Advertentie

Auteur: Norit


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Norit wordt gebruikt:

-ter aanvulling van dieetmaatregelen bij reizigersdiarree b.v. door verandering van voedsel of klimaat -als hulpmiddel bij de behandeling van vergiftigingen.

Norit bevat geactiveerde kool van plantaardige herkomst, hetgeen door haar grote inwendige oppervlak in het maagdarmkanaal aanwezige schadelijke of ongewenste stoffen kan adsorberen.

Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

-Ernstige verstopping van het maagdarmkanaal of verdenking daarvan, plotselinge buikpijn en met zweervorming gepaard gaande ontsteking van de dikke darm.

Wanneer moet u er extra voorzichtig zijn met dit middel

Bij vergiftigingen, de tabletten toedienen en onmiddellijk een arts waarschuwen.

Een aantal stoffen worden niet goed door geactiveerde kool geadsorbeerd. Voor deze stoffen dient een specifieke antidotum(tegengif) gebruikt te worden. De belangrijkste stoffen en de specifieke antidotum waarvoor dit geldt zijn: cyanide (tegengif is natriumnitriet) , ijzerverbindingen (deferoxamine), lithium (calciumpolystyreensulfaat), methanol(ethanol), ethyleenglycol (ethanol). Bij andere vergiftigingen dient zowel Norit tabletten als de antidotum gebruikt te worden.

Door gebruik van de tabletten kan de ontlasting zwart kleuren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Het gebruik van Norit zal in het algemeen de werking van oraal ingenomen geneesmiddelen verminderen. Gelijktijdig gebruik van Norit en orale contraceptiva (‘de pil’) kan mogelijk de werkzaamheid van de orale contraceptiva verminderen. Een aanvullende methode van anticonceptie (b.v. gebruik van een condoom) is in voorkomend geval noodzakelijk.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Norit kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of het kind overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gebruik van de tabletten heeft geen nadelige gevolgen voor de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Norit bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Reizigersdiaree:

6-9 tabletten per keer innemen en maximaal 27 tabletten per dag. Verspreid het innemen zo gelijkmatig mogelijk over de dag.

De tabletten met water innemen.

Bij vergiftigingen:

20 tabletten per keer, enkele malen herhalen met kleine tussenpozen.

Bij vergiftigingen, de tabletten toedienen en onmiddellijk een arts waarschuwen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Verstopping kan optreden.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Voor dit product zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaren in de originele tablettencontainer; de tablettencontainer zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is geactiveerde kool.
  • De andere stoffen in dit middel zijn saccharose, lactose, natriumcarboxymethylcellulose en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Norit eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Norit tabletten zijn zwart en rond met een diameter van 9 mm, en hebben aan één zijde de inscriptie “NORIT”. De tabletten zijn verpakt in containers van 50, 75 of 180 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Norit Nederland B.V.

Nijverheidsweg Noord 72

3812 PM Amersfoort

Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen:

Vemedia B.V., Diemen.

Vemedia informatielijn: 0900 2333666 (€ 0,15 p/min)

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder RVG 02043.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK