Nimotop 30 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
C08CA06
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Bayer
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Kardiovaskuläres system
Therapeutische groep Calciumkanalblocker
Farmacologische groep Selektive calciumkanalblocker mit vorwiegender gefässwirkung
Chemische groep Dihydropyridin-derivate
Stof Nimodipin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Bayer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Werking

Nimotop tabletten bevatten de werkzame stof nimodipine. Nimodipine behoort tot een groep van stoffen bekend als calciumantagonisten; deze stoffen hebben een vaatverwijdende werking. Nimodipine bezit een speciaal op de bloedvaten van de hersenen gerichte werking. Hierdoor lijkt nimodipine weefselschade door belemmering van bloedtoevoer in de hersenen te voorkomen.

Toepassing

Nimotop wordt toegepast om verschijnselen die ontstaan door bepaalde soorten hersenbloedingen (spontane subarachnoïdale bloedingen) te voorkomen of gunstig te beïnvloeden.

De Nimotop tabletten worden over het algemeen voorgeschreven na een behandeling met Nimotop infusievloeistof waarbij Nimotop als oplossing direct in de bloedsomloop werd toegediend.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft een (te) lage bloeddruk (hypotensie).
 • U verkeert in shocktoestand.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u rifampicine, een middel tegen infectieziekten, gebruikt
Nim_tablets_PL_1212 Versie CSP implementatie (# 4170 + # 4927)
Bijsluiter Nimotop 30 mg filmomhulde tabletten 2 van 5
 • als u fenobarbital, fenytoïne of carbamazepine gebruikt, deze middelen worden met name voor de behandeling van epilepsie gebruikt
 • als u een toename van de hartklachten (beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)) waarneemt of minder dan 4 weken geleden een hartinfarct gehad heeft.
 • als uw bloeddruk niet stabiel is
 • als u stoffen gebruikt die mogelijk schadelijk zijn voor de nieren (bv. aminoglycosiden, een antibioticum, en/of cefalosporinen, een antibioticum, in combinatie met furosemide, een plaspil)
 • als u een verminderde werking van de nieren heeft
 • als u een ernstige leverfunctiestoornis heeft.

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen

Het gebruik bij kinderen jonger dan 16 jaar is niet onderzocht.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Nimotop tabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De volgende middelen kunnen de werking van Nimotop tabletten verminderen en het wordt daarom afgeraden deze te gebruiken:

 • Rifampicine, een middel voor de behandeling van infectieziekten.
 • Fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine, middelen die met name voor de behandeling van epilepsie worden gebruikt.

De volgende middelen kunnen de werking van Nimotop tabletten versterken:

 • Bloeddrukverlagende middelen, zoals plastabletten, bètablokkers, ACE-remmers, A1- antagonisten, andere calciumantagonisten, alfablokkers, methyldopa.
 • Middelen voor behandeling van erectiestoornissen, omdat die middelen ook de bloeddruk verlagen.
 • Middelen voor de behandeling van infectieziekten, zoals erytromycine en andere macroliden, quinupristine en dalfopristine.
 • Middelen voor de behandeling van aids, zoals ritonavir en vergelijkbare middelen.
 • Middelen voor behandeling van schimmelziekten, zoals ketoconazol en andere zogenaamde imidazool antimycotica.
 • Middelen voor de behandeling van depressie, zoals nefazodon, fluoxetine, nortriptyline.
 • Valproïnezuur, een middel voor behandeling van epilepsie.
 • Cimetidine, een middel voor de behandeling van maagzuur.

Nimodipine tabletten kunnen effect hebben op de werking van de volgende middelen:

 • Plastabletten, bètablokkers, ACE-remmers, A1-antagonisten, andere calciumantagonisten, alfablokkers, methyldopa, dit zijn bloeddrukverlagende middelen.
 • Middelen voor behandeling van erectiestoornissen, omdat die middelen de bloeddruk verlagen.
 • Het anti-HIV middel zidovudine.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Door gelijktijdig innemen van grapefruitsap kan de werking van Nimotop worden versterkt. Gebruik daarom geen grapefruitsap tijdens de behandeling.

Nim_tablets_PL_1212 Versie CSP implementatie (# 4170 + # 4927)
Bijsluiter Nimotop 30 mg filmomhulde tabletten 3 van 5

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Over het gebruik tijdens de zwangerschap bij mensen zijn te weinig gegevens bekend om de schadelijkheid te bepalen.

Geadviseerd wordt nimodipine alleen te gebruiken als het echt noodzakelijk is.

Borstvoeding

Nimotop komt in beperkte mate in de moedermelk terecht. Geef daarom geen borstvoeding tijdens de behandeling met Nimotop.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u last heeft van duizeligheid, rijd dan geen auto en gebruik geen machines die oplettendheid vereisen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering:

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering bij volwassenen is 2 tabletten om de 4 uur; neem de voorgeschreven tabletten ook ’s nachts op tijd in!

Als u een ernstige leverfunctiestoornis heeft, is het mogelijk dat uw arts besluit de dosering te verlagen of de behandeling stop te zetten.

Gebruik bij kinderen

Het gebruik bij kinderen jonger dan 16 jaar is niet onderzocht.

Wijze van innemen

Neem de tabletten zonder stukbijten in met wat drinken (géén grapefruitsap). De tabletten kunnen voor, bij of na de maaltijd worden ingenomen.

Duur van de behandeling

U zult de tabletten gedurende 7 tot 14 dagen moeten innemen. De totale behandeling met Nimotop (inclusief de toediening per infuus) zal in het algemeen 21 dagen duren.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Vertel het direct aan uw arts als u meer dan de voorgeschreven hoeveelheid heeft ingenomen. Door het innemen van te veel Nimotop kunnen bijwerkingen eerder of in ernstiger vorm optreden, in het bijzonder hoofdpijn, roodheid in het gezicht, bloeddrukdaling, pijn op de borst en versnelde of juist vertraagde hartslag. Uw arts kan de behandeling met Nimotop beëindigen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u een dosis hebt overgeslagen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Maar wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis, kunt u de vergeten dosis overslaan. Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Nim_tablets_PL_1212 Versie CSP implementatie (# 4170 + # 4927)
Bijsluiter Nimotop 30 mg filmomhulde tabletten 4 van 5

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers):

Laag aantal van bepaalde bloedcellen die nodig zijn voor de bloedstolling (bloedplaatjes (trombocyten)), allergische reactie, hoofdpijn, verhoogde hartslag, bloeddrukdaling die zich kan uiten in duizeligheid, roodheid in het gezicht door vaatverwijding, misselijkheid, huiduitslag.

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 10000 gebruikers): verlaagde hartslag, ernstige verstoring van de darmfunctie (ileus), toename van bepaalde leverenzymen.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en elke blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is nimodipine. Nimotop tabletten bevat 30 mg nimodipine per tablet.

De andere stoffen in dit middel zijn crospovidon (E1202), magnesiumstearaat (E470B), maïszetmeel, microkristallijne cellulose (E460), polyvidon 25, geel ijzeroxide (E 172), hypromellose (E462), macrogol 4000, titaandioxide (E 171).

Hoe ziet Nimotop tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Nimotop 30 mg filmomhulde tabletten zijn rond en geel met aan de ene kant een BAYER-kruis en aan de andere kant SK. Nimotop 30 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 100 tabletten (10 doordrukstrips à 10 tabletten) alsmede in speciaal voor het ziekenhuis bestemde verpakkingen met 50 tabletten (10 doordrukstrips à 5 tabletten).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht. Fabrikant: Bayer Pharma AG, D-51368 Leverkusen, Duitsland.

Voor inlichtingen: Bayer B.V., Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht, tel. 0297 280 666.

Nim_tablets_PL_1212 Versie CSP implementatie (# 4170 + # 4927)
Bijsluiter Nimotop 30 mg filmomhulde tabletten 5 van 5

In het register ingeschreven onder RVG 12060.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013.

Nim_tablets_PL_1212 Versie CSP implementatie (# 4170 + # 4927)

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.