Auteur: Euro Registratie Collectief


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Livocab oogdruppels bevat 0,5 mg levocabastine per milliliter vloeistof. Levocabastine is de stof die zorgt voor de werking van Livocab oogdruppels.

Livocab oogdruppels is werkzaam tegen een ontsteking van het oog zoals die voorkomt bij hooikoorts. Verschijnselen van zo’n ontsteking van de ogen zijn jeuk aan de ogen, rode ogen, gezwollen ogen en tranende ogen. Levocabastine zorgt ervoor dat de werking van een bepaalde stof in het oog (histamine), die de ontsteking veroorzaakt, wordt onderdrukt.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, vorming van bultjes, of kortademigheid. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Livocab oogdruppels en raadpleeg uw arts.

 • Als u contactlenzen draagt. Livocab oogdruppels bevat een conserveermiddel (benzalkoniumchloride) dat oogirritatie kan veroorzaken en zachte contactlenzen kan verkleuren.

Draag daarom geen contactlenzen wanneer u Livocab oogdruppels gebruikt. Wacht ten minste 15 minuten na gebruik van Livocab oogdruppels voordat u uw lenzen weer inzet.

Gebruikt u naast Livocab oogdruppels nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Voor zover bekend zijn er geen geneesmiddelen die niet tegelijk met Livocab oogdruppels mogen worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Er is nog weinig over bekend of gebruik van Livocab oogdruppels tijdens de zwangerschap schadelijk is. Het is mogelijk dat er een kleine hoeveelheid van de werkzame stof in het lichaam wordt opgenomen. Livocab dient daarom niet tijdens de zwangerschap te worden gebruikt, tenzij het voordeel voor de moeder opweegt tegen het eventuele nadeel voor het kind. Overleg hierover met uw arts.

Borstvoeding

Er is nog weinig over bekend of gebruik van Livocab oogdruppels tijdens het geven van borstvoeding schadelijk is. Daarom wordt voorzichtigheid aangeraden bij gebruik van Livocab tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan is het niet waarschijnlijk dat Livocab oogdruppels uw reactievermogen nadelig beïnvloedt. Daarom kunt u gewoon deelnemen aan het verkeer of gevaarlijke machines bedienen wanneer u Livocab oogdruppels gebruikt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Livocab oogdruppels bevat onder andere benzalkoniumchloride en propyleenglycol (E490).

 • Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken.
 • Benzalkoniumchloride is een conserveermiddel dat oogirritatie kan veroorzaken en zachte contactlenzen kan laten verkleuren. Draag daarom geen contactlenzen wanneer u Livocab oogdruppels gebruikt. Wacht ten minste 15 minuten na gebruik van Livocab oogdruppels voordat u uw lenzen weer inzet.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 2 maal per dag 1 druppel in ieder oog. Eventueel kan uw arts de dosis verhogen tot 3 of 4 keer per dag 1 druppel in ieder oog. Ga door met het gebruiken van Livocab oogdruppels totdat uw klachten helemaal verdwenen zijn.

Na toepassing in het oog geeft Livocab oogdruppels meestal snel verlichting van deze verschijnselen. De werking houdt enkele uren aan.

Let op: Als u een druppel in het oog brengt, zorg er dan voor dat de opening van het flesje het oog, het ooglid of de wimpers niet raakt. De oplossing die nog in het flesje zit, kan dan namelijk sneller bederven.

Hoe moet u Livocab oogdruppels toedienen?

 1. Schud het flesje goed, iedere keer voordat u Livocab oogdruppels gaat gebruiken. Verwijder vervolgens het plastic dopje van het flesje.
 2. Doe uw contactlenzen uit voordat u Livocab oogdruppels indruppelt.
 3. Buig uw hoofd zo ver mogelijk achterover en kijk omhoog.
 1. Laat voorzichtig één druppel in uw binnenste ooghoek (aan de kant van de neus) vallen door een klein beetje in het flesje te knijpen. Trek dan uw onderste ooglid iets naar beneden. Houd uw hoofd nog steeds achterover gebogen. Knipper nu een paar keer met uw oog. Waarschijnlijk doet u dit vanzelf. Zo kan het druppeltje zich over het hele oog verspreiden.
 2. Herhaal stap 4 voor uw andere oog.
 3. Als u contactlenzen draagt, dan kunt u deze ongeveer 15 minuten na het druppelen weer indoen (zie ook hiervoor onder ‘Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Livocab oogdruppels’).

