Auteur: Pharmachemie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Noscapine onderdrukt de hoestprikkel. Noscapine is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest.

Gebruiken

  • bij prikkelhoest.
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Noscapine HCl 1 mg/ml Pharmachemie niet

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor noscapine of voor één van de andere bestanddelen van Noscapine HCl 1 mg/ml Pharmachemie.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

NOSCAPINE HCL 1 MG/ML PHARMACHEMIE stroop

Wees extra voorzichtig met Noscapine HCl 1 mg/ml Pharmachemie

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar gebruikt worden door bij kinderen/ouderen en speciale patiëntengroepen. De aangegeven dosering niet overschrijden. Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Gebruik van Noscapine HCl 1 mg/ml Pharmachemie met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend bestaat er geen wisselwerking tussen het gebruik van Noscapine HCl 1 mg/ml Pharmachemie en andere (genees)middelen.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Over het gebruik van noscapine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend. Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Noscapine kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapine tijdens de borstvoeding wordt afgeraden, aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapine.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Noscapine kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en, wat betreft kinderen, het spelen op straat.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Noscapine HCl 1 mg/ml Pharmachemie

Eén ml stroop bevat 0,745 g saccharose. Bij gebruik van de maximaal aanbevolen dosering (=30 ml) levert elke dosis 22,35 g saccharose. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Verder kan saccharose maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Dit product bevat methylparahydroxybenzoaat, dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en in uitzonderlijke gevallen bronchospasme.

NOSCAPINE HCL 1 MG/ML PHARMACHEMIE stroop

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Nosacpine HCl 1 mg/ml Pharmachemie nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Volwassenen

15-30 ml 3 tot 4 maal per dag (=24 uur).

Kinderen van 6-12 jaar

15 ml 2 tot 4 maal per dag.

Kinderen van 3-6 jaar

7,5 ml 2 tot 4 maal per dag.

Als u merkt dat Noscapine HCl 1 mg/ml Pharmachemie te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De dosering dient u af te meten met de meegeleverde maatbeker. De aangegeven dosering niet overschrijden.

U mag de stroop niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u meer van Noscapine HCl 1 mg/ml Pharmachemie heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Noscapine HCl 1 mg/ml Pharmachemie heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Noscapine HCl 1 mg/ml Pharmachemie in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Noscapine HCl 1 mg/ml Pharmachemie om zo de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Noscapine HCl 1 mg/ml Pharmachemie bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Afweersysteem

Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en irritatie van het oog of neusslijmvlies.

Zenuwstelsel

Sufheid, duizeligheid.

NOSCAPINE HCL 1 MG/ML PHARMACHEMIE stroop

Maag- en darmstelsel

Misselijkheid.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Noscapine HCl 1 = 1 Pharmachemie niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Anvullende Informatie

Wat bevat Noscapine HCl 1 mg/ml Pharmachemie

  • Het werkzame bestanddeel is noscapinehydrochloride, 1 mg per ml stroop.
  • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn citroenzuur(E330), methylparahydroxybenzoaat(E218), saccharoïdenatrium, saccharose, frambozenessence, gezuiverd water.

Hoe ziet Noscapine HCl 1 mg/ml Pharmachemie er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Flacon à 150 en 300 ml stroop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Pharmachemie B.V. Swensweg 5 Postbus 552

2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder

RVG 102472, stroop 1 mg/ml.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2008

0608.2V.AV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK