Moclobemide 150 mg Teva, filmomhulde tabletten 150 mg

Moclobemide 150 mg Teva, filmomhulde tabletten 150 mg
Werkzame stof(fen)Moclobemide
Toelatingslandnl
VergunninghouderTeva
ATC-codeN06AG02
Farmacologische groepenAntidepressiva

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Moclobemide Teva behoort tot de groep van geneesmiddelen die bekend staat onder de naam antidepressiva.

Moclobemide wordt gebruikt voor de behandeling van perioden van ernstige neerslachtigheid. Dit geneesmiddel wordt een monoaminen oxidase remmer antidepressiva genoemd.

Indien u (of iemand anders) veel tabletten tegelijkertijd heeft ingenomen, of als u denkt dat een kind de tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde eerste-hulpafdeling of uw arts. U kunt last krijgen van ernstige bijwerkingen, met name als u ook andere geneesmiddelen heeft ingenomen, bijvoorbeeld, andere geneesmiddelen die het zenuwstelsel beïnvloeden. Verschijnselen die kunnen optreden bij inname van een te hoge dosis zijn opgewondenheid, prikkelbaarheid, veranderingen in gedrag en last van de maag. Overdoseringen kunnen levensbedreigend zijn.

Neem deze bijsluiter, overgebleven tabletten en de verpakking met u mee naar het ziekenhuis of de arts zodat zij weten welke tabletten er zijn ingenomen.

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem nooit een dubbele dosis van Moclobemide Teva om zo de vergeten dosis in te halen. Ga verder met uw normale doseringsschema.

Gerenvooieerde versie

MOCLOBEMIDE 150 MG TEVA MOCLOBEMIDE 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U moet uw tabletten blijven innemen voor zolang als uw arts zegt dat dit moet. STOP NIET met het gebruik van Moclobemide Teva zonder eerst met uw arts te overleggen, zelfs niet als u zich beter voelt, dit kan ontwenningsverschijnselen veroorzaken.

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

 • u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6
 • wanneer u last heeft van plotselinge verwardheid
 • wanneer u lijdt aan een gezwel in het bijniermerg dat gepaard kan gaan met plotselinge sterke bloeddrukverhoging (feochromocytoom)
 • wanneer u jonger bent dan 18 jaar

Gerenvooieerde versie

MOCLOBEMIDE 150 MG TEVA MOCLOBEMIDE 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

 • wanneer u één van de geneesmiddelen gebruikt die genoemd worden in onderstaande rubriek genoemd: ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’ onder het kopje ‘Gebruik Moclobemide Teva niet in combinatie met, of als u recent gebruik heeft gemaakt van’.

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt of als onderstaande op u van toepassing is:

Gedachten hebben over zelfmoord of verslechtering van uw depressie

Als u depressief bent kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.

U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met

psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt en hen vraagt deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Als u stopt met het gebruik van een ander antidepressivum moet u normaal gesproken enige tijd wachten totdat u Moclobemide Teva gaat gebruiken. Dit is om het serotonine syndroom te voorkomen. Uw arts zal u vertellen hoe lang u moet wachten.

Excitatie of nerveusheid (agitatie)

Wanneer bij u excitatie of nerveusheid (agitatie) het belangrijkste symptoom van uw depressie is dient u:

 • moclobemide helemaal niet te gebruiken of
 • moclobemide alleen in combinatie met een kalmerend middel te gebruiken en niet langer dan 2 tot 3 weken

Bipolaire stoornis

Wanneer u een bipolaire stoornis heeft dient u Moclobemide Teva voorzichtig te gebruiken. Als u een bipolaire stoornis heeft zullen er:

 • perioden zijn waarin u zich neerslachtig (verdrietig) voelt
 • perioden zijn waarin u lijdt aan aanvallen van manie/hypomanie Symptomen van manie/hypomanie zijn onder andere: o Overdreven opgewekt zijn o Veel energie hebben o Een opgetogen gevoel hebben o Een overdreven goed gevoel hebben of jezelf erg belangrijk vinden o Agitatie

Gerenvooieerde versie

MOCLOBEMIDE 150 MG TEVA MOCLOBEMIDE 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

o Toegenomen snelheid van gedachten en spreken

Als u lijdt aan een aanval van manie moet u stoppen met het nemen van Moclobemide Teva.

Als u lijdt aan schizofrenie en gelijksoortige mentale stoornissen

U mag Moclobemide Teva niet nemen tenzij u ook een geneesmiddel neemt tegen uw schizofrenie.

Hoge bloeddruk

Uw arts zal uw bloeddruk nauwlettend in de gaten houden tijdens uw behandeling. U moet extra voorzichtig zijn als u een overactieve schildklier of feochromocytoom heeft. Een overactieve schildklier kan teveel van het hormoon thyroxine (thyrotoxicose) produceren. Als u thyrotoxicose heeft bestaat er een risico dat het nemen van Moclobemide Teva een toename in de bloeddruk kan veroorzaken. Een feochromocytoom is een tumor van de bijnier die hormonen die de bloeddruk kunnen verhogen produceert).

Neem contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken als u:

 • een hoge bloeddruk heeft
 • lijdt aan thyrotoxicose (een overactieve schildklier, vaak de ziekte van Graves genoemd)
 • lijdt aan galactose intolerantie, Lapp lactase deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie
 • problemen heeft met uw hartritme (bijv. QT verlenging of bradycardie (trage hartslag) een laag kalium gehalte in u bloed heeft (hypokaliaemie) – dit kan worden ontdekt bij bloedonderzoeken
 • problemen met uw lever heeft
 • zwanger bent of borstvoeding geeft

Als u een operatie moet ondergaan waarbij anesthesie wordt gebruikt, vertel de arts in het ziekenhuis of de tandarts dat u Moclobemide gebuikt.

Gebruik Moclobemide Teva niet in combinatie met, of als u recent gebruik heeft gemaakt van:

 • selegiline (middel gebruikt bij de ziekte van Parkinson)
 • andere antidepressiva bijv. clomipramine, fluoxetine, fluvoxamine. Deze combinatie behandeling kan het serotonine syndroom ontwikkelen wat levensbedreigend kan zijn. Symptomen van het serotonine syndroom zijn: o verhoogde lichaamstemperatuur o verwardheid o stijfheid (rigiditeit) o geïrriteerdheid (wanneer u sneller boos of geïrriteerd bent) o versnelde hartslag (tachycardie) o verhoogde bloeddruk o trillen (tremoren) als u stopt met het gebruik van selectieve serotonine opname remmers SSRI’s, moet u enige tijd wachten voordat u begint met het gebruik van Moclobemide Teva (uw arts zal u vertellen hoe lang u moet wachten).
 • middelen tegen hoesten of verkoudheid waar een geneesmiddel inzit wat sympathomimetica heet. Dit zijn onder andere: dextromethorphan, efedrine, pseudo-efedrine en phenylpropranolamine. In

Gerenvooieerde versie

MOCLOBEMIDE 150 MG TEVA MOCLOBEMIDE 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

geïsoleerde gevallen zijn ernstige reacties op het zenuwstelsel voorgekomen wanneer dextromethorphan gebruikt werd met Moclobemide.

 • pethidine (gebruikt als pijnstiller na een bevalling of operatie)
 • tramadol (gebruikt als pijnstiller)
 • triptanen (gebruikt voor de behandeling van migraine). Deze combinatie behandeling kan een hoge bloeddruk en pijn op de borst (angina) veroorzaken.

Vertel het aan uw arts als u momenteel een ander geneesmiddel gebruikt, recent heeft gebruikt of mogelijk gaat gebruiken:

 • morfine, fentanyl (gebruikt als pijnstiller) omdat uw arts mogelijk de dosering moet verlagen
 • codeïne (gebruikt tegen hoesten) omdat uw arts mogelijk de dosering moet verlagen
 • cimetidine (gebruikt voor de behandeling van maagzweren of indigestie) omdat uw arts mogelijk de dosering Moclobemide moet verlagen
 • buspirone (gebruikt voor de behandeling van angst)
 • St. Janskruid (Hypericum perforatum), een kruidengeneesmiddel gebruikt tegen depressie
 • sympathomimetica bijv. adrenaline, noradrenaline, ephedrine, pseudo-efedrine of phenylpranolamine, of als u momenteel gebruik maakt van hoest-of verkoudheidsmiddelen welke mogelijk sommige van deze ingrediënten bevatten
 • macrolide antibiotica (bijv. azithromycine, claritromycine, erythromycine) (gebruikt voor de behandeling van infecties)
 • cisapride (gebruikt voor de behandeling van brandend maagzuur)
 • anti-arhrythmica (bijv. procanamide, amiodaron, sotalol) (gebruikt voor de behandeling van een onregelmatige hartslag)
 • antihistamine (bijv. loratadine, desloratadine, fexofenadine) (gebruikt voor de behandeling van allergieën)

Vertel het aan uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, of dat kort geleden heeft gedaan, dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

 • DRINK GEEN alcohol terwijl u Moclobemide Teva gebruikt
 • EET GEEN grote hoeveelheden tyramine-rijk voedsel. Tyramine is een chemisch bestanddeel wat in natuurlijk voedsel zit, met name gefermenteerd voedsel zoals oude gerijpte kaas, rode wijn, schimmelextracten en gefermenteerde sojaboon producten.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Moclobemide Teva kan duizeligheid of stoornissen in het zien veroorzaken. Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en bedien geen machines.

Gerenvooieerde versie

MOCLOBEMIDE 150 MG TEVA MOCLOBEMIDE 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

Moclobemide Teva bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Moclobemide Teva moet gebruiken. U moet Moclobemide Teva tenminste 4 tot 6 weken gebruiken. Dit is nodig voor uw arts om de werking te beoordelen. Tijdens de behandeling zal uw arts u nauwlettend in de gaten willen houden, met name aan het begin van de behandeling en ook als de dosering verandert.

Het is het beste als u Moclobemide Teva gebruikt totdat u gedurende 4 tot 6 maanden geen symptomen van depressie heeft gehad. Uw arts zal de dosering dan geleidelijk verminderen en uw behandeling stopen.

De tabletten moeten worden doorgeslikt met een glas water. De gebruikelijke dosering is:

 • Volwassenen (waaronder ouderen) De gebruikelijke begindosering is 300 mg verdeeld over meerdere doseringen en ingenomen na een maaltijd. Zo nodig past uw arts uw dosering aan, dit is afhankelijk van uw reactie. De minimale dagelijkse dosering is 150 mg en de maximale dagelijkse dosering is 600 mg.
 • Patiënten met een verminderde leverwerking Uw arts zal een lagere dosering voorschrijven
 • Kinderen en adolescenten Moclobemide Teva is niet aangewezen voor gebruik bij kinderen en adolescenten.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Indien het volgende gebeurt, stop dan met het innemen van de tabletten en vertel het onmiddellijk aan uw arts of ga naar de eerste-hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • Een allergische reactie (opzwellen van de lippen, gezicht of nek wat kan leiden tot ernstige

problemen met ademhalen; huiduitslag of netelroos)

Dit is een zeer ernstige maar zeldzame bijwerking. U heeft snel medische hulp of een ziekenhuisopname nodig.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u het volgende opmerkt:

 • Een hoge lichaamstemperatuur, verwardheid, rigiditeit, geïrriteerdheid, snelle hartslag, hoge bloeddruk en schudden. Dit kan een aandoening zijn die serotonine syndroom heet en is zelden gemeld bij het gebruik van Moclobemide in combinatie met andere antidepressiva zoals clomipramine en selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s). U mag Moclobemide Teva niet samen innemen met SSRI’s of clomipramine (zie rubriek 2, tussenkopje ‘wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’)

Als u stopt met het gebruik van SSRI’s moet u enige tijd wachten totdat u Moclobemide Teva gaat gebruiken. Dit is om het serotonine syndroom te voorkomen. Uw arts zal u vertellen hoe lang u moet wachten.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen tijdens de eerste paar weken van de behandeling en zullen meestal verdwijnen bij de verbetering van uw depressie:

 • gevoelens van angst, agitatie of geïrriteerdheid
 • stemmingswisselingen gekenmerkt door opwinding, overdreven goede stemming en activiteit
 • stemmingswisselingen gekenmerkt door ongeorganiseerd denken en onsamenhangend praten.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld volgends de getoonde frequenties:

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten

 • slaapstoornissen
 • duizeligheid

Gerenvooieerde versie

MOCLOBEMIDE 150 MG TEVA MOCLOBEMIDE 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

 • misselijkheid (zich ziek voelen)
 • hoofdpijn
 • droge mond.

Soms: bij 1 tot 10 op 1.000 patiënten

 • huidreacties zoals uitslag (waaronder netelroos), jeuk en blozen
 • angst, agitatie, geïrriteerdheid.

Zeer zelden: bij minder dan 1 op 10.000 patiënten

 • gevallen van suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag zijn gemeld tijdens het gebruik van Moclobemide Teva of vlak nadat de behandeling is gestopt.
 • maagproblemen bijv. diarree, constipatie, overgeven
 • problemen met zien
 • gevoel van spelden prikken of gevoelloosheid
 • oedeem (vochtophoping bijv. handen en voeten)
 • spontane productie van melk welke niet gerelateerd is aan een zwangerschap of borstvoeding
 • verwardheid kan voorkomen, maar dit verdwijnt als de behandeling wordt gestopt.
 • afwijkende leverfunctietesten (vastgesteld door een bloedonderzoek) zijn ook gemeld
 • lage hoeveelheid natrium in uw bloed.

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

 • rusteloosheid
 • geïrriteerdheid

Andere bijwerkingen

 • Moclobemide kan hartritmestoornissen veroorzaken (arrhytmia), bijv. QT verlenging wat levensbedreigend kan zijn.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gerenvooieerde versie

MOCLOBEMIDE 150 MG TEVA MOCLOBEMIDE 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

 • De werkzame stof is moclobemide.
 • 150 mg: elke filmomhulde tablet bevat 150 mg moclobemide.
 • 300 mg: elke filmomhulde tablet bevat 300 mg moclobemide.
 • De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, povidone, natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol, titaandioxide (E171). De 150 mg tabletten bevatten ook ijzeroxidegeel (E172) en ijzeroxidezwart (E172).
 • 150 mg: de filmomhulde tabletten zijn beige, ovaal, met schuine rand, met aan de ene zijde een diepe breuklijn en aan de andere zijde de inscripties “ MCL” “150”.
 • 300 mg: De filmomhulde tabletten zijn wit tot gebroken wit, ovaal, met schuine rand, met aan de ene zijde een diepe breuklijn en aan de andere zijde de inscripties “ MCL” “300”.
 • Moclobemide 150 mg Teva is verpakt in blistervepakkingen à 20, 28, 30, 84 of 100 filmomhulde tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) filmomhulde tabletten.
 • Moclobemide 300 mg Teva is verpakt in blisterverpakkingen à 15, 16, 20, 28, 30, 60 of 100 filmomhulde tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem

Gerenvooieerde versie

MOCLOBEMIDE 150 MG TEVA MOCLOBEMIDE 300 MG TEVA filmomhulde tabletten

TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder

RVG 27823, filmomhulde tabletten 150 mg

RVG 27824, filmomhulde tabletten 300 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 150 mg:

Duitsland (DE): Moclobemide-TEVA® 150 mg Filmtabletten
Nederland (NL): Moclobemide 150 mg Teva, filmomhulde tabletten
Spanje (ES): Moclobemide Teva 150 mg comprimidos
Verenigd Koninkrijk (UK): Teva Moclobemide 150 mg Film-coated Tablets
300 mg:  
Duitsland (DE): Moclobemide-TEVA® 300 mg Filmtabletten
Nederland (NL): Moclobemide 300 mg Teva, filmomhulde tabletten
Spanje (ES): Moclobemide Teva 300 mg comprimidos
Verenigd Koninkrijk (UK): Teva Moclobemide 300 mg Film-coated Tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013

0813.8v.AV

Laatst bijgewerkt op 24.08.2023


Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio