Advertentie

Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Meloxicam Mylan tabletten bevatten het werkzame bestanddeel meloxicam. Meloxicam behoort tot de groep van geneesmiddelen die niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) worden genoemd. Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij de behandeling van pijn en om ontstekingen in spieren en gewrichten te verminderen.

Meloxicam Mylan kan door uw arts worden voorgeschreven bij de behandeling van:

 • kortdurende behandeling van acute verergering van osteoartrosis (ontsteking van de gewrichten);
 • langdurige behandeling van reumatoïde artritis (gewrichtsreuma);
 • langdurige behandeling van een vergelijkbare aandoening die ankyloserende spondylitis heet (ontsteking aan de wervelkolom).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent in de laatste drie maanden van de zwangerschap (zie ook onder ‘Zwangerschap en borstvoeding’).
 • U bent een kind onder de leeftijd van 16 jaar.
 • U bent allergisch voor aspirine of andere anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s).
 • U krijgt één van de volgende verschijnselen nadat u aspirine of andere NSAID’s heeft ingenomen:
  • hijgen, beklemmend gevoel op de borst, buiten adem (astma);
  • blokkade in de neus door zwelling van de binnenkant van de neus (neuspoliepen);
  • huiduitslag/prikkende uitslag (netelroos);
  • plotselinge zwelling van de huid of slijmvliezen, zoals zwelling rond ogen, gezicht, lippen, mond of keel die mogelijk het ademen bemoeilijkt (angioneurotisch oedeem).
 • U heeft na een eerdere behandeling met NSAID’s een ziektegeschiedenis van:
  • bloedingen in uw maag of darmkanaal;
  • gaten (perforaties) in uw maag of darmkanaal.
 • U heeft zweren of bloedingen in uw maag of darmkanaal.
 • U heeft in het verleden tenminste tweemaal zweren of bloedingen in het maagdarmkanaal gehad.
 • U heeft een ernstig verminderde leverfunctie.
 • U heeft een niet gedialyseerd ernstig nierfalen.
 • U heeft recent hersenbloeding (cerebrovasculaire bloeding) doorgemaakt.
 • U heeft een bloedingsafwijking.
 • U lijdt aan ernstig hartfalen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Geneesmiddelen zoals Meloxicam Mylan kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen heeft, een beroerte gehad heeft of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risico groep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Mogelijk levensbedreigende huidreacties (Stevens-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse) zijn gemeld tijdens het gebruik van meloxicam. Dit begint met rode vlekken of ronde schijven, vaak met blaren op de romp. Aanvullende verschijnselen om op te letten zijn blaren in de mond, keel, neus, bij de geslachtsorganen en ontstoken ogen (rode en gezwollen ogen). Deze mogelijk levensbedreigende huiduitslag gaat vaak samen met griepachtige verschijnselen. De huiduitslag kan verergeren tot blaarvorming of het vervellen van de huid. Het grootste risico op het optreden van deze ernstige huidreacties is in de eerste weken van de behandeling. Wanneer u Stevens-Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse heeft gekregen tijdens het gebruik van meloxicam, dient u nooit meer opnieuw meloxicam te gebruiken.

Wanneer u last krijgt van huiduitslag of deze verschijnselen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts en vertel hem dat u dit middel gebruikt.

Stop onmiddellijk met de behandeling als u bemerkt dat u last krijgt van een bloeding (veroorzaakt teerkleurige ontlasting) of een zweer in uw maagdarmkanaal (veroorzaakt buikpijn).

Meloxicam Mylan is niet geschikt indien u onmiddellijke verlichting van acute pijn nodig heeft.

Meloxicam Mylan kan de symptomen van infecties (bijvoorbeeld koorts) maskeren. Indien u denkt dat u een infectie heeft, moet u contact opnemen met uw arts.

Meloxicam Mylan kan het zwanger worden bemoeilijken. Informeer uw arts als u van plan bent zwanger te worden of als u problemen heeft om zwanger te worden.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Omdat het nodig is de behandeling aan te passen voordat u begint met het innemen van Meloxicam Mylan, is het belangrijk dat u in de volgende gevallen contact opneemt met uw arts:

 • ziektegeschiedenis van ontsteking van de slokdarm (oesofagitis), maagontsteking (gastritis) of een andere ziekte van het maagdarmkanaal, bijv. colitis ulcerosa, ziekte van Crohn;
 • hoge bloeddruk (hypertensie);
 • oudere leeftijd;
 • hart-, lever- of nierziekte;
 • hoge bloedglucosespiegel (diabetes mellitus);
 • verminderd bloedvolume (hypovolemie), dit kan voorkomen als gevolg van ernstig bloedverlies of verbranding, operatie of een lage vochtinname;
 • niet verdragen van sommige suikers, vastgesteld door uw arts, want dit product bevat lactose;
 • hoge kaliumspiegels in het bloed, vastgesteld door uw arts.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Meloxicam Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel uw arts wanneer u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt:

 • bloedverdunnende middelen (orale anti-coagulantia);
 • andere NSAID’s, inclusief acetylsalicylzuur (aspirine);
 • plasmiddelen (diuretica). Er bestaat kans op uitdroging bij gelijktijdig gebruik van deze middelen. Uw arts zal aan het begin van de behandeling uw nierfunctie controleren en u adviseren voldoende water te drinken;
 • middelen die bloedstolsels oplossen (trombolytica);
 • middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan (trombocytenaggregatieremmers);
 • bloeddrukverlagende middelen (bijv. bètablokkers, zogenaamde ACE remmers of angiotensine II remmers);
 • ciclosporine (onderdrukt het afweersysteem);
 • corticosteroiden (bijsnierschorshormoon met ontstekingsremmende werking);
 • spiraaltje (IUD);
 • lithium (bij bepaalde geestesziekte);
 • bepaalde middelen voor de behandeling van depressie (zogenaamde serotonine-heropname-remmers);
 • methotrexaat (tegen psoriasis, reuma en bepaalde soorten kanker);
 • colestyramine (middel bij een te hoog cholesterol).

In deze rubriek worden geneesmiddelen aangeduid met de naam van de werkzame stof of de groep waartoe de stof behoort. Veelal kent u een geneesmiddel bijv. bij de merknaam. Raadpleeg daarom de verpakking of de bijsluiter van een door u gebruikt geneesmiddel om vast te stellen welke stoffen daarin voorkomen of vraag advies aan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Meloxicam Mylan dient in zijn geheel doorgeslikt te worden met behulp van water, tijdens de maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap kan uw arts indien nodig dit geneesmiddel met de nodige voorzichtigheid voorschrijven.

Gebruik dit product niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, omdat meloxicam ernstige effecten kan hebben op uw kind, in het bijzonder cardiopulmonale (hart en longen) en renale (nieren) afwijkingen, zelfs bij een eenmalige toediening.

Dit product wordt niet aangeraden tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Meloxicam Mylan kan bijwerkingen veroorzaken die mogelijk de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen beïnvloeden. Voorbeelden van bijwerkingen zijn visuele stoornissen, slaperigheid of duizelingen. Het is dan aan te raden geen voertuig te besturen of gevaarlijke machines te bedienen.

Meloxicam Mylan bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruikt? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Aanvallen van osteoartrose

De aanbevolen dosering is 7,5 mg per dag. De dosis kan worden verhoogd tot 15 mg per dag wanneer het effect te zwak is.

Reumatoïde arthritis, ankyloserende spondylitis

De aanbevolen dosering is 15 mg per dag. Dit kan verlaagd worden tot 7,5 mg per dag.

De totale dagelijkse dosis dient in één keer ingenomen te worden met water of een andere drank, tijdens een maaltijd.

DE DOSIS VAN 15 MG PER DAG NIET OVERSCHRIJDEN.

Ouderen en patiënten met verhoogde kans op bijwerkingen

De aanbevolen dosering voor langdurige behandeling van reumatoïde arthritis en ankyloserende spondylitis bij oudere patiënten is 7,5 mg per dag. Bij patiënten met een verhoogde kans op bijwerkingen, dient de aanvangsdosis van de behandeling 7,5 mg per dag te zijn.

Patiënten met een ernstige verminderde nierwerking

Bij patiënten met een ernstige verminderde nierwerking die gedialyseerd worden dient de dosis van 7,5 mg per dag niet te worden overschreden. Patiënten met een ernstige verminderde nierwerking waarbij niet wordt gedialyseerd mogen Meloxicam Mylan niet gebruiken.

Patiënten met een verminderde leverwerking

Patiënten met ernstige verminderde leverwerking mogen Meloxicam Mylan niet gebruiken.

Gebruik bij kinderen

Meloxicam Mylan tabletten mogen niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 16 jaar.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar in andere toedieningsvormen, die geschikter kunnen zijn.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

De symptomen van acute overdosering van NSAID’s zijn meestal beperkt tot:

 • gebrek aan energie (lethargie);
 • sufheid;
 • misselijkheid en braken;
 • pijn in het maaggebied (epigastrische pijn).

Deze symptomen verbeteren over het algemeen als u stopt met Meloxicam Mylan. U kunt bloedingen van de maag of darmen ondervinden (gastro-intestinale bloedingen).

Ernstige vergiftiging kan leiden tot ernstige bijwerkingen (zie rubriek 4):

 • hoge bloeddruk (hypertensie);
 • acuut nierfalen;
 • leverfalen (hepatische disfunctie);
 • vermindering/afvlakken of stoppen van de ademhaling (respiratoire depressie);
 • verlies van bewustzijn (coma);
 • stuiptrekkingen (convulsies);
 • plotselinge sterke daling van de bloeddruk met als gevolg bewustzijnsverlies (cardiovasculaire collaps);
 • hartstilstand;
 • directe allergische (overgevoeligheids) reactie, inclusief:
 • flauwvallen;
 • kortademigheid;
 • huidreacties.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Als u stopt met gebruik van dit middel

Wanneer u stopt met het gebruik van Meloxicam Mylan voordat uw behandeldingsduur is afgelopen kan dit er voor zorgen dat uw pijn of ontstekingen weer toenemen.

Raadpleeg altijd uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel.

Heeft u nog andere vragen of het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het gebruik van Meloxicam Mylan en raadpleeg direct een arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis indien u een van de volgende bijwerkingen bemerkt:

Allergische (overgevoeligheids-) reacties; deze kunnen voorkomen in de vorm van:

 • huidreacties, zoals jeuk (pruritus), blaarvorming of het afschilferen van de huid, dit kan ernstig zijn (Stevens- Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse), beschadigingen van de weke delen (beschadigingen aan slijmvliezen) of erythema multiforme. Erythema multiforme is een ernstige allergische huidreactie die plekjes, rode randen of paarse of blaarvormige plekken kan veroorzaken. Het kan ook effect hebben op de mond, ogen en andere vochtige lichaamsoppervlakken;
 • zwellingen van huid of slijmvliezen, zoals zwellingen rond de ogen, het gezicht en de lippen, mond of keel, die mogelijk het ademhalen bemoeilijken, gezwollen enkels of benen (oedeem van de onderste ledematen);
 • kortademigheid of astma-aanval;
 • ontsteking van de lever (hepatitis). Dit kan symptomen veroorzaken zoals:
  • geel worden van de huid of oogbollen (geelzucht);
  • buikpijn;
  • verlies van eetlust.

Elke bijwerking van het maagdarmkanaal, in het bijzonder:

 • bloedingen (veroorzaken teerkleurige ontlasting);
 • zweren in uw maagdarmkanaal (veroorzakenbuikpijn).

Bloedingen van het maagdarmkanaal (gastro-intestinale bloedingen), vorming van zweren of gaatjes in het maagdarmkanaal (perforaties) kunnen soms ernstig zijn en mogelijk fataal, in het bijzonder bij ouderen.

Indien u vroeger last heeft gehad van symptomen van het maagdarmkanaal als gevolg van langdurig gebruik van NSAID’s, dient u onmiddellijk medisch advies in te winnen, vooral als u op leeftijd bent. Uw arts zal uw voortgang tijdens de behandeling controleren.

Indien u last heeft van wazig zien mag u geen voertuigen besturen of machines bedienen.

Algemene bijwerkingen van niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s)

Het gebruik van sommige niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) kan in verband worden gebracht met een kleine toename van het risico op het afsluiten van slagaders (arteriële trombotische voorvallen), met als mogelijk gevolg een hartaanval (myocard infarct) of beroerte (apoplexie), in het bijzonder bij hoge doseringen en langdurige behandeling.

Vochtophoping (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) en hartfalen zijn gemeld bij behandeling met NSAID’s.

De vaakst waargenomen bijwerkingen die effect hebben op het maagdarmstelsel (gastro-intestinale gevallen) zijn:

 • zweren van de maag en de twaalfvingerige darm (peptische/gastroduodenale ulcera);
 • een gaatje in de wand van de darmen (perforatie) of bloedingen van het maagdarmkanaal (soms fataal, in het bijzonder bij ouderen).

De volgende bijwerkingen zijn genoemd na NSAID-toediening:

 • misselijkheid en braken;
 • waterige ontlasting (diarree);
 • winderigheid (flatulentie);
 • verstopping (obstipatie);
 • brandend maagzuur/opgeblazen gevoel (dyspepsie);
 • buikpijn;
 • teerkleurige ontlasting als gevolg van bloedingen in het maagdarmkanaal (melaena);
 • overgeven van bloed (hematemese);
 • ontsteking met als gevolg het ontstaan van zweren in de mond (ulceratieve stomatitis);
 • verergering van ontsteking van de dikke darm (exacerbatie van colitis);
 • verergering van ontsteking van het maagdarmkanaal (exacerbatie van de ziekte van Crohn).

Minder frequent is maagontsteking (gastritis) waargenomen.

Bijwerkingen van meloxicam – het werkzame bestanddeel van Meloxicam Mylan

Zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers

 • brandend maagzuur/opgeblazen gevoel (dyspepsie);
 • misselijkheid en braken;
 • buikpijn;
 • verstopping (obstipatie);
 • winderigheid (flatulentie);
 • waterige ontlasting (diarree).

Vaak: treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

 • hoofdpijn.

Soms: treedt op bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers

 • duizeligheid;
 • een gevoel van duizeligheid of een draaierig gevoel (vertigo);
 • slaperigheid;
 • bloedarmoede;
 • hoge bloeddruk (hypertensie);
 • blozen (tijdelijke rood worden van gezicht en nek);
 • natrium- en waterretentie (vasthouden van zout en vocht door het lichaam);
 • stijging van de kaliumspiegel (hyperkaliëmie). Dit kan leiden tot symptomen als:
  • veranderingen in uw hartritme (aritmie);
  • hartkloppingen (wanneer u uw hartslag meer dan gebruikelijk voelt);
  • spierzwakte;
 • oprispingen;
 • maagontsteking (gastritis);
 • bloeding van het maagdarmkanaal;
 • ontsteking van de mond (stomatitis);
 • onmiddellijke allergische (overgevoeligheid) reacties;
 • jeuk (pruritus);
 • huiduitslag;
 • zwellingen veroorzaakt door vochtophoping (oedeem), inclusief gezwollen enkels/benen (oedeem van de onderste ledematen);
 • plotselinge zwelling van de huid of slijmvliezen, zoals zwellingen rond de ogen, het gezicht, de lippen, mond of keel, die mogelijk het ademhalen bemoeilijken (angioneurotisch oedeem);
 • tijdelijke afwijkingen van leverfunctiewaarden (bijv. verhoogde leverenzymen zoals transaminase of een toename in het galpigment bilirubine). Uw arts kan dit opsporen met een bloedonderzoek;
 • afwijkingen in laboratoriumonderzoek van de nier (renale) functie (bijvoorbeeld verhoogd creatinine of ureum).

Zelden: treedt op bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

 • stemmingsstoornissen;
 • nachtmerries;
 • afwijkende resultaten van bloedonderzoeken. Deze bijwerkingen kunnen leiden tot een verhoogd risico op infectie en symptomen zoals blauwe plekken en neusbloedingen;
 • oorsuizen (tinnitus);
 • uw hartslag voelen (palpitaties);
 • zweren van de maag en de twaalfvingerige darm (peptische/gastroduodenale ulcera);
 • ontsteking van de slokdarm (oesofagitis);
 • begin van astma-aanvallen (gezien bij mensen die allergisch zijn voor aspirine of andere NSAID’s);
 • netelroos (urticaria);
 • gezichtsstoornissen inclusief:
  • wazig zien;
  • ontsteking van de oogbollen of oogleden (conjunctivitis);
 • dikke darm ontsteking (colitis).

Zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

 • mogelijk levensbedreigende huidreacties (Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse) zijn gemeld, zie rubriek 2;
 • blaarvormende reacties van de huid en erythema multiforme. Erythema multiforme is een ernstige allergische huidreactie die plekjes, rode randen of paarse of blaarvormige plekken kan veroorzaken. Het kan ook effect hebben op de mond, ogen en andere vochtige lichaamsoppervlakten;
 • ontsteking van de lever (hepatitis). Dit kan symptomen veroorzaken zoals:
  • geel worden van de huid of oogbollen (geelzucht);
  • buikpijn;
  • verlies van eetlust;
 • acuut falen van de nieren (nierfalen) in het bijzonder bij patiënten met risicofactoren als hartziekten, diabetes of nierziekten;
 • een gaatje in de darmwand (perforatie).

Niet bekend: frequentie kan niet worden bepaald uit de beschikbare gegevens

 • verwarring;
 • desoriëntatie;
 • kortademigheid en huidreacties (anafylactische/anafylactoïde reacties), huiduitslag als gevolg van blootstelling aan zonlicht (fotosensibiliteit reacties);
 • hartfalen is gemeld in verband met NSAID-behandeling;
 • volledig verlies van specifieke witte bloedlichaampjes (agranulocytose), in het bijzonder bij patiënten die Meloxicam Mylan innemen gelijktijdig met andere geneesmiddelen die potentieel remmend, onderdrukkend of vernietigend zijn voor een component van het beenmerg (myelotoxische geneesmiddelen). Dit kan de volgende symptomen veroorzaken:
  • plotselinge koorts;
  • zere keel;
  • infecties.

Bijwerkingen veroorzaakt door niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs), maar nog niet waargenomen na gebruik van Meloxicam Mylan

Veranderingen in de structuur van de nieren resulterend in acuut nierfalen:

 • zeer zeldzame gevallen van nierontsteking (interstitiële nefritis);
 • dood van sommige cellen in de nieren (acute tubulaire of papillaire necrose);
 • eiwit in de urine (nefrotisch syndroom met proteïnurie).

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Er is geen speciale bewaartemperatuur.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is per tablet 7,5 mg of 15 mg meloxicam.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactose monohydraat, microkristallijne cellulose (E460), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b), natriumcitraat (E331), crospovidon (E1202).

Hoe ziet Meloxicam Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Meloxicam Mylan 7,5 mg tabletten zijn lichtgele, ronde tabletten met de inscripties “B” en “18” op één zijde van de tablet. Meloxicam Mylan 15 mg tabletten zijn lichtgele, ronde tabletten met de inscripties “B” en “19” aan weerszijden van een deelstreep op één zijde van de tablet. De 15 mg tablet mag gebroken worden om een halve dosering in te nemen.

De tabletten zijn verpakt per 1, 2, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 of 1000 tabletten in een blisterverpakking. In iedere verpakking is een folder met informatie voor de patiënt bijgevoegd.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Mylan B.V. Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

Mylan B.V.

Dieselweg 52

3752 LB Bunschoten

McDermott Labs Ltd t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13

Ierland

Niche Generics Limited

Unit 5 Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Ierland

Niche Generics Limited

1 The Cam Centre

Wilbury Way

Hitchin, Hertfordshire SG4 0TW

Verenigd Koninkrijk

Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer: RVG 34185 (7,5 mg) en RVG 34186 (15 mg).

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2012.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen www.cbg-meb.nl.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK