Lyrica 150 mg harde capsules

Illustratie van Lyrica 150 mg harde capsules
Stof(fen) Pregabalin
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Pfizer
Verdovend Nee
ATC-Code N03AX16
Farmacologische groep Anti-epileptica

Vergunninghouder

Pfizer

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Lyrica 225 mg harde capsules Pregabalin Pfizer
Lyrica 300 mg harde capsules Pregabalin Pfizer
Pregabaline Teva 75 mg harde capsules Pregabalin Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Lyrica 25 mg harde capsules, Pregabalin Upjohn EESV
Pregabalin Pfizer 25 mg harde capsules, Pregabalin Upjohn EESV

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lyrica behoort tot de groep van geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van epilepsie, neuropathische pijn en gegeneraliseerde angststoornis (GAD) bij volwasssenen.

Perifere en centrale neuropathische pijn: Lyrica wordt gebruikt bij de behandeling van langdurige pijnen die veroorzaakt worden door beschadigingen van de zenuwen. Diverse ziekten zoals diabetes of gordelroos (zona) kunnen perifere neuropathische pijn veroorzaken. Pijnwaarnemingen kunnen worden beschreven als heet, brandend, kloppend, schietend, stekend, scherp, kramp, pijnlijk, tintelend, gevoelloos, slapend. Perifere en centrale neuropathische pijn kan ook gepaard gaan met stemmingswisselingen, slaapstoornissen, vermoeidheid en kan invloed hebben op het lichamelijke en sociale functioneren en de totale kwaliteit van leven.

Epilepsie: Lyrica wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde vormen van epilepsie bij volwassenen (partiële aanvallen met of zonder secondaire gegeneraliseerde aanvallen – epileptische aanvallen beginnen in een specifiek deel van de hersenen). Uw arts zal u Lyrica voorschrijven ter ondersteuning van de behandeling van uw epilepsie, indien uw huidige geneesmiddelen uw toestand niet onder controle houden. U dient LYRICA bovenop uw huidige behandeling in te nemen. Lyrica is niet bestemd om alleen te worden gebruikt, maar dient altijd te worden gebruikt in combinatie met andere anti-epileptica (geneesmiddelen gebruikt bij epilepsie).

Gegeneraliseerde angststoornis: Lyrica wordt gebruikt bij de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis (GAD). De symptomen van GAD zijn langdurige en overmatige angst en bezorgdheid die moeilijk controleerbaar zijn. GAD kan ook rusteloosheid of een gevoel van spanning of irritatie veroorzaken, of kan ervoor zorgen dat je je snel vermoeid voelt, je moeilijk kunt concentreren, je niets meer kunt herinneren of lichtgeraakt bent, of kan spierspanning of slaapstoornissen veroorzaken. Dit heeft niets te maken met de stress en de spanning in het dagelijkse leven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Bij een aantal patiënten die Lyrica gebruiken, zijn symptomen gemeld die wijzen op een allergische reactie. Deze symptomen omvatten zwelling van het gezicht, lippen, tong en keel maar ook verspreide huiduitslag. U dient onmiddellijk contact op te nemen met uw arts indien één van deze reacties bij u optreedt.
 • Bij het gebruik van Lyrica zijn duizeligheid en slaperigheid opgetreden, waardoor het optreden van ongelukken (vallen) bij oudere patiënten kan toenemen. Wees daarom voorzichtig totdat u gewend bent aan het effect dat dit geneesmiddel zou kunnen hebben.
 • Lyrica kan wazig zicht of verlies van het gezichtsvermogenof andere veranderingen van het gezichtsveld veroorzaken, waarvan de meeste tijdelijk zijn. U dient het onmiddellijk aan uw arts te vertellen indien u veranderingen van uw gezichtsvermogen opmerkt.
 • Bij bepaalde diabetespatiënten die in gewicht toenemen tijdens de behandeling met pregabaline kan een aanpassing van hun diabetesmedicatie noodzakelijk zijn.
 • Bepaalde bijwerkingen zoals slaperigheid kunnen vaker voorkomen, omdat patiënten met ruggenmergletsel andere geneesmiddelen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld pijn of spasticiteit te behandelen. Deze geneesmiddelen hebben dezelfde bijwerkingen als pregabaline en de ernst van deze bijwerkingen kan verhoogd zijn bij gelijktijdig gebruik.
 • Er zijn bij sommige patiënten tijdens het gebruik van Lyrica meldingen geweest van hartfalen; meestal waren dit oudere patiënten met hart- en vaataandoeningen. Voordat u begint met het innemen van dit geneesmiddel dient u het uw arts te vertellen als u in het verleden last hebt gehad van een hartaandoening.
 • Er zijn bij sommige patiënten tijdens het gebruik van Lyrica meldingen geweest van nierfalen. Als u tijdens het gebruik van Lyrica merkt dat u minder plast, dient u het aan uw arts te vertellen aangezien dit kan verbeteren door met het geneesmiddel te stoppen.
 • Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Lyrica, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.
 • Wanneer Lyrica wordt ingenomen met andere geneesmiddelen die constipatie kunnen veroorzaken (zoals sommige typen pijnstillers), is het mogelijk dat maagdarmproblemen optreden (bijv. constipatie, geblokkeerde of verlamde darm). Vertel het uw arts als u constipatie heeft, vooral als u gevoelig voor dit probleem bent.
 • Als u in het verleden alcoholist of drugsverslaafde bent geweest, vertel het dan aan uw arts voordat u begint met het gebruik van dit geneesmiddel. Laat het uw arts weten indien u denkt meer van het geneesmiddel nodig te hebben dan dat u is voorgeschreven.
 • Er zijn gevallen van toevallen/stuipen (convulsies) gemeld tijdens het gebruik van Lyrica of kort na het stoppen met Lyrica. Neem direct contact op met uw arts indien er bij u een convulsie optreedt.
 • Er zijn gevallen van verminderde hersenfunctie (encefalopathie) gemeld bij een aantal patiënten die Lyrica gebruikten. Deze patiënten hadden ook andere aandoeningen. Vertel het uw arts indien u in het verleden last heeft gehad van ernstige aandoeningen, zoals bijvoorbeeld lever- of nierziekten.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen en jongeren (tot de leeftijd van 18 jaar) is niet vastgesteld. Lyrica mag daarom niet worden toegepast bij deze leeftijdsgroep.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Voordat u een nieuw geneesmiddel in combinatie met Lyrica inneemt, moet u dit met uw arts bespreken. Gebruikt u naast Lyrica nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Lyrica en bepaalde andere geneesmiddelen kunnen elkaar beïnvloeden (interactie). Bij inname met bepaalde andere geneesmiddelen kan Lyrica bepaalde bijwerkingen van deze geneesmiddelen versterken, zoals ademhalingsstilstand en coma. Duizeligheid, slaperigheid en concentratievermindering kunnen verergeren als Lyrica samen met geneesmiddelen wordt toegediend die:

 • oxycodone (gebruikt als pijnstiller)
 • lorazepam (gebruikt bij de behandeling van angst) of
 • alcohol

bevatten.

Lyrica kan gelijktijdig met orale contraceptiva worden gebruikt.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Lyrica mag met of zonder voedsel worden ingenomen.

Het wordt aanbevolen geen alcohol te drinken tijdens het gebruik van Lyrica.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Lyrica mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt, tenzij uw arts anders oordeelt. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen doeltreffende anticonceptie te gebruiken.

Het is niet aanbevolen om borstvoeding te geven tijdens het gebruik van Lyrica, omdat niet bekend is of Lyrica in de moedermelk teruggevonden kan worden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Lyrica kan leiden tot duizeligheid, slaperigheid en verminderde concentratie. U mag geen voertuigen besturen, machines bedienen of andere risicovolle activiteiten uitvoeren, totdat duidelijk is of dit geneesmiddel uw vermogen om bovengenoemde taken uit te voeren, al dan niet beïnvloedt.

Lyrica beval lactose

Lyrica drank bevat methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216) die (wellicht vertraagde) allergische reacties kunnen veroorzaken.

Lyrica drank bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg/ml.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal bepalen welke dosis voor u geschikt is.

Perifere en centrale neuropathische pijn, epilepsie of gegeneraliseerde angststoornis:

 • Volg bij inname van de drank de instructies van uw arts.
 • De dosering is aangepast aan u en uw ziektebeeld en zal in het algemeen liggen tussen 150 mg (7,5 ml) en 600 mg (30 ml) per dag.
 • Uw arts zal u vertellen dat u ofwel tweemaal ofwel driemaal per dag Lyrica moet innemen. Bij tweemaal per dag neemt u Lyrica éénmaal ’s ochtends en éénmaal ’s avonds in, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. Bij driemaal per dag neemt u Lyrica éénmaal ’s ochtends, éénmaal ’s middags en éénmaal ’s avonds in, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip.

Als u de indruk heeft dat de werking van Lyrica te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Als u een oudere patiënt bent (ouder dan 65 jaar), dient u Lyrica in de gebruikelijke dosering in te nemen, behalve als u problemen met uw nieren heeft.

Het is mogelijk dat uw arts u een ander doseringsschema en/of andere dosering voorschrijft als u nierproblemen heeft.

Neem Lyrica in totdat uw arts u vertelt dat u kunt stoppen.

Toediening:

Instructies voor gebruik

Lyrica is uitsluitend bestemd voor oraal gebruik.

 1. Open de fles: Druk de flesdop naar beneden en draai hem tegen de wijzers van de klok in (Figuur 1).
 2. Alleen voor het eerste gebruik: Een indruk-fles-adapter (PIBA) wordt geleverd met de doseerspuit. Dit is een hulpmiddel dat in de hals van de fles gestoken wordt om het gemakkelijker te maken de drank met behulp van de doseerspuit op te trekken. Als de PIBA nog niet op zijn plaats zit, verwijder de PIBA en de 5 ml doseerspuit voor orale toediening uit de plastic oververpakking. Plaats de fles op een plat oppervlak, steek de PIBA in de hals van de fles terwijl u het vlakke oppervlak van de PIBA rechtop houdt en druk erop (Figuur 2).
 3. Druk de zuiger van de spuit tot de bodem van de cilinder van de spuit (naar de naaldtip) om overmatige lucht te verwijderen. Hecht de spuit aan de PIBA met een lichte draaibeweging (Figuur 3).
 4. Draai de fles (met de spuit eraan vast) om en vul de spuit met de vloeistof door de zuiger van de spuit naar beneden te trekken tot net voorbij de maatstreep die overeenkomt met de

hoeveelheid in milliliters (ml) zoals voorgeschreven door uw arts (Figuur 4). Verwijder de luchtbellen uit de spuit door de zuiger naar de voorgeschreven maatstreep te duwen.

 1. Zet de fles, met de spuit nog steeds in de PIBA/fles, terug rechtop (Figuur 5).
 2. Verwijder de spuit uit de fles/PIBA (Figuur 6).
 3. Leeg de inhoud van spuit rechtstreeks in de mond door de zuiger van de spuit naar de onderkant van de spuitcilinder te drukken (Figuur 7). Opmerking: De stappen 4-7 dienen wellicht tot drie keer toe herhaald te worden om de totale dosis te verkrijgen (Tabel 1). [Bijvoorbeeld: om een dosis van 150 mg (7,5 ml) te verkrijgen moet u de spuit twee keer vullen om de volledige dosis te verkrijgen. Als u de doseerspuit voor orale toediening gebruikt moet u eerst 5 ml vloeistof opzuigen en de inhoud van de spuit direct in de mond spuiten. Vervolgens vult u de doseerspuit voor orale toediening met 2,5 ml en spuit u de resterende inhoud in uw mond.]
 4. Spoel de spuit door water in de spuit op te zuigen en de zuiger van de spuit naar de bodem van de spuitcilinder te drukken. Doe dit minimaal drie keer (Figuur 8).
 5. Plaats de dop terug op de fles (waarbij de PIBA in de hals van de fles blijft) (Figuur 9).
Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3
Figuur 4 Figuur 5 Figuur 6
Figuur 7 Figuur 8 Figuur 9

Tabel 1. Vullingen van de doseerspuit voor orale toediening om voorgeschreven Lyrica dosis te verkrijgen

Lyrica dosis Totale Eerste Tweede spuitvulling Derde spuitvulling
(mg) drankvolume (ml) spuitvulling (ml) (ml) (ml)
25 1,25 1,25 Niet nodig Niet nodig
50 2,5 2,5 Niet nodig Niet nodig
75 3,75 3,75 Niet nodig Niet nodig
100 5 5 Niet nodig Niet nodig
150 7,5 5 2,5 Niet nodig
200 10 5 5 Niet nodig
225 11,25 5 5 1,25
300 15 5 5 5

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem contact op met uw arts of ga naar de dichtstbijzijnde Eerste Hulp Dienst van een ziekenhuis. Neem uw doosje of flacon met Lyrica drank mee. U kunt zich slaperig, verward, verontrust of rusteloos voelen nadat u teveel Lyrica heeft ingenomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Het is belangrijk om uw Lyrica drank elke dag regelmatig op hetzelfde tijdstip in te nemen.

Als u bent vergeten een dosis in te nemen, doe dit dan zo spoedig mogelijk als u eraan denkt, behalve als het tijd is voor uw volgende dosis. In dat geval neemt u gewoon de volgende dosis in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van Lyrica, tenzij uw arts u dit adviseert. Als uw behandeling wordt stopgezet, dient dit geleidelijk te gebeuren over een periode van minstens 1 week.

U moet weten dat er bij u bepaalde bijwerkingen kunnen optreden na het stoppen met de lange- en kortetermijnbehandelingen met Lyrica. Deze bijwerkingen bestaan uit: slapeloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, zich angstig voelen, diarree, griepachtige symptomen, toevallen/stuipen (convulsies) zenuwachtigheid, depressie, pijn, zweten en duizeligheid. Op dit moment is het niet duidelijk of deze symptomen vaker voorkomen of ernstiger worden als u pregabaline voor een langere tijd gebruikt. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die zeer vaak, bij meer dan 1 op de 10 personen, kunnen voorkomen zijn hieronder opgesomd:

 • duizeligheid, slaperigheid,

Bijwerkingen die vaak, bij meer dan 1 persoon op 100, kunnen voorkomen zijn hieronder opgesomd:

 • verhoogde eetlust
 • gevoel van verrukking, verwarring, stuurloosheid (desoriëntatie), veranderde seksuele interesse, geïrriteerdheid
 • aandachtsstoornissen, onhandigheid, geheugenverlies, ongecontroleerde trillingen of bevingen, spraakstoornissen, tintelend gevoel, sufheid/ slaperigheid (sedatie), slaapzucht (lethargie), slapeloosheid, vermoeidheid (fatigue), hoofdpijn
 • wazig zien, dubbel zien
 • draaierigheid, problemen met evenwicht
 • droge mond, obstipatie, braken, winderigheid
 • erectieproblemen
 • zwelling van het lichaam inclusief de ledematen
 • een dronken gevoel hebben, abnormale gang
 • gewichtstoename

Bijwerkingen die soms, bij meer dan 1 persoon op 1000, kunnen voorkomen zijn hieronder opgesomd:

 • verlies van eetlust, bloedsuikerverlaging
 • veranderd zelfbesef, rusteloosheid, depressie, agitatie, stemmingsveranderingen, moeilijk op woorden kunnen komen, geheugenverlies, hallucinaties, abnormale dromen, paniekaanvallen, onverschilligheid, abnormaal gevoel, problemen met het seksueel functioneren inclusief het moeilijk bereiken van een seksuele climax, vertraagde zaadlozing (ejaculatie)
 • moeite met denken, gevoelloosheid, veranderingen in het gezichtsvermogen, ongewone oogbewegingen, spastische bewegingen, afgenomen reflexen, hyperactiviteit, duizelig worden bij opstaan, gevoelige huid, smaakverlies, brandend gevoel, trillingen bij bewegen, afgenomen bewustzijn, flauwvallen, toegenomen gevoeligheid voor geluid
 • droge ogen, gezwollen ogen, oogpijn, zwakke ogen, waterige ogen
 • hartritmestoornissen, versnelde hartslag, lage bloeddruk, hoge bloeddruk
 • blozen, opvliegers
 • ademhalingsmoeilijkheden, keelpijn, droge neus
 • opgezwollen buik, toegenomen speekselproductie, brandend maagzuur, gevoelloos rond de mond
 • transpireren, huiduitslag, koude rillingen
 • spiertrekkingen, gewrichtszwellingen, spierkrampen, spierstijfheid, pijn inclusief spierpijn, gewrichtspijn, rugpijn, pijn in de ledematen
 • moeilijk of pijnlijk urineren, incontinentie
 • zwakheid, vallen, dorst, beklemd gevoel op de borst
 • veranderingen in bloed- en levertestresultaten (verhoging van creatininefosfokinase, alanine- aminotransferase en aspartaat-aminotransferase in het bloed, verlaging van aantal bloedplaatjes in het bloed)

Bijwerkingen die zelden, bij minder dan 1 persoon op 1000, voorkomen zijn hieronder opgesomd:

 • veranderingen in de hartslag
 • koude handen en voeten
 • hoest, verstopte neus, loopneus, bloedneus, snurken
 • abnormaal reukvermogen, veranderingen in het zicht, inclusief tunnelzicht (beperking van het gezichtsveld), beweging van het zicht zodra het hoofd wordt bewogen, verandering in beleving van diepte, lichtflitsen, schitteringen
 • verwijden van de pupillen, scheel kijken, oogirritatie
 • koorts, koud zweet, benauwd gevoel in de keel
 • ontsteking van de alvleesklier
 • problemen met slikken
 • langzame of afgenomen beweging van het lichaam
 • problemen met schrijven
 • huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bulten (netelroos)
 • vochtophoping in de (onder)buik
 • spierbeschadiging
 • nekpijn
 • pijn op de borst, spontane afscheiding uit de borsten, abnormale borstgroei,
 • pijnlijke of verstoorde menstruatiecyclus
 • hoge bloedsuikerspiegel
 • gewichtsverlies
 • overdreven opgewektheid
 • nierfalen, verminderde uitscheiding van urine
 • veranderingen in bloedtestresultaten (afname van bloedkalium, toename van bloedcreatinine, afname van het aantal witte bloedcellen inclusief neutrofielen)
 • ongepast gedrag

Andere reacties die gemeld zijn na het in de handel brengen zijn hartfalen, veranderingen in de opnamen van elektrische wijzigingen in een hartfilm (ECG) die corresponderen met verstoringen in het hartritme, vocht in de longen, verlies van bewustzijn, stuipen/aanvallen (convulsies), overgevoeligheids- en allergische reacties (die kunnen bestaan uit: opgezwollen gezicht, gezwollen tong, moeilijkheden met ademen, jeuk, ontsteking van de ogen (keratitis), gezichtsveldverlies en een ernstige huidreactie gekenmerkt door uitslag, blaren, vervelling van de huid en pijn), geestelijke achteruitgang, agressie, achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging, diarree, borstgroei bij mannen, misselijkheid en zich onwel voelen.

U dient onmiddellijk medisch advies in te winnen als u merkt dat uw tong of gezicht begint op te zwellen of als uw huid rood wordt en er blaarvorming of vervelling begint op te treden.

Bepaalde bijwerkingen zoals slaperigheid kunnen vaker voorkomen, omdat patiënten met ruggenmergletsel andere geneesmiddelen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld pijn of spasticiteit te behandelen. Deze geneesmiddelen hebben dezelfde bijwerkingen als Lyrica en de ernst van deze bijwerkingen kan verhoogd zijn bij gelijktijdig gebruik.

Krijgt u veel last van de bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de fles {EXP}. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is pregabaline. Elke ml bevat 20 mg pregabaline.

De andere stoffen in dit middel zijn: methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), watervrij natriumdiwaterstoffosfaat, watervrij dinatriumfosfaat (E339), sucralose (E955) kunstmatig aardbeienaroma (bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol)), gezuiverd water.

Hoe ziet Lyrica eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Lyrica 20 mg/ml drank is een heldere kleurloze oplossing in een witte fles met 473 ml drank in een kartonnen omdoos. De omdoos bevat ook, in een doorzichtige polyethyleen verpakking, een 5 ml doseerspuit met maatstrepen en een indruk-fles-adapter (PIBA).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Verenigd Koninkrijk.

Fabrikant:

Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, B-1930 Zaventem, België

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Пфайзер Люксембург САРЛ Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer spol s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 6 405 328

Ελλάδα

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ.: +30 210 67 85 800

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

PFIZER Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel :+356 21220174

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free) +44 (0)1304 616161

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Italia

Pfizer Italia S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Κύπρος

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Τηλ: +357 22 817690

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Advertentie

Stof(fen) Pregabalin
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Pfizer
Verdovend Nee
ATC-Code N03AX16
Farmacologische groep Anti-epileptica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.