Ipreziv 40 mg tabletten

ATC-Code
C09CA09
Ipreziv 40 mg tabletten

Takeda

Stof(fen)
Azilsartan medoxomil
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Takeda

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ipreziv bevat het werkzaam bestanddeel azilsartan medoxomil en behoort tot een geneesmiddelenklasse die bekend is als angiotensine II-receptorantagonisten (AIIRA's). Angiotensine II is een stof die in het lichaam op natuurlijke wijze wordt gemaakt en waardoor de bloedvaten zich vernauwen. Dit heeft een stijging van de bloeddruk tot gevolg. Ipreziv verhindert dit effect waardoor de bloedvaten ontspannen en de bloeddruk daalt.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk (essentiële hypertensie) bij volwassen patiënten (ouder dan 18 jaar).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6..
 • U bent langer dan 3 maanden zwanger. (Het is ook beter om het gebruik van Ipreziv te vermijden in het begin van de zwangerschap - zie de rubriek zwangerschap).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vooraleer u Ipreziv inneemt of terwijl u het inneemt, vertel uw arts indien u:

 • lijdt aan nierproblemen
 • aan de dialyse bent of kort geleden een niertransplantatie heeft gehad
 • lijdt aan een ernstige leverziekte
 • lijdt aan hartproblemen (met inbegrip van hartfalen, recent hartaanval)
 • ooit een beroerte heeft gehad
 • een lage bloeddruk heeft of zich duizelig of licht in het hoofd voelt
 • braakt, recent ernstig gebraakt heeft of indien u diarree heeft
 • indien u verhoogde kaliumspiegels in uw bloed heeft
 • lijdt aan een bijnierafwijking, genaamd primair hyperaldosteronisme
 • verteld werd dat u een vernauwing van uw hartkleppen heeft (genaamd "aortaklepstenose of

mitraalklepstenose") of dat de dikte van uw hartspier abnormaal is toegenomen (genaamd "obstructieve hypertropische cardiomyopathie").

Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of als u zwanger wilt worden). Het gebruik van Ipreziv wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient NIET te worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik vanaf die periode (zie de rubriek zwangerschap).

Zoals met alle andere angiotensine II-receptorantagonisten kan azilsartan minder effectief zijn in het verlagen van de bloeddruk bij negroïde patiënten.

Kinderen en jongeren

Er is geen ervaring met de toediening van Ipreziv bij kinderen of adolescenten jonger dan 18 jaar. Daarom dient Ipreziv niet te worden toegediend aan kinderen of adolescenten.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ipreziv nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Ipreziv kan de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden en sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Ipreziv beïnvloeden.

Vertel uw arts indien u één van de volgende geneesmiddelen neemt, in het bijzonder:

 • Lithium (geneesmiddel voor mentale gezondheidsproblemen)
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zoals ibuprofen, diclofenac of celecoxib (geneesmiddelen om pijn en ontstekingen te verminderen)
 • Aspirine (acetylsalicycliczuur) indien u meer dan 3 g per dag neemt (geneesmiddel om pijn en ontstekingen te verminderen)
 • Geneesmiddelen die het kaliumgehalte in het bloed kunnen verhogen, zoals kaliumsupplementen, kaliumsparende geneesmiddelen (bepaalde 'plaspillen') of kaliumbevattende zoutvervangingsmiddelen
 • Heparine (bloedverdunner)
 • Diuretica (plaspillen)
 • Andere geneesmiddelen om uw bloeddruk te verlagen.

Zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Normaalgesproken zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Ipreziv voordat u zwanger bent of zodra u weet dat u zwanger bent en uw arts zal u adviseren een ander geneesmiddel te gebruiken in plaats van Ipreziv.

Ipreziv wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient NIET te worden gebruikt bij een zwangerschapsduur van langer dan 3 maanden, omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik na de derde zwangerschapsmaand.

Borstvoeding

Vertel uw arts als u borstvoeding geeft of op het punt staat te beginnen met het geven van borstvoeding. Ipreziv wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven en uw arts kan kiezen voor een andere behandeling als u borstvoeding wenst te geven, vooral als uw baby pas is geboren of te vroeg is geboren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ipreziv zal waarschijnlijk geen invloed hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen. Sommige mensen kunnen echter last krijgen van vermoeidheid of duizeligheid wanneer zij Ipreziv gebruiken. Als u hier last van heeft, bestuur dan geen voertuig en bedien geen werktuigen of

machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is belangrijk om Ipreziv elke dag in te blijven nemen.

Ipreziv is voor oraal gebruik. Neem de tablet in met veel water. U kunt Ipreziv innemen met of zonder eten.

 • De normale aanvangsdosis bedraagt 40 mg eenmaal daags. Uw arts kan deze dosis verhogen tot maximaal 80 mg eenmaal daags, afhankelijk van het effect op uw bloeddruk.
 • Voor patiënten zoals veel oudere patiënten (75 jaar en ouder) kan uw arts een lagere aanvangsdosis van 20 mg eenmaal daags aanbevelen.
 • Indien u lijdt aan een lichte tot matig ernstige leverziekte kan uw arts u een lagere aanvangsdosis van 20 mg eenmaal daags aanbevelen.
 • Voor patiënten die kort geleden lichaamsvloeistoffen verloren hebben, bijv. door braken of diarree of door het gebruik van plaspillen, kan de arts een lagere aanvangsdosis van 20 mg eenmaal daags aanbevelen.
 • Indien u lijdt aan andere bijkomende ziektes zoals ernstige nierziekte of hartfalen zal uw arts beslissen welke dosis voor u het best is om de behandeling mee te starten.

Binnen 2 weken behandeling zal een bloeddrukdaling meetbaar zijn; het volledige effect van de ingestelde dosis zal na 4 weken worden bereikt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel tabletten inneemt of als iemand anders uw geneesmiddel inneemt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. U kunt zich zwak of duizelig voelen indien u meer Ipreziv neemt dan u zou mogen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Ga gewoon door met de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met het innemen van Ipreziv kan uw bloeddruk opnieuw toenemen. Stop daarom niet met het innemen van Ipreziv zonder eerst uw arts te raadplegen over alternatieve behandelingsopties.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Ipreziv bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

STOP met het innemen van Ipreziv en zoek onmiddellijk medische hulp indien één van de volgende allergische reacties zich bij u voordoen (deze komen zelden voor, bij minder dan 1 op 1000 patiënten):

 • Ademhalings- of slikmoeilijkheden, of opzwellen van het gezicht, de lippen, de tong en/of de keel (angio-oedeem)
 • Jeuk op de huid met bulten.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak voorkomende bijwerkingen die bij minder dan 1 op de 10 patiënten optreden:

 • Duizeligheid
 • Diarree
 • Verhoogde bloedwaarden van creatininefosfokinase (een indicator van spierbeschadiging).

Soms voorkomende bijwerkingen die bij minder dan 1 op de 100 patiënten optreden:

 • Lage bloeddruk waardoor u zich zwak of duizelig kunt voelen
 • Vermoeid gevoel
 • Zwelling van de handen, de enkels of de voeten (perifeer oedeem)
 • Verhoogde bloedwaarden van serumcreatinine (een indicator van de nierfunctie)
 • Verhoogde bloedwaarden van urinezuur (een indicator van de nierfunctie).

Zelden voorkomende bijwerkingen die bij minder dan 1 op de 1000 patiënten optreden:

 • Veranderingen in bloedtestresultaten waaronder verlaagde eiwitspiegels in rode bloedcellen (hemoglobine).

Bij het innemen van Ipreziv met chloortalidon (een plaspil) werden hogere waarden van bepaalde chemische stoffen in het bloed (zoals creatinine), die indicatoren zijn voor de nierfunctie, vaak waargenomen (bij minder dan 1 op de 10 patiënten), en een lage bloeddruk trad eveneens vaak op.

Het opzwellen van de handen, enkels of voeten komt vaker voor (bij minder dan 1 op de 10 patiënten) wanneer Ipreziv ingenomen wordt met amlodipine (een calciumkanaalblokker ter behandeling van hypertensie) dan wanneer Ipreziv alleen wordt ingenomen (minder dan 1 op de 100 patiënten). De frequentie van deze bijwerking is het grootst wanneer amlodipine alleen wordt ingenomen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar Ipreziv in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.