Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop

ATC-Code
R05DA07
Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop

DA Retailgroep

Stof(fen)
Noscapine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Hoestonderdrukkende middelen, m.u.v. combinaties met slijmoplossend middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

DA Retailgroep

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Noscapine onderdrukt de hoestprikkel. Noscapine is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opge- hoest.

Gebruiken

- bij prikkelhoest.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml niet

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor noscapine of voor één van de andere bestanddelen van Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Wees extra voorzichtig met Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar gebruikt worden door bij kinderen/ouderen en speciale patiëntengroepen. De aangegeven dosering niet overschrijden. Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Gebruik van Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend bestaat er geen wisselwerking tussen het gebruik van Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml en andere (genees)middelen.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Over het gebruik van noscapine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend. Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Noscapine kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapine tijdens de borstvoeding wordt afgeraden, aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapine.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Noscapine kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid ver- eisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en, wat betreft kinderen, het spelen op straat.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml

Eén ml stroop bevat 0,745 g saccharose. Bij gebruik van de maximaal aanbevolen dosering (=30 ml) le- vert elke dosis 22,35 g saccharose. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor- dat u dit geneesmiddel inneemt. Verder kan saccharose maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Dit product bevat methylparahydroxybenzoaat, dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht ver- traagd) en in uitzonderlijke gevallen bronchospasme.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml nauwgezet het advies van uw arts. Raad- pleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Volwassenen

15-30 ml 3 tot 4 maal per dag (=24 uur).

Kinderen van 6-12 jaar

15 ml 2 tot 4 maal per dag.

Kinderen van 3-6 jaar

7,5 ml 2 tot 4 maal per dag.

Als u merkt dat Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De dosering dient u af te meten met de meegeleverde maatbeker. De aangegeven dosering niet over- schrijden.

U mag de stroop niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u meer van Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk con- tact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringssche- ma. Neem nooit een dubbele dosis van Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml om zo de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Afweersysteem

Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en irritatie van het oog of neusslijmvlies.

Zenuwstelsel

Sufheid, duizeligheid.

Maag- en darmstelsel

Misselijkheid.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpak- king na “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Anvullende Informatie

Wat bevat Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml

  • Het werkzame bestanddeel is noscapinehydrochloride, 1 mg per ml stroop.
  • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn citroenzuur(E330), methylparahydroxybenzoaat(E218), saccharoïdenatrium, saccharose, frambo- zenessence, gezuiverd water.

Hoe ziet Hoestdrank Noscapine HCl 1 mg/ml er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Flacon à 150 en 300 ml stroop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

DA Retailgroep B.V., Benjamin Franklinstraat 2, 8013 NC Zwolle, Nederland.

In het register ingeschreven onder

RVG 28906 = 16680.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2011

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.