmelinfecties) kunnen van invloed kan zijn op Fycompa. Praat met uw arts wanneer u deze geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, omdat uw dosis dan mogelijk moet worden aangepast.
 • Orale anticonceptiva (ook “hormonale anticonceptiva” genoemd, of “de pil”) Informeer uw arts als u hormonale anticonceptiva inneemt. Fycompa kan bepaalde hormonale anticonceptiva zoals levonorgestrel minder effectief maken. U dient andere vormen van veilige en effectieve anticonceptie (zoals een condoom of spiraaltje) te gebruiken tijdens het gebruik van Fycompa. U dient hiermee gedurende één maand na het stoppen met de behandeling door te gaan. Bespreek met uw arts wat een geschikte anticonceptiemethode voor u is.

Waarop moet u letten met alcohol?

Praat met uw arts alvorens alcohol te drinken. Wees voorzichtig met alcoholgebruik bij geneesmiddelen tegen epilepsie, inclusief Fycompa.

 • Het drinken van alcohol tijdens het gebruik van Fycompa kan u minder alert maken en uw rijvaardigheid en uw vermogen om gereedschap te gebruiken of machines te bedienen beïnvloeden.
 • Het drinken van alcohol terwijl u Fycompa gebruikt, kan ook gevoelens van boosheid, verwardheid of verdriet verergeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Stop niet met de behandeling zonder dit eerst met uw arts te bespreken.

 • Fycompa wordt afgeraden tijdens de zwangerschap.
 • U moet een betrouwbare anticonceptiemethode gebruiken om te voorkomen dat u zwanger wordt tijdens de behandeling met Fycompa. U dient dit gedurende één maand na het stoppen met de behandeling voort te zetten. Informeer uw arts als u hormonale anticonceptiemiddelen gebruikt. Fycompa kan bepaalde hormonale anticonceptiemiddelen zoals levonorgestrel minder effectief maken. U dient andere vormen van veilige en effectieve anticonceptie (zoals een condoom of spiraaltje) te gebruiken tijdens het gebruik van Fycompa. U dient dit ook gedurende één maand na het stoppen met de behandeling te blijven doen. Bespreek met uw arts wat voor u een passende anticonceptiemethode kan zijn.

Het is niet bekend of de bestanddelen van Fycompa in de moedermelk terecht kunnen komen.

De arts zal de voordelen van het gebruik van Fycompa terwijl u borstvoeding geeft en de nadelen voor uw baby tegen elkaar afwegen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd geen auto en gebruik geen machines voordat u weet welke invloed Fycompa op u heeft.

U moet met uw arts praten over het effect van uw epilepsie op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

 • Fycompa kan u duizelig of slaperig maken, met name in het begin van de behandeling. Bestuur geen voertuig en gebruik geen gereedschap of machines wanneer dit u overkomt.
 • Het drinken van alcohol tijdens het gebruik van Fycompa kan deze effecten verergeren.

Fycompa bevat lactose

Fycompa bevat lactose (een soort suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

De gebruikelijke aanvangsdosis is eenmaal daags voor het naar bed gaan 2 mg.

 • Uw arts kan dit verhogen in stappen van 2 mg tot een onderhoudsdosis tussen 4 mg en 12 mg - afhankelijk van hoe u op de medicatie reageert.
 • Als u lichte of matige leverproblemen heeft, mag uw dosis niet hoger zijn dan 8 mg per dag en moeten uw dosisverhogingen plaatsvinden met tussenpozen van ten minste 2 weken.
 • Neem niet meer Fycompa dan uw arts heeft aanbevolen. Het kan een paar weken duren om de juiste dosis Fycompa voor u te vinden.

Hoe neemt u dit middel in?

Slik de tablet in zijn geheel door met een glas water. U kunt Fycompa met of zonder voedsel innemen. De tabletten niet kauwen, verpulveren of breken. Doordat er geen breuklijn is, kunnen de tabletten niet precies worden gehalveerd. Om zeker te stellen dat u de gehele dosis krijgt, dienen de tabletten in hun geheel zonder kauwen of verpulveren te worden doorgeslikt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Fycompa heeft ingenomen dan u zou mogen, dient u meteen contact op te nemen met uw arts. U kunt verwardheid, onrust en agressief gedrag ondervinden.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Als u bent vergeten een tablet in te nemen, wacht dan tot uw volgende dosis en ga gewoon door.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
 • Als u minder dan 7 dagen behandeling met Fycompa heeft gemist, ga dan door met het innemen van uw dagelijkse tablet zoals oorspronkelijk was geïnstrueerd door uw arts.
 • Als u meer dan 7 dagen behandeling met Fycompa heeft gemist, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Neem Fycompa zolang als uw arts dit adviseert. Stop alleen wanneer uw arts u adviseert dit te doen. Uw arts kan uw dosis langzaam verlagen om te voorkomen dat uw toevallen (aanvallen) terugkomen of verergeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Een klein aantal mensen dat wordt behandeld met anti-epileptica heeft erover gedacht zich te bezeren of te doden. Als u op enig moment deze gedachten heeft, neem dan meteen contact op met uw arts.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) zijn:

 • zich duizelig voelen
 • zich slaperig voelen (slaperigheid of somnolentie).

Vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 op de 100 gebruikers) zijn:

 • verhoogde of verminderde eetlust, gewichtstoename
 • zich agressief, boos, prikkelbaar, angstig of verward voelen
 • problemen met lopen of andere evenwichtsproblemen (ataxie, gangstoornis, evenwichtsstoornis)
 • traag praten (dysartrie)
 • wazig zien of dubbel zien (diplopie)
 • draaierig gevoel (vertigo)
 • zich misselijk voelen
 • rugpijn
 • zeer moe zijn (vermoeidheid)
 • vallen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is perampanel. Elke filmomhulde tablet bevat 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg of 12 mg perampanel.

De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern (2 mg en 4 mg tabletten):

Lactose-monohydraat, laag-gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, povidon, magnesiumstearaat (E470b)

Tabletkern (6 mg, 8 mg, 10 mg en 12 mg tabletten)

Lactose-monohydraat, laag-gesubstitueerde hydroxypropylcellulose, povidon, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat (E470b)

Filmomhulling (2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg en 12 mg tabletten) Hypromellose 2910, talk, Macrogol 8000, titaandioxide (E171), kleurstoffen*

*De kleurstoffen zijn:

tablet van 2 mg: IJzeroxide geel (E172), ijzeroxide rood (E172) tablet van 4 mg: IJzeroxide rood (E172)

tablet van 6 mg: IJzeroxide rood (E172)

tablet van 8 mg: IJzeroxide rood (E172), ijzeroxide zwart (E172)

tablet van 10 mg: IJzeroxide geel (E172), FD&C Blauw #2 Indigokarmijnaluminiumlak (E132) tablet van 12 mg: FD&C Blauw #2 Indigokarmijnaluminiumlak (E132)

Hoe ziet Fycompa eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tablet van 2 mg: dit is een oranje, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tablet, gegraveerd met E275 aan de ene kant en 2 aan de andere kant

Tablet van 4 mg: dit is een rode, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tablet, gegraveerd met E277 aan de ene kant en 4 aan de andere kant

Tablet van 6 mg: dit is een als roze, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tablet, gegraveerd met E294 aan de ene kant en 6 aan de andere kant

Tablet van 8 mg: dit is een paarse, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tablet, gegraveerd met E295 aan de ene kant en 8 aan de andere kant

Tablet van 10 mg: dit is een groene, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tablet, gegraveerd met E296 aan de ene kant en 10 aan de andere kant

Tablet van 12 mg: dit is een blauwe, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tablet, gegraveerd met E297 aan de ene kant en 12 aan de andere kant

Fycompa is verkrijgbaar in verpakkingen van: 2 mg tablet verpakking van 7, 28 en 98

4 mg tablet – verpakkingen van 7, 28, 84 en 98 6 mg tablet – verpakkingen van 7, 28, 84 en 98 8 mg tablet – verpakkingen van 7, 28, 84 en 98 10 mg tablet – verpakkingen van 7, 28, 84 en 98 12 mg tablet – verpakkingen van 7, 28, 84 en 98

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eisai Europe Limited, European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9SN, Verenigd Koninkrijk

e-mail: EUmedinfo@eisai.net

Fabrikant

Eisai Manufacturing Limited, European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire,

AL10 9SN, Verenigd Koninkrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
Eisai Europe Ltd. Eisai Europe Ltd.
Tél/Tel: + 32 (0) 800 158 58 Tél/Tel: + 32 (0) 2 735 45 34
  (Belgique/Belgien)
България Magyarország
Eisai Ltd. Eisai Ltd.
Teл.: +44 (0)845 676 1400 Tel.: +44 (0)845 676 1400
Великобритания (Обединеното кралство) Egyesült Királyság
Česká republika Malta
Eisai GesmbH organizačni složka Eisai Ltd.
Tel.: + 420 242 485 839 Tel: +44 (0)845 676 1400
  United Kingdom
Danmark Nederland
Eisai AB Eisai B.V.
Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340
(Sverige)  
Deutschland Norge
Eisai GmbH Eisai AB
Tel: + 49 (0) 69 66 58 50 Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600
  (Sverige)
Eesti Österreich
Eisai Ltd. Eisai GesmbH
Tel: +44 (0)845 676 1400 Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0
(Ühendkuningriik)  
Ελλάδα Polska
Eisai Ltd. Eisai Ltd.
Τηλ: +44 (0)845 676 1400 Tel.: +44 (0)845 676 1400
(Ηνωµένο Βασίλειο) (Wielka Brytania)
España Portugal
Eisai Farmacéutica, S.A. Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda
Tel: + (34) 91 455 94 55 Tel: + 351 214 875 540
France România
Eisai SAS Eisai Ltd.
Tél: + (33) 1 47 67 00 05 Tel: +44 (0)845 676 1400
  (Marea Britanie)
Ireland Slovenija
Eisai Ltd. Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400 Tel: + 44 (0)845 676 1400
(United Kingdom) (Velika Britanija)
Ísland Slovenská republika
Eisai AB Eisai GesmbH organizačni složka
Sími: + 46 (0)8 501 01 600 Tel.: + 420 242 485 839
(Svíþjóð) (Česká republika)
Italia Suomi/Finland
Eisai S.r.l. Eisai AB
Tel: + 39 02 5181401 Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600
  (Ruotsi)
Κύπρος Sverige
Eisai Ltd. Eisai AB
Τηλ: +44 (0)845 676 1400 Tel: + 46 (0) 8 501 01 600
(Ηνωµένο Βασίλειο)  
Latvija United Kingdom
Eisai Ltd. Eisai Ltd.
Tel: +44 (0)845 676 1400 Tel: + 44 (0)208 600 1400
(Anglija)  
Lietuva  
Eisai Ltd.  
Tel. +44 (0)845 676 1400  
(Jungtinė Karalystė)  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Advertentie

Stof(fen) Perampanel
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Eisai
Verdovend Nee
ATC-Code N03AX22
Farmacologische groep Anti-epileptica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.