Advertentie

Auteur: Norit


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stof in Norit 200, geactiveerde kool, kan in het maagdarmkanaal aanwezige schadelijke of ongewenste stoffen binden (adsorberen). Norit 200 wordt gebruikt ter aanvulling van dieetmaatregelen bij acute diarree.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

-Als u een volledige blokkade in uw darmen heeft.

-Als u last heeft van plotselinge buikpijn en ontstekingen in uw darmen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

-Als de diarree aanhoudt (met het risico op vochtverlies), neem dan contact op met uw arts. -Aanvullend onderzoek kan nodig zijn om de oorzaak vast te stellen.

-Door gebruik van de capsules kan de ontlasting zwart kleuren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Norit 200 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Het gebruik van geactiveerde kool zal in het algemeen de werking van oraal ingenomen geneesmiddelen verminderen vanwege de het werkingsmechanisme. Het effect van furosemide (een diureticum) is sterk verminderd als het wordt ingenomen op hetzelfde tijdstip als actieve kool. Gelijktijdig gebruik van geactiveerde kool en orale contraceptiva ('de pil') kan mogelijk de werkzaamheid van de orale contraceptiva verminderen. Een aanvullende methode om zwangerschap te voorkomen is dan aan te raden.

Als u medicijnen gebruikt om uw stoelgang te remmen, is het gebruik van Norit 200 niet aan te raden

Zwangerschap en borstvoeding

Norit 200 kan, voor zover bekend, zonder enig gevaar voor de vrucht of het kind overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. Neem contact op met uw arts of apotheker voor advies voordat u geneesmiddelen gaat gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Norit 200 heeft geen invloed op het vermogen om auto te rijden en machines te bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en wijze van gebruik

Neem 3-4 capsules per keer; maximaal 12 capsules per dag. Neem de capsules met water in.

Indien bij u Norit 200 te sterk of onvoldoende werkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel van Norit 200 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Na toediening van meerdere zeer hoge doses geactiveerde kool kunnen buikpijn en ernstige verstopping van de ingewanden ontstaan.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Indien u Norit 200 vergeten bent in te nemen, moet u zo spoedig mogelijk de dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt kort vóór, of op het moment dat u aan de volgende dosering toe bent, moet u de vergeten dosering niet meer innemen, maar gewoon het doseringsschema volgen alsof er niets gebeurd is. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem in geval van twijfel contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Norit 200 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Vaker gemelde bijwerkingen zijn: braken, obstipatie, buikpijn, diarree, misselijkheid, een plotselinge behoefte om te poepen, anale irritatie.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking (EXP). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is geactiveerde kool van plantaardige herkomst (‘carbo activatus’). De andere stoffen in dit middel zijn gelatine, titanium dioxide (E171) en zwart ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Norit 200 eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De stof is zwart van kleur. Een capsule bevat 200 mg geactiveerde kool. Een verpakking bevat 30 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning: Norit N.V., Nijverheidsweg Noord 72, 3812 PM Amersfoort, Nederland. Fabrikant: Norit Nederland B.V., Nijverheidsweg Noord 72, 3812 PM Amersfoort, Nederland.

Voor inlichtingen en correspondentie in Nederland: Vemedia B.V., Diemen, tel. 0900 2333 666.

In het register ingeschreven onder RVG 09116.

Deze geneesmiddelen zijn geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Austria Norit-Kapseln®
Denmark Aktivt kul “Norit”®
Finland Carbo Medicinalis®
France Charbon Active Norit®
Greece Norit®
The Netherlands Norit 200®
Portugal Norit®
Sweden Aktivt kol Abcur®

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK