Ilomedine, 0,1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Illustratie van Ilomedine, 0,1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie
Stof(fen) Iloprost
Toelating Nederland
Producent Bayer
Verdovend Nee
ATC-Code B01AC11
Farmacologische groep Antitrombotische middelen

Vergunninghouder

Bayer

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Ventavis 20 microgram/ml verneveloplossing Iloprost Bayer AG
Ventavis 10 microgram/ml verneveloplossing Iloprost Bayer AG

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Iloprost, het werkzame bestanddeel van Ilomedine, heeft invloed op de bloedstolling (trombocyten- aggregatie). Het maakt tevens de kleine bloedvaatjes open waardoor er betere doorbloeding van het getroffen deel van het lichaam kan plaatsvinden.
 • Ilomedine wordt gebruikt voor de behandeling van de gevorderde vorm van de ziekte van Buerger (langdurige ontsteking van de bloedvaten van met name de benen waardoor de bloedvaten verstoppen en de doorbloeding ernstig wordt belemmerd) waarbij een andere vorm van behandeling niet (meer) mogelijk is. Ilomedine wordt ook gebruikt voor de behandeling van een ernstige vorm van langdurig belemmerde doorbloeding van één van de ledematen, in gevallen waarbij een andere manier van behandelen (dotteren, operatie) niet meer mogelijk is.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent zwanger of u geeft borstvoeding.
 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan jeuk, huiduitslag of een opgezwollen gezicht.
 • U heeft een aandoening waarbij het gebruik van Ilomedine, door de invloed die het product op de bloedstolling heeft, de kans op bloedingen vergroot (bijvoorbeeld een maagzweer, letsel of een bloeding in de schedel).
 • U heeft een ernstige aandoening van de kransslagaders van uw hart of angina pectoris (hartkramp, als gevolg van zuurstoftekort in de hartspier) die nog niet onder controle is.
Ilomedine.PL.10.2011 Versie CCDS #10
Bijsluiter Ilomedine® 2 van 7
 • U heeft in de afgelopen 6 maanden een hartinfarct gehad.
 • U heeft (langdurige) hartspierzwakte (decompensatio cordis).
 • U heeft last van ernstige aritmieën (hartritmestoornissen) en deze spelen een rol in de vooruitzichten van het verloop van uw ziekte.
 • Als er een vermoeden is dat de linker helft van uw hartspier verzwakt is (linksdecompensatie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • U heeft een lage bloeddruk in de slagaders; er moet dan worden gezorgd dat uw bloeddruk niet verder daalt.
 • U bent hartpatiënt; u moet dan extra in de gaten worden gehouden.
 • U heeft leverproblemen of ernstige nierproblemen.

U heeft in de afgelopen 3 maanden een beroerte gehad of een andere onderbreking van de bloedtoevoer naar de hersenen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Na toediening van Ilomedine moet u, in verband met bloeddrukdaling, voorzichtig vanuit een liggende positie overeind komen. Bij te snel opstaan uit liggende of zittende positie kan de bloeddruk dalen, wat gepaard kan gaan met duizeligheid.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ilomedine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Aangezien Ilomedine een bloeddrukverlagend effect heeft, moet u uw arts vertellen als u al middelen voor een verhoogde bloeddruk gebruikt (bijvoorbeeld bèta-blokkers, calcium-antagonisten, vaatverwijders of ACE-remmers). Deze middelen kunnen het bloeddrukverlagende effect van Ilomedine namelijk versterken.

Ilomedine heeft ook een effect op de bloedstolling: het werkt bloedverdunnend. Daarom kan het gelijktijdige gebruik van Ilomedine en bloedverdunnende middelen (zoals bijvoorbeeld heparine en acenocoumarol) een verhoogde kans op bloedingen geven.

Ook het gelijktijdige gebruik van Ilomedine en bepaalde pijnstillers met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (zogenaamde NSAID’s, waaronder acetylsalicylzuur, het werkzame bestanddeel van een aspirine en ibuprofen) geeft een verhoogde kans op bloedingen. Deze groep pijnstillers werkt namelijk ook bloedverdunnend.

Roken

Gezien de aard van de aandoening waarvoor u Ilomedine krijgt toegediend, is het verstandig om te stoppen met roken. Uw arts zal u dit ook sterk adviseren.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, mag Ilomedine niet bij u worden gebruikt. Als u een vrouw bent in de vruchtbare leeftijd moet u voorkomen dat u zwanger wordt.

Het is niet bekend of Ilomedine in de moedermelk wordt uitgescheiden bij vrouwen die met dit geneesmiddel worden behandeld. U mag tijdens behandeling met Ilomedine geen borstvoeding geven.

Ilomedine.PL.10.2011 Versie CCDS #10
Bijsluiter Ilomedine® 3 van 7

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt/krijgt toegediend.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing (ziekenhuisopname).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Ilomedine wordt toegediend door middel van een infuus in een ader; in het algemeen gedurende 6 uur per dag. De dosis wordt aangepast aan de patiënt. De behandeling kan vier weken duren.

Tijdens de eerste 2 - 3 dagen wordt de voor u geschikte dosering bepaald. Bij het optreden van hoofdpijn, misselijkheid of ongewenste bloeddrukdaling, zal de dosering iets worden verlaagd.

U mag Ilomedine niet drinken en het middel mag niet in contact komen met uw slijmvliezen.

Als u Ilomedine op uw huid krijgt, moet de geraakte plek meteen worden gewassen met water of een zogenaamde fysiologische zoutoplossing.

In het geval dat u merkt dat Ilomedine te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Er is geen specifiek middel dat bij een te hoge dosering van Ilomedine kan worden gebruikt. Als u te veel Ilomedine heeft gekregen, moet de infusie met Ilomedine worden gestopt en moeten klachten die u heeft als gevolg van de overdosering worden behandeld. Tevens kan er eventueel met een behandeling gericht op de ondersteuning van belangrijke lichaamsfuncties worden begonnen.

Verschijnselen van overdosering kunnen zijn:

 • sterke flush (plotselinge roodheid van gezicht en hals)
 • ernstige hoofdpijn
 • pijn aan ledematen of rug
 • misselijkheid of overgeven
 • diarree
 • bloeddrukdaling of bloeddrukstijging
 • bradycardie (abnormaal vertraagde hartwerking)
 • tachycardie (versnelde hartwerking).

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen die het vaakst zijn waargenomen bij patiënten die iloprost kregen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn hoofdpijn, blozen (plotselinge roodheid van gezicht en hals, flush), overmatig zweten (hyperhidrose) en maag-darmproblemen zoals misselijkheid en overgeven.

De meest ernstige bijwerkingen van dit middel worden hieronder weergegeven. Deze bijwerkingen kunnen in ernstige gevallen levensbedreigend zijn en zelfs een dodelijke afloop hebben. Als één van deze bijwerkingen bij u optreedt, waarschuw dan direct uw arts of apotheker.

Ilomedine.PL.10.2011 Versie CCDS #10
Bijsluiter Ilomedine® 4 van 7
 • beroerte/herseninfarct, ook wel hersenbloeding of herseninfarct genoemd (cerebrovasculair accident, CVA)
 • hartinfarct
 • een bloedprop in een longslagader, die kan leiden tot ademhalingsproblemen of pijn op de borst
 • onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen)
 • toevallen/stuipen (convulsies)
 • verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen (astma)
 • beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)
 • kortademigheid (dyspneu)
 • ophoping van vocht in de longen (longoedeem) wat kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen of het ophoesten van bloed.

De mogelijke bijwerkingen staan hieronder weergegeven op basis van hoe vaak ze voor kunnen komen.

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • hoofdpijn
 • blozen (plotselinge roodheid van gezicht en hals, flush)
 • misselijkheid
 • overgeven
 • overmatig zweten (hyperhidrose).

Vaak (kan voorkomen bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

 • gebrek aan eetlust
 • onverschilligheid/lusteloosheid (apathie)
 • verwarde toestand
 • duizeligheid/draaierigheid
 • waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)/kloppend gevoel/verhoogde gevoeligheid voor pijn of aanraking (hyperesthesie)/brandend gevoel
 • rusteloosheid/opwinding, onrust (agitatie)
 • sufheid (sedatie)
 • slaperigheid
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • vertraagde hartslag (bradycardie)
 • beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)
 • verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • verhoogde bloeddruk (hypertensie)
 • kortademigheid (dyspneu)
 • diarree
 • buikklachten/buikpijn
 • pijn in de kauw-/kaakspier, kaakkramp waardoor de mond niet goed kan worden geopend
 • spierpijn/gewrichtspijn
 • pijn
 • koorts/verhoging
Ilomedine.PL.10.2011 Versie CCDS #10
Bijsluiter Ilomedine® 5 van 7
 • gevoel van warmte
 • zwakte/algemeen gevoel van ziek zijn (malaise)
 • rillingen
 • moeheid/vermoeidheid
 • dorst
 • reactie op de infusieplaats (roodheid van de huid, pijn, aderontsteking).

Soms (kan voorkomen bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)

 • bloedafwijking met als verschijnselen blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)
 • overgevoeligheid
 • angst/depressie/waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • toevallen/stuipen (convulsies)
 • plotselinge bewusteloosheid (syncope)
 • beven (tremor)
 • migraine
 • onscherp zien
 • oogirritatie
 • oogpijn
 • hartinfarct
 • onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen)
 • stoornis in het hartritme (aritmie)/voortijdige samentrekking van het hart (extrasystole)
 • beroerte/herseninfarct, ook wel hersenbloeding of herseninfarct genoemd (cerebrovasculair accident, CVA)/ bloedtekort in de hersenen door een vernauwd of afgesloten bloedvat (cerebrale ischemie)
 • longembolie (ademhalingsproblemen of pijn in de borst bij het inademen, veroorzaakt door een bloedprop in de long)
 • afsluiting van een ader in het onderbeen als gevolg van een bloedprop (diepe veneuze trombose)
 • aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen (astma)
 • ademhalingsproblemen of het ophoesten van bloed, veroorzaakt door ophoping van vocht in de longen (longoedeem)
 • diarree met bloed in de ontlasting (hemorragische diarree)
 • bloeding van de anus (uw achterste)
 • gestoorde spijsvertering met vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
 • problemen met de stoelgang en een hevige krampachtige pijn in de buik tijdens het produceren van de ontlasting
 • verstopping (obstipatie)
 • oprispingen
 • slikstoornis (dysfagie)
 • droge mond/verandering in de smaak
 • geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)
 • jeuk (pruritus)
 • aanval van pijnlijke spierspasmen (tetanie)/spierspasmen
 • verhoogde spierspanning (hypertonie)
 • pijn in de nieren
 • problemen met plassen en een hevige krampachtige pijn in de buik tijdens het plassen
 • afwijkingen in de urine
 • moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie)
Ilomedine.PL.10.2011 Versie CCDS #10
Bijsluiter Ilomedine® 6 van 7

urinewegaandoeningen.

Zelden (kan voorkomen bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • een stoornis aan het evenwichtsorgaan
 • hoesten
 • endeldarmontsteking (proctitis).

Iloprost, het werkzame bestanddeel van Ilomedine, kan met name bij patiënten met aandoeningen van de kransslagaders een angina-pectorisaanval (beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst) uitlokken.

Bij patiënten die gelijktijdig middelen krijgen die een bloedverdunnende (bij)werking hebben, is de kans op bloedingen verhoogd

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Het ziekenhuispersoneel zal Ilomedine bewaren volgens de bewaarvoorschriften.

Bewaren beneden 30 °C. Er zijn verder geen speciale eisen.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de ampul en op de buitenverpakking na ’EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is iloprost.

1 milliliter waterige oplossing bevat 0,1 milligram iloprost (dit komt overeen met 0,134 milligram iloprost-tromethamine).

De andere stoffen in dit middel zijn tromethamine, ethanol 96% (v/v), natriumchloride, zoutzuur 1N en water voor injecties.

Hoe ziet Ilomedine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ilomedine is een zogenaamd concentraat voor oplossing voor infusie. Het concentraat wordt opgelost en door middel van een infuus aan u toegediend. De Ilomedine-oplossing voor het infuus moet dagelijks vers worden klaargemaakt.

Ilomedine is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 ampul met 0,5 milliliter concentraat voor oplossing voor infusie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Bayer B.V.

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Ilomedine.PL.10.2011 Versie CCDS #10
Bijsluiter Ilomedine® 7 van 7

Voor inlichtingen:

Bayer B.V., Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht, tel.: 0297 280 666

Fabrikant

Berlimed S.A.

Spanje

Ilomedine is in het register van geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 15696.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2012.

Ilomedine.PL.10.2011 Versie CCDS #10

Advertentie

Stof(fen) Iloprost
Toelating Nederland
Producent Bayer
Verdovend Nee
ATC-Code B01AC11
Farmacologische groep Antitrombotische middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.