Als u na het inbrengen van de oogdruppel uw ogen gedurende 3 minuten gesloten houdt en de traanbuis in de ooghoek dichtdrukt, kan het geneesmiddel een betere werking hebben en kan de kans op het optreden van bepaalde bijwerkingen kleiner zijn.

Heeft u of iemand in uw omgeving per ongeluk Livocab oogdruppels ingeslikt? Raadpleeg dan een arts. De verschijnselen die in dit geval kunnen optreden, zijn: slaperigheid en/of sufheid. Als u Livocab oogdruppels heeft ingeslikt, dan wordt aangeraden veel niet-alcoholische vloeistof te drinken zodat het middel sneller wordt uitgeplast. U kunt ook geactiveerde kool (verkrijgbaar bij de apotheek) innemen. Geactiveerde kool neemt de Livocab oogdruppels op die nog in de maag aanwezig is en die nog niet door het lichaam is opgenomen.

Wanneer u merkt dat u een of meerdere malen bent vergeten de oogdruppels te gebruiken, heeft het geen zin de vergeten beurten in te halen. Gebruik de oogdruppels niet vaker per dag dan uw arts heeft voorgeschreven en ga op de gewone manier door met het gebruik.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u plotseling stopt met het gebruiken van Livocab kunnen uw klachten terugkeren. Stoppen met Livocab kunt u het beste doen in overleg met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Livocab oogdruppels bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Hoe vaak de hieronder vermelde eventuele bijwerkingen voorkomen wordt vermeld volgens de volgende definities:

 • zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
 • vaak: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
 • soms: bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
 • zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
 • zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
 • onbekend: kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens.

Van Livocab oogdruppels zijn de volgende bijwerkingen bekend.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor:

Ogen: oogpijn, wazig zicht.

De volgende bijwerkingen komen soms voor:

Ogen: vochtophoping onder de huid van het ooglid.

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor:

Zenuwstelsel: hoofdpijn.

Ogen: ontsteking van het bindvlies, zwelling van het oog, ontsteking van het ooglid, verhoogde hoeveelheid bloed in het oog en waterige ogen.

Huid: huidontsteking ten gevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis), netelroos.

Algemeen / toedieningsplek: last op de plaats van toediening (o.a. brandend gevoel in het oog, rood oog, irritatie, pijn, zwelling of jeuk van het oog en wazig zicht).

Afweersysteem: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), overgevoeligheid. Het kan zijn dat u overgevoelig bent voor Livocab oogdruppels. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, vorming van bultjes of kortademigheid. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Livocab oogdruppels en raadpleeg uw arts.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25°C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Na openen van het flesje is dit geneesmiddel nog 1 maand houdbaar.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is levocabastine.
 • De andere bestanddelen zijn propyleenglycol (E490), polysorbaat, dinatriumwaterstoffosfaat (E339), natriumdiwaterstoffosfaat (E339), dinatriumedetaat, hypromellose (E464), benzalkoniumchloride en water voor injectie.

Livocab oogdruppels is een witte, troebele vloeistof voor gebruik in de ogen.

Livocab oogdruppels is verpakt in een plastic flesje met 4 ml druppels.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse, België

In het register ingeschreven onder  
RVG 23091//13968 Livocab oogdruppels 0,5 mg/ml, oogdruppels (Griekenland)
Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht onder de volgende namen:  
Griekenland: Livostin  
Nederland: Livocab oogdruppels 0,5 mg/ml  

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2013.

Euro Registratie Collectief b.v., 090511-1211

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK